News Archive - 2014

English coming soon

ENGLYN - Y Nadolig
Drwy ryndod hir gysgodion – awn heno
Yn hieni a phrydlon
Ar daith yng nghwmni’r doethion
At wresog lu’r llety llon.
Mr Dilwyn Owen

line

LONDIS
Aeth dosbarthiadau Mrs Marian Jones a Mrs Rona Williams draw i LONDIS er mwyn cael dysgu mwy am y ffordd y mae’r siop yn gweithio. Cawsom groeso bendigedig gan Mr Johnny Thomas, y rheolwr a’r staff, ac roedden nhw’n fwy na bodlon ateb yr holl gwestiynau a baratowyd gan y plant. Cawsom grwydro o amgylch y siop, dysgu am y lle storio yn y cefn, sut mae’r bwyd yn cyrraedd, a dysgu bod wyau Pasg yn cyrraedd y siop yn ystod gwyliau’r Nadolig! Cafodd pob un o`r plant ffrwyth a diod cyn troi yn ôl am yr ysgol! Diolch i bawb yn LONDIS am y croeso!

linePiggery Pottery
Yn ddiweddar fe aeth dosbarth Mrs Wilson i Piggery Pottery.Yno, cafodd pob un gyfle i ddewis moch arbennig, cyn eu peintio yn bob lliw dan haul. Diolch unwaith yn rhagor i Barbra, Piggery Pottery am ei chroeso a`i chymorth.
lineDyn Tân

Fe fu dosbarth Mrs Wilson yn lwcus iawn yn ddiweddar yn cael ymwelydd i’r dosbarth. Dyn tân lleol yw Mr Owain ac roedd ganddo neges bwysig i`w rannu hefo ni. Cafodd pawb yn y dosbarth gyfle i ddysgu am yr hyn sy’n beryglus yn y tŷ ac am bethau sy’n gallu achosi tân. Ei neges bwysig oedd, os oes unrhyw un yn gweld matsus neu leitar, peidiwch a’u cyffwrdd, ewch i ddweud wrth oedoyn.

More photos

line TESCO
Aeth dosbarth Mrs Bethan Jones i archfarchnad Tesco Caernarfon, a chafodd y plant brofiadau lu! Cawsant fynd o amgylch y siop yn chwilio am lysiau sy’n cael eu tyfu ym Mhrydain a thu hwnt ac yna eu defnyddio i wneud cawl llysiau blasus! Cawsant fara ffres gyda’r cawl. Roedd gweld y pygod yn cael eu di-berfeddu yn destun o ryfeddod i bawb! Diolch yn fawr i Mr David Griffiths y rheolwr, gŵr sy’n wreiddiol o Rachub!

 

lineEisteddfod Dyffryn Ogwen

Llongyfarchiadau i bawb o’r ysgol a fu’n cystadlu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen eleni. Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr holl gystadlaethau, o’r celf i’r canu i’r llefaru i’r ysgrifennu i’r dawnsio disco! Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n gweithio’n galed i hyfforddi’r plant ac i Mrs Jane Parry, Mrs Helen Williams a Mrs Menai Williams. Cliciwch yma am restr o ganlyniadau Ysgol Llanllechid.

More photos

lineY Ddawns Flodau

Plant o ddosbarth Blwyddyn 2 oedd yn perfformio`r Ddawns Flodau yn Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen eleni. Roedd pob un o`r dawnswyr ifanc, ysgafndroed yn werth eu gweld ar lwyfan Neuadd Ogwen. Diolch i Ms Rhian Haf a Mr Tomos Morris am eu hyfforddi. Llongyfarchiadau hefyd i Eurgain Jones ar ei champ!

More photos


line
Hanes William Ellis Williams [1881-1962]
Mab i chwarelwr oedd William Ellis Williams, a dreuliodd ei blentyndod yn byw yn Nhyddyn Canol, Rachub. Roedd ganddo ddiddordeb hynod mewn Mathemateg, a graddiodd yn y pwnc ym Mhrifysgol Bangor ym 1901. Yn ddiweddarch,ymddiddorodd ym maes peirianneg ac awyrennau, a dywedir iddo adeiladu rhannau o beiriannau awyren yn ei sied yn Nhyddyn Canol, cyn mynd â nhw draw i’r Brifysgol ym Mangor. Adeiladodd ei awyren gyntaf, ‘Bamboo Bird’ yn 1910, ond ni chafwyd lwyddiant. Rhoddodd gynnig arall arni yn 1913 ar draeth Llanddona, ac roedd honno’n gampwaith! Daeth y gŵr o Dyddyn Canol yn enw pwysig iawn yn yn y byd adeiladu awyrennau yn dilyn hyn, ac mae’n bwysig iawn ein bod yn cofio amdano! Mae ein disgyblion Cyfnod Sylfaen wedi cael eu swyno gyda`r hanes hwn, diolch i ymchwil Mrs Marian Jones. Llifodd yr awen, a`r canlyniad oedd i`n Côr Plant Bach ganu cân hollol wreiddiol, a gyfansoddwyd gan Mrs Jones, yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen eleni. Dyma beth yw Cwricwlwm Cymreig ar ei orau!

Dyma hi`r gan wreiddiol a dyma`r plantos bach yn ei chanu gydag arddeliad!

line Becws Cae Groes
Am groeso gwresog a gawsom ym Mecws Cae Groes, trysor o adnodd yn ein pentref. Roedd ogla’r bara’n crasu yn ein hudo tua’r fangre wrth i ni fynd i ddysgu am gymysgeddau anghildroadwy a solid, hylif a nwy mewn awyrgylch cartrefol braf. Ac eto, hylendid oedd ar frig yr agenda wrth i ni wisgo ein capiau glas i orchuddio gwallt a chlustiau a hyd yn oed locsyn Mr Philip Russell, y rheolwr hylendid. Diolch i’r perchnogion Mr a Mrs Gwyn a Marian Williams a hefyd i’r rheolwr Mr Geraint Jones am ddarparu cyfle dysgu euraidd ar y safle ac am y cyfle hael i flasu eich cynnyrch rhagorol. Bydd ciw o blant Llanllechid am brynu mwy o gacennau cri a mins peis erbyn y Nadolig - amheuthun yn wir. Mae’r llythyron gwerthfawrogol yn y post i chi!

plant

 

 

Mwynhau’r croeso a chael blasu danteithion Becws Cae Groes

 

 

 

 

lineCorddi
Roedd yn rhaid parhau gyda’r traddodiad mentergarwch wrth gorddi menyn i fynd gyda’r danteithion. Cafwyd diwrnod o hwyl gwyddonol blasus wrth i ni amseru’r corddi menyn. Wrth reswm ar ôl cynhyrchu’r fath gynnyrch o safon rhaid oedd ei flasu hefyd gyda jam organig cartref wedi ei wneud gyda siwgr Masnach Deg.

 

line Mentergarwch yn y Gymuned
Fel y gwyr y rhieni eisoes, mae cael prynu nwyddau’r Clwb Menter yn rhan o fywyd Ysgol Llanllechid ers blynyddoedd. Ond, her newydd sbon felly oedd cael ymestyn y farchnad i’r gymuned ehangach drwy Siop Ogwen. Diolch yn fawr iawn i Meleri Davies am ei chroeso a’i harweiniad i’r entrepreneurs ifanc wrth iddynt fentro i’r siop i drafod prisiau, pecynnu a chyflwyniad eu nwyddau. Llawer cleniach na’r Mr Siwgr yna! Ac am siop braf yw Siop Ogwen ar Stryd Fawr, Bethesda! Mae’n anrhydedd cael rhannu gofod yn y siop gyda nwyddau hardd crefftwyr proffesiynol. Gobeithio y bydd pawb yn tyrru i’r siop i gefnogi’r entrepreneuriaid lleol, boed yn hen neu yn ifanc. Neges gan aelodau o`r Clwb Menter sy`n gynhyrchwyr calonnau lafant persawrus o ddefnydd Masnach Deg: Prynwch yn lleol er mwyn i’r ardal a’i mentrau lwyddo… diolch :)


plant

 

Gyda Meleri Davies yn Siop Ogwen mae Emma, Ila ac Esme yn cynrychioli Clwb Menter Ysgol Llanllechid.

