News Archive - 2016

 

Cylch Meithrin (English soon...)

plantBu plant bach y Cylch Meithrin am dro draw i gapel Carmel, lle cawsant groeso mawr gan Mrs Helen Williams.

Click here to see the photos

 

 line

Diwrnod Cymru

This coming Monday, November 28th we have arranged a visit from Anni Llŷn (Wales’ Childrens Poet) and Tudur Phillips.

Click here to view the letter

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen (English soon...)

plantLlongyfarchiadau i`r disgyblion ar eu llwyddiannau lu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen a llongyfarchiadau arbennig i Gruffydd Beech ar ennill y cwpan am y perfformiad gorau drwy`r Eisteddfod yn yr adran llefaru. Diolch i bawb a ddaeth i`r Eisteddfod i gefnogi`r disgyblion, a diolch arbennig i bawb a fu`n brysur yn hyfforddi ac yn cynorthwyo mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Click here to see the results

Click here to see the photos

line

Mrs Brenda Wyn Jones (English soon...)

Daeth yr awdures Mrs Brenda Wyn Jones, Tregarth draw i sgwrsio gyda disgyblion Mrs Marian Jones yn ddiweddar, a threuliwyd prynhawn tu hwnt o ddifyr yn ei chwmni. Roedd y plant eisiau gwybod yn benodol am hanes y Côr Merched enwog a deithiodd Prydain yng nghyfnod y Streic Fawr yn codi arian i helpu teuluoedd y streicwyr,- a phwy well i ddweud yr hanes wrthynt na Mrs Brenda Wyn Jones! Nain Mrs Jones, sef Mary Ellen Parry, oedd yn arwain y côr, a chafwyd gwybod yr hanes i gyd! Roedd y plant wedi dysgu geiriau cân Gwynfor ap Ifor, ‘Strydoedd Bethesda,’ a ffurfiwyd côr! A wyddoch chi pwy oedd yr arweinydd? Mrs Brenda Wyn Jones siwr iawn, - yn union fel y gwnaeth ei nain! Diolch am brynhawn gwerth chweil!

line

Strydoedd Bethesda (English soon...)

Wrth gerdded un diwrnod drwy strydoedd Bethesda
Yng nghysgod y creigiau a`r poncydd mor brudd
Fe welais chwarelwr ym machlud ei ddyddiau
Yn cyfri`r gaeafau ar derfyn y dydd.

Ni chedwyd ei enw yn llyfrau`r haneswyr
Wrth lusgo o`r chwarel a`i fywyd ar drai,
Mae`r llwch ar ei `sgyfaint o greigiau`r canrifoedd
A neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai…

line

Y Pwdin Nadolig! (English soon...)

Oeddech chi`n gwybod fod Pwdin Dolig anferth wedi dod i Fethesda yn y flwyddyn 1901?! Do, bu Blwyddyn 4 yn ymchwilio i hanes y ‘Pwdin ‘Dolig Anferthol’ hwn a ddaeth i`r ardal yn ystod cyfnod y Streic Fawr. Bu llawer o holi a stilio, cyn mynd ati i E-bostio Dr J. E. Hughes er mwyn dysgu mwy am y digwyddiad hanesyddol arbennig. Yna, cafwyd cyfle i chwilota yn yr Archifdy, a darganfod erthygl yn yr Herald Gymraeg yn sôn am y pwdin yn cyrraedd ‘stesion’ Bethesda mewn 27 cist fawr, - a’r cyfan yn pwyso dros dair tunnell! Roedd y pwdin wedi ei bacio’n daclus mewn tuniau o un, dau a thri phwys, - gyda’r cyfarwyddiadau wedi eu cofnodi’n daclus ar bob tun. Rhodd gan gwmni John Hill a’i fab, Ashton under Lyne, oedd y pwdin. Roedd rheolwr eu cwmni wedi clywed am y streic fawr ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu trigolion Bethesda, a pha ffordd well na chreu`r pwdin Nadolig arbennig hwn! Bu’r plant yn ymchwilio ar y We i geisio darganfod mwy o wybodaeth, ac o ganlyniad, cysylltwyd â Hill’s Bakery. Dychmygwch y syndod a gafwyd pan dderbyniwyd llythyr gan Hill`s Bakery yn dweud mai hen, hen daid y perchennog presennol oedd John Hill, a`i bod yn gwybod am y stroi hon! Mae`r cwmni am gynnwys ein llythyr ar eu gwefan y Nadolig hwn. Felly, mae`r cysylltiad wedi ail agor, dros ganrif yn ddiweddarch! Dyma beth yw addysg go iawn – gwersi hanes perthnasol am y gymuned leol a chyndeidiau ein disgyblion!

line

Addurno ffenest Siop Ogwen (English soon...)

Mae rhai o`r disgyblion hynaf wrthi`n brysur yn paratoi gwaith Celf er mwyn addurno ffenest y siop hon, a beth dybiwch chi fydd i`w weld yno`n fuan?! Pwdin `Dolig!

line

Noson Stwff a Straeon y Chwarel (English soon...)

Cynhaliwyd noson hynod ddiddorol yn ein hysgol yn ddiweddar ar y cyd gydag aelodau o Gôr Meibion y Penrhyn. Pwrpas y noson oedd hel pob math o `stwff` at ei gilydd, gan gynnwys recordiadau o drigolion yr ardal yn hel atgofion am fywyd yn ystod oes aur y chwareli. Bu`r disgyblion wrthi`n brysur yn croesawu`r ymwlewyr, sgwrsio a gwarndo ar eu straeon, sganio, cofnodi ar fapiau ac wrth gwrs yn gweini panad i bawb. Mae`r weithgaredd hon yn rhan o brosiect Llwybr Llechi Eryri a bydd y `stwff` a gasglwyd at ei gilydd yn cael ei osod ar ap ffôn, a fydd yn gydymaith i deithwyr wrth iddynt grwydro ar lwybrau drwy bentrefi Rachub, Llanllechid a Bethesda. Diolch yn fawr i Sian Shakespear am ei chymorth ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. Gweler y lluniau ar ein gwefan.

line

Dr Ed Rowe (English soon...)

Rydym yn ffodus fel ysgol fod gennym rieni sydd yn barod i gyfrannu eu harbenigedd i gyfoethogi addysg ein plant. Yn ôl yn y Gwanwyn fe ddaeth Ms Karen Rowe, mam Ursula i’r dosbarth i sôn am ei gwaith yn Kenya a rhannau eraill o`r Affrig. Y mis hwn fe ddaeth tad Ursula, Dr Ed Rowe i siarad gyda’r disgyblion am Wyddoniaeth pridd gan ein bod wedi bod yn astudio planhigion a chynefinoedd. Cafwyd prynhawn difyr dros ben a’r dosbarth yn byrlymu wrth arbrofi gyda graddfa pH. Yn dilyn yr ymweliad, bu’r disgyblion yn ysgrifennu cyfarwyddiadau manwl er mwyn mynd ati yn y dyfodol i lunio arbrawf tebyg. Diolch eto i Dr Rowe am roi ei amser ac am sbarduno gwyddonwyr y dyfodol!

line

Canolfan Llyn Brenig (English soon...)

Fel rhan o waith y dosbarth ar ynni, daeth Arfona Evans o Ganolfan Llyn Brenig i wneud cyflwyniad ar Arbed Ynni i ddisgyblion dosbarth Mrs Tegid. Canolfan i ymwelwyr yw Llyn Brenig a ariennir gan Ddŵr Cymru. Yn ystod y sgwrs, bu Arfona yn trafod y gylched ddwr a phwysleisio yr angen i arbed dwr. Yn ogystal, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo i fyny fel cymeriadau i hyrwyddo gwaredu sbwriel mewn modd cyfrifol. Ei chenadwri oedd: rhowch sbwriel yr ystafell ymolchi a’r gegin yn y bin, ac nid i lawr y draen, lle mae’n achosi problemau. Yn sgil hyn, trefnwyd taith ddifyr i ganolfan Llyn Brenig.

line

Oriel Môn (English soon...)

Orielau yw thema disgyblion blwyddyn 6 yr hanner tymor hwn, ac roedd pawb yn llawn cyffro wrth fynd ar ymweliad ag Oriel Mon i astudio gwaith yr artistiaid Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams. Cafwyd bore prysur o greu dan arweiniad Ms Anna Pritchard. Mae disgyblion Ysgol Llanllechid yn hynod ffodus o gael eu dysgu gan Ms Anna Pritchard ac mae’n werth gweld y gwaith Celf sy’n cael ei gynhyrchu. Diolch Ms Anna am gyfoethogi profiadau’r disgyblion yn yr Oriel yn yr un modd.

line

Coginio (English soon...)

