Newyddion Ysgol Llanllechid

 

Sgwennu Stori Aled Hughes

Her i ddisgyblion blynyddoedd Cyfnod Sylfaen ac Allweddol

Fedrwch chi sgwennu stori afaelgar ar thema "Y Llwybr Hud" heb ddefnyddio mwy na 500 gair?

Dyddiau cau: 25 Ionawr 2021
Aled Hughes - llun i Iau 9.00am

Cofiwch mai 3 categori - Cyfnod Sylfaen, sef 5-7 oed, Cyfnod Allweddol 2a, 7-9 oed, Cyfnod Allweddol 2b, 9-11 oed. Telerau ac amodau ar wefan bbc.co.uk/radiocymru

 

lineTikTok

Home Learning Plan

Mae Heddlu De Cymru wedi cysylltu heddiw ynglŷn a rhywbeth newydd ar TikTok.

Mae TikTok yn annog defnydwyr i ymateb i film fer- “Megan is Missing”

Dangosir merch 14 oed yn cyfarfod a bachgen ar lein ac mae delweddau o drais rhywiol ac arteithio yn y ffilm.

Er nad yw y ffilm ar gael ar TikTok mae yr Ap yn annog ymateb i’r ffilm.

Yn ôl Heddlu De Cymru mae hwn yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd ymhlith plant ysgol.

Cadwch olwg amdano!

 

LLAIS OGWEN HYDREF 2020

 

Taith Moel Faban o Abergwyngregyn

 

Yng nghanol y cyfnod Covid, sy`n llusgo`n ddi-ildio yn ei flaen, beth allai fod yn well i`r enaid, na cherdded gyda disgyblion hynaf, aeddfed ein hysgol, ar hyd hen lwybr y pererinion, uwchben Traeth Lafan, a rhyfeddu at y golygfeydd godidog! Dyma brofi bryniau melynion y Carneddau ar eu gorau, ac er fod y tywydd yn anwadal, roedd hi`n wefr cael troedio`r llechweddau, a chyrraedd copa Moel Faban! Erbyn hynny, roedd yr wybren yn ddi-gwmwl, a Mynydd Mawr Caergybi i`w weld yn glir yn y pellter. Yn gefndir mawreddog i`r cyfan oll, oedd cadernid yr Elen, Carnedd Llywelyn, yr Ysgolion Duon a Charnedd Dafydd. Gwelsom Gwmpenllafar a`i `heddwch di-ystwr`; y darn barddoniaeth sydd wedi ei hoelio ar gôf a chadw`r disgyblion. Dyma beth yw addysg; dysgu am yr holl enwau a`r cyfoeth sydd wrth eu traed…‘fel y cedwir i`r oesoedd a ddel y glendid a fu’!
Braint yn wir! Pawb ohonom yn teimlo`n ddiogel o dan arweiniad Mr Stephen Jones, cwmni Anelu, a oedd yn llawn gwybodaeth a ffeithiau diddorol. Diwrnod i`w gofio!
Braf hefyd yw dysgu am y Carneddau drwy`r fideo gan Partneriaeth Tirwedd y Carneddau, a`n Lloer Prysor ni yn serenu ynddo!

 • moel faban

 

line

 

Diolch am y Pecynau Prysur

Llawer o ddiolch i Huw o Bartneriaeth Ogwen a ddaeth draw i`n gweld yn cludo rhoddion i rai o`n disgyblion. Fe`u dosbarthwyd i ddisgyblion dosbarth Ms Gwenlli Haf ac roeddent wrth eu boddau – a`r Nadolig wedi cyrraedd yn fuan! Diolch o galon!

 • 241120-bagia1-lrg
 • 241120-bagia1-lrg

line

 

Diolch

Llawer iawn o ddioch i deulu`r diweddar Caryl Jones am eu rhodd garedig i Ysgol Llanllechid i gofio am wraig arbennig iawn. Mae gennym i gyd atgofion melys am Caryl, ac anfonwn ein cofion a`n cydymdeimlad dwys at y teulu a`r ffrindiau i gyd. Mawr ddiolch.


line

 

Cofion

Anfonwn ein cofion at Mr Alick Macdonald a dymunwn wellhad buan iddo, Cofio at Mrs Macdonald hefyd.
Croeso`n ôl
Croeso cynnes yn ôl i Anti Gillian ac i Mr Ady i`r tîm glanhau. Braf eich cael yn ol yma hefo ni! Diolch I mr Gavin am ei holl waith da diweddar.


line

 

Croeso`n ôl

Croeso cynnes yn ôl i Anti Gillian ac i Mr Ady i`r tîm glanhau. Braf eich cael yn ol yma hefo ni! Diolch I mr Gavin am ei holl waith da diweddar.


line

 

Ffurflen Rhowch gariad mewn Bocs

 • 041120-bocs-cariad

 

Cliciwch yma i lawr lwytho'r daflen wybodaeth a'r ffurflen

 

Llythyr gwybodaeth

 • 201020-llythyr-cym

 

Cliciwch yma i lawr lwytho llythyr gwybodaeth

 

line

 

Mynediad i Ysgol Gynradd Medi 2021

 • 141020-mynediad-lrg

 

Cliciwch yma i lawr lwytho dogfen Mynediad i Ysgol Gynradd Medi 2021

Llyfr Mawr y Plant

Mae rhai o’r plant ieuengaf wedi bod yn hynod brysur yn darllen ac astudio Llyfr Mawr y Plant. Dyna hwyl a gafwyd yn gwneud ffisig i Wil Cwac Cwac!