 

 

 


line Beicwyr
Mae Bl6 wedi cael cyfle i ddod yn feicwyr hyderus wrth gael arweiniad a gwersi beicio ar dir yr ysgol ac ar y lon fawr. Diolch yn fawr i Aled am arwain y criw gan bob un o Fl 6 sydd wedi dysgu gwersi pwysig ar sut i gadw’n ddiogel.

 

line Hanfodion y Byd
Diolch i Mr Wright, daearegydd a ddaeth i rannu ei wybodaeth helaeth ar greigiau gyda’r dosbarth. Roedd yn brofiad rhyfeddol gafael yn y creigiau amrywiol a hynafol o berfeddion a chrombil y ddaear neu wedi eu creu gan losgfynyddoedd diweddar. Sôn am wneud i rywun deimlo’n fychan wrth sylweddoli oed y byd ac ystod y bydysawd. Cafwyd hwyl hefyd yn creu daeargrynfeydd a gwahanol ffrwydriadau. Gadawodd yr arbenigwr sawl cyw daearegydd ar ei ôl.

Reminder Note for Parents - click here

line
Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen 2014 Results

 

Click here to see a list of the results

 

line

Events

nadolig

 

 

 

Calendar of Events in December - click here

 

 

 

 

 

 

Sgio i Lawr y Llethrau (translation coming soon...)

Teithiodd Cian McLeod a Ollie Teasdale Blwyddyn 3,Ysgol Llanllechid i Langrannog yn ddiweddar i gynrychioli'r ysgol mewn Pencampwriaeth Sgio Ysgolion Cymru. Cafodd y ddau ddisgybl gyfle i sgio cwrs hynod o serth oedd yn 100metr o hyd. Y gamp oedd teithio i lawr mor sydyn a phosib gan symyd yn chwim rhwng y giatiau. Her a hanner!
Llongyfarchiadau i'r ddau ar eu llwyddiant; Ollie yn bumed allan o wythfed a Cian yn chweched allan o ddeg. Da iawn nhw!

line

Sbarci a Fflic (translation coming soon...)

Llongyfarchiadau i Griw Sbarci a Fflic sydd wedi llwyddo i arbed 12.5% o ynni yn ystod 2013 - 2014

line

Happy birthday!
A special happy birthday to Tomos Morris!

 

line

Goodbye!
Thanks to Anti Carol for her work in the kitchen. Anti Carol isn’t going far; she remains with us to ensure that the school continues to be spick and span!

 

line

Supermarket
childrenYear 2 received a special welcome at the supermarket at Caernarfon. Everybody saw how the workers handled the fish and baked the bread. The aroma of freshly baked bread made everybody hungry and the children were not left disappointed; all of them ate a fresh piece of bread! Delicious and an excellent cookery lesson!

 

Click here to see more photos

 

line

Segontiwm
plantMrs Angharad Parry Owen’s class recently visited Segontiwm Caernarfon as part of their study on the Romans. They had the opportunity to dress up as Roman soldiers and wander around the walls of the old fort. Thanks to Mr Trystan Jones for presenting the children with so much information about our ancient history.

 

Click here to see more photos

 

 

 

line

T.Llew Jones Day
childrenEach class celebrated the life and work of T.Llew Jones on the author’s special day. The pupils learnt his poetry and attentively listened to his stories. Various activities were held in each class and Mrs Rona Williams class was full of malicious pirates! All were like Black Bart from Ganewy` Bach!

 

Click here to see more photos

line

Oriel Môn
plant

Mrs Bethan Jones had a very good time at Oriel Môn with the mother of Efa Lois and Efa Fflur, Anwen Burgess. The Art workshop was excellent and excellent portraits were completed. And indeed, the pupils can be identified from the portraits! What a skill!

 

Click here to see more photos

 

 


line

Archives
Life without electricity was a totally different world wasn’t it! It is difficult for our small children to imagine such a life nowadays,especially considering that they are brought up in such a technological age – and playing and working on different screens. It was therefore a pleasure to invite our friends over from the Records Office to talk with Mrs Parry Owen’s pupils and explain how life was really like in our cottages in by-gone days ..a tallow candle; kettle on the fire; a large fork to hold a slice of bread in front of a huge fire to make toast; blue slates on the kitchen floor; aprons; a domestic iron in the fire to heat it; bellows etc In addition, the children were full of interest to learn about washing day practices in by-gone days, - hasn’t the world changed!

 

line

Thanksgiving
This year, as usual, our thanksgiving presentations contained various themes and the pupils sang enthusiastically! It was a joy to see the hall full with parents and friends of the school. It was a feast – from the smallest infants in the Nursery Class to the most senior pupils in Year 6. An excellent morning and thanks to all!

 

line

Thanksgiving at Carmel Chapel
On a fine evening in October, Mrs Davies Jones again had the opportunity to visit Carmel Chapel to talk with the children. As we remember the Great War this year, the important word: Peace, was discussed. Then, everybody in the audience were transfixed as Gwydion Rhys read the story of three brothers who had left their locality, this area, to take part in the Great War. Thank you for reading so meaningfully, Gwydion. This year, as usual, the standards of the children’s performances was excellent and it is a privilege to see our young people; our former pupils, remaining loyal to the cause and participating so skilfully in a number of ways, including two-part singing. Thanks also to a member of our staff, Ms Elin Mair, for her role. In addition, our sincere thanks to Mrs Helen Williams for being as enthusiastic as ever, presenting our young people with things to treasure. The excellent work seen on the walls of Carmel Chapel must also be noted – a feast to the eye, work done by the Dwylo Prysur. The experiences gained by the children and young people are invaluable, led by Mrs Helen Williams and her team and thanks for the golden opportunity to collaborate so closely with you as a chapel.

 

line

Cookery
The cookery sessions go from strength to strength and many delicacies are created.

 

line

Panto at the School
plant

Thanks to Mrs Anwen Morgan, mother of Daniel and Dafydd, the Foundation Phase pupils had a memorable afternoon when ‘ a Panto Workshop ’ from Venue Cymru visited our school especially to teach the children about acting skills! It was a fun afternoon and everybody loved putting on make up and dressing up in clothing of all kinds! It was very difficult to recognize some of the children; such was the transformation! An afternoon to remember!

 

 

 

line

Urdd Disco
An energetic group danced at a disco organized by the Urdd at Tryfan School at the end of October. It was a fun evening and everybody enjoyed the exciting feast of diverse music. Thanks to all the staff who assisted that evening.

 

line

Rockets Workshop
childrtenMr Huw Edward Jones and Mr Steohen Jones classes are studying the planets this half term and a friend from the University visited to hold a day of activities on the universe to entertain them!

During the morning, all the pupils went to the hall and literally had the opportunity to learn and fly around the planets using the 3D spectacles! Yes, everybody wore one!

 

During the afternoon, years 4 and 5 created rockets on the school playground, before launching them into space and some of the parents and Governors joined in the fun! Sam said: “ That was the best day ever at Ysgol Llanllechid and I will remember this day forever!”

 

Click here to see more photos

 

Heini (No English translation at the moment...)

heini plant

Daeth ‘Heini’ [Karen Elli] – seren y rhaglen o’r un enw (Cyw S4C) i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal sesiynau dawns a chadw’n heini gyda disgyblion yr holl ddosbarthiadau. Cafodd pawb hwyl a sbri yn y neuadd a phob un erbyn y diwedd yn chwysu chartiau!

line

Thank You!
Once again, a hugely successful Autumn Fair was held this year. Hundreds of you visited to purchase all kinds of interesting objects from the various stalls, and the incredible amount of over £2,000 was raised!  Our sincere thanks to the parents and friends of the school for all the hard work; we have a very effective committee that work tirelessly for the school’s benefit. Thanks also to everyone in the local community for being so willing to assist and support us. 