Braint oedd croesawu Mr Guillano Malvasi a`i wraig, Mrs Olwena Malvasi, sy`n daid i Hana a Harri i goginio bwydydd Eidalaidd i ddisgyblion dosbarthiadau Mrs Llinos Wilson a Mrs Rona Williams. Mae Guillano yn enedigol o`r Eidal a chawsom hanesion difyr am sut y daeth i Gymru a`i blentyndod yn yr Eidal. Roedd wedi coginio llond sosban anferth o sbageti bolonês ac wedi paratoi ‘antipasti’ i ddod i`r ysgol. Yn ôl y plant, hwn oedd y bolonês gorau ‘rioed ! Cyn i`r sesiwn ddod i ben, dysgwyd beth oedd lliwiau’r faner a sut i gyfri i ddeg mewn Eidaleg. Grazie Guillano!

Roedd arogl hyfryd yn yr ysgol am yr eildro yr wythnos diwethaf pan ddaeth Anti Gillian i ddysgu’r plant sut i wneud bara brith traddodiadol. Roedd rhiad amseru a mesur yn ofalus ac roedd y plantos i gyd wedi eu plesio ac yn llyfu eu gweflau! Mae pawb yn yr ysgol wrth eu boddau gyda bara brith Anti Gillian!!

line

Piggery Pottery (English soon...)

Cafwyd taith flynyddol fendigedig i Piggery Pottery i`r dosbarth Derbyn, a phawb wedi cael cyfle i addurno`r moch yn eu ffyrdd di-hafal eu hunain! Gwelwyd moch o bob lliw dan haul!!

line

Castell Penrhyn (English soon...)

I Gastell Penrhyn yr aeth dosbarth Mrs Parry Owen i grwydro o amgylch y gerddi a dysgu enwau`r gwahanol goed, cyn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Bu`r disgyblion yn dawnsio, astudio teganau o`r oes Fictoria, gwneud addurniadau mewn dull origami a chreu llygod bach, gan ddefnyddio siwgr eisin!

line

Balchder Bro (English soon...)

Diolchwn i griw Balchder Bro Bethesda am ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymuned eto eleni. Casglwyd 21 o fagiau du yn ystod y bore wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, o amgylch Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Mae criw gwyrdd Ysgol Llanllechid yn gofyn yn garedig i bawb roi sbwriel yn y bin pob amser! Diolch!

line

Gymnasteg (English soon...)

Llongyfarchiadau i Erin Griffiths, Elsie Owen a Madeleine Sinfield am eu perfformiadau yng nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar ym Mhenygroes. Cafwyd perfformiadau o safon uchel iawn. Da iawn chi ferched!

line

Clwb Pelrhwyd (English soon...)

Llawer iawn o ddiolch i Ms Sioned Sturrs am gynnal Clwb Pelrhwyd i`n disgyblion hynaf yn wythnosol ar ôl ysgol. Mae`r clwb hwn yn mynd o nerth i nerth, a byddwn yn mynd ati i drefnu twrnament i`r plant yn y flwyddyn newydd.

Christmas Show 2016

Words of the songs - click here

I glywed y caneuon:

Cân 1 - click here

Arglwydd P - click here

Bwyd digon o fwyd - click here

Deffra - click here

Dewch at eich gilydd - click here

I'r gad - click here

Mae'r nadolig ar y gorwel - click here

Mae'r wlad hon yn eiddo i - click here

Mr Puw - click here

Pan fydd hi'n - click here

Plwm Pwdin - click here

Annwyl Santa - click here

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen (Welsh only...)

plantLlongyfarchiadau i`r holl blant a fu`n cystadlu yn yr eisteddfod eto eleni - ar y llwyfan ac yn yr adran Celf a Chrefft.

Derbyniwyd gwobrau lu i`r ysgol. Llongyfarchiadau i bawb am eu holl ymdrechion. Da iawn wir! Click here to see the results

I wish to sincerely thank all the children, staff and parents for supporting Eisteddfod Dyffryn Ogwen last Saturday. Once again, the pupils performed to a high standard and we are proud of each and every one of them. Thanks to everyone who taught the pupils. Also, it was a joy to see all the school`s art and craft successes displayed at Ysgol Dyffryn Ogwen! Please see results and have a look at our school website in the next couple of days for an update. Thanks to you all!

line

Children In Need

plant£224.80 was the total raised this year. Thank you to everyone for their support and donations.

Click here to see the photos

 

 

 

 

line

Christmas Box Appeal/ T4U

plant

 

Thank you to everyone who brought shoe boxes full of presents to the school. We received over 43 boxes. Well done!

Click here to see the photos

 

 

line
Coffee Morning
poter

 

 

Please remember this year’s Christmas Coffee morning on December 3rd at Neuadd Ogwen. We would be very grateful for cakes to sell on the cake stall etc. Please tell us if you are able to give us a hand on the morning!

 

 

 

 

line

Poppy Appeal
certificate

 

Thank you for your support. The school raised £261.26 towards this appeal.

 

 

 

 

 

 

line

The Welsh Children’s Bard Yr 2- 6
We have arranged a visit from Anni Llyn (The Childrens` Poet of Wales) and Tudur Phillips S4C next Monday, November, 28.

The day will include clogging and other dances and stories about Wales. A range of activities for the pupils have been organised and we look forward to an exciting day! Click here to view pictures

line

November 23 - Late Night Shopping in Bethesda (Welsh only...)

poster

Mae hi'n noson `Siopa Hwyr` ym Methesda (Tachwedd 23) a bydd nifer o'r busnesau ar agor tan 8 o`r gloch, yn cynnwys y Crochendy newydd, Siop Ogwen, Fitzpatricks ac O Law i Law. Mae Marchnad Ogwen yn cynnig adloniant Nadoligaidd gyda`r Boncathod yn diddanu yn Neuadd Ogwen hefyd. Bydd yn noson i'w chofio!

 

Click here for more informationline

Bethan Billington

bethan

 

 

Congratulations to Bethan Billington for winning so many medals in swimming and cycling. Well done!

 

 

 

 line

Eryri Rugby

Congratulations to Jack Robserts, Osian Moore, Thomas Barker a Harrison Hinds for being chosen to represent the under 11s Eryri Rugby Squad 2016-2017. This is quite an achievement for they have been selected from schools throughout Gwynedd.

line

Condolences
We send our deepest condolences to the families of the late Lorna Williams and the late Jodie Roberts.   They both passed away far too young.  We send us our love to the families at an extremely difficult time. 

line

Bereavement
On another sad note, the entire area was shocked by the untimely death of Mr Raymond Tugwell. We remember Mr Tugwell as a helpful individual who was always ready to help and think of others. Throughout his life, he was very busy fund raising for various charities.  He will be sorely missed by everybody in the area and we send our sincere condolences to Ann and the family.

line

Potato digging
During the Summer term, year 4 planted  potatoes in the school garden.  There were opportunities to weed and dig and everybody worked hard! Then, before the Autumn half term, we dug the potatoes!  And what a crop!  On the last Friday a delicious leek and potato soup was made! Delicious!

line

A day from the sixties
The themes of Mrs Tegid’s class during this half term was the sixties and the pupils learnt about Tryweryn and Liverpool’s links with the story.   We visited Liverpool and had an opportunity to visit the Beatles museum etc.  Click here to see the photos

line

Llanberis
As part of Year 4 work, Mrs Marian Jones` class work on the quarries, the class visited Llanberis for the day, first visiting the quarry museum. They  learnt about the lives of the quarry men, and learnt about the upsetting. Onwards  to Glyn Vivian quarry, where they saw underwater divers appearing on the surface of the lake!  Here are some of the pupils` poems inspired by the experience of being awe- struck by the underwater divers in the quarry’s dark pool and recalling a bye-gone age: 
O Dan y  Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ..
Clywed ysbryd chwarelwyr yn taro`r cŷn.
Clywed swn anadlu trwm
Nofio, nofio drwy’r twneli tywyll
Ofn, ofn y dŵr lliw glas y nos
Chwilio, chwilio am sgerbydau’r chwarelwyr
Gweld dim…
Dim ond clywed lleisiau llwglyd yn canu calon lân.
Mari Watcyn
O Dan y Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ….
Chwilio am bethau yn y tywyllwch.
Gwrando ar ysbrydion y chwarelwyr,….
Teimlo’r llechi pigog a miniog!
Edrych ar y swigod mawr….
Clywed y cynion a’r morthwylion blinedig yn curo a churo yn ddi-baid,
A lleisiau swynol y chwarelwyr yn canu calon lân.
Gweld sgerbydau diliw yr hen chwarelwyr yn hollti a naddu.
A gwrando ar ysbrydion y penaethiaid cas yn gweiddi ar y chwarelwyr druan.
Erbyn hyn mae’r cyfan yn bell, bell, bell o dan y dŵr du …..!
Elan Jones