 

line

 

Caban Ogwen

Do, cyrhaeddodd y cabanau newydd sbon yn ystod gwyliau’r haf;ac roedd hi’n syndod eu gweld yn hongian yn yr awyr, wrth gael eu cludo i’w lleoliad newydd ym mhen draw’r buarth! Dyma’r ddarpariaeth newydd ar gyfer y Cylch Meithrin, Clwb Cinio a’r Clwb ar ôl Ysgol. Am fwy o fanylion cysylltwch â 07786855333.

 

line

 

Capsiwl Amser

O dan yr hen gabanau pren roedd capsiwl amser wedi ei greu gan ddisgyblion Mr Huw Edward Jones a Ms Hanna Huws ar y 5ed o Fai, 2005, sef dyddiad yr etholiad cenedlaethol, pan gafodd Tony Blair ei ethol am y trydydd tro. Dyna hwyl oedd cael agor y capsiwl a chraffu ar ei gynnwys!

Roedd rhai o’r disgyblion wedi ysgrifennu darnau yn 2005 o dan y teitl “Goriad Fy Nyfodol” oedd yn rhagfynegi beth fyddent yn ei wneud i’r dyfodol. Dyma ddywedodd Hedd Lewis Roberts, disgybl Bl 6 ar y pryd, “Gwelaf fy nheulu yn hapus yn Pesda Roc yn yfad coca cola, bwyta cwn poeth a byrger…Teimlaf handlan drws fy nhŷ yn Ffarm Corbri, lle ydwi’n byw hefo fy ngwraig a fy mhlentyn. Clywaf fy ffrindiau yn Chwarel Penrhyn yn chwerthin, a dwi’n gweithio yno.”

Meddai Lois Eluned Williams, “Dwi’n eistedd hefo fy nheulu yn Dinas Dinlle, yn bwyta sglodion. Gwelaf fy hen ffrind ysgol Zoe, gyda ei phlentyn bach! Mae fy mhlentyn bach i yn chwarae yn y dŵr. Gwelaf fy hun yn teithio yn y car i Ysgol Llanllechid i wethio.”
Wrth edrych i’r dyfodol, meddai Llinos Mai Hughes,

“Dwi dal i fyw yn Pesda efo fy nghariad. Dwi’n byw mewn bwthyn bach hardd a blodeuog, ac mae pwll nofio yn yr ardd.”

Meddai Llinos Bolton,”Gwelaf fy hun yn chwarae rygbi i Fethesda a fi ydi’r capten! Yn y tim hefyd mae Gwenllian, fy ffrind gorau. Dwi yn nyrs i blant yn Ysbyty Gwynedd.”

 

line

 

Y Chwalfa Fawr

Yn ystod gwyliau’r haf cafodd yr hen gabanau, oedd wedi bod yn rhan annatod o’r ysgol ers yr holl flynyddoedd, eu dymchwel. Ac, oedd, roedd hi’n chwalfa fawr!!

 

line

 

Gwellhad Buan

Anfonwn ein cofion at ŵr Mrs Macdonald, Mr Alick Macdonald a dderbyniodd driniaeth yn ddiweddar yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad buan hefyd i Mrs Macdonald ac edrychwn ymlaen at eich crosawu yn ôl i’r gwaith yn y gegin yn fuan.

 

line

I Gofio’n Annwyl am Ms Lliwen

Ar Fedi 23, roeddem yn cofio am Ms Lliwen, gan fod y diwrnod hwn yn dynodi ei phenblwydd yn ddeugain oed. Anfonwn ein cofion cynhesaf at y teulu i gyd, yn eu hiraeth, o fod wedi colli gwraig ifanc, oedd mor arbennig. Anfonwn ein cofion cynhesaf atoch fel ysgol.

 

line

 

Penodiadau

Croeso cynnes i Mr Llywelyn, sydd yn gweithio fel athro yn yr Adran Iau. Mae’n bleser cael cydweithio hefo Mr Llywelyn! Croeso hefyd i’r cymorthyddion sydd wedi ymuno hefo ni o’r newydd, sef Ms Chloe Simmonds, Mr Iwan Jones a Ms Lois William; y tri ohonynt yn gaffaeliad mawr i’n tîm!

 

line

 

Croeso’n ôl

Croesawn ein disgyblion a’u teuluoedd yn ôl i Ysgol Llanllechid, i wynebu trefniadau tra gwahanol y mis Medi hwn. Rydym yn parhau i weithredu yng nghysgod Covid 19, ac yn ddiolchgar iawn i’r rhieni am eu cydweithrediad parod, wrth  i ni ymateb i’r holl ofynion newydd. Croeso cynnes i chi i gyd, a chroeso arbennig i’n disgyblion Meithrin, ac i’r disgyblion hynny sydd wedi trosglwyddo atom ar draws yr ysgol.

 

line

 

Bwydlen Ysgol a Calendr Cinio Ysgol 2020 - 2021

 • Bwydlen 2020-2021
 • Calendr Bwydlen 2020-2021

 

Cliciwch yma i lawr lwytho Bwydlen Ysgol 2020-2021 a Calendr Cinio Ysgol 2020-2021

 line

 

GWYBODAETH BWYSIG

02.09.20 - Llythyr Cwestiynau Cyffredin RHIENI AGOR YSGOL

13.07.20 Dach chi'n nabod rhywun sy' isio dysgu neu wella eu Cymraeg?

 • 130720-cyrsiau-cymraeg_ysgolion

Mae 'na gyrsiau newydd yn dechrau ym mis Medi - I gael 50% oddi ar ffî y cwrs, cofrestrwch erbyn diwedd Gorffennaf!
Defnyddiwch y côd disgownt CYW20 pan fyddwch chi'n cofrestru.