  • We are grateful to Trystan from Cyw S4C for leaving Cardiff at 6 a.m. to join us in the fun!
  • Thanks also to the Llanrug band  and to  Mr Paul Hughes for being so ready to assist us.
  • Thanks to Mrs Angharad Llwyd and her colleagues Lynwen Haf and Lowri Gwynne from Rownd a Rownd Salon – excellent!
  • Thanks to Sam Tan and his friend 
  • Thanks to the Fire Brigade
  • Thanks to the Buskers from the Guitars Club:  Cerys Elen, Abilgail, Meleri Parry and Mari Bullock
  • Thanks to all who volunteered in any way and a very special thanks to all our sponsors
  • THANKS TO EVERYBODY !

Click here to see the photos

line

Glynllifon
girl
Mrs Marian Jones and Mrs Rona Williams` classes recently visited  parc Glynllifon to  walk through the forests.  It was a jam-packed day; the  children were  enthralled when viewing the enormous trees, large mansion house, nature trails. The story of  Cilmyn Troed Ddu was a favourite. Unfortunately, the weather changed considerably during the afternoon and the heavens openened! The pupils learnt a new saying: It`s rainings cats and dogs!! Click here to see the photos

 

 

line
Llanberis/Penrhyn Castle

Mrs Parry Owen’s class visited the Slate Museum at Llanberis to learn about the lives of ordinary people in by gone days.  They then visited Penrhyn Castle to discover how wealthy people lived. What a difference!

 

 

 

line
Lôn Fach Odro
children
We are fortunate at  Ysgol Llanllechid in having an excellent educational resource on our doorstep!  Lôn Fach Odro provides an excellent path to learn about foliage,  berries,  brambles, animals, Ffrwd y Foel and many other things.  Mrs Marian Jones and Mrs Rona Williams classes recently walked the path to learn about the area’s natural world and mini beasts and it was interesting to observe all the Autumnal changes. Click here to see the photos

 

 

line

Cookery
Mrs Wilson`s class have been busy cooking recently to taste foods from various countries. The pupils have been making pizzas, popadoms, paella and mint yoghurt. The whole classroom turned into a restaurant!

line
Llipryn Llwyd appears!
party

There was considerable excitement at our Nursery Class when Llipryn Llwyd appeared, yes indeed, the man himself! Llipryn was greeted with great excitement! Llipryn whispered that he loved being in the classroom; much better than living in the swamp! An excellent party was held where the pupils had been busy preparing egg sandwiches etc! Many thanks to Mrs Rhian Jones! Click here to see the photos

 

 

 

line
Gelli Gyffwrdd

Some of the pupils from the Juniors` Department went to Gelli Gyffwrdd to enjoy outdoor education. There were plenty of opportunities to play together and work together to construct interesting buildings and shelters. An excellent day in the company of Mrs Tegid and Mrs Lyn. Click here to see the photos

 

line
Eithinog
plant
Year 6 were all ready with their microscopes identifyning insects at Eithinog, under the guidance of Mr Ben Stammers. Eithinog is a special site that has been preserved from housing developers, as North Wales Nature Trust nature reserve. Click here to see the photos

 

line
Mosquitos
In addition,  a specialized presentation on mosquitos was given by Mrs Lesley Hughes, - who is an expert on these creatures. The pupils learnt that by  2050, mosquitos who carry malaria, will probably be found in Britain. Everybody was very eager to help to prevent mosquitoes from carrying infectious diseases.  Thanks very much Mrs Hughes.

line
Art and Keeping Fit 

Another adventure awaited Y6 at Penrhyn Castle. A treasure hunt was held to search for notable artwork, including one of Penrhyn Quarry and some of sugar fields and the slaves of Jamaica. As a health promoting school,  we did not want to miss the opportunity to keep fit  and great fun was had using the keep fit equipment in the trees. Thanks to Gethin’s mother, Rhian (Aberogwen),  and to  Marylin for extending a special welcome. Click here to see the photos

line
Dim Byd S4C

Gwydion Eryri and Cadi Efa recently took part in filming for the Dim Byd TV programme! Both are four years old and they were natural actors! Click here to see the photos

 

 

 

 

line
Rownd a Rownd
Congratulations to Gwenno Llwyd who regularly appears on the Rownd a Rownd programme. Another experienced actress!

line
Trip to Jodrell Bank
children Years 5 and 6 visted Jodrell Bank near Macclesfield to learn more about the solar system.

The children gained excellent experiences seeing the planets and clusters of stars in a special marquee,  and carried out investigations to see how a vehicle could be safely landed on the Mars planet. A day to remember! Click here to see the photos

line
School Council
The School Council for this year has been elected and congratualations to everybody who have been selected following classroom discussions.  This year’s representatives are Joseph and Erin (year 6), Cerys and Mared (year 5), Jac and Ellie ( year 4), Cai and Elan (year 3) and Ffion and Eban (year 2).

line
Bronze Award
Congratulations to the senior pupils for all their work and ensuring that Ysgol Llanllechid won the Outdoors Schools Bronze Award for 2013-14. The pupils gained excellent experiences including climbing, mountaineering, visiting Rhyd Ddu centre, a nature walk to Eithinog and various water activities at Plas Menai and Conwy Centre. Well done!

Welcome
Welcome back to everybody to Ysgol Llanllechid to commence another energetic year! We extend a special welcome to the Nursery Class pupils, who are attending the school for the first time. They have all settled down extremely well in their new class.


line
A new baby!
Congratulations to Miss Awen on the birth of Ollie Glyn during the summer holidays. He has already visited us at the school, and he is a sight to behold!

line
Engagement
Congratulations to Miss Kathryn on her engagement during the summer. She and her prospective husband were in a restaurant in an incredible cave in Mexico at the time!!

line
Congratulations
Congratulations to all our former pupils, - those who were successful in examinations and those who have started in various posts. Well done everybody!

line
Grandmother!

Congratulations to Mrs Mona MacDonald on becoming a grandmother once again. A baby girl was born to Emma, named Awel Haf. Our best wishes to the family!

line
Welcome back!
Welcome back to Mrs Margaret Jones to school following a period of illness. It is nice to see her back in the kitchen and looking so well.

line
Thank you
The school recently received generous gifts. A gift was received from Mrs Pearl Midwinter, Trefor and Heddwyn and the family in memory of their mother, Mrs Jean Morris, - an extremely likeable and dear character, who worked for years in the kitchen during the sixties and seventies. The gift is enormously appreciated.

Thanks also to Mrs Alison Jones for your kind gift from the Royal Oak.

line
Condolences
It is with sadness that we heard of the news of the deaths of two former members of staff at Ysgol Llanllechid. During the summer Mrs Dyddgu Owens, Rhiwlas, who taught here for a number of years, passed away. Many remember her for her detailed knowledge of the natural world, - particularly birds. Our condolences to Mr Derfel Owens and the family.

Also, at the end of the summer, Mrs Ettie Evans died, - she also worked at Ysgol Llanllechid. She is remembered as a dear friend and worked as a member of the kitchen staff for years. Our condolences to Mr Evans and the family, and especially to Martha, Elis and Begw on the loss of a special grandmother.

line
Unveiling the Memorial to the fallen Welsh soldiers
Ysgol Llanllechid received international attention during the summer, as a pupil from the school, Gwydion Rhys, participated in the unveiling a memorial to the fallen Welsh soldiers at Langemark, Flanders. Gwydion was selected due to the school’s links with the North Wales Rugby Choir, the official choir of the Remembrance. He read the story of three brothers from Dyffryn Ogwen who fought in the First World War.

Hundreds attended the ceremony, including sevearl Welsh politicians and the First Minister, Carwyn Jones. Several travelled from Dyffryn Ogwen to provide support, including Gwydion’s school friends, Cerwyn and Elin Roberts, Mrs Davies Jones and former teachers from the school: Mrs Mary Jones and Mrs Eirian Jones.

At the end of the ceremony, Gwydion was interviewed by several broadcasters, including Gerallt Pennant (Heno), Dei Tomos (BBC Radio Cymru) and a small group from Dechrau Canu, Dechrau Canmol, who were there filming a programme for Remembrance Sunday.
That evening, Gwydion was again on the stage - playing the cello in the Choir concert at Langemark Church, that had been entirely re-built following its complete destruction during the War. On this occasion, hed shared the stage with Roy Noble, Rhys Meirion, Dylan Cernyw and the choir.

Gwydion said: “It was an honour to represent Ysgol Llanllechid and to be interviewed by so many people. It was an unforgettable experience!”

Click here to see the photos

line
Dim Byd
It was nice to welcome Sion and Aled from the Dim Byd programme (S4C). Cadi and Gwydion were filmed! We look forward to see them soon on S4C

line
Rownd a Rownd
Congratulations to Gwenno, from Mrs Wilson’s class, who appears on the programme Rownd a Rownd! A renowned actress!

Welcome Back
We welcome  Ms Elen Evans back to school following her maternity leave,looking after  Abner Clwyd; Cain’s new brother. It is nice to see you back Ms Evans!

line

Congratulations

Congratulations to Carwyn and Sophia Hughes on their marriage at Jerusalem Church.  Carwyn is the son of Anti Gillian. Best wishes to the couple. 

line

Pontio Concert

We wish to add that Mari Bullock, Swyn Owen, Mared Morris and Cerys Elen played the guitar at this concert held at Jerusalem chapel whilst Foundation Phase pupils sang. Click here to see the photos

line

Colwyn Bay Zoo

Years 1 and 2 had a very enjoyable time on their recnt visit to Colwyn Bay Zoo.   All the children were thrilled at seeing all the animals, especially the enormous crocodile, the red panda and, after studying Llyfr Mawr y Plant,  Ifan Twrci Tena was spotted! Click here to see the photos

line

Summer Disco

Thanks to our Parents/Teachers Association for organizing a ‘Summer Disco’ evening at the Cricket Club.  It was an excellent idea and the evening was a success! The children were in their element, and a vast array of activities had been organized for them.  Thanks to all who assisted.  Thanks also to  Bangor Roofing for  the disco equipment  - free of charge!

line

Foel Farm

The Nursery Class had an excellent day on their visit to Foel Farm on Anglesey.   The infants loved seeing the animals, playing and roaming through the fields.  A good day!

line

Carnival

BRAZIL!! We are fully aware of the celebrations and fun that goes on there during the World Cup!  But indeed, in Mrs Rona Williams class, a real carnival was taking place, - something that had never been seen on Copacanana beach!  The children had created all kinds of masks, pink feathers everywhere and ‘swmba’ drums resounding through the corridors! The parade then proceeded to Rachub square,  and the village residents had a feast, especially when seeing  Mrs Rona Williams wearing her incredible dress! A day to remember! Click here to see the photos

line

Cello Concert

The pupils received cello lessons at the school from  Ms Nikki Pierce . They  performed to the rest of the school at a concert held in the hall. The performance was of a very high standard, and the musical pieces entertained all the pupils. Well done to you all!

line

Orienteering

Over the past few weeks,  Year 5 and 6 pupils have enjoyed their orienteering lessons. The initial training has been held on the school premises with the children having understood how to read a map and identify symbols and the key.  The next step was to use those skills outside the school and the pupils visited Llanberis to enjoy a morning of orienteering. Thanks to Olly and Helena Burrows for co-ordinating all this.
Click here to see the photos

line

Rhyd Ddu and Summit of Snowdon

In mid June did you hear the mellifluous notes of our national anthem ringing out on the breezes of Snowdonia?! Our Year 6 pupils were singing on the summit of Snowdon to celebrate their success! These  were memorable scenes on a clear summer’s day.  We will never forget the broad smile on the face of  Llinos Freeman; the first to arrive at  Hafod Eryri! Before retiring for the night at  Ty`r Ysgol, there was time for problem-solving, listen to tales from the area; explore the forest wildlife and streams and learn domestic skills such as washing up and drying dishes. We are greatly indebted to Cemlyn and Morfudd who were full of praise for the pupils` courteous behaviour.  

line

Visitors from Canada
Thanks to Mr Idwal Jones for making arrangements for visitors from Canada and  USA to visit the school. The children enjoyed learning about Wales and the Welsh language and they had great fun singing and comparing notes. The school received a special book containing playground games from them and these are a significant addition to our collection! Click here to see the photos

line

St John’s Urdd Training

The older pupils received First Aid Training recently from St John’s ambulance service. Click here to see the photos

line

Sailing on the  Fenai

Sail boarding and rowing a kayak on the Fenai!  Is there no end to the talents of year 6?  It was a joy seeing them sail majestically on the Fenai. Their enthusiasm was obvious with  Josh Davies saying that this was one of the most memorable days of his life! A message was also sent to the Welsh team at the Commonwealth Games! Click here to see the photos

line

Annette Bryn Pari

We as pupils and staff at Ysgol Llanllechid had the privilege of welcoming the extremely talented  Annette Bryn Parry to our school for a morning.  Annette spoke, in her affectionate and modest manner, about her experiences playing the piano, accompanying to  some of the most famous singers at halls throughout the world. Annette performed Welsh melodies in front of the whole school and the famous song from the film ‘Frozen’, with the children in their element joining in the chorus.  A memorable morning and concert!  Thanks very much Annette. Ysgol Llanllechid has a new friend! Click here to see the photos

line

Unveiling the Welsh soldiers  Memorial in Flanders

The school choir have been very fortunate to have the opportunity to sing with   Côr Meibion y Penrhyn at Jerusalem Chapel recently.  There was then an opportunity to sing to members of another choir,  North Wales Rugby Choir at the Rugby Club in Bangor.  This summer, members of North Wales Rugby Choir will travel to Flanders to remember   Hedd Wyn and those who lost their lives in the first World War.  We are very fortunate that a pupil from the school,  Gwydion Rhys, has been selected to play the cello and to read during the ceremonies held in Ypres in August and will share a stage with various artists including Roy Noble, Dylan Cernyw and Rhys Meirion. Congratulations Gwydion Rhys! Thanks to  Mr and Mrs Alwyn Bevan for all their help. Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Tales from Wales

The pupils were privileged to listen to various tales from Wales  from a drama company at the school hall including:  Dinas Emrys, Blodeuwedd and Dinas Bran. Very interesting and informative!

line

Cricket

There was a day of enthusiastic competition on Bethesda cricket field, in the catchment-area cricket competition. The girls` team won their competition – excellent!  The boys lost by a single run  in the final.  Bad luck boys but well done all the same! Thanks to  Neil Williams from Pwllheli cricket club for the training sessions.  Click here to see the photos

line

Urdd Athletics

There were several excellent performances in the Urdd sports competition.  Idwal and Cai Wyn from year 4 and Erin from year 6 won through to compete in the regional sports -  well done! Erin came third in the javelin throwing competition – congratulations! Thanks to the Urdd for organizing the event.

line

Ioan Doyle

Every time we saw   Ioan Doyle in the area, we asked him to return to his former school to see us!  And so it was! During June, we had the privilege of welcoming him, and we remember him so well as a pupil at our school!  Ioan inspired our pupils through talking about his work on the television and for his talent climbing, and indeed, at the end of the  afternoon, some of the older pupils said that they wished to follow in his footsteps! Thanks to  Ioan for his smile and valuable contribution to our school’s life and work.
Click here to see the photos

line

Archie

It was a delight  to welcome Barry 'Archie' Jones from the band Celt to the school. Mr Stephen Jones` class had a memorable afternoon  listening to him performing some songs, including the  famous ’Un Funud Fach.’ Archie is a former pupil from  Ysgol Llanllechid and the pupils listened attentively to him recounting stories about Ysgol Llanllechid when he was a pupil here.  We all enjoyed singing our anthem to Archie’s accompaniment on the guitar! It was pure pleasure to spend an afternoon in Archie’s company! Click here to see the photos

line

Agricultural Show
Congratulations to all the children who received prizes at Dyffryn Ogwen Agricultural Show again this year. Your art and craft work was a feast for the eye in the show’s main tent.  Thanks also to the Parents/Teachers association and all the friends who have been busy working on the Ysgol Llanllechid stall on the show field.  All your efforts are appreciated. Click here to see the photos

line

The Second World War
It was a privilege to welcome two of our friends, namely Mr and Mrs Elwyn Edwards from Menai Bridge to discuss the Second World War with the older pupils. What was special about the experience was that  Mr Edwards had served as a soldier in the war and was therefore able to speak amd give first  hand evidence.  That is what the best education is all about! Our sincere thanks to you for coming to visit us over the bridge and thanks for answering all the very many questions! Click here to see the photos

line

Best Wishes

Best wishes to all our families over the summer break. We`ll see you back in school on September 2nd.

Urdd National Eisteddfod
plant y gan actolCongratulations to the Action Song on their performance at the Urdd National Eisteddfod held in Bala. The children gave of their very best; their enthusiasm was infectious and thanks to all the parents and friends of the school for their support! Well done – all of them. The good news is that Elis Evans was selected and presented a gift as the best performer of all the action songs who appeared on the National stage. This is a considerable honour and we congratulate Elis on behalf of the entire community of Dyffryn Ogwen,

Very well done also to Gwydion Rhys for competing in the stringed instrument solo competition and the penillion singing solo.

Congratulations to Idris fo winning! It was pleasing to see his master work in the Art section - a magnificent silk painting! Click here to see more photos

line

Congratulations to our ex pupils

Congratulations to our ex pupils who won at the Urdd National Eisteddfod. Congratulations to Martha, Beca Nia and Buddug, on their success with the Urdd National Eisteddfod writing/art competitions. Congratulations also to Buddug, Owain, Sophie and Martha who came first for the conversation. Well done Ysgol Dyffryn Ogwen pupils!


line

Concert at Ysgol Dyffryn Ogwen
Congratulations to Ysgol Dyffryn Ogwen for holding a fund-raising concert towards Macmillan cancer research. Thanks for the invitation to participate there with the rest of schools in the catchment area. It was an excellent evening. There was an opportunity to perform our Action Song: Llyfr Mawr y Plant and it was great to see every child performing energetically and looking stylish in their costumes!

line

Pontio Concert
children signingThere was an opportunity to to participate in a special concert jointly organized between Theatr Genedlaethol Cymru and Pontio in the magnificent Jerusalem chapel at Bethesda and we shared a stage with various artists. Pupils from the Infants Department/Foundation Phase performed the old favourites Hen Feic Peniffarddin etc. and accompanying them on the guitar were Cerys Elen, Swyn, Mari and Mared who have mastered their skills at our weekly Guitars Club. To conclude our section, the Action Song performed and everybody gave of their best. Mr Neville Hughes presented the trophy for the best actor to Elis Evans – it was an honour and a privilege for him to receive the trophy in his own community and in front of his friends and relatives. It was an excellent concert and thanks to all the parents for the support. Click here to see more photos

line

Ysgol Llanllechid Concert with North Wales Rugby Choir
Pupils from the Infants Department/Foundation Phase and the Junior Department are to perform at a special concert held at the school on July 2nd with North Wales Rugby Choir. All welcome!

line

Cae`r Graig
plant y gan actol

 

The visit to Cae`r Graig farm, Rhydyclafdy was a huge success. Thanks to Gwyndaf for educating the children in rural traditions. This is what real education is all about!

 

Click here to see more photos

 

 

 

 

line


Plas Mawr
plant y gan actolMr Huw Edward Jones` class visited Conwy and Plas Mawr to learn more about the story of the Tudors. All were awe-struck by the architecture of the old house and were thrilled with the direct experience of learning how people lived at that time.

 

Click here to see more photos

line

Research by Year 6 – The Second World War

After reading about the sad story of Ann Frank, we were surprised that there was so much hatred towards the Jews and sad that more people had not stood up to the Nazis racism. We then learnt about a young man from London called Nicholas Winton who rescued 669 Jewish children from Czechoslovakia before the start of the Second World War. He is called the “British Schindler”. It is awe inspiring to think of an ordinary young man, when he recognized the danger to the Jews, who acted so heroically. His wife found the evidence in an old record book and there were huge celebrations when the children who were saved came to know who their rescuer was; most of them had lost their families in Hitler’s abominable death camps. Nicholas Winton did not see himself as a hero, only an ordinary person, who had taken action when he saw the need to do so.

The children had the idea of researching to see whether this amazing human being was still alive. There was considerable surprise when it was discovered that he was celebrating his 105th birthday this year! The pupils decided to send him a special message. We wished to thank him for inspiring us and for giving us hope that we would also take action to assist when situations are against us. We sent him an enormous card and a personal message from each and every one of us. Imagine our surprise when we received a reply from his daughter saying that he was very appreciative of our message and that he had put up our colourful card on display in his room! If you wish to learn more about this ordinary but extraordinary man, the book “If it’s not impossible…” by Barbara Winton provides further explanation and has just been launched at Gŵyl y Gelli.

syr nicholas winton
Syr Nicholas Winton, y “Schindler Prydeinig” who saved 669 children from the Holocaust holding his thank you birthday card marking his 105th birthday sent to him by pupils of Ysgol Llanllechid.

 

line


Siarter Iaith
Some of our pupils participated in a special event namely Gwynedd Language Charter Census at the Gwynedd exhibition area at the National Eisteddfod held at Bala. Cerwyn, Elin and Gwydion Rhys enjoyed themselves participating in a clapping game with the rest of the schools in the catchment-area. Our schools have been busy creating, collecting and filming the original playground games e.g. Moch Coch/Dyn y Lleuad/Bobo Drwg etc

Welcome back Miss Holly
We welcome Miss Holly back to school following maternity leave. No doubt she finds it difficult to leave Grace, but a great welcome awaits her from the Reception class pupils!

line

Work Experience
Thanks for the company of Delyth Lloyd Hughes who spent time observing here and best wishes for the future!

line

Y5 and 6 Coleg Menai Rugby

plantThe Welsh rugby team have a very promising future following recent excellent performances by years 5 and 6 on Bethesda Rugby Club fields in Ogwen schools tag rugby competition. There were enthusiasic performances and standard of play being very high. Well done for winning two cups!

Click here for more photos


line

5/6 Urdd Rugby

plantThere were recently excellent performances in the Urdd Eryri Regional Rugby competition held on Caernarfon Rugby Club fields. Our pupils were successful in the following games: Bontnewydd 4-1; Ysgol y Gelli 5 -3 and drew with Ysgol Cymerau 3-3 but they failed to win through to the final this time by a hair’s breadth! Well done Jac, Owain, Eilir, Erin, Ryan, Iestyn, Aaron and Sion for your excellent team work and for wearing the school’s rugby shirt with pride! Thanks to the Urdd for organizing the event.

Click here for more photos

line

Y 2 Swimming
Y2 pupils visit Bangor swimming pool on a weekly basis for their swimming lessons.

line

Y 2 Parc Meurig

plantWe are so fortunate in the locality, that provides all kinds of opportunities to inspire our children and the new Llyfr Mawr y Plant paths at Parc Meurig are wonderful to behold, and is an excellent idea! Our pupils were in their element roaming on them, whilst concentrating on learning the names of the local trees and plants. Thanks to Cyfoeth Naturiol Cymru agaency for assisting us and the small nests built for the squirrels were a delight to see at the end of the afternoon!

 

Click here for more photos

 line

Cello Concert
A fantastic Cello concert was held at the school hall by a group who are learning to play the cello led by Ms Nicky Pierce. The talented artists were called back to give several encores by the audience! Gwydion Rhys, Abigail Greenough, Ellie Ball, Hanna Durrant, Abigail Pritchard ac Ayla Roberts gave excellent performances. Well done!

line

Bingo Evening!

plantMany thanks to all of you who attended the Easter Bingo at Bethesda Cricket/Bowling Club. It was a delight to see you all. We thank all members of the hard working committee led by Lowri Roberts and Iona Robertson and to everybody who assisted during the evening. £444.45 was raised in all, an excellent amount! Thanks to Mr Dilwyn Owen for calling out the numbers in a professional manner and to Mrs Eurwen Owen for selling the tickets. Thanks also to Mr Dewi Roberts, chairman of the Cricket/Bowling Club and to Cricket/Bowlling Club Committee, Bethesda.

Click here for more photos

line

Thank you

plantWe thank Mrs Lynne Morris for many years service as leader of Cylch Meithrin Llanllechid. There was an opportunity to officially thank Lynne at a special meeting held at the school at the end of the spring term. Best wishes to you Lynne in your new post and thank you very much.

Click here for more photos


line

Conwy Centre

plantYear 5 pupils had a day of adventure and fun at Conwy Centre before Easter.They built shelters, roasted delicacies and climbed on the ropes course; outdoor education at its best! Thanks to the parents of school pupils, Sid and Emma Sinfield for guiding us and to Jack the instructor for providing the group with a host of experiences and a memorable day. Congratulations to the school as well for being awarded an Outdoors Award.

Click here for more photos

line

Champion!
We eagerly await to see the art work of Idris Temple Morris on display at the National Eisteddfod held at Y Bala. He was awarded the first prize. Warmest congratulations!

Eisteddfod Cylch yr Urdd

plantCongratulations to the following on their success:
Hanna Jones 3rd – Recitation Y 2 and junior
Cerys Elen 1af – Brass Solo   Y 6 and junior
Gwydion Rhys- 1at Y6 and junior String Instrument Solo,  3rd – Folk Melody  Y 6 and junior , 2nd - Piano Solo Y 6 and junior,  2nd Cerdd Dant Solo Y 5 and 6
Efa Glain  1at – Solo Y 3 and 4, 1st Cerdd Dant Solo  Y 3 and 4
Elin Roberts 3rd – String Instrument Solo Y 6 and junior
Instrumental Ensemble  - 3rd
Orchestra/band – 2nd
Disco dancing group  - 2nd

Click here for more photos
line


County Urdd Eisteddfod
canCongratulations to the Action Song members on their sweeping success. The adjudicator, Rhian Parry highly commended the performance and referred to the Action Song as “excellent” and that it was “outstanding” and “as having ticked all the boxes”. It was a thrilling performance, that was a masterpiece, with all the pupils giving of their best. We eagerly look forwrad to seeing the production at the Urdd National Eisteddfod stage held at Bala on Monday, May 26. The fact that we have won through to the National Eisteddfod again this year is a source of enormous pride to us all! Thanks to everybody who has assisted in so many ways to ensure that the children perform to such a high standard.

Gwydion Rhys (year 6) also had a day to remember winning first prize on the cerdd dant solo and on the string instrument cello solo and second prize for piano playing.

Congratulations also to Cerys Elen for coming third playing in the cornet. Best wishes to Gwydion and the Action Song group at Bala! Click here for more photos
line

Evening of dance

dawnsA group of year 4 pupils visited Galeri at Caernarfon to participate in the ‘Evening of Dance’ – an evening of various dances performed by the county’s primary and secondary school pupils. Our disco dance group performed the disco dance energetically and with verve. Thanks to Miss Nicola for instructing and to Miss Sara for assisting the pupils, and to the parents for coming to support. Congratulations to the group also for coming second in the Eisteddfod Symudol.
line


Yr Ysgwrn, Canolfan Endowain and Chapel Salem


ysgwrn“It was a privilege” said Eilir from Y6 Ysgol Llanllechid to visit the Ysgwrn, home of Hedd Wyn, as well as capel Salem, Cefncymerau, where the famous painting by Sydney Curnow Vosper is displayed.

A warm welcome was received from Hedd Wyn’s nephew, Gerald Williams and it was indeed a privilege to tread the area’s paths and visit his former home. It was a thrilling experience to leran about the imposing chairs and the famous ‘Gadair Ddu’ or the throne, as Mr Williams called it. A special thanks also to Mr and Mrs Alwyn Bevan and members of North Wales Rugby Choir for facilitating the trip and for being there to welcome us. It was an enormous pleasure to sing together the englynion in memory of Hedd Wyn, (by R. Williams Parry) in the area where he spent his childhood. Then, we visited Canolfan Endowain and it was real honour to receive such high praise for Y6 from Mr Iscoed Williams. We thank him for visiting us at the Ganolfan and for his interesting talk. We then travelled along the coastline looking at magnificent scenery, glancing at Harlech castle before reaching Capel Salem. Thanks to Miss Catherine Richards, a loyal member of the chapel for her clear presentation that brought the story of the Salem chapel picture alive! Thanks to individuals such as Mr Williams and Miss Richards who are so ready to interpret our history and heritage for the younger generation. ‘Amen’ indeed to Eilir’s words. It was a ‘privilege’ for us all and thanks to Mrs Davies Jones for arranging the visit. Click here for more photos
line

 

St.David's Day

david

Once again, it was an excellent concert held in the school hall to celebrate our Saint’s day! Well done children for learning so much poetry from memory – which you will memorise for the rest of your life. The concert was filmed and the DVD is now available! Thanks to you as parents and members of the community for coming to support us.

Click here for more photos

 


line

 

Urdd art and craft

The school won many Art and Craft prizes – 33 in all! Congratulations to all of you.
Click here
for the full details.
line


Library visit

Mrs Rona Williams` class visited Bethesda library. The staff gave a warm welcome, and the pupils were fortunate enough to listen to stories from Llyfr Mawr y Plant. Everybody were delighted, as Llyfr Mawr y Plant is a favourite of Y1 and 2 pupils at Ysgol Llanllechid. Hopefully, everybody will use their membership cards and regularly attend the library from now on!

line


Cookery

cookery

 

 

 

Year 3 class studied foods from various countries, and weekly, everybody mention the delicious smell that fills the upper corridor! From the Paella, the Croque Monsieur and the pizzas to the pancakes and leek soup!! MMMM!

 line

 

Bangor/Ogwen area swimming gala

bachgenThe school`s swimming team competed at the swimming gala for the area’s local schools led by our PE co-ordinator - Mr Stephen Jones. They achieved success – everybody did their best.

The following gained top three positions:
Leni Ceirios – 2nd and 3rd
Boe Celyn - 3ydd a 3ydd
Cai Wyn – 3rd and 1st
Louis – 3rd
Osian Moore – 3rd

Click here for more photos

line


Bringing History alive

Everybody learnt enthusiastically during our artefacts day from the Second World War. So much variety was obtained including: toddlers and adults` gas masks, military clothing, family photographs, identity cards, food rationing books, pieces of arms, model aeroplanes, artefacts belonging to a family who built the famous bridge over the river Kwai, as well as a striking dagger from the Middle East. Following slick presentations, there was plenty of opportunity for further research. Thanks to everybody, families and neighbours, who contributed towards this educational and memorable day.
line


Bendant

The following pupils were selected to join in the programme Cyw on S4C namely Bendant: William Jones, Cian Mcleod, Gwen Isaac, Daniel Jones, William Roberts, Maia Sturrs, Erin Griffiths and Gwion Pritchard. Congratulations!

line


Goodbye and thanks

Thanks to Ms Anna Morewood who spent a period with us on Teacher Training in Mrs Wilson’s class; it was a privilege to have your company and all best wishes for the future. Thanks also to Ms Molly Corfield for her services and best wishes at Ysgol Pendalar.

Eisteddfod yr Urdd
Click here to see the Area Eisteddfod Results on 08.03.14

line

Congratulations
Congratulations to Anti Carol on becoming a grandmother. The new arrival is here with us! A warm welcome to Cian Dewi!

line

Best wishes for a Speedy Recovery
Best wishes to Anti Gillian – we hope that the foot will soon be better and hope to see you soon!

line

A Party for the King
We went back to a by-gone age as the Reception Class pupils held a party day for the ‘Brenin Dau Flewyn’ in their castle in the class. Everybody prepared a meat and vegetables soup for the feast before dancing in their magnificent costumes. For photos - click here!

line

The success of Galeri Llechid

The first phase was to visit the Walker Gallery in Liverpool. Following the visit, it was decided to create a gallery at Ysgol Llanllechid and the influence of Van Gogh, Matisse, Kandinsky and Pollock, as well as local artists was evident at Galeri Llechid on 20th March 2014. Year 6 were responsible for the exhibition and parents and friends of the school did not only see pictures on display, there were masterworks of clay, presentations about artists on a computer, an opportunity to do interactive digital artistic work and an opportunity for the parents to relax, depicting various objects painting in a Chinese style. And to compete with a rainbow of colours, there was a feast of healthy fruits and vegetables. It provided a delightful afternoon of support for the pupils and was indeed a worthwhile experience for all involved. Congratulations to B6 on their success! Click here to see more photographs!

line

Victory
Boudicca’s visit to Ysgol Llanllechid was a sweeping success as she fought against the Romans. In one lesson, we learnt about the history, geography and fun when learning about a hurricane of a hero in our history by the name of Buddug (whom the Romans knew as Boudicca).

line

Celtic Day
Year 3 received a ‘Celtic day’ in the class and everybody was dressed up as the old Celts painting their faces into curly blue patterns. The ‘gel’ in their hair made them appear extremely wild, especially when they started to come to blows using the excellent shields created! The oats biscuits that the pupils made were also scrumptious!

line

Stwnsh
The ‘Stwnsh’ crew [S4C] recently visited the school to promote Welsh programmes for 7-11 year olds, - and great fun was had! The presenters, Anni Llŷn and Lois Cernyw were full of life when playing all kinds of tricks and games with the children and teachers and fair play to Mr Stephen Jones for receiving the custard pie with a smile! Click here to view more photos!
line

CYW S4C
We look forward to seeing some of our pupils participating in the BENDANT on S4C programme during the summer term.

line


Hei hogiau bach!

The actors Catrin Mara and Dyfrig Evans came to read stories in Welsh and English to the older pupils. The children greatly enjoyed the books and performances and many have visited the library at Bethesda to borrow the books. Click here to see photos.

line

Oriel Môn
The Reception class visited Oriel Môn, Llangefni and had an opportunity to participate in art activities led by the local artist, the mother of Efa Lois and Mali Fflur - Anwen Burgess. The children gained excellent experiences including seeing the pictures of Kyffin Williams and learning about landscapes. For more photos, click here!
line

Pancake Day
Pat a cake, pat a cake...there was a fine aroma wafting through the school as everyone made pancakes!
line

World Book day
As is customary, everyone came to school wearing the clothes of their favourite characters from the world of books! A day was spent listening to various stories and everybody had an opportunity to discuss their favourite books. Mrs Williams won the award for the best dressed, – straight from the film set Sister Act! To see more photos click here!

line

Welsh Tea
The theme work in Mrs Rona Williams` class is Wales and what better way of teaching the children about our traditions than learning how to prepare a ‘Welsh tea’. The children cooked welsh cakes before setting the tables. It was hilarious to see the infants enjoying their tea in the teachers` mugs but .....sh! don’t tell the teachers!! For photos, click here!
line

St David’s Day
A St David’s concert was held at the school hall on March 7th. The audience was enchanted by the standard of the singing as every child from 3 to 11 years of age gave of his/her best. Various presentations were given and every class displayed their talents in their Welsh costumes. Thanks to you, the parents and friends of the school for your support. Thanks to Mrs Macdonald and the kitchen staff for the delicious lamb dinner and the bara brith! To see photos, click here

Congratulations!
Congratulations to Mrs MacDonald on becoming a grandmother once again! We look forward to see little Alffi soon.

line


The Royal Oak
lady

 

 

Many thanks to everybody at The Royal Oak, Rachub for the kind donation to Ysgol Llanllechid.

 

 

 

 

 

line


A Speedy Recovery!

Best wishes to Mrs Margaret Jones and hopefully her hand is healing. We also wish a speedy recovery to Mrs Ann Parry, Ms Leanne’s grandmother.
line


Dringo a Defaid
It was a pleasure to see two of our former pupils on S4C recently on the programme Dringo a Defaid. Congratulations to Ioan Doyle and David Emlyn Williams. We look forward to welcoming Ioan Doyle back to our school, on his return from Argentina! Both of you are an inspiration for our current pupils!

line


Santes Dwynwen and the Entrepreneurship Club

Everybody attended the school on the Friday to celebrate Santes Dwynwen`s day dressed in red or pink clothes, to mark this special day. All the classes held all kinds of activities to celebrate the day, and several received an unexpected greeting.... “I am head over heels in love with you!” Thanks to all the parents who purchased cards from the pupils and thanks to the Entrepreneurship Club for their beautiful creations. Click here to see the photos

line


Healthy School
dawnsioRecently our focus has been on healthy living and every class held a vast array of activities, including Zumba dancing! Thanks to the School Council for making all the arrangements: to Emma Williams and Alison Williams for teaching us all to dance the Zumba and to the brave parents who joined in the fun after school! Click here to see the photos

 


line


Nursery Class – Plas Ffrancon
It is currently the Nursery Class`s turn to attend the soft play sessions at Plas Ffrancon. It is great fun for the infants, and they enjoy every second! Thanks to the staff of Plas Ffrancon for their willingness to assist us at all times. Click here to see the photos
line


Rachub Shop Post Office
Year 1 pupils visited the Post Office at Rachub. As part of their Literacy and Numeracy work, the pupils wrote a letter to their parents to thank them for the excellent Christmas they had before being taught to write their address on the envelope. Then, everybody purchased a stamp to put on the envelopes in the Post from Mr Ian Scott. Thanks for the happy partnership that exists between the school and the Post Office at all times. Click here to see the photos
line

Superheroes
plant mewn gwisg ffansi‘Superheroes’ is the theme currently being studied by Mrs Marian Jones class, and the pupils recently came to school dressed in their superheroes outfit. It was hilarious to see Spiderman and Batman (Mrs Marian Jones and Mr Tomos Morris) wandering the corridors in their outfits! An excellent day was had creating colourful shows on the` I-pads’ with the children in their element! Click here to see the photos

line

Henry Tudor Show
We went back in history as year 3 and 4 welcomed Henry Tudor to school. Click here to see the photos

line


Y 3 – Trip to Wrexham
Y3 visited the Celtic Village in Wrexham to learn more about the Celts. Every pupil was turned into a Celtic character for the day and intricate patterns were painted on their faces before changing into the authentic clothing. And then what?! Well, an opportunity to weave and make pots before building a Celtic house! Click here to see the photos line

Year 4 Techniquest
Mr Stephen Jones` class are currently studying the theme of ‘The Senses’ and as part of the theme, the class spent a busy day at the Techniquest centre, in Wrexham. The pupils learnt about light and sound and used small solar panels to learn about renewable energy. An excellent day! Click here to see the photos
line


Slate Museum

plantMrs Parry Owen and Mrs Rona Williams classes visited the Slate Museum at Llanberis. And who was there to welcome everyone but Anti Margiad, who was quite a character! She was the one who taught everybody about how to wash in by-gone days – at a time when there was no such thing as a washing machine! “But,” said the children “We cannot wash without soap!” So,they decided to make soap, and a divine aroma filled the room! Whilst wandering around the museum, the pupils met an experienced quarryman who was busy splitting and chiselling. Before returning home, the pupils saw an enormous water-wheel. It was an excellent day, with the pupils having an opportunity to learn about their heritage, as many mentioned their grandfathers and those from a previous generation who worked at Penrhyn Quarry. Click here to see the photos
line

Y 2 Y Fari Lwyd
Y2 classes have worked on the traditions of Wales. Time for the Fari Lwyd to make an appearance yet again this year! There was a huge knock on the classroom doors, and suddenly, the colourful skull of the old Mari, led by Mrs Parry Owen, arrived with many children singing and dancing around and asking for calennig. A wonderful sight! Click here to see the photos

line

Seeing the world in Galleries

2 blentynGaleri is Y6`s theme and, on this occasion, the venue was Liverpool to study art at the famous Walker Gallery. The pupils were engrossed in the art, developing their taste in creative work ranging from the religious middle ages to modern abstract work. There was something to suit everyone’s taste and Dewi Roberts response and enthusiasm summed up the experience: “This is a good place for people with an imagination! I create stories in my head when I look at the pictures”.
We then visited the nearby World Museum, becoming engrossed in the creative world of artefacts from Africa, Asia, America, and Oceania. The pupils were allowed to hold and study artefacts from the four corners of the world including wearing beautiful ponchos and masks, making pools and talking to the skulls!! Click here to see the photos

line


Beaumaris/Eastern Origin Restaurant
plant yn bwytaThe Reception class visited the town of Beaumaris to visit the castle. Although it was a bitter, wintry day, the children had fun walking around the ancient structure. Later on it was time to go to the Eastern Origin restaurant at Bangor, where they tasted all kinds of food, as well as seeing a colourful presentation of ‘The Lion Dance’. Thanks to all the staff for their warm welcome! Click here to see the photos
line

Kung Hei Fat Choy!
We wish all our readers a Happy New Year! The school celebrated the Chinese new year with many various, colourful activities! One of the highlights was listening to the sound of the drum echoing through the school and the enormous dragon spinning from one class to the other! Our thanks to Ms Hanna Huws, the dragon`s keeper! Amongst all the activities, three cooks from year 5 cooked noodles and orange sauce under the guidance of Mrs Rhian Jones; scrumptious! Thanks to Lauren, Boe and Joseph for the feast! Click here to see the photos
line


Fu’s
As part of the class theme, year 5 pupils visited Fu’s Chinese restaurant at Caernarfon. They observed the chef preparing the food in the heavy wok, learning what ingredients formed part of the delicacy. A feast awaited on the table: rice, spring rolls and hoi sin! Click here to see the photos

Translation coming soon:

 

Blwyddyn Newydd Dda!
Blwyddyn Newydd Dda i bawb!

line

Y Fari Lwyd
Cafodd Dosbarth Mrs Parry Owen hwyl fawr yn mynd o amgylch y dosbarthiadau i gyd yn gofyn am galennig ac yn canu cān i ddymuno Blwyddyn Newydd Newydd Dda i bawb yn yr ysgol. Cliciwch yma i weld y lluniau
line

Dosbarth Derbyn – Sion Corn Llanberis

Aeth disgyblion y Dosbarth Derbyn i Lanberis i weld Sion Corn ar ddiwedd y tymor diwethaf. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn cael mynd ar y tren bach! A phwy oedd yno`n disgwyl amdanynt yn eiddgar, ond Sion Corn ei hun! Roedd pawb wedi gwirioni`n derbyn yr anrhegion gwych ganddo! Diolch i bawb! Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Dosbarth Meithrin - Pili Palas
Cafodd y Dosbarth Meithrin hwyl a sbri ym Mhili Palas cyn y Nadolig yn gweld yr holl anifeiliaid diddorol. Y ffefryn oedd y mochyn cwta a`r python trwchus oedd yn troelli o amgylch y boncyff. Aeth pob disgybl i weld Sion Corn cyn ei throi hi yn ôl am yr ysgol. Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Mynydd Gwefru
I Fynydd Gwefru yr aeth dosbarth Mrs Parry Owen fel rhan o`u gwaith ar drydan a goleuni. Cawsant brofiad bythgofiadwy, sef, mynd i grombil y mynydd mawr yn eu hetiau caled! Syfrdanwyd y dosbarth gan faint yr holl dwneli a’r holl beiriannau! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Partion Nadolig
Cafodd pob dosbarth barti Nadolig gwerth chweil eto eleni, gydag ymweliad gan Sion Corn pob tro! Roedd o wedi cofio am anrheg i bob un o’r plant a chafodd gyfle i sgwrsio gyda phob un yn ei ffordd ddihafal ei hun! Cliciwch yma i weld y lluniau
line


Sioeau Nadolig
Yr Adran Iau

Roedd neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen yn orlawn ar noson sioe Nadolig yr Adran Iau a oedd fel un Gān Actol fawr! Roedd Dr Who yn teithio drwy wahanol gyfnodau mewn amser er mwyn ceisio darganfod gwir ystyr y Nadolig. Aeth i gyfnod yr hen chwedlau, a’r Chwedegau gan gyfarfod a chewri, llygod, y Beatles, mods a rocers cyn cyrraedd golygfa’r preseb ym Methlehem. Roedd yr actio a’r canu yn fendigedig yn ôl yr arfer, a sawl deigryn yn cael ei golli wrth glywed anthem De Affrica yn cael ei pherfformio mor wych i gofio am Nelson Mandela. Diolch i bawb a anfonodd gardiau ac e byst i Ysgol Llanllechid yn llongyfarch y disgyblion ar eu perfformiadau. Diolch i Mr Alun LLwyd am gael defnyddio Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen ar gyfer llwyfanu`r sioe. Cliciwch yma i weld y lluniau

Halibalŵ!
Aeth dosbarthiadau Blynyddoedd 1 a 2 a ni i Wlad yr Halibalŵ eleni, lle’r oedd Siôn Corn ar goll, wedi gwrthdrawiad â thardis Dr Hŵ fry yn yr awyr ar Noswyl Nadolig! Gyda’i geirw, ei gorrachod a chymorth Huw Bob Lliw, llwyddodd Siôn Corn i ddarganfod y cyfrinair hud oedd ei angen er mwyn cysylltu â Dr Hŵ drachefn. Roedd rhaid iddo ddatrys nifer o gliwiau a goresgyn anawsterau ar ei ffordd, yn enwedig pan ddaeth y gwrachod, y Bobli Woblis, y Bwlis, a’r Jeli Welis i’r golwg! Roedd y plant yn canu, actio a dawnsio’n ardderchog, a chafodd y rhieni eu synnu fod disgyblion mor ifanc yn perfformio mor hyderus ar y llwyfan! Gwledd yn wir! Cliciwch yma i weld y lluniau


Côr Ysgol Llanllechid a Chôr Rygbi Gogledd Cymru
Aeth côr yr ysgol i Landudno i Egwlys St Ioan, ar noson stormus cyn y Nadolig, i berfformio gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru. Gwahoddwyd y disgyblion gan Mrs Glena Bevan, aelod o Gôr Rygbi Gogledd Cymru. Roedd yr Eglwys o dan ei sang ac ysbryd y Nadolig yn llifo wrth i`r plant swyno`r gynulleidfa wrth ganu am stori`r Geni. Bydd hon yn noson a fydd yn aros yn y côf am amser maith. Cliciwch yma i weld y lluniau

Clwb yr Henoed
Croesawyd aelodau o Glwb yr Henoed i’r ysgol ychydig ddyddiau cyn diwedd y tymor, a chawsant y cyfle i glywed plant o bob oed yn canu rhai o ganeuon o`r sioeau Nadolig. Diddanwyd ein cyfeillion ymhellach gan y disgyblion sy`n derbyn gwersi ar y piano gan Mrs Sioned Webb ac roeddent werth eu gweld a phawb yn synnu eu bod wedi gwenud cymaint o gynnydd mewn un tymor! Roedd staff y gegin wedi bod wrthi`n ddiwyd yn paratoi danteithion ac roedd pawb yn canmol mins peis a bara brith Anti Mona! Diolch i bawb! Cliciwch yma i weld y lluniau


line

Sioe Cyw

plant sioe cyw


Aeth dosbarthiadau`r Cyfnod Sylfaen i Langefni i weld perfformiad o ‘Sioe Nadolig Cyw’. Braf oedd cyfarfod y gwahanol gymeriadau poblogaidd oddi ar y teledu, yn arbennig Dona Direidi a Cyw ei hun wrth gwrs!
line

Swmba
Cofiwch rieni ddod i ymuno hefo ni ar brynhawn Ionawr 24 i ddawnsio`r Swmba. Diolch arbennig i am ein harwain. Diolch i Mr Ian Scott, Post Rachub am yr afalau. Cliciwch yma i weld y lluniau
line

Gweld y byd mewn Galerïau
Galeri yw thema Bl6 a buom ar daith i Lerpwl i astudio celf yn y Walker Gallery. Roedd y disgyblion wedi ymgolli yn y celfyddyd gan ddatblygu eu chwaeth mewn gwaith creadigol o’r canol oesoedd crefyddol i waith haniaethol modern. Roedd rhywbeth i blesio pawb ac ymateb a brwdfrydedd Dewi Roberts yn crisialu’r profiad: “Mae hwn yn le da i bobl gyda dychymyg! Rwy’n gwneud straeon yn fy mhen wrth weld y lluniau”.
I ddilyn aethom yn ein blaenau i’r World Museum gerllaw gan ymgolli ym myd creadigol yr arteffactau o’r Affrig, Asia, America, a Oceania. Yna, i goroni’r cyfan cawsom hwyl yn gafael a chwarae gydag arteffactau o bedwar ban byd gan gynnwys gwisgo ponchos hardd a masgiau, gwneud pwls a chael siarad â phenglogau!! Cliciwch yma i weld y lluniau