Click here to see the photos

line

Keeping Fit
As part of our theme, Mr Ross Roberts, Evie and Harri’s father, came to give a talk to Mrs Williams,  Mrs Bethan Jones and Mrs Llinos Wilson’s classes on the importance of keeping fit. Mr Roberts had brought many interesting resources to enable the pupils to measure their heart beat e.t.c It was an eventful morning! Thanks very much Mr Roberts!

line

Science Workshop
It was a privilege to welcome Dr Dylan Jones from the Science Department UCNW Bangor to the school.  He explained the function of the various organs. He was astounded by the pupils knowledge!  Thank you Dr Jones.

line

Cycling
There is no doubt that the cyclists` achievements in Rio have inspired many, including the Welsh,  Owain Doull and Becky James. We saw in Rio the need for caution on the roads, and annually year 6 pupils at Ysgol Llanllechid receive cycling instruction. The energetic group spent a whole day developing their skills under the supervision of Ifan, Paul and Steve and passed their level 1 and 2.  Congratulations to everybody who participated and we look forward to seeing all the cyclists with helmets around the roads of  Dyffryn Ogwen from now on!

line

Mini Beasts
Rosanna Robinson from UCNW Bangor brought a variety of mini beasts to spur year 6 pupils interest. An enjoyable afternoon was spent studying using microscopes and creating their own beasts with Selena – a student from the University.  Thank you for inspiring the pupils once again. 

line

Visit from the High Sheriff 
We welcomed Peter Harlech Jones, High Sheriff of Gwynedd to the school to talk with some of the pupils about our anti-bullying systems.   Thank you for visiting us and for recognizing our good work. 

line

School Competition

posterClick here for more information
line

Eat, Enjoy and Be Merry

posterClick here for more information
line

Post Card Competition

Writing a post card competition was held for Gwynedd schools by the Library and School Service and Ysgol Llanllechid excelled themselves and won!
Congratulations to Ffion Meredith, Year 5 on winning the single entry. Ffion will receive a Roald Dahl goody bag and the school will receive a presentation on ‘Dream and Imagine’ from the Mewn Cymeriad company as a wider prize for the school’s efforts! Well done all!

line
Material and Stories about the Quarry

An evening will be held at Ysgol Llanllechid tomorrow 9/11/2016 at 6.30p.m. together with Côr Meibion y Penrhyn. The purpose of the evening will be for members of the community to share stories about by-gone days. Everybody is welcome to visit Ysgol Llanllechid to join in the fun and talk or listen to the reminiscences of members of the local community. Come along to support us!

Click here to see the photos

line
Swimming

Swimming lessons resumes for Year 4, Mrs Marian Jones` class.

line
T4U Boxes

Please return the Shoe Boxes by November 14 if you wish to participate in this campaign. Many thanks.

line
Green School

Thanks to the Balchder Bro Bethesda crew for being so willing to visit us to go on a litter pick in the community. 21 black bags were collected in an hour on Lon Bach Odro, Maes Bleddyn and Plas Ffrancon. Very well done! The children appeal to everybody not to act as litter bugs!

The Summer Reading Challenge

Congratulations to the following on reading nine books in the summer holidays and on completeing the reading challenges set by the local library.

1. Gwenno Llwyd Beech
2. Bethan Billington
3. Afra Haider
4. Seren Hinchliffe
5. Elan Morris
6. Leusa Morris
7. Elsa Wyn Roberts
8. Ursula Rowe
9. Madeleine Sinfield
10. Gruffudd Beech
11. Dylan Billington
12. Zain Haider
13. Harri Hinchliffe
14. Matthew Hughes
15. Catrin Haf Jones
16. Erin Jones
17. Mia Lois Griffith
18. Catrin Sian Jones
19. Chenai Chikanza
20. Mali Haf Hughes
21. Cadi Efa Hughes
22. Charlie Glyn Roberts
23. Cian Wyn Roberts
24. Osian Jones
25. William Hugh Jones
26. Hana Pierce Jones
27. Hari Vaughan Jones

 

poster


 

line

Competition

poster
Chance to win Roal Dahl's 'Dychmygwch' for the school!

Click here for more information
line

Rhannu Arfer Dda: KiVa (Welsh only)

Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma

line

NSPCC

poster

 

Click here to enlarge the picture

 

poster


Click here to enlarge the picture

line

Letter to parents: Stories and Stuff about the Quarry

Click here to view the letter

line

Her Stori Fer Aled Hughes, BBC Radio Cymru (Welsh version only available)

poster
Click here for more information

Click here to view the application form

Click here to view the Terms and Conditions
line

All the best and Thanks
Ms Fiona Sherlock was presented with a gift in the school hall and was thanked for her great work as the Coordinator of the After School Club and the Holiday Club. Thank you Fiona and best wishes for the future at the Llangollen Hotel.

line

Thanks for the Autmn Fair


2 berson The school’s Autumn Fair was a sweeping success from start to finish despite the swirling wind! Congratulations to Ariel Lichtenstein and Chelsey Morris on their appearance on Heno Programme S4C publicizing our Fair so clearly and merrily! Thanks to everybody who assisted in any way, and especially our hard working committee. Over £1,300 was raised; an honourable amount. The money will be very useful to assist with our future educational trips. Grateful thanks for all the support.
Thank you all. Click here to see more photos

line

Eithinog Forest


2 bersonYear 6 pupils pursued the trail of the minibeasts who reside in Eithinog Nature Reserve, Bangor. Led by Mr Ben Stammers they discovered a variety of mini beasts and various plants. This was a total contrast to the minibeasts found on the school fields at the start of the research work. We are very grateful to Mr Stammers – who is a parent of a pupil at the school of course, and an expert in his field, who is always generous with his time. Click here to see more photos

line

Tŷ Mawr Wybrnant


2 berson2 berson

 

 

 

 

 

Year 6 visited Tŷ Mawr Wybrnant to learn more about the story and work of William Morgan the Bishop. But what made the experience unique was that they enjoyed the story in the form of a show performed by the actor Llion Williams. The pupils enthusiastically by taking up prominent roles such as Henry VIII and Edmwnd Prys. A memorable trip, and it was good to hear some of the children shouting “Geoge” when they saw the well-known actor!! Click here to see more photos

line

A trip along the Slate Trail


2 bersonMrs Marian Jones class recently went on an interesting trip along the slate trail. The trip coordinator was Anita Daimond, and we set off at the old Pantdreiniog Quarry site where we learnt about the busy works that was located there during the Victorian Era. Interesting conversations were had with friends on the way. The children heard how a local man had a serious accident, when he fell head over heels into the huge cavity, when he was only twelve years old! Then, onwards through Cae Gymro farm, and the Ffridd to Moel Faban, where there were interesting slate art activities. (There are a large number of small quarries on the Foel.) Bryn Quarry was a sight to behold and everyone was awe-struck by the magnificent scenery.
Thanks also to Mrs Karen Williams for providing us with photos of Pantdreiniog quarry and for sharing her memories. Mrs Karen Williams described the place in the seventies, when she was a pupil at Ysgol Dyffryn Ogwen and the whole history became alive to our pupils. Click here to see more photos

line

Rev John Pritchard

It is always a privilege to invite Rev. John Pritchard to our morning services. The children listened attentively when learning about the different miracles.
A special welcome was also extended to Rev Christina McCree from Glan Ogwen Church.

line

Police Visit


2 berson PC Maldwyn Williams visited the school to educate the children about how to behave responsibly and wisely and how to stay safe. Click here to see more photos

 

 

 


line

Visit to Beatles Museum, Liverpool


2 bersonAs part of the classwork on the sixties, year 5 pupils visited the Beatles Museum in Liverpool. First of all, they travelled on the Beatles trail hearing about the story on specially designed head-phones. It was possible to visit the Cavern Club and get a taste of life in the sixties through all types of artefacts e.g. John Lennon’s white piano and Paul Mc Cartney’s guitar. Resources on the Body. Click here to see more photos

 

 

 

 

 

line

The skeleton


2 berson

Many thanks to Mr Robert Hughes for borrowing special resources for Y2 and 3 pupils! Here are Mathew and Erin looking after our skeleton!

 

 

 

 

 

 

line

Stwff Straeon y Chwarel
Remember that ‘Stwff a Straeon y Chwarel’ will be held at Ysgol Llanllechid between 6.30pm – 7.30pm on November 9th, 2016. This is an evening with Côr Meibion y Penrhyn. We invite anybody from the area to turn in to reminisce about the following:
• Home and quarry life
• Place names
• Sayings and nicknames
• Traditions and customs
• Socializing and leisure-time activities
We eagerly look forward to hear your stories. Visit us for a cuppa and a chat. It would be a privilege to put some of your memories down on record! Here is some of the vocabulary that we learn in school: bargan, clwt, rybelwr, swpar chwarel, crawan, gwythien, caniad corn, ponc, cwt tân, Jerry M, caban, cŷn, tun bwyd, ffustion, hollti and naddu.