Ewch i www.dysgucymraeg.cymru am fwy o wybodaeth ac i gofrestru.

 

line

09.07.20 Llythyr

Llythyr Rieni/ofalwyr plant ysgolion Gwynedd

line

Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd

Gweithdy Gwyddoniaeth Sbarduno CA2

Arbrofi o Adra: Gwneud Roced
Dyma arbrofion y gall plant 7 – 11 oed eu gwneud ar ben eu hunain gan ddefnyddio pethau sydd gan lawer yn y tŷ.

Cliciwch yma i weld Arbrofi o Adra: Gwneud Roced ar YouTube


Taflen Waith Roced

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 9

Sialens wythnos 9! Ymarferion ffitrwydd gyda Begw ac Enya! Cofiwch ymarfer lot, mae'n ychydig mwy heriol wythnos yma! Pob lwc a phob hwyl

Cliciwch yma i weld tudalen Facebook Tîm Chwaraeon Am Oes

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 11

Cynllun Dysgu Adref

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 11

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 11

 

 

 

 

 

Croeso’n ôl

Bydd Mehefin 29 yn ddiwrnod a fydd yn aros yn y côf am amser maith; hwn yw’r dyddiad y bydd rhai o’n disgyblion yn cael eu croesawu yn ôl atom am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mae’r holl baratoadau erbyn hyn wedi eu cwblhau, a’r cyfan sydd ar ôl rwan yw edrych ymlaen at fore Llun! Croeswn ein bysedd am ddiwrnod heulog! Edrychwn ymlaen hefyd at groesawu Miss Zoe yn ôl yn dilyn ei habsenoldeb mamolaeth.

line

Gwellhad Buan

Dymuniadau gorau i Effy! Mae’n braf dweud bod Effy yn gwella ar ôl ei llawdriniaeth ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd.

line

Y Cyfnod Clo

Mae’r cyfnod clo yn parhau i lusgo ymlaen, ac er fod Mark Drakeford wedi llacio rhywfaint ar y cyfyngiadau, parhau mae’r angen i ymddwyn yn gyfrifol; cadw pellter a chadw yn lleol, er mwyn cadw`n iach. Ac, er bod y rheolau yn wahanol drost y ffÎn, ynfydrwydd llwyr oedd y golygfeydd ar y teledu yn ddiweddar lle roedd y traethau yn berwi o bobl, a ninnau’n syllu arnynt yn syfrdan! Do, achosodd cael haul crasboeth ddiwedd Fehefin i’r torfeydd ymgasglu, ac nid yr haul yn unig a ddenodd y torfeydd; erys achos ysgytwol George Floyd am byth, ac yn sgil y digwyddiad creulon, a esgorodd ar brotestio byd eang, llithrodd rheolau Covid. (Braf yw nodi bod y protestiadau lleol wedi cael eu trefnu yn ofalus a`r digwyddiadau wedi bod yn llwyddiant, gan barchu rheolau ymbellhau.) A beth am lwyddiant diweddar tÎm pel- droed Lerpwl? Mrs Nerys Tegid wrth ei bodd, a Mrs Rona Williams ddim mor siwr! Yn naturiol, bu dathlu, ac am ennyd, covid19 yn cael ei anghofio! Pwy sydd yn sôn am ail don `dwch?!

line

Arwyddion o Obaith

Da iawn chi blantos a fu wrthi`n brysur yn gwneud lluniau enfys. Mae torreth ohonynt wedi cael eu gosod ar ffenestri yng nghyntedd Ysbyty Gwynedd i gydnabod gwaith ein gweithwyr allweddol. Mae’n llonni calonnau pawb sy’n mynd a dod, ac yn sicr yn arwydd o obaith. Da iawn chi!

line

Caredigrwydd

Mae cymaint o garedigrwydd ymysg cymuned yr ysgol a diolchwn i bawb am fod yno yn ein cefnogi. Rydym ninnau yma hefyd, wrth gwrs, i gynnig help llaw. Diolch arbennig i Jake am wneud cacen ac am fynd â hi draw at Anti Heather i sgwar Rachub, gan gadw pellter! Roedd Anti Heather wrth ei bodd! Da iawn ti Jake!

line

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Elain Haf Owen, Gruff Beech a Dylan Billington am ddod i’r brig mewn cystadleuaeth ffitrwydd Gwynedd! Llongyfarchiadau gwresog, a daliwch ati i gadw`n heini! Mae`r tystysgrifau ar y ffordd i chi!

line

Windrush a Dinasyddiaeth

Mehefin 22 oedd diwrnod Cenedlaethol ‘Windrush.’ Roedd y disgyblion wedi rhyfeddu at y ffaith fod hanner miliwn o bobl wedi teithio i Brydain o’r CaribÎ rhwng 1948-1971 ar longau, gydag un o’r llongau hynny yn dwyn yr enw Empire Windrush. Daeth hyn ag atgofion pleserus i ni am yr amser pan aeth rhai o`r disgyblion hynaf o Ysgol Llanllechid i ymweld â Chaerdydd i wethfawrogi a dysgu am gyfraniad pobl y CaribÎ mewn cymunedau. Yn ystod ein taith, cafwyd cyfle i ymweld â chymuned aml ddiwylliannol Trebiwt, a gafodd ei sefydlu cyn cyfnod y Windrush, a chyfle i gyfarfod (â’r diweddar) Betty Campbell, sef arweinydd a phrifathrawes groenddu gyntaf Cymru. Pleser oedd gwrando ar ei storiau difyr. Dywedodd bod pobl o’i chwmpas yn dweud wrthi na fyddai byth llwyddo, oherwydd lliw ei chroen, ond roedd gan Betty Campbell dân yn ei bôl a`r cysyniad o degwch yn ei chalon. Pan feddyliwn am yr ymgyrchoedd diweddar, cofiwn am Betty Campbell fel dynes cyn ei hamser, a ddysgodd ei chyd-ddyn i barchu gwahaniaeth mewn pobl, yn hytrach na`i feirniadu. Gwersi pwysig i’n plantos ni heddiw!

line

Cefyn Burgess

Mae rhai o blant blwyddyn 3, sef dosbarth Mrs Marian Jones, wedi bod yn brysur yn efelychu gwaith yr artist dawnus Cefyn Burgess, drwy ddarlunio rhai o gapeli’r ardal. Dyma i chi luniau o gapel Carmel a chapel Jeriwsalem.

line

Diolch

Diolch yn fawr i’r holl staff am eu gwaith caled a`u holl ymdrechion. Dymuniadau gorau i bawb dros yr haf, ac edrychwch ar ôl eich hunain a chadwch yn saff, ac fel sy`n cael ei ddweud yn aml y dyddiau hyn: Daw eto haul ar fryn!

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 8

Sialens wythnos 8! Amser mabolgampau gyda James a Leighton! Pob hwyl

Cliciwch yma i weld tudalen Facebook Tîm Chwaraeon Am Oes

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 10

Cynllun Dysgu Adref

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 10

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 10

 

 

 

 

 

 

line

22.06.2020 Llythyr At Rieni / Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd

22.06.20 Llythyr At Rieni / Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd - cliciwch yma

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 7

Sialens wythnos 7! Ymarferion ffitrwydd gyda Morus o Ysgol Bro Hedd Wyn ac Nia o Ysgol Craig Y Deryn wythnos yma! Phob hwyl i bawb!

Cliciwch yma i weld tudalen Facebook Tîm Chwaraeon Am Oes

 

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 9

Cynllun Dysgu Adref

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 9

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 9

 

 

 

 

 

 

line

Cynllun Dysgu Adref (Saesneg yn unig...)

Picture News pack (attached) to use to support learning for children

 

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 8

Cynllun Dysgu Adref

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 8

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

line

15.06.20 Llythyr At Rieni/Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd

15.06.20 Llythyr At Rieni/Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd

15.06.20 Canllaw I Rieni/Gofalwyr Plant Ysgolion Gwynedd

 

line

Cyfres Newydd Stwnsh

 • Cyfres Newydd Stwnsh

 

line

HOLIADUR I RHIENI
... yn sgil y penderfyniad i ail-agor ysgolion ar y 29ain o Fehefin

Holwn yn garedig i chi gwblhau a dychwelyd y ffurflen hon cyn gynted ag y bo modd a dim hwyrach na 10 o’r gloch, ddydd Mawrth 9fed Mehefin.

 

HOLIADUR cliciwch yma

line

Llythyr - Y Gweinidog Addysg

Llythyr - Y Gweinidog Addysg

 

Llythyr gan Kirsty Williams AC/AM, Y Gweinidog Addysg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

line

Adeilad Newydd

Llythyr Adeilad Newydd

 

Cludo adeilad newydd drwy Maes Bleddyn i Ysgol Llanllechid ar Fehefin 18 a 19.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 6

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 6

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 6

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Cynllun Dysgu Adref Wythnos 6

 

 

 

 

 

 

 

line

Llwyddiant yn Eisteddfod T

Cod QREnsemble LleisiolRoedd Eisteddfod T eleni yn wahanol iawn i`r arfer; Eisteddfod a oedd yn gofyn am sgiliau technolegol o`r radd flaenaf oedd hon, yn ogystal â`r gallu i berfformio i safon uchel! A dyna`n union y llwyddwyd i`w gyflawni gan rai o ddisgyblion Ysgol Llanllechid wrth iddynt ganu Ar hyd y Nos! Llongyfarchiadau gwresog felly i`n grwp Ensemble Lleisiol sef Gwenno, Erin, Seren, Mali, Angharad, Gruff, Casi Gwawr, Elliw a Llinos ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod T. Proses wahanol oedd canu ar eu haelwydydd i ddechrau, cyn trosgwlyddo`r cyfan i ddwylo medrus Mrs Delyth Humphrey, a`u hyfforddodd. Roedd hi`n fraint eich gweld yn ymddangos ar y teledu, a`r gwaith caled wedi dwyn ffrwyth! Da iawn chi! Profiad a hanner! Llongyfarchiadau gwresog!

line

Cân i gofio am Ms Lliwen

Edrychwn ymlaen fel ysgol at y cyfle i ganu cân Ms Lliwen, ar ôl y cyfnod hwn, a diolch i Mr Griffith Richard Williams, tad Mrs Humphreys, am ysgrifennu`r geiriau teimladwy.

line

Gwnewch bopeth yn Gymraeg!