Cwmni Anelu
Thanks to Mr Stephen Jones for taking our older pupils on walks around the local area. What better way for the children to get to know their surroundings and neighbourhood. Thanks very much.

line

Tatws Bryn – vegetables for everybody
In mid-September, the Reception class visited Fferm Bryn Hafod-y-Wern, Llanllechid to see how Chris Jones grows his vegetables from seeds. All kinds of vegetables are available here – e.g. beets, broccoli, cabbage, cauliflower, potatoes, swedes, sweet corn and many other. Thanks to Chris Jones for his gift of a box of vegetables for the school. The children used this by preparing a delicious soup from all of this. Chris sells these boxes to the area’s residents and everybody praised him for the freshness of his produce! We look forward to the next visit and thank you for your welcome! For more information, go to tatwsbryn@yahoo.com website.

line

 

Revolting Rhymers
plantClick here
for more information
 

poster

line

September Poem
2 berson

 

 

 

line

Eryri Primiary Gymnastics Competition 2016

Letter - click here

More details - click here

line

Disco Bangor Ogwen Area
poster

 

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

Launching Ynni Ogwen
2 bersonYsgol Llanllechid is very proud to be associated with the new local enterprise Ynni Ogwen, which has close links to many of our class themes - especially renewable energy. Mrs Meleri Davies has talked to all the pupils about the scheme and on Monday July 11th two members of the green committee - William and Gwion went to the launch. We wish all associated well with this exciting project.

line

Youth Enterprise
Recently, year 4 pupils participated in a campaign involving Youth Enterprise. Mr Griffiths from Youth Enterprise visited the children to give three sessions that focused on setting up an imaginary business. The pupils discussed the importance of communication, people, responsibilities, premises and supply network when setting up a company. The final task was to investigate and design an authentic fruit juice carton for their company.

line

Gwynedd and Isle of Anglesey Schools Sports Awards Evening
The school had the privilege of joining the choir of Ysgol Dyffryn Ogwen and the Choir of Ysgol Penybryn in a Gwynedd and Isle of Anglesey schools sports awards evening. Representatives from year five attended the evening at Caernarfon tennis centre to sing Sosban Fach and Rhedeg i Paris, and there was plenty of singing songs that have close links to the sporting world. Thanks to Mr Hefin Evans – head of the music department aYsgol Dyffryn Ogwen for the invitation and to the parents for ensuring the children’s attendance.

line

Rhyd Ddu 2016
This year, year 6 pupils again visited Rhyd Ddu outdoor centre to develop their outdoor skills. On the first day, a delightful trip was held around Llyn y Dywarchen, listening to the old popular tale presented by our guide Mr Cemlyn Jones. Every pupil wore suitable footwear and waterproof clothing. The pupils prepared their lunch boxes at the centre, and they ate a scrumptious supper. The pupils were up at the crack of dawn on the second day, and set off for the summit of Snowdon and arrived trhere three and a quarter hours later. They were an excellent group again this year, and we thank the staff for giving of their time and care, as well as Mr Cemlyn Jones and Mrs Morfudd Thomas.

Trawsgwlad Faenol

poster

Click here for more details

 

line

Prynhawn Agored (Welsh only available)

2 bersonDiolch i bawb a ddaeth i Ysgol Llanllechid i gefnogi ein prynhawn agored. Bu`n brynhawn braf a chafwyd cyfle i weld y plant yn ymwneud a`u gwahanol dasgau. Cafwyd cyfle hefyd i bori drwy hen lyfrau log o`r flwyddyn 1905 ymlaen. Braf oedd cael cyfle i gymdeithasu a sylwi ar yr holl newidiadau ym myd addysg. Roedd y baned werth ei chael gan Ms Leanne , Anti Wendy ac Anti Gillian cyn i bawb ei throi hi am adref! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Cystadleuaeth Cyfeiriannu Rhyng Siriol (Welsh only available)

2 fachgenLlongyfarchiadau i Cai Wyn ac Idwal Temple Morris ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu o amgylch y Plas ym Machynlleth yn ddiweddar. Daethant yn bedwerydd mewn cystadleuaeth wrth gystadlu yn erbyn Siroedd Caerfyrddin a Gwynedd ac rydym yn falch iawn ohonynt. Diolch i Mrs Jen Temple Morris a Mrs Ceri Davies am gludo'r hogiau i Fachynlleth.

 

 

 

 

line

Urdd Sports

Urdd SportsUrdd Sports Results - click here
line

Hedd Wyn Workshop
It was a pleasure to visit Plas Tanybwlch to take part in a special workshop in order to commemorate Hedd Wyn. A special welcome was received by the trumpeter Paul Hughes, and a poem was gratefully received by the bard Guto Dafydd. In addition, it was great to listen to Aled and Dafydd from the pop group Cowbois Rhos Botwnnog and Haf Llywelyn, the author of Cyn diffodd y Sêr. The remainder of the time was spent enjoying a creative workshop by Siwan Llynor and The Welsh Fusiliers.

line

Childhood Influenza Vaccination Programme

Letter - click here

Information - click here

line

(Welsh only available)

Ffarwelio â Mrs Heather Williams
Anti Heather ac eraillAr ôl cyfnod o ddwy flynedd ar hugain o wasanaeth i Ysgol Llanllechid, ffarweliwyd a Mrs Heather Williams mewn gwasanaeth arbennig yn neuadd ein hysgol. Cafwyd cyfle i hel atgofion, a bu`r plant yn morio canu i Anti Heather cyn i ni gyflwyno anrhegion mewn seremoni arbennig. Roedd Llyr a Bobi Jac wrth eu boddau cael tynnu lluniau hefo Anti Heather! Diolchwn i Heather am ei chyfraniad a`i gwaith caled i Ysgol Llanllechid dros yr holl flynyddoedd. Rydym yn gwybod na fyddwch yn cadw`n ddieithr o hyn ymlaen. Pob dymuniad da i chi yn eich swydd newydd.

Click here to see the photos

line

Bedydd

plantAeth disgyblion dosbarth Mrs Parry Owen draw i gapel Carmel ac yno cafwyd bedydd yng nghwmni Mrs Helen Williams. Profiad a hanner. Diolch am y croeso ac am yr addysg.
Click here to see the photos


(Welsh only available)

Rhagoriaeth yn Ysgol Llanllechid
Mae’n fraint gennym gyhoeddi fod Ysgol Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan arolygwyr ESTYN ym mis Mawrth eleni a daethpwyd i`r casgliad fod agweddau o ragoriaeth yn ein hysgol, sy`n adlewyrchu`r profiadau deinamig a`r safonau uchel. Mae`r adroddiad yn tystio i ymdrechion ein disgyblion; ymroddiad yr holl staff, cefnogaeth ein rhieni ac arweiniad ein Llywodraethwyr.

Dywed yr adroddiad fod safonau’r ysgol yn y Cyfnod Sylfaen yn y 25% uchaf drwy Gymru ym maes llythrennedd a mathemateg yn ystod y dair blynedd diwethaf. Yn yr un modd, yn yr Adran Iau, mae perfformiad yr ysgol mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y 25% uchaf, ac yn uchel ym maes Llythrennedd, yn ystod yr un cyfnod.

Dywedir fod darpariaeth yr ysgol ar gyfer datblygu agweddau ysbrydol a diwylliannol yn gadarn iawn a chanmolwyd ein gwasanaethau a’n sesiynau cyd-addoli yn fawr.

Barnwyd fod y ffordd y mae`r ysgol yn hyrwyddo gofal a lles y disgyblion yn rhagorol.

O ran arweinyddiaeth, dywedir fod arweinyddiaeth y Pennaeth a`r tîm rheoli yn flaengar a chadarn ac yn gosod cyfeiriad strategol clir i ddatblygiad yr ysgol.

Nodwyd fod gan yr ysgol ystod dda o bartneriaethau strategol sy’n ehangu profiadau dysgu’r disgyblion yn llwyddiannus ac sy’n cael effaith arwyddocaol ar eu deilliannau a’u safonau.

Wrth ystyried gwerth am arian, mae’r ysgol yn rhoi gwerth da am arian, yn nhermau deilliannau disgyblion ac ansawdd y ddarpariaeth.

Dywedodd Mr Walter Williams, Cadeirydd y Llywodraethwyr,

“Mae hwn yn adroddiad y gall pob un o randdeiliaid Ysgol Llanllechid ymfalchio ynddo. Ar ran y Llywodraethwyr a`r rhieni, dymunaf longyfarch a diolch i`r brifathrawes a`i staff i gyd am eu holl waith caled a`u hymroddiad. Llongyfarchiadau gwresog ar adroddiad mor dda ac am gyrraedd y safonau uchel.”

line

Llongyfarchiadau i  Gylch Meithrin Llanllechid
Mae Cylch Meitrhin Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan ESTYN!