Dyna oedd y gân yr oedd disgyblion Ysgol Llanllechid yn awchu i`w chlywed ar Radio Cymru, ar ôl mynd ati i`w dysgu ar gyfer ein cyngerdd Gwyl Ddewi. Mwyniant pur oedd gwrando arni ar raglen Swyn y Sul gyda Sioned Webb. Diolch i Hogiau Llandygai am ein hysbrydoli! Bythol wyrdd!

line

Cyfnod Cofid

A ninnau fel ysgol yn dal ati i fod yn Ganolfan Warchod yn ystod yr amser od ar y naw yma, diolchir i bawb am eu cymorth a`u hynawsedd. Diolch i chi rieni sy`n gweithio yn Ysbyty Gwynedd ac yn y gymuned am eich gwaith amhrisiadwy ac am eich geiriau caredig a`ch caredigrwydd tuag atom yma. Diolch i chithau hefyd sy`n cerdded ar hyd Lon Fach Odro am ddod i ddweud helo wrthym, drwy`r ffens, gan gadw lled braich a braf yw gweld Mrs Helen Williams yn cerdded am ei dro dyddiol gyda`i mab, Mr Dafydd Williams. Mae`r cyfnod yn parhau i lusgo yn ei flaen, a heulwen gynnes, ddyddiol mis Mai yn lleddfu rhywfaint ar ein caethiwed. Cafwyd cyfnodau o arddio ac eistedd o dan ein coeden geirios hardd odiaeth, yn gwrando ar suo`r gwenyn a`r adar yn pyncio, a hynny o dan awyr ddigwmwl. Mae`n gyfnod i aros ac oedi, a chyfnod sy`n rhoi cyfle i werthfawrogi cyfoeth byd natur o`n cwmpas; a`r cyfan tra pery`r bwgan bygythiol i ddangos ei ddannedd, nepell oddi wrthym.

line

Dinasyddion Byd-Eang

Cerdyn Penblwydd i Nicholas Winton Ar y pedwerydd ar bymthegfed o Fai, roedd delwedd Google, a ymddangosodd ar ein cyfrifiaduron i gyd, yn golygu llawer i ni yma yn Ysgol Llanllechid. Ydych chi’n cofio’r llun du a gwyn? Gwr ar ei liniau mewn gorsaf drenau yn Harwich, yn derbyn plant bach o Iddewon o Ewrop; plant lle cyfarfyddodd eu rheini â marwolaeth erchyll yn Auschwitz. Llwyddodd Nicholas Winton i achub 669 o blant, o grafangau milain y Natsiaid, yn 1938, drwy drefnu cludiant iddynt ar drenau o Prague i Lundain. Llwyddodd hefyd i ddarganfod llety i bob un ohonynt, ymhell ac agos, gan bobl oedd yn fodlon agor eu cartrefi i gynorthwyo yn yr ymgyrch o sicrhau dyfodol i’r rhai bach hyn.

Fel rhan o raglen waith Dinasyddiaeth Fyd Eang, astudiodd ein disgyblion yr hanes a chael eu cyfareddu, a sylweddoli ar y pryd, fod y gŵr rhyfeddol hwn ar dir y byw; er mewn cwth o oedran. Aethpwyd ati i ddylunio cerdyn penblwydd anferth iddo, o dan arweiniad Ms Hanna Huws, a derbyniodd y disgyblion lythyr diolchgar gan ei ferch.

Meddai Gwydion Rhys, “Mae’r hanes wedi aros hefo fi a gwnaeth argraff fawr arnaf.”

Roedd y disgyblion wedi dotio at y ffaith na wnaeth Nicholas Winton yngan gair am ei weithredoedd am bron i hanner can mlynedd! Roedd y ffordd y bu iddo wneud safiad yn enw daioni; ei ddewder a’i flaengarwch yn ysbrydoli pawb ohonom.

Ychwanegodd Mr Gareth Ffowc Roberts, “Roeddwn yn adnabod Heini Halberstam, un o’r plant a achubwyd gan Nicholas Winton pan oedd yn Athro Mathemateg ym
Mhrifysgol Nottingham yn y chwedegau.”
Cofiwn am Nicholas Winton fel dyn a weithredodd yn erbyn yr holl rwytrau a wynebai, er mwyn helpu ei gyd-ddyn mewn cyfnod o ormes, ffieiddra ac anghyfiawnder.

line

Croeso

Croesawn Mr Gethin Thomas atom i`r dalgylch fel prifathro ar Ysgolion Penybryn ac Abercaseg. Yn yr un modd, croesawn Mrs Llinos Williams, sy`n cymryd yr awennau yn Ysgolion Tregarth ac Abercaseg. Pob dymuniad da! Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Lliwen Jones, sydd ar hyn o bryd ar gyfnod mamolaeth.

line

Cydymdeimlo

Anfonwn ein cofion a’n cydymdeimlad at Mr a Mrs Dilwyn Pritchard a Mr a Mrs Emlyn Williams, ar eu profedigaeth o golli Mrs Dorothy Williams yn ddiweddar. Cydymdeimlwn hefo teulu Anti Gillian a’r teulu ar golli Mr Islwyn Jones, taid annwyl Cynan. Yn ogystal, cydymdeimlwn â Ms Elen Clwyd Evans ar golli ei nain. Cofion atoch i gyd ac at eich teuluoedd.

line

Diwydrwydd yn y Cartrefi

Chawrae teg i`n disgyblion am fod wrthi`n ddygn yn eu cartrefi yn cwbwlhau pob math o dasgau! Dyma i chi luniau o rai ohonynt yn dangos eu creadigrwydd:

 • 100620-cod-qr
 • 100620-cod-qr
 • 100620-cod-qr
 • 010620-llun-4-lrg
 • 010620-llun-5-lrg
 • 010620-llun-6-lrg
 • 010620-llun-7-lrg
 • 010620-llun-8-lrg
 • 010620-llun-9-lrg

 

 

line

CYSTADLEUAETH i Gartrefi Gwynedd

plant

Lluniwch boster
'Diolch i Heddlu Gogledd Cymru' am ein cadw'n saff

Rhowch y poster yn ffensest amlwg eich ty

Tynnwch lun ohono a'i anfon i dudalen Facebook Hunaniath

 

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 3

line

Annwyl [ysgol]

Hoffem roi gwybod i chi am lansiad Tu Fas Tu Fewn Sustrans, adnodd am
ddim i helpu rhieni sy’n edrych ar ôl eu plant gartref.

Mae cerdded, beicio a sgwtera’n ffyrdd gwych o gadw’n iach ac yn egnïol yn
gorfforol ac yn feddyliol. Yn ystod y cyfnod hwn, pan fo angen inni aros gartref
ar y cyfan, mae’n anoddach gwneud y gweithgareddau hyn.

Mae Tu Fas Tu Fewn Sustrans yn cynnig syniadau hwyliog ac ysbrydoliaeth i
rieni er mwyn cynnwys gweithgareddau addysgol, iechyd a llesiant yn eu
cartrefi.

Gall rhieni ddefnyddio’r adnoddau trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr
rhieni am ddim. Dros bedair wythnos, byddant yn derbyn fideos,
gweithgareddau ar thema, gemau a heriau wedi’u cynllunio gan ein
swyddogion ysgolion profiadol.

Os ydych chi’n meddwl y gallai’r adnoddau hyn fod yn ddefnyddiol i’ch
disgyblion sy’n cael eu haddysgu gartref, rhowch wybod i rieni amdanynt.
Rhannwch y ddolen gofrestru gyda rhieni a gofalwyr:
www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/tu-fas-tu-fewn-sustrans/

Mae mwy o wybodaeth ar y wefan
www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/sustrans-outside-in-information/tu-fas-tu-fewn-sustrans-gwybodaeth/

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag
education@sustrans.org.uk

Dymuniadau gorau gan Sustrans

 

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 5

plant

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 5.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Cynllun Dysgu Adref

 

 

 

 

 

 

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 2

line

Cystadleuaeth Ffitrwydd Cynradd

plant

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am cystadleuaeth ffitrwydd cynradd

 

 

 

 

 

 

 

line

Cynllun Dysgu Adref - Wythnos 4

plant

 

Cynllun Dysgu Adref - Tymor yr Haf - Wythnos 4.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Cynllun Dysgu Adref

 

 

 

 

 

 

 

line

Cystadleuaeth Ffitrwydd Cynradd

plant

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am cystadleuaeth ffitrwydd cynradd

Cliciwch yma am fideos cystadleuaeth ffitrwydd cynradd

 

 

 

 

 

 

 

line

CRIW CELF 2020

CRIW CELF 2020


Adnabod plant a phobl ifanc sy'n disgleirio mewn celf a chrefft?

Pam ddim eu henwebu ar gyfer CRIW CELF 2020

Cliciwch yma

 

 

line

Cynllun Dysgu Selog - Wythnos 3 Tymor yr Haf

plant

 

Wythnos 3 - Taflenni Selog

 

 

 

 

 

 

 

line

DAW ETO HAUL AR FRYN

DAW ETO HAUL AR FRYN

YMUNWCH Â CYDAG CYNRADD A CYNNAL AR GYFER PROSIECT TYFU BLODYN HAUL 2020

Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2

Dyddiad cychwyn Rhwng
4/05/20 a 8/05/20

Bydd gwobr i’r Blodyn Haul Talaf, y Blodyn Haul â’r mwyaf o betalau a’r Blodyn Haul â’r arwynebedd/diametr mwyaf.

Y tri enillydd i ddewis rhwng gwerth £30 o dalebau iTunes neu Amazon.... Cliciwch yma

 

Cynllun Dysgu Selog - Wythnos 2 Tymor yr Haf

plant

 

Wythnos 2 - Taflenni Selog

 

 

 

 

 

 

line

CYFLENWAD WCW I YSGOLION – misoedd Ebrill a Mai

Yn amlwg, mae’r feirws a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar ein gallu i ddosbarthu cylchgrawn WCW a’i ffrindiau.

Dyma egluro felly beth yw ein cynlluniau ar gyfer cyflenwi maes o law.

WCW – y misoedd nesa’

 • Oherwydd y feirws corona a’r ffaith fod ysgolion wedi cau, fyddwn ni ddim yn cyhoeddi WCW a’i ffrindiau yn ystod y ddau fis nesa’ (gan ystyried y sefyllfa ar ôl hynny).
 • Byddwn yn parhau i baratoi’r deunydd a’r bwriad ydi cyhoeddi rhifynnau arbennig mwy, neu lyfryn, ar ddiwedd hyn i gyd i wneud iawn am y misoedd coll.

Bydd gwybodaeth am eitemau “am ddim” yn y cyfamser yn cael ei gyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol … byddai’n dda petae modd cyfeirio rhieni at y cyfeiriadau isod:

Dilynwch ni am fwy o wybodaeth: Facebook: @cylchgrawnwcw / Twitter: @wcwaiffrindiau / Instagram: @wcw_ai_ffrindiau

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

line

Mewn Cymeriad

plant

Lawnsio adnoddau Mewn Cymeriad – Sianel Youtube newydd cliciwch yma

 

 

line

PWYSIG

Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

 

line

Cynllun Dysgu Selog - Wythnos 1 Tymor yr Haf

plant

 

Wythnos 1 - Taflenni Selog

Cynllun Dysgu Selog

 

 

 

 

 

 

line

ENFYS

Daily Post: The beautiful rainbows popping up all over North Wales to bring hope in coronavirus crisis

line

Coronafeirws: Llyfr i blant

Ydych chi’n chwilio am lyfr sy’n egluro’r coronafeirws mewn ffordd ddealladwy a syml i blant oedran cynradd? Dyma addasiad Cymraeg Atebol o lyfr gwybodaeth AM DDIM cwmni cyhoeddi Nosy Crow, sydd wedi ei ddarlunio gan ddarlunydd llyfrau Gruffalo, Axel Scheffler.