Dywed yr adroddiad fod,
“Cylch Meithrin Llanllechid yn darparu cwricwlwm effeithiol ac mae’n adlewyrchu ethos y Cyfnod Sylfaen yn dda. Mae’r profiadau dysgu yn targedu anghenion a diddordebau’r plant yn llwyddiannus”

“Mae’r arweinydd yn cynllunio’r cwricwlwm ac mae’r staff yn chwarae rhan weithredol gyda’u syniadau a’u mewnbwn yn ddyddiol”

“Mae’r staff yn rheolil ymddygiad plant yn dda iawn”.

“Mae’r arweinydd yn rheoli addysgu a dysgu’n dda ac mae’r disglwyliadau yn uchel”.

“Mae’r arweinyddiaeth yn gadarn”.

“Mae’r cyswllt gyda’r ysgol yn gadarn iawn”

“Yn sgil y ddarpariaeth, y staff diwyd, y pwyllgor rheoli cefnogol a’r arweinyddiaeth bwrpasol, mae’r lleoliad yn darparu gwerth da iawn am arian”.

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Debbie Griffiths  ar  ei harweinyddiaeth ac i weddill y staff am eu gwaith caled. Llwyddiant yn wir!

 

line

Lynne Edwards

Daeth cwmwl tywyll a thon o dristwch dros yr ardal yn ddiweddar, a phawb yn ceisio dygymod â cholled teulu Mr a Mrs Dafydd Griffiths, Dylan, Liam, a Sion bach, sydd ym Mlwyddyn 3, ac sy'n 7 oed. Bu farw mam Sion yn dawel yn ysbyty Walton ar ddydd Sul, Mai 29 yn dilyn llawdriniaethau. Gedy fwlch anferth ar ei hol, nid yn unig ar yr aelwyd, ond yn yr ardal gyfan. Roedd Lynne, neu Cockles, i'w ffrindiau, yn gymeriad dymunol, hwyliog a chlen oedd pob amser yn barod ei gwen a'i sgwrs. Ac, er fod ei hangladd wedi ei gynnal ar Fehefin 7fed, mae'n dal i fod yn anodd credu ein bod wedi colli Lynne. Gobeithiwn yn wir y bydd y teulu a'i holl gydnabod a'i ffrindiau yn cael nerth i wynebu'r dyddiau a'r wythnosau nesaf, ac yn llwyddo i gael rhywfaint o gysur wrth hel atgofion amdani a chofio'r amseroedd da.....A gwyddom fod y gynghanedd: "Cledd a mîn yw colli mam" yn boenus o wir ar adeg fel hon.

line


Llongyfarchiadau

Llongyfarchwn Ffion Mai Jones a`i gŵr Dewi ar enedigaeth yr hogyn bach delia a welsoch erioed - Gruff Lloyd Jones! Edrychwn ymlaen at gael ei weld yn fuan!

line

Y Ci Defaid
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell – i’r mynydd
A’r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
Thomas Richards, Wern, Llanfrothen 1948

ci defaid

Ar ôl bod wrthi`n arlunio`r darlun bendigedig o`r ci defaid, gan efelychu arddull Kyffin Williams, a dysgu`r englyn ar y côf, aeth dosbarth Mrs Marian Jones i wylio taid Erin Jones, Mr Kevin Eccles yn dangos ei ddoniau gyda`i gwn defaid. Roedd Jess a Cadi ar eu gorau, - y ddwy yn gwrando’n astud ar y cyfarwyddiadau. Rhyfeddod oedd deall sut oedd un ast yn dysgu oddi wrth y llall. Roedd Erin yn falch o gael dangos ei dafad hi i weddill y plant, sef yr unig ddafad ddu yn y cae! Diolch yn fawr iawn i Kevin a Wendy Eccles am y croeso, ac am drwytho ein plant mewn sgiliau cefn gwlad.

Click here to see the photos

 

line

Taith Addysgol i Landudno
plantAeth dosbarth Mrs Tegid ar daith i Landudno yn ddiweddar, ac un o`r uchafbwyntiau oedd dod wyneb yn wyneb â Blodwen! Pwy ydi Blodwen? medde chi! Wel, mae stori Blodwen yn un rhyfeddol! Roedd hi`n trigo ar lethrau`r Gogarth yn amaethu dros bum mil o flynyddoedd yn ôl, ac mae`r gwybodusion wedi gallu darganfod llawer am ei hanes a`i ffordd o fyw, yn yr oes bellenig honno. Rydym wedi dysgu ei bod rhwng 55 a 65 pan fu farw, a chladdwyd mochyn hefo hi yn y bedd! Roedd Blodwen oddeutu pum troedfedd a dengys ei breichiau ei bod wedi arfer cario nwyddau trwm. Hefyd, yn ddiddorol iawn, gellid dweud mai`r rheswm iddi farw oedd y ffaith ei bod yn dioddef o gancr y fron... Cafwyd cyfle i ymweld â nifer o atyniadau yn ystod y dydd, ac oedd, roedd hi`n ddiwrnod braf o haf! Pawb wedi mwynhau a dysgu llawer! Click here to see the photos

line

Plannu tatws
Diolch i Idris, Idwal a Marged Temple Morris, Fferm Tan y Garth, Gerlan, am gasglu tail gwartheg i ni ar gyfer plannu tatws. Disgwyliwn yn eiddgar at gael gweld ffrwyth ein llafur!

line

Ymweliad gan PC Williams
plantNeges bwysicaf PC Williams oedd: Peidiwch â chael eich dylanwadu gan bobl eraill sy`n eich arwain ar gyfeiliorn. Digon gwir! Trafodwyd cyffuriau a`u heffaith ar unigolion a`u teuluoedd. Gwers bwysig iawn.

 

 

 

 

line

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd !
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth i`r plant chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Braf croesawu mis y mel! Click here to see the photos

line

Dysgu am Kenya
Afonydd Cymru a'r byd oedd maes astudiaeth y disgyblion hynaf yn ystod yr hanner tymor hwn. Braint oedd croesawu Karen Brock, sef mam Ursula, sydd wedi treulio amser yn byw yng ngogledd yr Affrig. Croesawyd Mrs Brock i'r dosbarth i siarad gyda'r plant a soniodd am fywyd ar y fferm gan ganolbwyntio ar ffrind iddi oedd yn gweithio fel ffermwraig; dynes arbennig o'r enw Mary. Roedd Mary yn gofalu am ei theulu ac yn gweithio`n galed yn tyfu bwyd ar y fferm. Pan oedd yr hîn yn ffarfriol roedd y cnwd yn lluosog, ond stori hollol wahanol oedd hi mewn sychder. Cawsom fore bendigedig yng nghwmni Karen ac roedd yn agoriad llygad cael cymharu Cymru a Kenya.

line

Cyfeiriannu
disgyblionMae tymor yr haf yn gyfle i'r disgyblion hynaf gael datblygu eu sgiliau cyfeiriannu ar dir yr ysgol ac yna oddiar dir yr ysgol. Mae'r disgyblion yn ffodus o gael cymryd rhan mewn gwyl gyfeiriannu yn lleol ar dir Parc Padarn yn Llanberis. Eleni, fe aeth disgyblion blwyddyn 6 i Lanberis ac fe gawsant hwyl dda ar deithio o amgylch y parc yn chwilio am y baneri penodol. Fe lwyddodd dau bar i orffen yn y deg uchaf sef Idwal, Cai Wyn, Sam a Danial ac aeth Sam, Idwal, Osian Davies a Cai Wyn i'r rownd nesaf yng Nglynllifon. Fe lwyddodd Idwal a Cai i ddod yn ail allan o'r holl ysgolion ac fe fyddant yn mynd trwodd i'r rownd nesaf ym Machynlleth. Da iawn i bawb am lwyddo, a diolch hefyd i fam Idwal am gludo'r pedwar i Lynllifon.

line

Cwrwgl
plantAr fore hyfryd o haf, daeth Mr Haydn Davies a'i gwrwgl ar iard yr ysgol. Magwyd Mr Davies yn Sir Aberteifi. Soniodd wrth y plant am ei ddyddiau yn rhwyfo ar yr Afon Teifi yn ei gwrwgl arbennig wedi ei wneud o'r goeden onnen a'r gollen ynghyd a calico a bitumen. Dyma oedd ei gwrwgl personol ef - y cwrwgl yr oedd ef yn ei defnyddio i bysgota a dal eogiaid. Cawsom glywed am lawer o'i anturiaethau difyr yn y cwrwgl, ac ambell gyfrinach hefyd!! Diolch i Mr Davies am ei sgwrs ddiddorol dros ben ac am roi'r cyfle i'r plant gael profiad gwerth chweil. Click here to see the photos

line

Fron Goch
plantBu`r dosbarth Meithrin yng nghanolfan Arddio Fron Goch. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am dyfiant blodau, perlysiau, ffrwythau a llysiau. Cafwyd llawer o hadau a phlanhigion yn y Ganolfan a bu`r plant bach yn eu plannu yng ngerddi`r ysgol. Click here to see the photos

 

 

line

Llyfrgell Cenedlaethol
Dewiswyd Ysgol Llanllechid gan y Llyfrgell Genedlaethol i gymryd rhan mewn prosiect arloesol sef er mwyn creu adnodd digidol cyffrous yn seiliedig ar thema arbennig. Oherwydd fod Ysgol Llanllechid wedi ei lleoli mewn ardal hanesyddol ac unigryw, penderfynodd disgyblion Blwyddyn 6 greu adnodd digidol yn seiliedig ar yr ardal leol drwy animeiddio, sganio a ffilmio. Edrychwn ymlaen at gael ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol draw yn Aberystwyth i ddathlu lansiad yr adnodd digidol!


line

Cyfeiriannu
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis. Llongyfarchiadau arbennig i Sam, Osian,Cai Wyn a Idwal ar lwyddo i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.

line
Cylch Meithrin Llanllechid


poster

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

 

Cyngor Ysgol (Welsh only available)
Da iawn i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r weithgaredd sgipio noddedig hefo’r plant, rhieni a’r Llywodraethwyr. Casglwyd £234.31 tuag at Ymchwil y Galon.


line

Urdd Eisteddfod
Our warmest congratulations to the Cerdd Dant party on their tremendous achievement in reaching the National Eisteddfod.Well Done! We are very proud of you all. All the best in the National Eisteddfod.

Congratulations also to the Unison Party who also were awarded the third prize. Once again Efa Glain has axcelled herself with her success in the solo Cerdd Dant by winning first prize ! We congratulate Idris and Idwal on winning first prizes in the Art and Craft section of the Urdd Eisteddfod.


line

 

Translation coming soon ...

Croeso’n ôl
Croesawn Ms Rhian Haf yn ôl i`n plith a felly hefyd Ms Angharad a Ms Holly. Croeso nôl hefyd i Mrs McDonald i`r gegin.


line
Priodas Arian
Llongyfarchiadu mawr i Mrs Rhian Jones a’i gŵr, Mr Gerallt Jones ar ddathlu eu priodas arian. Ymlaen rwan am y 25 nesaf!


line
Dyweddio
Llongyfarchiadau i Martha Parry-Owen ar ei dyweddiad â Mark yn ddiweddar.


line
Rhannu Arfer Dda: KiVa
Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Report by Carlos Manuel Sánchez - click here


line
Yr hîn yn cynhesu!
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB, Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl, a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Tydi`n braf croesawu mis y mel, `dwch! Click here to see more photos


line
Cwmni Da
Daeth dau o aelodau Cwmni Da i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal Gweithdy Drama gyda disgyblion blwyddyn 4 a 5. Cafwyd gweithdy cyffrous a bywiog. Cafodd y disgyblion gyfleon i ymateb yn ddramatig i wahanol sefyllfaoedd. Cafwyd sesiwn cynhesu i fyny bywiog oedd yn canolbwyntio ar ddangos rheolaeth wrth ddilyn cyfarwyddiadau amrywiol. Yna cafodd y disgyblion gyfleon i chwarae rôl a datblygu sgiliau cymeriadau. Roedd pwyslais bob amser ar wella ac amrywio’r perfformiad. Diolch am brofiad gwahanol ac unigryw. Braf iawn oedd croesawu Elin Gwyn yn ôl i’w hen ysgol!


line

Becws Cae’r Groes
Tro dosbarth Mrs Williams oedd ymlwybro draw i Fecws Cae’r Groes y tro yma er mwyn cael blasu`r cynnyrch lleol! Diolch i Fecws Cae`r Groes am y cacennau cri blasus, - fe`u rhannwyd ymysg y teuluoedd. Cwestiwn i chi! Dyfalwch faint o gacennau cri sydd yn cael eu cynhyrchu yn ddyddiol yn y Becws! Ateb: Ugain mil! Pan yn siopa, mynnwch gacennau cri Becws Cae`r Groes, Rachub!


line
Ynni Ogwen
Rydym wrth ein boddau cael cyd-weithio gydag Ynni Ogwen, a braint yn wir oedd cael croesawu Meleri , mam Lloer a Gwydion atom i roi cyflwyniad a ysbrydolodd ein disgyblion i gyd yn neuadd yr ysgol, ar ein diwrnod Ysgol Werdd. Er mwyn diolch i`r siaradwyr, cafwyd cyfle i gyd-ganu rhai o`n hen ffefrynnau e.e. Defaid William Morgan, Rownd yr Horn, Clychau Aberdyfi, Ar lan y mor a`i donnau ac adrodd ein hoff farddoniaeth gan gynnwys: Ffarwel i Gwm Penllafar.


line
Glanllyn
plantAeth criw egnïol ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glynllyn i fwynhau tridiau o heulwen braf a gweithgareddau awyr agored ar lan llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys dringo, bowlio deg, nofio, y cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth, cyfeiriannu, taith o amgylch Llyn Tegid a chanŵio! Roedd y disgyblion wedi blino’n lân erbyn iddynt ddychwelyd ar y prynhawn dydd Gwener! Diolch i’r holl staff am eu gofal o’r disgyblion yn ystod yr ymweliad. Click here to see more photos


line
Noswaith o Ddawns
plantDaeth dyddiad Noswaith o Ddawns y Galeri i`r fei unwaith eto, a`r plant werth eu gweld yn eu dillad dawnsio lliwgar. Y dawnswyr y tro hwn oedd Efa, Tiah, Kayla, Ellie, Ella, Erin, Megan, Hanna, Leni, William, Osian Jones, Aron, Maia a Mali. Roedd y ddawns ei hun yn gymysgedd o ‘ddisgo’ a dawnsio stryd’ a phawb yn cydsymud yn osgeiddig! Diolch yn fawr i Miss Nicola a Miss Sara am hyfforddi’r plant i safon mor uchel! Click here to see more photos


line
Ras Moel Wnion
plantRoedd dydd Sadwrn Ebrill 23, sef diwrnod Ras Moel Wnion, yn llwyddiant ysgubol! Daeth cant a phedwar o redwyr i Ysgol Llanllechid o ardal eang a phob un ohonynt wedi llwyddo i redeg i ben Moel Wnion ac yn ôl i Ysgol Llanllechid.Ynghyd â hyn, cafwyd rasus i’r plant ar gae’r ysgol o dan ofal Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod bendigedig, awyr las ac awyrgylch braf a phopeth yn rhedeg fel cloc. Diolch arbennig i Dr Ross Robert (tad Evie a Harri) am ei waith caled yn trefnu ac i Mr Stephen Jones (tad Danial a Dafydd), Cadeirydd y Pwyllgor Rhieni/Athrawon am ei waith.Yn wir, diolch i holl aelodau’r Gymdeithas Rhieni /Athrawon a phawb a weithiodd yn galed yng nghegin yr ysgol, sef Anti Gillian, Anti Carol, Caroline Jones, Iona Robertson, Lowri Roberts ac Emma Roberts. Roedd yr holl gacennau a’r cawl cennin yn hynod flasus a’r rhedwyr a phawb arall yn llowcio’r cyfan, gan lyfu eu gweflau! Diwrnod hynod o lwyddiannus! Ac, fel unrhywbeth sy’n llwyddiant ysgubol, melys moes mwy! Felly cofiwch edrych allan am y dyddiad y flwyddyn nesaf! Meddai Gwyn Williams, un o’r rhedwyr, “Diolch am drefnu ras fythgofiadwy, wedi ei threfnu yn dda gyda phawb yn tynnu hefo’i gilydd i wneud campwaith llwyddiannus.” Braf iawn gweld yr ysgol yn cydweithio mor effeithiol hefo aelodau’r gymuned fel hyn, a chyfraniad ein rhieni yn allweddol i’n llwyddiant. Click here to see more photos


line
Owain Glyndwr - Ymarferion
plantWrth i gôr yr ysgol baratoi at gyngerdd mawreddog Pontio fe ddaeth Mr Bryner Jones i’r ysgol i sôn am hanes Owain Glyndwr. Roedd y côr yn canu cân am Owain Glyndwr allan o’r sioe gerdd ‘Y Mab Darogan’ gan Penri Roberts, Linda Gittins a Derek Williams. Felly roedd yn fendigedig cael ychydig o hanes Owain Glyndwr er mwyn tanio dealltwriaeth y plant o eiriau’r gân a’i neges. Diolch i Mr Bryner Jones am ei sgwrs ddifyr.
Grace, Elan, Maia, Hanna a Megan yng nghwmni Mr Bryner Jones ac Mrs Enid Griffiths.


line

Perfformiad Pontio
plant Llongyfarchiadau i gôr Ysgol Llanllechid ar eu perfformiad gwefreiddiol yn y cyngerdd mawreddog ‘Gwaddol’ ar lwyfan Pontio ar Ebrill 30eg. Roedd hi`n fraint i gôr yr ysgol rannu llwyfan gyda John Pierce Jones, Cefin Roberts, John Ogwen, Maureen Rhys, Iwan Charles, Alys Williams a Chôr Ieuenctid Môn a chyflwynydd y noson oedd Hywel Gwynfryn. Anrhydedd yn wir!Llongyfarchiadau i`r côr am eu perfformiadau o safon uchel, a da iawn hefyd i’r plant oedd yn canu a dawnsio cân Hogiau’r Buarth gyda Iwan Charles, sef Erin Griffiths, Adam Williams, William Roberts, Mared Morris, Cai Wyn Davies a Cerys Elen.Llawer o ddiolch i Mr Huw Edward Jones am hyfforddi’r disgyblion ac i Mrs Enid Griffiths am gyfeilio. Diolch hefyd i Ms Rhian Haf am ei chymorth gyda’r gwisgoedd.Noson i’w chofio! Diolch i bawb!
poster


line
Tesco
Aeth dosbarth Mrs Rona Williams i Tesco yn ddiweddar i ddilyn taith ein bwyd ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Cafodd pawb gyfle i flasu bwydydd iach, gwneud bara, dysgu am wahanol gaws, a bwydydd mor. Cafodd pawb lond bag o nwyddau i fynd adref yn ogystal a llond bbocs o nwyddau iach i’r ysgol!


line
Taith i’r Sŵ
plantAeth dosbarth Mrs Marian Jones i’r Sw Fynyddig ym Mae Colwyn, er mwyn cael astudio anifeiliaid fel rhan o’u thema. Gyda phelydrau haul ddechrau Mai yn eu hanterth, cafodd y plant weld llu o anifeiliaid, - rhai nad oeddent wedi eu gweld erioed o’r blaen, fel y Panda Coch swil a’r aderyn hyfryd o Affrica, sef y Drudwy Ysblennydd yn ei amryliw blu a`i wisg o liwiau llachar! Dotiodd y plant at y neidr anferthol, y teigrod hardd a`r mwnciod bywiog. Diwrnod gwerth chweil! Click here to see more photos


line
Y Llyfrgell Genedlaethol
Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cyd-weithio gyda`r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac yn casglu henebion ynghyd ar gyfer eu rhoi ar gôf a chadw.

Penblwydd Hapus (Welsh only available)
Penblwydd Hapus i Anti Gillian oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid! Mwynhewch y dathlu a`ch penblwydd arbennig! Llongyfarchiadau hefyd ar ddod yn nain i William Ellis! Cyfle arall i fagu a sbwylio!

line
Diolch (Welsh only available)
Diolch i Mrs Ffion Mai Jones am dreulio cyfnod hefo ni yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau dros yr wythnosau a`r misoedd nesaf, a chofia ddod â`r bychan i`n gweld!


line

Eisteddfod Cylch yr Urdd (Welsh only available)
plantCafwyd Eisteddfod Cylch hynod lwyddiannus. Dyma nhw`r canlyniadau:

 

 

 

 

 

 

Name Competition Position
Gwenno Beech Solo Year 2 1
Lois Jones Solo Year 3/ 4 1
Erin Griffiths Solo Year 5/ 6 2
Mari Bullock Solo Year 5/ 6 3
Lois & Efa Duet Year 5/ 6 1
Parti Unsain Parti Cain 1
Côr Côr Ysgol Llanllechid 2
Mared Morris Unawd Alaw Werin 2
Mari Bullock Piano 3
Gwenno Beech Cerdd Dant Solo 2
Efa Glain Jones Cerdd Dant Solo Year 5/6 1
Parti Cerdd Dant Parti Ysgol Llanllechid 1
Seren Roberts Recitation Yr 2 and younger
2
Chenai Chicanza Recitation Year 3 / 4 2

Diolch yn fawr i Mr Huw Edward Jones, Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mrs Menai Williams a Mrs Helen Williams am eu gwaith ac i Miss Elin Lloyd Griffiths am gyfeilio i`r côr.

line
Cyngerdd Dydd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn (Welsh only available)
plantBu`n fraint cael rhannu llwyfan gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru yn Nghastell Penrhyn ar ddiwrnod ein nawdd sant. Diolch yn fawr i Mr a Mrs Bevan am y gwahoddiad. Bu`n brofiad bendigedig i`n disgyblion. Llongyfarchiadau i Gwydion Rhys ar safon ei berfformiadau ar y soddgrwth! Anhygoel Gwydion! Rydym yn falch o gael dweud dy fod yn un o`n cyn-ddisgyblion!

Click here to see the photos

line
Te Bach Cymreig Dosbarth Mrs Rona Williams (Welsh only available)
Bu`r disgyblion yn brysur yn gwneud cacennau cri! Be ` well?! Cacen gri a phaned!

Click here to see the photos

line
Capel Carmel a Thaith o Amgylch Rachub (Welsh only available)
Diolch i Mrs Helen Williams am y croeso cynnes, pan aeth dosbarth Mrs Wilson i ymweld â chapel Carmel yn ddiweddar. Cawsant ddysgu am nodweddion y capel a`r holl weithgareddau gwahanol sydd yn cael eu cynnal yno. Cafwyd cyfle i graffu ar y Beibl mawr, sefyll yn y pulpud ac eistedd yn y sedd fawr. Y diwrnod canlynol, tro dosbarth Mrs Bethan Jones oedd hi i gael eu tywys o amgylch Rachub, gan Mrs Helen Williams. Cafwyd taith gerdded llawn hanesion, a`r disgyblion yn cael cyfle euraidd i ddysgu am eu hardal leol. Diolch i Mrs Helen Williams!

line
Ymweliad Prifardd (Welsh only available)
plantBraint oedd cael croesawu y Prifardd Ieuan Wyn at y dosbarthiadau hynaf. Bu trafod brwd ar bontydd yr ardal – eu henwau a`u lleoliadau. Dyma beth oedd addysg werth chweil; cael dysgu am yr hyn sydd wrth eu traed a dysgu am hanes, er mwyn ei gadw ar gôf a chadw, i`r cenedlaethau sydd i ddod. Diolch yn fawr.

Click here to see the photos

line


Dr J.Elwyn Hughes
(Welsh only available)
plantBraint arall oedd croesawu Dr J.Elwyn Hughes i`n plith, wrth i ni wrando`n astud ar ei anerchiad i`r disgyblion hynaf ar y Rhyfel Mawr a`i ddylanwad ar Ddyffryn Ogwen a thrigolion yr ardal. Cafwyd gwrandawiad astud, a`r disgyblion wedi eu cyfareddu gyda`r holl hanesion difyr. Diolch o galon i chi am ddod atom ac am rannu o`ch fynnon wybodaeth ddi-waelod.

Click here to see the pictures

line


Diwrnod y Llyfr
(Welsh only available)
Cafwyd môr o liw a`r plantos i gyd yn werth eu gweld – pob un wedi gwisgo yn debyg i`w hoff gymeriad!

St David's Day Concert at Penrhyn Castle

poster

Concert starts 7.30pm
Be at the castle by 6.45pm

Click here for more information

 

 

 

 

 

 

 


line

Meilyr Owen - Cadw'n Iach

plant

 

 

Click here to see the photos

 

 

 

 

 

 

line

Marriage and Bereavement
The events that occurred in December in Cynan’s family were heart-breaking and heart-rending. On Saturday December 12th, Cynan’s mother and father namely Tracy and Geraint Jones got married in the Alaw ward, but, two days later, Geraint passed away. There was a large congregation at the funeral service at Bangor crematorium and his brother, Lesley, paid a worthy tribute to the late Geraint Jones. We send our deepest condolences to Cynan, Tracy Jones, Valerie and Islwyn Jones, Lesley and Gethin Jones and to Dafydd and Gillian Griffith and the entire family on their loss of losing such a special husband, father, son and friend.

line
Condolences to a Former Teacher
We send our warmest regards to Mrs Eirian Jones, Jennifer, Alison and their families on their bereavement in losing a very dear husband, father and grandfather, Dr Robert Jones. It was a privilege to listen to his daughters paying tribute to their father during the funeral service that was held at Bereia Newydd Chapel in Bangor. Dr Jones was a multitalented, exceptional person and will be sorely missed by all. We send our sincere condolences to Eirian; you will certainly be in our thoughts during the coming weeks and months.

line
Codoleneces to one of our Governors
We send our regards and condolences to Mr and Mrs Godfrey Northam; Mr Northam’s sister passed away recently.

line
Plas Tan y Bwlch and Portmeirion
boyYear 5 and 6 pupils spent a day learning about two well-known figures in the history of Wales - Clough Williams Ellis and Hedd Wyn. At Portmeirion, the children toured this unique village, learning about the architect Clough Williams Ellis’ likes and his dream of creating a location that combined various styles and traditions. At Plas Tan y Bwlch, the pupils learnt about the story of the bardd y gadair ddu. Currently there has been a huge investment in the Ysgwrn and the Ysgwrn will re-open to the public following renovation, next year. There was an opportunity to study artefacts from the home and see a full sized copy of the chair, designed by an artist from Belgium.

Click here to see the photos

line
Archives
Our thanks once again to a good friend to the school, Gwenda from the archives office for coming to show artefacts from the Second World War, including gas masks, ration books, helmets and much more. The children are engrossed in this upsetting story, that forms part of our history. See the interesting letter studied by the children the bomb that fell on Caellwyngrydd. Click here to see the photos

line
Dinas Dinlle and Caernarfon Castle
plantYears 5 and 6 went on an excursion and took part in a workshop held at the Royal Welch Fusiliers Museum at Caernarfon castle, where Jerry escorted them through aspects of the Second World War. They also had an opportunity to parade as the regiment’s soldiers, and standing to attention! Next on the agenda was a visit to Dinas Dinlle airfield where they had a good time in the aviation museum and studied some of the aircrafts that flew during the war. The pupils were enthralled and felt like real pilots! Thanks to Dave for the welcome and for the gift of a model aircraft. Excellent!

Click here to see the photosline
Newyddion 9 and Radio Cymru
Did you see Mr Huw Edward Jones’ class on Newyddion 9? You know that Ysgol Llanllechid has been involved with the anti-bullying programmes from Finland, KIVA, for four years, and have subsequently received international attention. Newyddion 9 on S4C and Radio Cymru have heard about our outstanding work and came to observe a lesson in Mr Jones` class. The pupils took part enthusiastically spoke to the news correspondent, Dafydd Gwyn. Well done all!

line
School Council
The School Council continues to work with gusto this term. They have already organized a Santes Dwynwen disco and have created a poster competition to encourage children to drink water in the classroom and much more.

line
Siarter Iaith and Chair for Erin!
Year 6 pupils visited Arfon Tennis Centre to enjoy an afternoon in the company of S4C Tag show presenters. After singing several songs, there was an opportunity to join in games and competitions were held. We are extremely proud of Erin Robertson! From amongst all the children, Erin won the chair, having taking part in a limerick competition. She was chaired in front of all the children at a special ceremony!

line
Wrexham – Celts Yr 3
plantMrs Bethan Jones` class had an excellent day at the Celtic village at Wrexham last week. After meeting Angharad to hear about the tale of Culhwch ac Olwen, the children dressed up as Celts to join Angharad’s tribe. The clothes consisted of a tunic and shoal and it was impossible to recognize the children as their faces were painted blue! Everybody looked aggressive and frightening, ready to frighten the foe! But, there was no opportunity to relax, as they had to beaver away all day! Knitting, designing a shield, making clay pots, building a round house with a dub, before practicing throwing a javelin towards a target to fight the rebelious Romans! It was an eventful, fun day with many very tired Celts arriving back at Rachub!
“I enjoyed building a wall for the round house with daub namely water, compost, grass and clay.” Elan Jones
“I thought that it was an excellent day, the best, because I have learnt how to knit Celts clothing” Chenai.

Click here to see the photos

line
Santes Dwynwen
This was a special day – everybody wore red or pink, and enjoyed a fun disco held at the hall! And a Santes Dwynwen story that was worth hearing! Thanks to the School Council for their hard work. Click here to see the photos

line
Fire Service
plantLance Armstrong visited from the Fire Service to talk about safety at home and reminded the children about the dangers that lurk in our homes. Don`t forget to switch off your electrical equipment before going to sleep!

Click here to see the photos

 

 

line
`Drwg’ Neuadd Ogwen
Years 1 and 2 visited Neuadd Ogwen to watch a special show performed by Cwmni Bara Caws, namely ‘Drwg’. This humorous presentation was about Rhita the Giant. Altogether visual, with a pleasing set, funny puppets and a good story-line!

line
Yr 4 Visit Beaumaris Castle

plant

 

 

Click here to see the photos

 

 

 

 

 

 

line

Pyjama Day Nursery Class
What is going on in the Nursery Class? Everybody has come to school in his/her pyjamas! What fun it is to follow a theme ‘When I go to sleep’!

line
Heroes
Mrs Marian Jones` class talks about heroes and super-heroes during this half term. One day, everybody dressed up as heroes and had fun creating shows on the computer! But you can’t imagine who visited the class last week! Owain Glyndwr himself with his banner and sword! Owain Glyndwr answered all the pupils` questions, and everybody were awe-struck by his story. They also learnt about a poem by Iolo Goch singing the praises of Sycharth and the surrounding gardens:
Popty llawn poptu i’r llys,
Perllan, gwinllan ger gwenllys;
Melin deg ar ddifreg ddŵr,
A’i glomendy gloyw maendwr;
Pysgodlyn, cudduglyn cau,
A fo rhaid i fwrw rhwydau;
Amlaf lle, nid er ymliw,
Penhwyaid a gwyniaid gwiw,
A’i dir bwrdd a’i adar byw,
Peunod, crehyrod hoywryw;
Dolydd glân gwyran a gwair,
Ydau mewn caeau cywair,
Parc cwning ein pôr cenedl,
Erydr a meirch hydr, mawr chwedl;
Gerllaw’r llys, gorlliwio’r llall,
Y pawr ceirw mewn parc arall;
Ei gaith a wna pob gwaith gwiw,
Cyfreidiau cyfar ydiw,
Dwyn blaendrwyth cwrw Amwythig,
Gwirodau bragodau brig,
Pob llyn, bara gwyn a gwin,
A’i gig a’i dân i’w gegin.

line

Wales Football Team
Following the Wales football team’s recent sweeping success, Mrs Marian Jones class has been studying data about our national heroes. And fair play to Mr Meilyr Owen, who visited the class to talk to the children about national ‘caps’. Then, he gave an excellent skills session, and Ina, his niece, was thrilled to bits to see her grandfather in the class! Many thanks Meilyr! An excellent way to spend our Healthy School day.

line
Santes Dwynwen Concert
Thanks to everybody who supported our Santes Dwynen Concert. What a joy it was to hear our pupils who receive instrumental lessons at the school performing; as well as our choir and some Y2 pupils. Thanks to our musicians: Mrs Sioned Webb Jones and Mr Huw Edward Jones for their efforts and to everybody who came to give their support. Thanks also to Ms Leanne, Anti Gillian, Anti Carol, Aunty Wendy for their support and for the bara brith (Anti Gillian)and the delicious heart-shaped biscuits (Ms Leanne).

line

Invitation to the Launch of Ynni Ogwen Cyf (Welsh only available)

posterFel y gwyddoch, mae Partneriaeth Ogwen wedi bod yn datblygu cynllun Hydro cymunedol arloesol ar Afon Ogwen ers tua 2 flynedd. Cynllun cymunedol pur yw hwn. Cynllun rydym eisiau i’r gymuned ei berchnogi ac elwa ohono. Ysgrifennaf felly i’ch gwahodd yn gynnes i lansiad Ynni Ogwen Cyf yn Neuadd Ogwen ar y 27ain o Chwefror am 2 o’r gloch.

 

Click here to read the letter or click here to view the poster

 

 

 
Date for your diary!

On Saturday April 23rd 2016 in conjunction with the Eryri Harriers running club we will be holding Ras Moel Wnion (Moel Wnion fell race) at the school. There will be senior and Junior races and all monies raised will go to the school. The PTA have agreed to help with the running of the event and so any offers of assistance to help on the day from parents would be warmly welcomed.

There will be many ways to get involved, from helping with car parking, marshalling, time keeping, and providing cakes for the runners. This will be a great opportunity to raise money for the school so we hope to see as many of you there as possible (either taking part of supporting members of your family).

There is a facebook page where you can keep up to date with the event (https://www.facebook.com/rasmoelwnion) or you can contact the race organiser Ross Roberts (dad of Evie and Harry) on 07834818553 or ross.roberts@bangor.ac.uk for more details.

line

Priodas a Phrofedigaeth (Welsh only available)
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracey a Geraint Jones yn ward Alaw, ond cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracey Jones, Valerie a Islwyn Jones a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line

Sioe Tag

poster

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

line

Gwobr Aur (Welsh only available)

plant

 

Llongyfarchiadau i Ysgol Llanllechid ar ennill tystysgrif Gwobr Aur, Siarter Iaith.