Cliciwch yma am y llyfr Coronafeirws: Llyfr i blant

line

Her Cer Amdani

plant

 

Her i chi blantos!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


 

line

Darpariaeth ofal mewn ysgolion i blant i rieni/warcheidwaid sydd yn weithwyr allweddol - Covid-19

plant

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 


 

line

Neges gan Siân Gwenllian AC – Gweinidog Cysgodol Addysg a’r Gymraeg

Gair syml i DDIOLCH O GALON sydd gennyf am bopeth yr ydych yn ei wneud dros ein plant a’n pobl ifanc.

Oherwydd eich gweithredoedd chi yn cadw’r ysgolion ar agor, mae ein gweithwyr allweddol wedi gallu parhau i weithio.

Gwn fod teuluoedd yn gwerthfawrogi yr holl adnoddau ar-lein a’r gefnogaeth sydd ar gael fel bod ein disgyblion yn parhau i ddysgu.

Gwn hefyd eich bod yn gwneud eich gorau glas i ymestyn allan at y disgyblion mwyaf bregus yn y cyfnod hwn gan gynnwys y rhai na fydd yn elwa o gefnogaeth deuluol.

Diolch hefyd am ddarparu prydau bwyd maethlon i blant dros y cyfnod diwethaf ac yn ystod gwyliau’r Pasg – gwasanaeth pwysig iawn.

Dymunaf pob nerth i chi barhau â’ch gwaith pwysig dros y cyfnod pryderus sydd o’n blaenau.


line

TRAIS YN ERBYN MERCHED,TRAIS DOMESTIG, A THRAIS RHYWIOL

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awyddus i ni fel adran addysg , rhoi gwybodaeth am fudiadau Cymorth Trais Domestig yng Ngwynedd i bawb sydd yn defnyddio ein gwasanaeth.

Mae yr amser yma yn un peryg iawn o ran y posibilrwydd o drais yn erbyn merched, trais domestig a thrais rhywiol.

Mae teuluoedd yn aros adref drwy’r amser a materion ariannol yn ansicr.

Gofynnir i bob ysgol sydd ar agor, rhoi gwybodaeth i staff ac unigolion sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, fod mudiadau cymorth lleol a chenedlaethol yn gweithio fel arfer.

GORWEL Gwynedd 03001112121

Llinell Cymorth Byw Heb Ofn (Live Fear Free Helpline) 08088010800line

Cystadleuaeth Llunio Fy Stryd

plant

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 


 

line

Llythyr i Ysgolion gan Y Gweinidog Addysg

plant

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

PWYSIG - Plîs darllenwch..

Ysgol ar Gau

darllenwch mwy....

Urdd Gobaith Cymru yn cyhoeddi camau mawr oherwydd Coronafeirws

Oherwydd y sefyllfa bresennol yng Nghymru o ran Coronafeirws, mae Urdd Gobaith Cymru yn cymryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd yr Urdd yn:

 • Cau ei dri gwersyll (Llangrannog, Caerdydd a Glan-llyn) i holl weithgareddau preswyl o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020 nes bydd rhybudd pellach
 • Canslo holl Eisteddfodau lleol a rhanbarthol
 • Gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych tan 2021
 • Canslo pob cystadleuaeth chwaraeon cenedlaethol
 • Canslo pob gweithgaredd cymunedol nes bydd rhybudd pellach

Bydd Eisteddfod yr Urdd nawr yn cael ei chynnal yn Sir Ddinbych ym mis Mai 2021 ac mae’r Urdd yn trafod yn barhaus gyda’i bartneriaid darlledu, S4C a BBC Radio Cymru, o ran opsiynau i ddathlu doniau’r aelodau ar blatfform gwahanol yn 2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am cyhoeddiad camau mawr oherwydd Coronafeirws

line

Cydymdeimlwn

Anfonwn ein cydymdeimlad dwys at deulu Mrs Mona Macdonald. Bu farw mam Mrs Macdonald yn ysbyty Bryn Beryl yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes at y teulu i gyd. Cydymdeimlwn yn ogystal â Mr Dafydd Wyn Jones, a fu’n gweithio yn Ysgol Llanllechid ddwy flynedd yn ôl gyda disgyblion blwyddyn chwech. Anfonwn ein cofion atoch fel teulu yn Sir Feirionnydd. Gwraig arbennig oedd dy fam Dafydd, a bydd colled aruthrol ar ei hôl. Cofion annwyl.

line

Brysia Wella

Ar hyn o bryd, mae Ms Lliwen yn Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn triniaeth. Cofion cynnes iawn atoch Ms Lliwen gan bawb yn Ysgol Llanllechid. Cynhelir te prynhawn ar brynhawn Sul, Ebrill 19 yn Neuadd Ysgol Llanllechid i godi arian tuag at gronfa Ms Lliwen. Mwy o fanylion i ddilyn!

line

Ela

Braf yw cael dweud fod Ela Williams yn dda iawn yn dilyn cyfnod byr yn yr ysbyty – gwen ar ei hwyneb bach bob dydd. Da’r hogan!

line

Bingo Pasg

Cofiwch am ein Bingo Pasg, a gynhelir ar Fawrth 25, yn y Clwb Criced. Diolch yn fawr i`n Cyfeillion am drefnu ac i Sara Roberts am ein cynorthwyo.

line

Clwb Mentergarwch

Diolch i Ms Gwenlli Haf am ei gwaith yn arwain ein Clwb Mentergarwch. Bu’r aelodau yn brysur yn creu bwyd i’r adar a gorchudd cwyr gwenyn mewn clwb ar ôl ysgol. Gwerthwyd y cynnyrch mewn dim o dro, wrth giat yr ysgol! Diolch i bawb am gefnogi.

line

Golchi Dwylo

Yng nghanol y storm Coronavirus, pwysleisir yr angen i olchi dwylo ac yna gwneud yn siwr eu bod yn sgleinio fel swllt, o dan y twcan!

line

Gwyl Ddewi

Bu disgyblion Mrs Bethan Jones yn brysur yn gwneud cawl cennin a fu’n coginio’n araf, braf yn y dosbarth, a’r arogl hyfryd yn treiddio drwy’r ysgol gyfan. Wrth goginio, dysgwyd y dywediad hwn ar y côf: “Gwisg genhinen yn dy gap a gwig hi yn dy galon.” Cafwyd bore cyfan o adloniant oedd yn dathlu ein hunaniaeth a’n Cymreictod. Cafwyd amrywiaeth eang o eitemau ac mae’n anodd crynhoi’r cyfan mewn ychydig eiriau! Adroddodd y disgyblion dorreth o farddoniaeth oedd ar ein tafod leferydd ni, pan oedden ni’n blant,- Soned Y Llwynog ;Fi’n nos fan hyn; Ffarwel i Gwm Penllafar; Gwinllan a Roddwyd; Modryb Elin Ennog; Mwyn y wên sydd o’i mewn hi; Rhwydd Ganwr… Cafwyd gwledd o’n diwylliant ni fel Cymry, a’r rhieni a ffrindiau’r ysgol yn llawn clôd. Dywedodd y Prifardd Ieuan Wyn, “Rhagorol! Roedd y cyfan yn batrwm i ysgolion trwy Gymru!” Diolch i bawb am eu cefnogaeth hael a diolch i’r holl staff am eu hymroddiad, ac i`r athrawon am y gwobrau raffl.

line

Clocsio

plantBraf oedd croesawu Tudur Phillips i ddysgu sgil hollol newydd i`n disgyblion. Edrychwn ymlaen at ei wahodd atom eto`n fuan. Mae`n syndod pa mor ffit y mae rhaid i chi fod i glocsio!!

 

Cliciwch yma am fwy o luniau

 

 

 

 

line

Cerdyn Coch i Hiliaeth

plantDaeth Eryl at ein blwyddyn 6, i gynnal sesiwn ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’. Dyma elusen a sefydlwyd ym mis Ionawr 1996, gan beldroediwr enwog o’r enw Shaka Hislop, gyda`r nôd o waredu hiliaeth o`n tir yn gyfangwbwl. Treuliwyd prynhawn difyr yn y dosabarth yn herio sterioteipio, gan bwysleisio`r angen i hyrwyddo parch a chyfle cyfartal tuag at ein cyd-ddynion, beth bynnag fo eu tras. Un o`r prif themau oedd ddathlu gwahaniaeth, yn hytrach nag edrych ar wahaniaeth mewn modd negyddol. Cafwyd gwersi pwysig ynglŷn â`r angen i ddangos cynhesrwydd a phositifrwydd tuag at un ag oll, a hynny heb fod yn feirniadol. Negeseuon hollbwysig!

Cliciwch yma am fwy o luniau

line

Ymweliad â Maes Awyr Caernarfon

plantFel rhan o`u gwaith thema ar awyrenau, cafodd plant dosbarth Mrs Marian Jones ddiwrnod i’w gofio, pan gawsant fynd i weld yr hen awyrenau yn Amgueddfa Dinas Dinlle. Roedd yn brofiad gwerth chweil cael eistedd yn yr hen awyrenau. Cafwyd croeso gwych gan griw’r Ambiwlans Awyr hefyd, a chawsom wybod pa mor gyflym y mae’r hofrenydd coch yn cyrraedd Ysbyty Gwynedd, Alder Hey a Chaerdydd! Dysgwyd am yr hyn sydd gan y parafeddygon yn y bagiau trwm, a chael cyfle i eistedd yn yr ambiwlans awyr ei hun! Diwrnod gwych! Yn ystod y cyflwyniadau Gwyl Ddewi, lle bu`r plant yn trin a thrafod pob math o gymeriadau o`r ardal, traddodwyd hanes William Ellis Williams, peiriannydd o fri o Rachub. Bydd y gân gyfan i`w chlywed ar gyfrif Trydar yr ysgol yn fuan, ond am rwan, dyma i chi bennilll gyntaf y gan wreiddiol â ysgrifennwyd gan Mrs Marian Jones:

Cliciwch yma am fwy o luniau

line

Cân William Ellis Williams

“I ffwrdd a ti i chwarae “ oedd geiriau’i fam a’i dad
“Dos i ben Moel Faban i weld mor hardd yw’r wlad”
ond sleifio’n slei wnaeth William
i mewn i’r sied ar garlam
I weithio a phendroni, - a gwirioni!!!
Ar y rhifau, patrymau, syniadau, adeiladau,
Peiriannau, trionglau, problemau, mesuriadau di ri…
Roedd ei ben o’n y cymylau bach gwynion
Yn meddwl a meddwl am syniadau bach gwirion
Roedd y llanc o Dyddyn Canol yn fachgen go wahanol…..

line

Clwb Hanes

Daeth Mr Dilwyn Pritchard, o Rachub draw i`r ysgol i drwytho disgyblion Bl 3 yn hanes William Ellis Williams. Diolch yn fawr i chi Dilwyn am ein cynorthwyo fel hyn.

line

Bwydlen Dydd Gŵyl Dewi - 04.03.20

plant

Bwydlen Dydd Gŵyl Dewi

04/03/20

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

Cinio Eidaleg

plant

Cinio Eidaleg

07/02/20

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth