News Archive - 2018

Mins Peis (Welsh only available)

childrenBu dosbarthiadau Blwyddyn 0 ac 1 yn brysur yn gwneud mins peis. A blasus iawn oedden nhw hefyd!Click here to view more photos


line

Clwb yr Henoed (Welsh only available)

childrenBraint oedd croesawu Clwb yr Henoed i Ysgol Llanllechid i gael eu diddanu gan ein plantos. Cafwyd cyngerdd yn neuadd yr ysgol a`r plant yn morio canu. Diolch i Anti Gillian am y bara brith bendigedig ar gyfer y te, a diolch hefyd i Ms Leanne am y caenau blasus! Pawb wedi mwynhau – diolch i bawb!


Click here to view more photos

line

Cyngerdd Nadolig (Welsh only available)

childrenCafwyd cyngherddau lu! Cyngerdd Dosbarth Meithrin a`r Cylch Meithrin; Cyngerdd Bl o ac 1; Cyngerdd Blwyddyn 2; Cyngerdd Bl 3 a Chyngerdd y disgyblion hyn yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Diolch i Mr Alun Llwyd am gael defnyddio neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen. Cafwyd cyngerdd heb ei ail, gyda Mrs Delyth Humhreys yn arwain y plant, a Mrs Sioned Webb yn cyfeilio i`r cyfan. Diolch i bawb am eich sylwadau positif. Yn sicr, bydd y cyngerdd hwn yn aros yn ein côf am amser maith.

Click here to view more photos


line

Y Llew a’r Crydd (Welsh only available)

childrenAeth Blynyddoedd 0 a 1 i Pontio i weld sioe Y Llew a’r Crydd, oedd yn cyfoethogi iaith y disgyblion. Cafodd pawb gyfle i eistedd mewn tipî.


Click here to view more photos


lineGwyn Thomas, Blaen y Nant (Welsh only available)

childrenPleser oedd croesawu Mr Gwyn Thomas a ddaeth draw i’r ysgol at ddosbarthiadau Mrs Rona Williams, Ms Kate Mithan, Ms Elen Clwyd Evans a Mrs Ffion Jones, i sôn am gig organig. Mae Mr Thomas yn ffermio ym Mlaen y Nant, yn Nant Ffrancon ac mae’r cig mae’n gynyrchu yn flasus dros ben! Cafodd y plant gig oen, gafr a byrgyrs porc. Mynnwch gig o Fferm Blaen y Nant y Nadolig yma!

Click here to view more photos

line

Cyngerdd dosbarth Mrs Wison (Welsh only available)

childrenRoedd Mr Gwyn a`i deulu am ddathlu eu Nadolig olaf fel Ceidwad y Goleudy. Ond, fe ddaeth yr hen adar direidus i ddwyn eu coeden Nadolig, addurniadau, cinio a`u anrhegion. Diolch i`r drefn daeth eu ffrindiau: Capten Twm Sion Jac, Capten Madog, Capten Wil Amer a Chapten Fflat Huw Puw i achub y Nadolig!


Click here
to view more photos


lineY Geni (Welsh only available)

childrenBu`r dosbarth Meithrin ynghyd a phlant bach y Cylch Meithrin yn cyflwyno drama`r geni I ni yn neuadd yr ysgol. Llongyfarchiadau i bob un ohonoch am eich perfformiadau. Roedd y cyfan yn wych!

Click here to view more photos


lineParti Dosbarth Meithrin (Welsh only available)

childrenCafodd y dosbarth Meithrin barti bwydydd iach. Diolch I bawb am eu cyfraniadau.

Click here to view more photos
 


lineSion Corn (Welsh only available)

childrenAeth disgyblion y dosbarth Derbyn i weld Sion Corn i Lanberis, gan deithio ar reilffordd Llyn Padarn, cyn mynd i mewn i`r groto i gael anrhegion gan Sion Corn.

Click here to view more photos

 

 


linePlac Dannedd (Welsh only available)

childrenFel rhan o`u gwaith Gwybodaeth a Dealltwriaeth o`r byd, bu dosbarthiadau blynyddoedd Derbyn ac 1 yn brysur yn arbrofi i weld pa mor lan oedd eu dannedd!

Click here to view more photos

 

 


line

Cerddorfa Ysgol Llanllechid (Welsh only available)

childrenDyma`r gerddorfa yn brysur yn ymarfer tuag at y Cyngerdd Nadolig!

Click here to view more photos

 

 

 


line

Cinio Nadolig (Welsh only available)

childrenCafwyd cinio Nadolig campus, gwell na`r un gwesty, yr wythnos diwethaf! Diolch yn fawr i staff y gegin ac i Anti Gillian ac Anti Carol am eu holl waith da. Diolch hefyd i Mr Gavin am ei holl waith da yntau - gwerthfawrogir y cyfan yn fawr.

Click here to view more photos

 


line

Robotiaid Caellwyngrydd (Welsh only available)

childrenRobotiaid oedd thema dosbarth Blwyddyn 3 yn ystod y tymor, ac wrth gwrs, roedd rhaid eu cynnwys, rhywsut, yn y sioe Nadolig!
Roedd y sioe yn cychwyn gydag eitemau cerddorol gan Harri Bale ar y corn a Lili, Jago, Alena, a Cara ar y ffidl, - gwych iawn! Yna daeth yr athrawes ac arweinyddes côr Blwyddyn 3 ar y llwyfan [Erin Williams], a chychwyn arwain y disgyblion i ganu pedair o’u hoff ganeuon, sef ‘Calon Lân’, ‘Cosi sicelele Affrica’, ‘Y deryn du’ a ‘Cân y Diarhebion’. ond roedd rhyw sŵn rhyfedd yn dod o gyfeiriad y piano!. Wedi i’r plant adael y llwyfan, dychwelodd Gruff a Jago at y piano er mwyn nôl eu siwmperi, ond fe’u dychrynwyd yn arw pan sbonciodd robot bach hoffus [Harri Bale] tuag atynt, gan ddweud ei fod ar goll mewn amser! Roedd ei beiriant amser wedi torri, felly galwyd ar Wil Wisgars [Wil Pritchard] i’w helpu ei drwsio. Yn anffodus, tra ‘roedd y pedwar yn teithio drwy amser, torrodd y peiriant , - ac yn hytrach na mynd ymlaen i’r flwyddyn 3998, aeth pawb yn ôl mewn amser!
Roedd Rachub a Llanllechid yn edrych yn rhyfedd iawn, - dim Ysgol Llanllechid, dim Maes Bleddyn na Llwyn Bedw! Daeth y pedwar ar draws criw o blant oedd yn dychwelyd i’r ysgol ar ôl bod adref yn cael cinio [Elis, Talia, Isabel, Cara, Charlie, Osian,], ac yn fuan iawn dysgodd y pedwar mai CAELLWYNGRYDD yw’r enw ar allt Rachub, ac nid Stryd Fawr! Sylweddolwyd fod nifer fawr o siopau yng Nhaellwyngrydd ers talwm hefyd, a cawsant gyfarfod holl berchnogion y siopau [Megan Wyn, Megan Cook, Lili, Isla, Alena, Erin, Elin, Caitlin, Abi a Llŷr]. Aeth y pedwar cymeriad i Ysgol Rachub wedyn, lle’roedd yr athro [Raffi Simone] yn barod gyda’i gansen! Roedd beirdd a cherddorion yn ymweld â’r ysgol y diwrnod hwnnw, sef Alaw Llechid [cyfansoddwr y gerddoriaeth i ‘Wele Gwawriodd’ y garol enwog]. Carwyn Williams oedd yn actio’r cymeriad. Charlie Glyn oedd yn actio William Griffith Hen Barc, [awdur ‘Defaid William Morgan’], a Ned Wager oedd Benjamin Thomas [awdur ‘Molianwn’].
Ond roedd gwrachod a chorrachod drwg yn trigo yn yr ardal, a daeth y rhain i wneud cymaint o lanast yn y pentref a’r ysgol, fel y bu raid i’r athro eu hel o’r pentref! Ond dywedodd y criw drygionus [Emily Williams, Harry Roberts, Cai Roberts, Emily Griffiths, Llinos Morris a Mia Williams] eu bod am fynd a’r enw Caellwyngrydd hefo nhw, a’i gladdu wrth giat Moel Faban!
Wrth lwc, roedd y pedwar cymeriad gwreiddiol wedi clywed hyn i gyd, ac yn gwybod, erbyn hyn, pam nad oedd neb yn defnyddio’r enw Caellwyngrydd! Felly, i ffwrdd a nhw yn y peiriant amser i 2018, a thyllu wrth giat y mynydd a darganfod yr arwydd! Yna aeth y robot bach yn ei flaen i 3998, - yn ôl i’w ddosbarth yn Ysgol Llanllechid. Cafodd groeso arbannig gan y robotiaid i gyd ac yn ogystal, cafodd wybod fod pob robot yn defnyddio’r gair Caellwyngrydd, yn ogystal â chanu ‘Wele Gwawriodd’, ‘Molianwn’ a ‘Defaid William Morgan’!

Click here to view more photos

line

Sioe Blwyddyn Derbyn a Bl 1 (Welsh only available)

childrenBraint oedd cael gweld drama`r Geni wedi ei chyflwyno gan ein plant bach Cyfnod Sylfaen yng Nghapel Carmel. Cawsom ein gwefreiddio gan naturioldeb y plant ac roedd hi`n bleser gweld pob un copa walltog yn morio canu ac yn trio eu gorau! Dyma berfformiadau a fydd yn aros yn y cof am amser maith. Diolch i Mrs Williams am gyfeilio i`r cyfan ac am fod mor barod i groesawu`r holl blant i gapel Carmel.

Click here to view more photos

line

Dysgu am waith trydanwyr lleol (Welsh only available)

childrenDiolch yn fawr iawn i tad Catrin, SionWyn Morris a Bob Hughes am ddod at ddosbarth blwyddyn 2 sef dosbarth Mrs Wilson. Cawsant gyfle i ddysgu am waith trydanwr, dysgu am eu hoffer a dysgu am beryglon trydan. Diolch i Sion a Bob am ddod atom! Prynhawn arbennig o dda!

Click here to view more photos


line

Can Mair (Welsh only available)


line

Pantomeim Nadolig (Welsh only available)

childrenAeth yr Adran Iau i gyd i Landudno i fyd hudolus pantomeim Sinderela! Diolch i gyfeillion Ysgol Llanllechid am dalu am y cludiant.

Click here to view more photos

line

Grŵp offerynnol (Welsh only available)

childrenFfurfiwyd grŵp offerynnol gan rai o ddisgyblion Blwyddyn 3 ar gyfer Eisteddfod Dyffryn Ogwen. Roedd Gruff, Wil, Erin, Megan, Lili, Elin, Elis, Jago, Cara wrth eu boddau’n gweithio ar eu trefniant hwy o’r gân ‘Heno Heno’, ac yn ymarfer ar eu pennau eu hunain yn aml iawn! Roedd xylophones, offer taro a feiolinau yn y grŵp, ac roedd eu perfformiad yn yr eisteddfod yn wych ac yn llawn haeddu’r wobr gyntaf! Da iawn wir!

Click here to view more photos

line

Techniquest (Welsh only available)

childrenAeth dosbarth Blwyddyn 3 draw i Wrecsam yn ddiweddar, er mwyn cymryd rhan mewn gweithdai diddorol a datrys problemau yng Nghanolfan Techniquest. Yn y weithgaredd gyntaf, roedd y dosbarth yn gwahanu’n chwe grŵp, ac roedd gan bob grŵp rywfaint o offer syml ar eu byrddau fel siswrn, papur, llinyn, tâp selo, a phedair balŵn.. Roedd pob grŵp yn cael un ŵy [heb ei ferwi!!], ac roedd rhaid adeiladu rhywbeth gyda’r offer a fyddai’n gwarchod yr ŵy petai’n cael ei ollwng o uchder. Y gamp fawr oedd cael ŵy cyfan ar ddiwedd y cyfnod! Wel, - roedd yr ystafell yn fwrlwm o drafod, cytuno, anghytuno, rhesymu, arbrofi, dyfalu, rhagfynegi, a gwirioni! Ar ddiwedd y cyfnod, llwyddodd pedwar o’r chwe grŵp i beidio cracio’r wyau, a dim ond crac bychan iawn oedd yn y ddau ŵy arall! Canlyniad gwych yn ôl swyddogion Techniquest!

Gweithdy ‘rheoli’ ar y cyfrifiadur oedd y weithgaredd arall. Roedd y plant yn dysgu codio ar y cyfrifiadur er mwyn gallu gwneud i long fach lego [a adeiladwyd ganddynt] symud a dilyn y cyfarwyddiadau. Roedd rhaid dilyn cyfarwyddiadau manwl er mwyn adeiladu’r llong yn gywir, a’i chysylltu i’r cyfrifiadur ei hun. Roedd gwên enfawr ar wyneb pob un o’r plant pan oedd eu llong fach hwy’n symud nôl a mlaen!

Roedd llawer mwy i’w weld ac i’w wneud yn Techniquest hefyd, gan fod nifer o ystafelloedd yn llawn o offer gwyddonol diddorol ar gael er mwyn i’r plant arbrofi â nhw, ac roedd yn andros o sbort cael ymlwybro drwy’r ddrysfa ddrychau!

Click here to view more photos

line

Mr Barry ‘Archie’ Jones (Welsh only available)
childrenBraint oedd cael croesawu Mr Barry ‘Archie’ Jones o fand Celt i’n hysgol! Roedd y disgyblion yn gwrando’n eiddgar ar hanes cefndir diddorol y band ac ar hanesion amdano fel cyn-ddisgybl yn Ysgol Llanllechid! Cafodd dosbarth Mr Stephen Jones fodd i fyw wrth wrando ar Archie yn perfformio ambell glasur gan gynnwys yr enwog ‘Un Funud Fach’ a chael dysgu sut i chwarae ein hanthem ar yr ukelele. Pleser pur oedd cael treulio amser yng nghwmni Archie. Wyddoch chi beth? Mi gawson ni anrheg arbennig i`r ysgol! A`r anrheg oedd ukelele a llun y ddraig goch arni, wedi ei harwyddo gan `Archie` ei hun.. Dyna i chi beth ydi dyn caredig a thalentog dros ben! Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl atom unwaith eto yn fuan.

Click here to view more photos

line

Castell Penrhyn (Welsh only available)
childrenAeth dosbarth Mrs Wilson draw i Gastell Penrhyn i gymryd rhan mewn gweithdai Nadoligaidd.

Click here to view more photos

 

lineCanu yn Ysbyty Gwynedd (Welsh only available)
childrenBu rhai o ddisgyblion dosbarth Mr Stephen Jones yn diddanu cleifion yn Ysbyty Gwynedd ar brynhawniau yn nechrau Rhagfyr. Cafwyd cyfle i ganu rai o ganeuon y Sioe Nadolig a`r gynulleidfa wrth eu boddau. Diolch i Mrs Delyth Humphreys am eu hyfforddi.

Please can you pass on our thanks to all involved with the choir visiting the renal unit last week. There have been numerous positive comments and the visit by the children turned out to be a real morale boost for both patients and staff.
Two gentlemen in particular, stated how beautiful it was to hear the children sing, in fact, they both commented that it had made their Christmas and it would be something that they would remember and treasure. “delightful” .

Kind regards

Wishing you all a Merry Christmas.

Alison.

Click here to view more photos

line

Pantomeim Branwen (Welsh only available)
Aeth dosbarth Mrs Wilson i Theatr Pontio i fwynhau sioe Pantomeim Branwen Ferch Llyr. Dyma yw un o storiau mwyaf adnabyddus Pedair Cainc y Mabinogi. Mae'n debyg mai rhai o`n hoff gymeriadau yw Bendigeidfran y cawr, ei chwaer hardd Branwen, a'r hanner brawd dieflig Efnisien. Cofiwn am Bendigeidfran yn eistedd ar graig Harlech, yn syllu allan dros y mor; Matholwch, brenin Iwerddon yn hwylio'r Mor Celtaidd i chwilio am wraig; Llys Aberffraw yn cynnal neithior y briodas; ymgyrch y Cymry yn Iwerddon; ac wrth gwrs bedd Branwen ar lan afon Alaw ar Ynys Mon. Diolch yn fawr i Gyfeillion Ysgol Llanllechid am dalu costau`r bysiau.

line

PC Owain Edwards (Welsh only available)
childrenDiolch i PC Owain Edwards am ddod draw i Ysgol Llanllechid i drafod gwahanol agweddau ar sut i gadw`n iach hefo`n disgyblion gan gynnwys: diolgewlch ar y we, ymddygiad gwrth gymdeithasol, peryglon ysmygu ac agweddau eraill ar sut i gadw`n iach.

Click here to view more photos

Ffair Lyfrau (Welsh only available)
childrenCynhaliwyd ein Ffair Lyfrau flynyddol a diolchwn o galon i Meleri Davies am ddod a llyfrau Cymraeg i ni eu gwerthu o Siop Ogwen – lle da iawn am anrhegion Nadolig! Rydym yn ffodus iawn o’n rhieni ac mae’n werth darllen y llyfr `Codi Llais`, lle mae Meleri wedi ysgrifennu pennod ynddo, mynnwch gopi! Diolch i bawb a ddaeth i’r ysgol i gefnogi’r Ffair Lyfrau!

line

Dawnsio Disgo (Welsh only available)
childrenLlongyfarchiadau enfawr i’r Criwiau Dawnsio Disgo. Dyfarnwyd y wobr gyntaf i ddisgyblion Blwyddyn 6 a’r ail wobr i ddisgyblion Bl 4. Da iawn chi! Diolch arbennig i Mia Blwyddyn 6 am eich hyfforddi a diolch hefyd i Ms Katherine am yr holl waith da!

Click here to view more photos


line

Gwobrau Ysgrifennu (Welsh only available)
childrenLlongyfarchiadau gwresog i’r canlynol ar ennill y gwobrau â ganlyn yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen ym maes llenyddiaeth.

Click here to view more photos
line

Bocsys Nadolig (Welsh only available)
childrenCasglwyd 44 o focsys ynghyd ar gyfer yr ymgyrch T4U. Bydd y bocsys Nadolig yn cael eu cludo i Ddwyrain Ewrop a byddant yn cael eu dosbarthu yna. Diolch i bawb a fu’n brysur yn llenwi’r bocsys gan rannu ewyllys da ar drothwy cyfnod y Nadolig.

Click here to view more photos


line

Pawen Lawen ar Ddiwrnod Plant Mewn Angen (Welsh only available)
childrenGodwyd £504 eleni yn ystod ein diwrnod Plant Mewn Angen, sy’n glod i chi fel rhieni a gwarcheidwaid am gefnogi`r elusen hon. Cafwyd gweithgareddau amrywiol, a’r uchafbwynt heb amheuaeth, oedd taflu sbwnjus gwlyb at Mr Ady! Cafwyd sbort a sbri drwy’r dydd ac mae’r lluniau sydd ar ein gwefan yn tystio i hynny, does ond angen edrych ar wynebau’r plantos! Diwrnod llwyddiannus! Diolch i`r Cyngor Ysgol am eu trefniadau a da iawn pawb ohonoch.

Click here to view more photos

line

Torchau Nadolig (Welsh only available)
childrenLlawer o ddiolch i Mrs Caroline Jones am ddod i mewn i ddosbarth Blwyddyn 6 i gynnal gweithdy creu torchau Nadolig. Yn gyntaf, bu rhaid i rai o’r plant fynd i Bron Arfon, ty Anti Wendy i held dail a chelyn o’r gwrychoedd, cyn eu defnyddio yn haenau yn y torchau. Fel rhan o’n gwaith Mentergarwch, gwerthwyd pob torch am £5, a gwnaethpwyd elw. Diolch o galon i dad a mam Noah, Mrs Stephen Jones a Mrs Caroline Jones am ddod atom i ddysgu’r sgil newydd sbon i’n disgyblion.

Click here to view more photos

line

Daearegydd brwdfrydig a phrofiadol (Welsh only available)
childrenPleser unwaith eto oedd cael croesawu Daearegydd brwdfrydig a phrofiadol i’n hysgol i rannu ei wybodaeth helaeth am greigiau a llosgfynyddoedd! Roedd yn brofiad anhygoel cael gafael ar greigiau amrywiol a hynafol o grombil y ddaear. Mwynhaodd y disgyblion wylio clipiau fidio o losgfynyddoedd yn ffrwydro draw yng Ngwlad yr Iâ a daeth y gweithdy yn fyw wrth i’r disgyblion greu llosgfynyddoedd a ffrwydriadau eu hunain! Diolch Mr Wright.

Click here to view more photos

line

Ysgol Llanllechid Christmas Fair


Ffair Nadolig Ysgol LlanllechidFfair Nadolig - Diolch yn Fawr (Welsh only available)

Diolch anferthol i bawb ohonoch am Ffair Nadolig wrth chweil! Roedd hi’n bleser bod yno yng nghanol yr holl brysurdeb a’r bwrlwm. Diolchwn i bawb a weithiodd mor galed i sicrhau y Ffair Nadolig orau eto! Gwnaethpwyd elw o £1584.00 i gronfa`r ysgol.

Syniad Anti Gillian oedd cynnal y Ffair Nadolig ar nos Wener yn hytrach nag ar fore Sadwrn a bu’n llwyddiant am y tro cyntaf llynedd. Os oedd hi’n llwyddiant y llynedd, roedd hi’n llwyddiant ysgubol eleni! Daeth tyrfa ynghyd i’n cefnogi a chafwyd blas ar ysbryd yr wyl gan Ynyr Llwyd, ewythr Gwenno a Gruff Beech, a fu’n canu a’n diddanu gydag amrywiaeth o ganeuon a charolau. Diolch i Mr Stephen Jones, ein swyddog Technegol am ymwneud â’r ochor honno, a chafwyd canu cynulleidafol a Mr Walter Williams a Mrs Angharad Llwyd wrth y llyw. Diolch i’r holl stondinwyr am ddod draw: Mr Neville Hughes yn gwerthu’r Jam, Mrs Linda Pritchard ac Elin yn gwerthu Crefftau How Get; Mrs Fiona Sherlock,Sioned Glyn, Siop Ogwen yn gwerthu llyfrau Cymraeg penigamp. Diolch i bawb a fu wrthi’n gwneud cacennau, ac i bawb a fu’n gweithio’n ddygn yn y gegin; roedd y baps twrci yn fendigedig! Diolch arbennig i’n corachod, Ms Haf a Mrs Tegid am eu cymorth parod. Cafwyd awyrgylch braf a chyfle i bob un ddechrau meddwl am siopa ar gyfer y Nadolig. Diolch hefyd i Siop Londis am y holl fins peis ac i Popty Bakery. Codwyd £1584.00 i gronfa’r ysgol sy’n swm anhygoel. Diolch i bawb.

Click here for more information

Click here to view more photos

line

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen (Welsh only available)


Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen

Click here for more information

Click here to see Art and Crafts success

Click here to see the Literature success

 

Llefaru Meithrin

1af – Erin Môn - Ysgol Llanllechid

Unawd Meithrin

1af - Gruff Rhys - Ysgol Llanllechid

2il - Celt Madog - Ysgol Llanllechid

Llefaru Derbyn

1af - Eban Roberts - Ysgol Llanllechid

2ail - Elsi Mererid Allsup - Ysgol Llanllechid

3ydd - Alfie Muldoon- Ysgol Llanllechid

Unawd Derbyn

1af – Ela Grace - Ysgol Llanllechid

2il – Elsi Mererid Allsup - Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Lili Herbert-Ysgol Llanllechid

Llefaru Blwyddyn 1

1af – Lili Mair Williams - Ysgol Llanllechid

2il – Mali Haf Hughes - Ysgol Llanllechid

3ydd – Mared Llywelyn Williams -Ysgol Llanllechid

Unawd Blwyddyn 1.

1af – Lili Mair Williams - Ysgol Llanllechid

2il – Efan James - Ysgol Llanllechid

3ydd – Catrin Haf - Ysgol Llanllechid

Llefaru Blwyddyn 2.

1af - Catrin Morris - Ysgol Llanllechid

2il – Medi Haf - Ysgol Llanllechid

3ydd – Elen Dafydd - Ysgol Llanllechid

Unawd Blwyddyn 2

1af – Elenya D'Amora - Ysgol Llanllechid

2il – Nest Durrent - Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Elliw Parri Williams - Ysgol Llanllechid

Llefaru Blynyddoedd 3 a 4.

1af – Gwenno Beech - Ysgol Llanllechid

2il – Gruff Beech - Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd - Llinos Ball - Ysgol Llanllechid a Cadi Efa Huws - Ysgol Llanllechid

Unawd Blynyddoedd 3 a 4.

1af – Gwenno Beech - Ysgol Llanllechid

2il – Gruff Beech - Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd - Angharad Ball - Ysgol Llanllechid a Llefaru Blynyddoedd 5 a 6

1af – Mali Fflur - Ysgol Llanllechid

Cydradd 3ydd – Chenai Chikanza - Ysgol Llanllechid a

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac iau.

1af – Gwenno Beech - Ysgol Llanllechid

Unawd Blynyddoedd 5 a 6.

1af – Mia Williams - Ysgol Llanllechid

Cydradd 2il – Chenai Chikanza a Mari Roberts - Ysgol Llanllechid

Parti Llefaru Ysgol Gynradd.

1af – Parti blwyddyn 5 a 6 Ysgol Llanllechid

Unawd Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau

2ail - Elliw Davies - Ysol Llanlechid

3ydd – Leusa Morris - Ysgol Llanllechid

Grwp Offerynnol Blwyddyn 6 a iau

1af - Grwp Gruff - Ysgol Llanllechid

Cydradd 2il - Seren ac Erin - Ysgol Llanllechid a Carwyn ac Isla - Ysgol Llanllechid

Parti Unsain Blwyddyn 6 ac iau.

1af – Parti Blwyddyn 4 a 5 Ysgol Llanllechid

3ydd – Parti Blwyddyn 6 Ysgol Llanllechid

Unawd Cerdd Dant

1af - Gwenno Beech - Ysgol Llanllechid

Parti Cerdd Dant

1af - Parti Blwyddyn 6 Ysgol Llanllechid

2il - Parti Blwyddyn 4 a 5 Ysgol Llanllechid

Côr Blwyddyn 6 ac iau

1af – Côr Ysgol Llanllechid

Grwp Dawnsio Disgo Blwyddyn 6 ac iau

1af - Grwp Ffion - Ysgol Llanllechid

2il - Grwp Cadi - Ysgol Llanllechid

Tarian Perfformiad Gorau

Chenai Chikanza - Ysgol Llanllechid

Llenyddiaeth Ysgolion Cynradd y Dalgylch Stori

1af – Tili Roberts Jones - Ysgol Llanllechid

2il – Eban Pritchard - Ysgol Llanllechid

3ydd – Elan Jones - Ysgol Llanllechid

Barddoniaeth

1af – Eban Pritchard - Ysgol Llanllechid

2il – Ffion Tipton - Ysgol Llanllechid

3ydd – Hana Jones - Ysgol Llanllechid


Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen


line

Children in Need


Children in Need

 

 

Click here for more information

 

 
line

Pawen Lawen Ysgol Llanllechid
Children of Wales and BBC Radio Cymru


School pupils throughout Wales have assisted BBC Radio Cymru presenter, Aled Hughes to gather over 10,000 (high five) as part of the Children In Need campaign.
Aled Hughes set Wales schools a target to send 10,000 digital high fives on social media to his daily programme on Radio Cymru – and he has reached the target a week before Children in Need day. Since the campaign launch in October, he has caught the imagination of pupils in Wales and exceeded the original target. 97 schools and associations, including some in Patagonia, New Zealand and Vietnam have collected 10,682 high fives and the total is still increasing! Your school can join in the fun and assist Aled’s team to reach their new target of 15,000 before Children In Need day is held on November 16. All you have to do is to film pupils making a high five chain and send the video to Radio Cymru using the hash key #PawenLawen
Between November 12-15 Aled was on High Five trip fund-raising and visiting 36 schools in the Rhondda, Newport, Llangadfan, Wrexham and Deiniolen and is looking forward to visiting the areas.

line

Eco School Day
childrenOur Eco School day was a great success, and all the pupils had an opportunity to exchange books or clothing, contributing towards the Red Cross. A cheque for £186.08 was presented to Mr Dafydd Beech from the Red Cross. The money will be donated to assist those who have been affected by the recent floods. Many thanks to everybody who supported this campaign and to the Eco Group for all their hard work.

Click here to view more photos

lineCwmni Fran Wen
childrenCwmni’r Fran Wen was welcomed to the school this week to entertain Y0-1 with the Show Twrw Dan a Dicw to teach them about friendship and respect.


Click here to view more photos


line

Christmas Shoe Boxes
children

 

Ysgol Llanllechid is participating in the T4U Shoe Boxes campaign once again. (Handouts distributed) Deadline for box collection 19/11/2018

 


line

Books Fair
An annual Books Fair will be held on November 14. Welsh books from Siop Ogwen and English books (Book People) will be for sale from 2.30 – 4.30pm during the afternoon.

Lon Fach Odro (Welsh only available)
children

Aeth disgyblion Blwyddyn 3 am dro ar hyd Lon Fach Odro i graffu ar y mwsog, brwyn, rhedyn a`r rhisgl a llawer mwy!

Click here to view more photoslineOriel Môn (Welsh only available)
childrenAeth dosbarth Mrs Marian Jones draw i ddysgu am ac i efelychu gwaith Tunnicliffe, yr arlunydd oedd wedi arbenigo mewn darlunio bywyd gwyllt. Treuliodd y rhan helaethaf o`i oes ym Malltraeth ar Ynys Môn.

 

Click here to view more photos


line
Parti Bwyd Iach i`r Tedis (Welsh only available)
children


Daeth pob un o dddisgyblion Derbyn a Blwyddyn 1 a`u tedis i`r ysgol er mwyn bod yn rhan o Barti bwyd Iach!

Click here to view more photos

 

 

lineMeilir Sion
It was an honour and privilege to welcome Meilir Sion to Ysgol Llanllechid  to hold a creative writing workshop with the pupils.   “ I have really enjoyed holding a creative writing session at the school and have laughed at your lovely humour!”

line

Rhagoriaeth Mewn Teithio Cynaliadwy (Welsh only available)


Rhagoriaeth Mewn Teithio Cynaliadwy

 

 

Click here for more information (Welsh only available)

 

 


 

 


children

 

Click here for more information

 

 

 

 

line

Pentre Peryglon (Welsh only available)
childrenBu plant Blwyddyn 6 ar daith addysgiadol i Bentre Peryglon yn ddiweddar, sef canolfan addysgiadol sydd wed ei hadeiladu'n bwrpasol i roi gwybodaeth hanfodol i blant a phobl ifanc ar wahanol agweddau o ddiogelwch. Mwynhaodd y disgyblion ddysgu am ddiogelwch yn y cartref, allan ar y ffordd a hefyd ar y traeth tra’n helpu ‘K-os’ yr estron! Profiadau bythgofiadwy a phwysig dros ben!

 

Click here to view more photos

 

line

Gwyl Rygbi(Welsh only available)
children

Trefnwyd gŵyl rygbi arbennig i blant o flynyddoedd 5 a 6 y dalgylch ar gaeau rygbi Dol Ddafydd, Clwb Rygbi Bethesda yn ddiweddar. Mwynhaodd y disgyblion gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi amrywiol ac egnïol cyn mynd ati i chwarae’n gystadleuol. Llawer o ddiolch i Rhys Jones, swyddog HWB rygbi Ysgol Dyffryn Ogwen am drefnu’r ŵyl ac i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am helpu gyda’r dyfarnu. Braf oedd gweld y caeau yn llawn a’r plant yn eu helfen!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Y Frigid Dân(Welsh only available)
children


Fe ddysgom lawer pan ddaeth aelod o’r frigâd dân i’r ysgol yn ddiweddar. Neges i bawb: cofiwch wneud yn siwr fod eich larwm tân yn gweithio!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Cyngerdd Diolchgarwch Syfrdanol (Welsh only available)
Dyna wledd y cawson bore ‘ma!!! Arbennig - wedi mwynhau yn arw. Mae ‘na daletau enfawr yn yr ysgol - yn blant ac athrawon. Diolch i bob un ohonoch am eich gwaith caled, mae plantos ysgol Llanllechid yn lwcus iawn!
Diolch calon,
Annwen (Mam Elliw, bl.2)

Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Llanllechid – Mor braf cael dod i`r ysgol i weld a chlywed y plant yn cyflwyno eu Gwasnaeth Diolchgarwch. Canu ardderchog! Diolch am yr holl ymdrech a diolch am y gwahoddiad i ddod atoch.
John Pritchard (Gweinidog Capel Carmel)

line

Visit from Eurgain Prysor
children

Recently, Eurgain Prysor, a former-pupil of  Ysgol Capel Celyn during the sixties gave a talk to year 4 and 5 pupils.   Eurgain and her two brothers were some of the last ones of the school’s pupils before the drowning of the valley.  She had vivid memories of visiting Liverpool to protest against the drowning, and of Liverpool residents spitting and throwing tomatoes at her and her family!
It was inspiring to hear Eurgain sharing her memories.  She mentioned that the school was a small unit with pupils aged between 3 and 11 years under the same roof,  in the same class. The room was heated by a large fire and it was warm and cosy there, with the desks all in front of the fire.  There was no hall to do PE,  but the teacher took the children out on nature walks, leading to the pupils to having a thorough knowledge of their habitat and of the local fauna, that has remained in their memory. 
The school closed on July 25, 1961 for the final time and every pupil received a gift of a Bible, as a memento of the sad occasion.
It was an honour and a privilege to meet  Eurgain Prysor,  and we thank her for her visit and for inspiring our pupils. 

Click here to view more photos

line


Golchi Dwylo (Welsh only available)
childrenBu plant y Cyfnod Sylfaen yn brysur yn dysgu sut i olchi eu dwylo yn lân!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Y Chwedegau (Welsh only available)
childrenCafodd dosbarthiadau Mrs Bethan Jones, Mrs Tegid a Ms Gwenlli Haf fodd i fyw yn ystod diwrnod y Chwedegau yn yr ysgol. Pob math o weithgareddau diddorol yn digwydd drwy`r dydd a`r athrawon a`r plant fel ei gilydd yn edrych yn ddigon o sioe yng ngwisgoedd lliwgar y cyfnod cyffrous hwnnw.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

line

Darllenwyr o Fri (Welsh only available)

Dyma restr o`n disgyblion sydd wedi llwyddo i gwbwlhau Sialens Ddarllen yr Haf sef Dyfeiswyr Direidi, sy`n golygu beu bod wedi llwyddo i ddarllen o leiaf naw llyfr yn ystod gwyliau`r haf.

1. Barrett, Ursula
2. Haider, Afra
3. Haider, Zain
4. Hughes, Moli
5. Jones, Seirian Rhodd
6. Morris, Elan
7. Morris, Leusa
8. Roberts, Evie
9. Roberts, Harry
10. Mia Lois Griffith
11. Deio Wager
12. Nedw Wager
13. Elin Edwards
14. Dylan Billington
15. Bethan Billington
16. Anna Isaac
17. Eban Wyn Roberts
18. Elsa Wyn
19. Elys Wyn Roberts
20. Celt Hughes
21. Nanw Hughes
22. Ifan Hughes
23. Sofia Roque-Nunes
24. Catrin Sian Jones
25. Jayden Carson

line

Action Required: Disruption to the supply of Epipen® - click here

Y Fedal Gee (Welsh only available)
childrenDaeth anrhydedd a chlod arbennig i un o ffrindiau annwyl Ysgol Llanllechid. Ar ddiwedd Medi eleni derbyniodd Mrs Helen Williams y Fedal Gee mewn seremoni a gynhaliwyd yng nghapel Seilo, Eglwys Unedig Gymraeg, Llandudno. Croesawyd y gynulleidfa i’r oedfa arbennig hon gan Aled Davies, a’r Parchedig Dylan Rhys Parry oedd yn gyfrifol am defosiwn agoriadol gydag aelodau Ysgol Sul Seilo. Gwyddom am ddawn ac ymroddiad Mrs Helen Williams i’r Ysgol Sul yng Nghapel Carmel ers un mlynedd a thrigain, sy’n wasanaeth eithriadol i’r gymuned yn Nyffryn Ogwen. Gwyddom hefyd am ei gwaith gyda ieuenctid y fro, ac mae’n glod aruthrol i Mrs Williams fod cymaint yn mynychu’r Clwb Dwylo Prysur pob nos Wener. Gwyddom hefyd am ei diwydrwydd cyffredinol yng Nghapel Carmel, a chyda grwpiau eraill sy’n cyfarfod yno. Llongyfarchiadau gwresog i chi Mrs Helen Williams a diolch ar ran pawb yn Ysgol Llanllechid am eich gwasanaeth unigryw i genedlaethau o blant yr ardal. Mae ein hedmygedd yn fawr tuag atoch.

Click here to view more photos


lineBingo Haf (Welsh only available)
childrenDiolch i bawb a ddaeth draw i’r Clwb Criced i gefnogi ein Bingo Haf. Cafwyd noson lwyddiannus. Diolch i’r pwyllgor ac i bawb a wnaeth helpu mewn unrhyw ffordd. Gwnaethpwyd elw o £268.35 i gronfa’r ysgol.

 

Click here to view more photos

linePriodas Hapus (Welsh only available)
Llongyfarchiadau gwresog i un o gyn-ddisgyblion Ysgol Llanllechid, a merch ieuengaf Mr a Mrs Ron Jones ar ei phriodas ar draethell braf yng Nghanada. Priododd Laura Jones gyda Tom Appleby ar Ynys Gallianno yn ystod mis Awst pan ddaeth y teulu ynghyd i ddathlu. Newyddion hyfryd a braf cael gweld y lluniau bendigedig. Pob dymuniad da i’r ddau ohonoch i’r dyfodol oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid.

linePriodas arall (Welsh only available)
Llongyfarchwn Martha Parry Owen, merch Mr a Mrs Parry Owen ar ei phriodas hithau yn ystod yr haf. Pob dymuniad da i’r pâr ifanc a phob hapusrwydd i’r dyfodol.

lineEr côf am Mrs Jean Williams (Welsh only available)
Derbyniodd Ysgol Llanllechid rodd garedig gan deulu’r diweddar Mrs Jean Williams, oedd yn gyfaill i Ysgol Llnallechid. Llawer o ddiolch i Ms Elen Williams am ddod atom i gyflwyno’r rhodd ar ran y teulu. Mae rhoddion fel hyn i’r ysgol yn werthfawr iawn. Diolch o galon.

lineTafarn y Bull (Welsh only available)
Mawr yw ein diolch i gwsmeriaid Tafarn y Bul am siec o £200 i Ysgol Llanllechid. Diolch yn fawr am eich caredigrwydd.

lineCofion (Welsh only available)
Anfonwn ein cofion at deulu Mrs Macdonald. Rydym i gyd yn meddwl amdanoch ac yn cofio atoch.

lineCegin Ers Talwm (Welsh only available)
Yn ddiweddar bu disgyblion Blwyddyn Dau yn lwcus iawn o gael cwmni Mrs Gwenda Williams o’r Archifdy. Dysgodd y plant am yr hyn oedd i`w weld yn nhai`r chwarelwyr ers talwm e.e. doli a twb, megin, a thecell hen ffasiwn. Cafwyd cyfle i wisgo i fyny – gwasgod, a chap stabal i`r hogiau a ffedog a chap ffril i`r genod! Digon o sioe! Cafwyd cyfle hefyd i gymharu ddoe a heddiw a dysgu am fyd heb drydan. Prynhawn difyr dros ben. Diolch yn fawr Gwenda.

lineGweithdy Mathemateg a Gwyddoniaeth (Welsh only available)
I`r Galeri yng Nghaernarfon yr aeth dosbarth Mrs Marian Jones i gymryd rhan mewn gweithdy Mathemateg llawn swigod! Dysgwyd gwersi pwysig e.e. ei bod hi`n hanfodol mentro a pheidio a bod ofn gwneud camgymeriadau ac mai dyfal donc biau hi!

linePentre Peryglon (Welsh only available)
childrenBu plant dosabrth Mr Stephen Jones ar daith addysgiadol i Bentre Peryglon, sef canolfan addysgol sydd wedi'i hadeiladu'n bwrpasol i roi gwybodaeth hanfodol i blant a phobl ifanc ar wahanol agweddau o ddiogelwch gyda trydan ac ati. Dysgodd y disgyblion sut i gadw eu hunain yn ddiogel yn y cartref, wrth groesi`r lôn a hefyd ar y traeth. Gwersi pwysig.

 

Click here to view more photos

 

linePlas Newydd ac Oriel Môn (Welsh only available)
Aeth disgyblion Blwyddyn 3 draw i Blas Newydd, Ynys Môn er mwyn chwilio am wiwerod coch a gwneud gwaith map. Gwelwyd un wiwer goch yn sboncio`n chwim o gangen i gangen, a chafwyd cyfle i ddatblygu sgiliau map drwy gofnodi`r llwybrau a’r gerddi. Oriel Môn oedd y gyrchfan ar ôl hyn i astudio darluniau Charles Tunnicliffe, a chael cyfle i argraffu gwaith eu hunain. Diwrnod ardderchog!

lineYmweliad ag Amgueddfa’r Beatles yn Lerpwl (Welsh only available)
children

 

 

Click here to view more photos

 

 

 


lineFfair Hydref (Welsh only available)
childrenDiolch o waelod calon i bawb a weithiodd mor galed eleni i sicrhau Ffair Ysgol lwyddiannus iawn. Gwelwyd tîm anhygoel o bobl clên a charedig yn gweithio eu gorau glas i sicrhau y fath lwyddiant. Roedd cymaint ohonoch yn fodlon rhoi eich amser prin ar ddydd Sadwrn i gynorthwyo Ysgol Llanllechid, ac mae`n dyled a`n diolch yn fawr i chi un ac oll.

Cafwyd cefnogaeth anhygoel a chymorth heb ei ail gennych fel rhieni a ffrindiau`r ysgol mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Yn y lle cyntaf, diolch yn fawr i bawb sy`n mynychu`r cyfarfodydd ac i chi a fu`n rhoi`r cynlluniau yn eu lle ar gyfer y diwrnod mawr. Mae gwaith pob aelod o`r pwyllgor i`w ganmol, ac mae`n deg dweud na fyddai ein Cymdeithas Rhieni/Athrawon yn llwyddo heb eich ymroddiad a`ch gwaith caled.

Diolch i bawb a weithiodd mor galed yn y gegin - rydych yn gwybod pwy ydych chi! Pawb am y cyntaf i brynu`r cacenau hufen a`r byns! Roedd pawb wedi gwirioni hefo`r holl ddanteithion, a mawr yw ein diolch i bob un ohonoch am sicrhau gwledd i bawb a ddaeth draw. (Anodd i mi ddechrau eich henwi i gyd!) Felly hefyd, y barbeciw! Syniad gwych a chinio blasus! Diolch yn fawr.

Diolch i`r holl stondinwyr am sicrhau bargeinion lu ac i bawb oedd yn gyfrifol am gemau allan ar yr iard gan gynnwys y castell bownsio! Peintwyd wynebau mewn modd creadigol iawn a bu`r cyfan yn llwyddiant!
Un o`r uchafbwyntiau, yn sicr, oedd ein canwr, sydd wedi ymgartrefu yn Rachub, Gwilym Bowen Rhys. Hyfryd oedd clywed yr holl ganeuon gwerin a thraddodiadol yn byrlymu fel pwll y môr, chwedl un o`n rhieni y bore yma! Hyfryd iawn! Rydym mor ffodus o gael cyswllt mor agos gyda Gwilym Bowen Rhys, sy`n gymaint o athrylith yn ei faes.

Diolch hefyd i`n ffrindiau o Rownd a Rownd! Braf oedd cael sgwrsio gyda Tomi Llywelyn (Robbie) a Leusa Gwenllian (Kylie) a braf iawn i`r plant oedd cael cyfnod yng nghwmni eu harwyr! Diolch o galon!

Diolch i`r pwyllgor am gael y syniad o olchi ceir! Wel bendigedig! Car pawb yn sgleinio fel swllt!

Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac i Mr Geriant Jones, Cwmni Ogwen Moblie Valeting am hyn!
Roedd y croeso hefyd yn frwd wrth giat yr ysgol, a llinell hir o bobl yn aros i ddod i mewn a phrynu`r raffls!

Fel y gwelwch, prynhawn i`w gofio a`r haul yn gwenu arnom eleni!
Mae`n fraint cael teimlo cynhesrwydd a haelioni pobl yr ardal yn rhoi`r fath gefnogaeth i Ysgol Llanllechid, a`r cyfan er budd ein plantos! Yr elw oedd: £2,094.28 sy`n swm anhygoel!

 

Click here to view more photos


line

Autumn Fair

poster taith magi ann

 

 

 

Click here for more information.

 

 

 


 

line

 

Healthy Family Challenge

Healthy Family Challenge

 

Click here for more information.

 


 

line

Bingo Haf (Welsh only available)
Diolch i bawb a ddaeth draw i’r Clwb Criced i gefnogi ein Bingo Haf. Cafwyd noson lwyddiannus. Diolch i’r pwyllgor ac i bawb a wnaeth helpu mewn unrhyw ffordd. Gwnaethpwyd elw o £268.35 i gronfa’r ysgol.

lineBeicio Noddedig (Welsh only available)
Dyma noswaith lwyddiannus dros ben! Diolch i’n Pwyllgor Rhieni/Athrawon am eu holl waith da ac i bawb a helpodd mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Cafwyd amser bendigedig yn yr heulwen yn cadw’n iach a phawb wrth eu boddau yn mynd drwy’r twnel tywyll i Dregarth ac yn ôl.

lineMabolgampau CA2 (Welsh only available)
Diolch i Mr Stephen Jones am drefnu’r Mabolgampau. Cafwyd prynhawn eithriadol o dda ac amrywiaeth eang o rasys o bob math.

lineRas am Fywyd (Welsh only available)
Diolch i Ysgol Dyffryn Ogwen am drefnu’r ras arbennig hon ar gyfer Bl 5 a 6.

lineCyfarwyddwr Addysg (Welsh only available)
Daeth Mr Garem Jackson, y Cyfarwyddwr Addysg a Dr Diane Jones, Swyddog Addysg draw i Ysgol Llanllechid yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i agor ein cyntedd ar ei newydd wedd yn swyddogol a chafwyd cyfle i graffu ar furlun yr ardal a sylwi ar gyfoeth enwau’r mynyddoedd lleol. Diolch arbennig i Ms Anna Pritchard am greu y fath gampwaith gyda’n plantos. Mae ein cyntedd newydd werth ei weld, ac erioed wedi edrych cystal! Braint oedd cael dangos gwaith ein hysgol, fel Ysgol Arweiniol Greadigol. Bu’r cyfnod yn y neuadd gyda phawb yn canu ac yn adrodd barddoniaeth yn llwyddiant ysgubol hefyd. Diolch i’r disgyblion am fod mor arbennig ac i’r holl staff am eu gwaith.

lineCarnifal Ysgol Llanllechid (Welsh only available)
Ar y dydd Mercher olaf cafwyd Carnifal Ysgol Llanllechid a bydd y diwrnod hwn yn aros yn y côf am amser maith! Gobeithio y cewch flas yn edrych ar luniau o`r diwrnod!

line

'Magi Ann a Selog' Show


poster taith magi ann

August 22

Popdy, Bangor

10 am

 

Click here for more information (Welsh only available)

 

 


 

line

Pictiwrs Popdy Popcorn


poster Deian a Loli

Deian and Loli

 

Click here for more information (Welsh only available)


 

 

line

Yr Wyddfa (Welsh only available)
childrenLlongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 6 ar eu camp yn cyrraedd copa`r Wyddfa. Llawer o ddiolch i Mr Stephen Jones o gwmni Anelu am ei arweiniad a`i ofal dros y plant ar hyd y daith. Ein diolch arferol hefyd i Mr Cemlyn Jones. Cafwyd taith lwyddiannus a phawb wedi cael gwefr yn cyrraedd y copa.

Click here to view more photos

line
Mabolgampau Cyfnod Sylfaen
(Welsh only available)
children

Cafwyd prynhawn godidog a daeth nifer enfawr o reini a ffrindiau`r ysgol i`n cefnogi. Llawer o ddiolch i bawb.

Click here to view more photos

 

 line
Castell Conwy a Chastell Dolwyddelan
(Welsh only available)
children

 

Aeth blynyddoedd 3 a 4 i gastell Conwy a chastell Dolwyddelan i ddysgu am ormes, ac oes y cestyll.

 

Click here to view more photos

 


line

Llangollen (Welsh only available)
children

 

Roedd dosbarthiadau Mrs Wilson a Mrs Rona Williams wrth eu boddau yn LLangoillen yn cyfarfod pobl o wahanol ddiwylliannau ar draws y byd. Diwrnod bendigedig!

Click here to view more photos

 


line

Glynllifon (Welsh only available)
children

 

Bu dosbarth Mrs Stephen Jones yn Nglynllifon yn dysgu am fywyd cefn gwlad ac am wahanol syniadau ynglŷn â sut i warchod yr amgylchedd. Pawb yn canmol!

Click here to view more photos


line

Summer Reading Challenge 2018


poster

Join free at your local library

 

Click here for more information

 

  

 

Gwilym Bowen Rhys (Welsh only available)
y grwpBraint oedd croesawu Gwilym Bowen Rhys a’i fand rhyngwladol i Ysgol Llanllechid i berfformio i ac hefo’r plant. Treulwyd orig ddifyr dros ben yn dysgu caneuon newydd o groesdoriad o wahanol wledydd gan gynnwys Sweden, Ffrainc, Yr Almaen, Venezuela ac Irac. Roedd y cerddorion wedi eu cyfareddu gan frwdfrydedd ac egni’r disgyblion.

Dyma rai o’u hargraffiadau:
“I am really happy to be here with all this amount of love and respect. My heart is beating very fast. The music we created is great!” Amman from Basara, Irac
“Hello to you all and a huge Merci from a French musician. I love your beautiful mountains, lakes and valleys, as well as the songs your people write about it. It is a real pleasure to share our music. Merci beaucoup!” Sami
“Hello and thank you for the lovely music we had together. Hugs and kisses from Sweden” Ronja Gafstriom
“Hello!” This is Rahul Nair from India. “I loved this school completely. It was one of my most memorable experiences ever! Cheers to music! Lots of love from India”
“You are all wonderful singers with sun in your heart!” Yanika Germany
“Thank you for this beautiful energy. Hope to see you all in a few years around the world singing together!” Ray Venezuela
“Roedd o’n bleser cael dod yma i ganu yn eich ysgol brydferth. Diolch o galon am y croeso cynnes. Plant clyfar a cherddorol ac athrawon caredig” Liam Richard

Click here to view more photos

line

Diolch (Welsh only available)
Ben

 

Diolch i Ben Stammers am ei rodd o set o encyclopaediau am fywyd gwyllt i Ysgol Llanllechid. Rhodd gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru oedd hon. Diolch o galon!

 

 

line Grwp Maeth Ysgol Llanllechid (Welsh only available)
Cynhaliwyd y Grwp Maeth gyda Cara Lewis, Swyddog Technegol Arlwyaeth Gwynedd. Bu’r disgyblion yn penderfynu pa fwydydd yr hoffent ei gael ar ddiwrnodau arbennig yn yr ysgol! Da iawn chi aelodau’r grwp am drafod mor synhwyrol.

line Caerdydd (Welsh only available)
children

Bu Ann, Swyddog Addysg y Cynulliad draw yn Ysgol Llanllechid yn cynnal gweithdy gyda blwyddyn 6, gan egluro beth yw pwrpas y Senedd ym Mae Caerdydd.

 

Click here to view more photos

 

 

line Sioe Dyffryn Ogwen (Welsh only available)
plant

 

Daeth gwobrau lu i’r ysgol yn y cyystadlaethau Celf a Chreff. Da iawn chi blantos am gefnogi’r sioe.

 

Click here to view more photos

 

line Taith yr Iaith (Welsh only available)
children

Gwnaeth yr actor Llion Williams gymaint o argraff arnom pan ddaeth i gyflwyno ei sioe ‘Taith yr Iaith’, fel y penderfynom ei wahodd yn ôl yma i Ysgol Llanllechid i ni gael lledaenu’r neges! Diolch yn fawr am godi ymwybyddiaeth y disgyblion am eu hetifeddiaeth a’u treftadaeth.

 

 

line Parlwr Hufen Iâ (Welsh only available)
plant

 

Mae Parlwr Hufen Iâ arbennig wedi agor yn y dosbarth Derbyn! Bron mor dda â Môn ar Lwy!!!

 

 

 

 

line Rapio (Welsh only available)
Mae blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn rapio hefo Mrs Marian Jones. Bydd y fideos yn ymddangos yn fuan!

line Y Weiren Wib (Welsh only available)
plantBraint ac anrhydedd i aelodau o gôr yr ysgol oedd cael canu hefo Mike Peters o’r Alarm a Chôr Meibion y Penrhyn mewn lleoliad anhygoel, sef yng nghrombil Chwarel y Penrhyn! Roedd hi’n agoriad llygad cael bod yn y Zip World Rocks, gwrando ar grwpiau a gweld yr unigolyn yn llithro ar draws y wifren wîb cyn i’r parasiwt agor! Noson i’w chofio! Diddorol fyddai clywed barn cyn-deidiau`r plant am y digwyddiad. Yn sicr, daeth tro ar fyd.

Click here to view more photos

line Capel Carmel (Welsh only available)
plantUnwaith eto, cawsom y pleser o fynd draw i Gapel Carmel a chael croeso cynnes gan Mrs Helen Williams. Y tro yma y dosbarth Derbyn aeth draw am dro a chafodd pob un o’r plant bach gyfle i adrodd yr adnod “Duw Cariad yw” yn y pulpud. Dysgwyd llawer o diolchwn i Mrs Helen Williams am ei chroeso cynnes a’i charedigrwydd.

Click here to view more photos

line P’nawn Agored (Welsh only available)
foodCafwyd prynhawn agored llwyddiannus a bu’r plant bach, a fydd yn dechrau hefo ni ym mis Medi, yn chwarae’n hapus yn nosbarth Ms Rhian Haf. Edrychwn ymlaen at eu croesawu ar Fedi 4ydd, sef dyddiad cyntaf y tymor i’r holl blant (Dyddiad cyntaf i’r athrawon yw Medi 3ydd)

Click here to view more photos


line Cymdeithas Rhieni/Athrawon (Welsh only available)
posterMae’r Gymdeithas hon yn mynd o nerth i nerth dan gadeiryddiaeth Angharad Llwyd Beech. Mae dwy weithgaredd ar y gweill sef beicio noddedig ar Orffennaf 6ed a bingo ar ddiwedd y tymor, ar Orffennaf 18, yn y Clwb Criced. Rydym mor ffodus o’n Cymdeithas Rhieni/Athrawon. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf maent wedi prynu pob math o bethau i Ysgol Llanllechid gan gynnwys llyfrau, adnoddau a chyfrannu tuag at gost tripiau. Diolch o waelod calon i bob un ohonoch sy`n ymdrechu, ac s`yn gweithio`n galed yn cefnogi Ysgol Llanllechid.

 

line

Sioe Na, Nel! (Welsh only available)
Yn yr heulwen braf cerddodd 134 o ddisgyblion i Neuadd Ogwen i weld y Sioe Na, Nel! A chawson nhw ddim eu siomi! Cerddodd pawb yn ôl i’r ysgol wedyn, a chyfarch hwn a’r llall ar Lon Bach Odro! Tydan ni’n lwcus fod Neuadd Ogwen mor agos!

line

Cyfeiriannu (Welsh only available)
childrenCafodd disgyblion blwyddyn 6 ddiwrnod o hwyl yn cystadlu yng nghystadleuaeth cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis yn ddiweddar. Bu’r criw yn brysur yn ymarfer eu sgiliau darllen map a datrys problemau. Llongyfarchiadau i Cian, Cai, Afra ac Osian. Aeth y disgyblion hyn ymlaen i gystadlu ym mhencampwriaeth Gwynedd yng Nglynllifon. Llongyfarchiadau fîl i Cian McLeod a Cai Jones (blwyddyn 6) ar ddod yn ail yn y bencampwriaeth hon. Aeth y ddau ymlaen i gystadlu ym mhencampwriaeth Gogledd Cymru draw yn Llanidloes! Camp yn wir! Ardderchog hogia! Braf yw gweld ein disgyblion yn serennu fel hyn!

Click here to view more photos

line

Criced (Welsh only available)
childrenDiolch o galon i Sam Painter, Criced Cymru, am ddod draw i gynnal sesiynau hyfforddi criced yn ystod y tymor. Mwynhaodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 y sesiynau yn fawr iawn. Choeliwch chi byth, ond glaw oedd y gelyn, yn ystod y gystadleuaeth yn anffodus. Edrychwn ymlaen at gystadlu eto`r flwyddyn nesaf!

Click here to view more photos

line

Ras Draws Gwlad (Welsh only available)
childrenCynhaliwyd ras draws gwlad yr Urdd ar Stad y Faenol yn ddiweddar. Roedd y canlynol yn cymryd rhan o`n hysgol ni: Dylan Billington, Gwydion Eryri, Gwilym Vierra, Seren Roberts, Bethan Billington, Seren Hinchliffe a Madeleine Sinfield. Llongyfarchiadau gwresog i chi. Daeth Bethan o flwyddyn 5 yn ail allan o 72 o redwyr. Anhygoel! Daliwch ati, bawb ohonoch!

Click here to view more photos

line

Glynllifon (Welsh only available)
childrenCafodd dosbarth blwyddyn 5, sef dosbarth Mr Stephen Jones ddiwrnod anhygoel yng Nglynllifon yn ddiweddar wrth iddynt ddysgu am fyd amaeth a chefn gwlad. Cafwyd cyfle i bysgota, ac i weld adar a chwn hela yn cael eu hyfforddi. Dysgwyd am anifeiliaid megis y wiwer goch, tylluanod a ffesantod ac am waith heddlu cefn gwlad. Cafodd disgyblion blwyddyn 5 yr anrhydedd o enwi tylluanod Mr John Islwyn Jones yn ystod eu hymweliad â Glan Llyn yn ddiweddar. Dyna i chi anrhydedd! Enwyd y tylluanod yn Dafydd a Llywelyn, ar ôl ein tywysogion. A chredwch chi byth pwy oedd yno yn aros amdanom yng Nglynllifon?! Ia wir, neb llai na Dafydd a Llywelyn! Diwrnod gwerth chweil!

Click here to view more photos

line

Film Night


poster

26/6/18

Infants
‘Secret Life of Pets’
3.00– 5.00pm

Juniors
‘The Greatest Showman’
3.15—5.00pm

Click here for more information 

line

LLwyddiant Adran yr Urdd Bro Dyffryn Ogwen (Welsh only available)

Llwyddodd Adran Bro Dyffryn Ogwen i gipio dwy wobr ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed dros yr hanner tymor. Daethant yn fuddugol ar y Côr Adran Bl.6 ac Iau, ac yn drydydd ar y Parti Unsain i Adrannau Bl.6 ac iau. Roedd hanner o aelodau’r côr yn ddisgyblion o Ysgol Llanllechid, sef Chenai Chicanza, Mari Watcyn, Seren Roberts, Gwenno Beech, Gruffudd Beech, Medi Tipton, Ffion Tipton, Llinos Ball ac Angharad Ball. Llongyfarchaidau fîl i chi am roi Dyffryn Ogwen ar y map yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

 

line

Ras yr Iaith 2018 (Welsh only available)

ras yr iaith4th of July in Bangor

Click here for more information

 

 

 

 

 

Gwerthu Planhigion (Welsh only available)
childrenBu disgyblion Dobarth Mrs Wilson, sef blwyddyn 2 yn brysur yn tyfu pob math o blanhigion ac ar ddiwedd yr hanner tymor daeth y rhieni i`w prynu. Diolch i chi rieni am fod mor hael eich cyfraniadau!

Click here to view more photos

 line

Ysgol Arweiniol Greadigol (Welsh only available)

art workFel rhan o`n gwaith ym maes creadigrwydd, ail gynlluniodd y disgyblion hynaf ein cyntedd gyda help Ms Anna ac mae`n werth ei weld. Bydd agoriad swyddogol cyn diwedd tymor yr haf. Welwch chi`r nodau clustiau yn ffermydd Tan y Bwlch, Corbri, Fferm y Bryn, Tan y Garth a Corbri? Welwch chi`r llwynog o`r soned enwog? Welwch chi fedd R.W.Parry ym mynwent Coetmor? Welwch chi`r ffatri sanau a`r merched wrthi`n brysur yn eu creu ar gyfer y milwyr o Fethesda ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf? Dyma ffordd eithriadol o dda o ddysgu am ein hanes a`n tarddodiadau lleol.

Click here to view more photos

line

Bachgen Bach Toes (Welsh only available)

biscuitsBu dosbarth mrs Williams, sef plant bach Blwyddyn 1 yn brysur yn ysgrifennu ac yn creu y `bachgen bach toes`.

Click here to view more photos

 

 


line

Deinosoriaid (Welsh only available)

biscuits

Bu dosbarth Mrs Williams hefyd yn mesur hyd y deinasoriaid allan yn yr awyr iach.

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Show on the Second World War
dau blentynAnother activity that drew the children’s attention to the history of their forefathers was the “Glenys y Siop” show. The children dressed up in authentic costumes and took on the role of the various characters who visited the shop with their ration books. Everyone was astonished to learn about the rations and the amount of food available for a family for a whole week. Also mentioned was the impact that the Second World War had on different parts of Wales and of the great fires in Swansea. Thanks to the actress Anwen Carlisle for entertaining and educating us.

Click here to view more photos

line

Cricket
plant Year 6 pupils practiced their cricket skills with Sam Painter. Thanks Sam!

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Planting Potatoes
plant Thanks to Mrs Tegid for teaching the pupils how to plant potatoes. Thanks also to Mr Tegid for coming here to share his gardening skills with us. Thanks also to Idris and Margiad’s parents and Leusa and Elan’s parents for supplying compost – straight from the farms!

Click here to view more photos

 

line

Sunflowers
plant The sunflowers in Mrs Wilson’s class are growing and growing and the pupils take great pride in measuring them weekly.

Click here to view more photos

 

 

 

line

Buddugoliaeth! Ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd (Welsh only available)
bachgenLlongyfarchiadau gwresog i Idris John Temple Morris ar ennill y wobr gyntaf am greu gwaith creadigol. Ardderchog Idris!

 

 

 

 

line

Llongyfarchiadau Mr Stephen Jones o Glanllyn (Welsh only available)
Loti GrugLLongyfarchiadau gwresog i Mr a Mrs Stephen Jones. Ganed merch fach, Loti Grug iddynt ar 14/05/2018. Pawb wedi gwirioni!

Click here to view more photos

 

 

 

GlanllynDyma’r plant yn Glanllyn yn dymuno’n dda i Mr Jones a’i deulu.

Click here to view more photos
 

lineGymnasteg (Welsh only available)
GymnastegAr lannau’r afon Ferswy, yn cystadlu mewn cystadleuaeth gymnasteg, bu Erin yn llwyddiannus iawn wrth gynrychioli Eryri.
Dyma’r canlyniadau:
4ydd am weithgareddau ar y llawr
2il am weithgareddau ar y bocs
1af i dîm Erin
2il wobr am y cystadleuydd gorau ar y diwrnod.

Derbyniodd Erin nifer o dlysau hardd a tharian arbennig.
Llongyfarchiadau gwresog i ti! Olympics ryw ddiwrnod Erin!

Gymnasteg

 

Llongyfarchiadau brwd hefyd i Catrin ar ei llwyddiant ym maes gymnasteg. Da iawn ti Catrin!

 

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Dinosaurs
deinosoriaidCongratulations to Mrs Rona Williams` class for creating masterpieces. There is an excellent display of dinosaurs in the classroom. Well done to you all!

Click here to view more photos 

linePlas Ffrancon
plantHere are the Reception Year pupils who visit Plas Ffrancon weekly.

Click here to view more photos

 

 

 

 

lineFossil Museum
plantMrs Rona Williams` class visited a special museum at Pentraeth to learn about fossils.

Click here to view more photos

 

 

 

 

linePuppets
PypedauLeah Griffiths held a puppets workshop with Mrs Llinos Wilson’s class. Exciting characters from local welsh tales were created.

Click here to view more photos
lineFilm Night
Thanks to everybody who supported the Film night held at the school.

lineNeuadd Ogwen
Y 5 and Y 6 pupils visited Neuadd Ogwen on Friday morning, May 11th to watch the film Copa Patagonia. It was pleasing to see Ioan Doyle, our former-pupil, starring with Eric Jones; both well-known climbers !

line

Egg Sandwiches
plantThe Nursery class pupils were busy making egg sandwiches.

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Search For A Star


poster

 

S4C - Junior Eurovision

Click here for more information

 

 

 

 

 

 

line

Disco Dancers

Dawnsio Disgo Here are the dancers who appeared in the Dance Evening held at Galeri, Caernarfon: Gwenno, Effy,Cadi Efa, Llinos and Angharad. Thanks to Ms Nicola and Ms Lliwen for their work and to the parents for their support. 

 

 

line

Ysgwrn, Cwm Celyn and Mari Jones World

Yr YsgwrnYear four pupils recently went on a memorable trip to the Ysgwrn, Hedd Wyn’s home and had the privilege of meeting Gerald, before proceeding to Mari Jones`s World in Bala in the afternoon. The weather was favourable; quite a change, after all the snowfall. It was a delight to gaze out through the coach`s window on the way to Meirionnydd, and see the panoramic views; spring in the air and lambs in the fields. Before we knew it we arrived at this incredible spot in the Prysor valley.
It was thrilling to have the opportunity to learn about the poet’s talents and the story of the black chair. The pupils listened in awe to the horrors of this unspeakable period in our history; a period that had a terrible impact on families, our language and culture. We were stunned when learning about the losses suffered by Trawsfynydd, and by similar villages in rural Wales.
Onwards to Llyn Celyn, and another history lesson that it is crucial that it be kept in our young people’s memory. The pupils found it difficult to understand the logic of drowning an entire valley. Mr Walter Williams was born in that valley and Mr Williams is always ready to assist us by answering all the pupils` questions and has taught us many interesting facts. Did you know that on August 1st, 1957, the senate in London passed an act authorizing the drowning of Cwm Tryweryn? It was during this period that the “ Cadw Tryweryn” rally was organized and over 4,000 people marched through the streets of Y Bala to show their opposition. An entire community was drowned including twelve farms, a school, post office, chapel and the cemetery. And the financial cost was £20 million. And the cost to the area? Incalculable!
Byd Mari Jones was the next stop! Mari Jones, another famous person, who walked all the way from from Llanfihangel-y-Pennant to Bala to buy a Bible from Thomas Charles. There were quizzes, computer games, films and various activities there to entertain the pupils and everybody enjoyed the experience. A special day.

Click here to view more photos

line

Parc y Faenol

Swigod a Sbri The Reception class visited a bubbles workshop at Parc Y Faenol and they had an enjoyable day creating bubbles of every colour and shape throughout the morning! In the afternoon, they had an interesting trip looking at the various animals before returning to school on the blue double decker bus!

Click here to view more photos

Ymgyrch Beicio i`r Ysgol (Welsh only available)

Ymgyrch Beicio i`r Ysgol144! Dyma faint o blant deithiodd i’r ysgol ar feic neu sgwter ar ddydd Iau, Ebrill 26ain! Pam meddai chi? Bu’r ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Big Pedal am y tro cyntaf eleni, ymgyrch sy’n ceisio hyrwyddo teithiau iach ac egnïol. Roedd aelodau o’r Grŵp Gwyrdd yn cofnodi’r sawl oedd yn teithio i’r ysgol ar feic neu sgwter yn ddyddiol er mwyn cymharu gydag ysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig. Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Wilson, pencampwyr yr ysgol! Gan ein bod yn Ysgol Iach ac yn Ysgol Werdd, roedd y gystadleuaeth yn gyfle arbennig i atgoffa’r disgyblion a’r rhieni am bwysigrwydd cadw’n heini a’r effaith bositif mae teithiau o’r fath yn ei gael ar yr amgylchedd. Yn sgil hyn, gwahoddwyd yr ysgol i ymddangos ar raglen FFIT Cymru, gyda’r cyflwynydd S4C enwog, Lisa Gwilym yn ymuno â’r plant mewn sesiynau datblygu sgiliau beicio a sgwtera o dan arweiniad Gwen Thomas, swyddog teithiau iach Sustrans. Diolch o galon i bawb am gefnogi’r ymgyrch gan obeithio y bydd y plant yn parhau i feicio neu sgwtera i’r ysgol! Diolch hefyd i Gwmni Da am ddod draw i’n hysgol er mwyn lledaenu’r negeseuon pwysig o ran iechyd a ffitrwydd! Diolch hefyd i Mr Stephen Jones am gydgordio`r cyfan.

Click here to view more photos

line

Moel Wnion Fell Race

Ras Moel Wnion Last Saturday, the day of the Moel Wnion race was an outstanding success!

There were 52 runners from a wide area to Ysgol Llanllechid, and they all succeeded in running up Moel Wnion.

As well as this race, childrens’ races were held on the school field under Mr Stephen Jones’ supervision.

It was an amazing day, blue skies and a lovely atmosphere with everything running like clockwork.

A special thank you to Dr Ross Roberts (father of Evie and Harri) for his work in arranging the event and huge thanks to all committee members.

I would like to thank all members of the P.T.A. and everyone who worked hard in the kitchen, especially Aunty Gillian, who was just out of hospital! All the cakes and leek soup were extremely tasty and the runners and spectators devoured the lot!

It was great to see the school working effectively with members of the community; all the parents` support and contributions was key to the event’s success.

Thanks to everyone who came along to support the event.

Click here to see some of the runners` comments

Click here to view more photos

line

FFIT CYMRU

Ffit CymruBig Pedal
April 23 – April 27, 2018

Congratulations to Mrs Wilson’s class – Big Pedal champions/Ysgol Llanllechid’s healthy journeys to school. Many thanks to everyone for participating. Don’t forget to bring your scooters/bikes to school every day! This has a great effect on the environment and is such a brilliant way to keep fit. Well done all at Ysgol LLanllechid!

Results - click here
For more information - click here

line

Chwarel Pantdreiniog, Bethesda (Welsh only available)
Bu dosbarthiadau Bl.3 a 4 yn ymchwilio drwy astudio hen luniau ac yn trafod y newid a fu yn safle Pantdreiniog dros 200 mlynedd yn ôl. Aethpwyd am dro i weld y safle presennol, sy`n wrthgyferbyniad llwyr o`r hyn a fu. Erbyn heddiw, mae`n lle tawel, gwyrdd, a heddychlon iawn. Craffwyd ar ddarluniau o’r lle ym 1825, pan oedd y lle’n llawn o adeiladau, siediau o bob math, trên ar gledrau, a gweithwyr prysur ymhobman. Yn y lluniau roedd pobl bwysig e.e swyddogion y chwarel mewn siwtiau crand, yn ogystal â’r gweithwyr cyffredin. Mae lluniau o’r safle yn y 70au yn dangos twll anferthol, gyda sbwriel wedi ei daflu iddo. Roedd y plant wedi synnu fod cannoedd o hen geir rhydlyd wedi eu taflu yng nghanol pob math o sbwriel i’r twll enfawr! Lle llwm tywyll a pheryglus wedi ei weddnewid!

line

Aled Hughes

Aled Hughes from Radio Cymru visited Ysgol Llanllechid to interview some of our older pupils. The item was aired on his programme on Radio Cymru at 9.20a.m. today. Congratulations to our pupils!

line

Moel Wnion Fell Race

poster

Saturday 21st April 2018
Registration from 11.30am
Race start: 1pm

 

Click here for more information

 

 

Mae llaw y Gaeaf oer

Yn cloi pob nant a llyn

A bysedd bach y coed

I gyd mewn menyg gwyn.

 

lineCongratulations

We warmly congratulate Mr Huw Edward Jones on his promotion as Headteacher of Ysgol Henblas, Llangristiolus on Ynys Môn. Mr Jones came to Ysgol Llanllechid as a student from UCNW Bangor, twenty years ago, was subsequently appointed as a teacher in KS2, before joining the Management Team and becoming Deputy Head in 2012. From the outset, Mr Jones has excelled himself; popular with parents, staff and pupils alike, whilst fulfilling all his responsibilities to an outstanding standard. It goes without saying therefore, that Mr Jones will be sorely missed by us all here at Ysgol Llanllechid and in the local area. On behalf of the entire school community, we sincerely thank Mr Jones for all his exceptional work and wish him every happiness and success in his post as Headteacher at Ysgol Henblas.

line

Urdd dance
children

Congratulations to each band every one of you who went to Cricieth to compete in the dance competitions. Thanks to Ms Nicola and Ms Rachel for teaching you to a high standard.

 

Click here to view more photos

 

line

Activities for Parents


poster

 

Eggsiting Activities!

 

Click here for more information


 

 

 

 

line

Calon Lan

line

Celf A Chrefft 2018

Enw Cystadleuaeth Safle
Lloer Prysor Davies Gwaith LLuniadu 2D Bl 2 ac iau 2il
Elliw Gwen Gwaith LLuniadu 2D bl 3 &4 1af
Sion Dafydd Gwaith Lluniadu 2d Bl 3& 4 2il
Margiad Ann Morris Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau 2il
Idwal Temple Morris 2d Creative Print 1af
Efa Hardy Griffiths Bl 3& 4 Creative work 1af
Idris Temple Morris Creative 2D 1af
Tomos Owain Bl 3 & 4 Colour Print 3ydd
Margiad Ann Morris Printing on fabric Year 2 1af
Idris John Temple Morris Bl 5 & 6 Printing on fabric 2il
Margiad Ann Temple Morris Bl 2/ Creative work Textiles 1af
Margiad Ann Temple Morris Creative 3D work 1af
Idris John Temple Morris 3D Bl 3-6 Creative work 1af
Efa Hardy Griffiths Jewellery 1af

line

Bing Bong

line

Gweithdy Arbed Ynni (Welsh only available...)
Bu rhai o`r disgyblion hynaf yn cymryd rhan mewn gweithdy hynod ddiddorol yn seiliedig ar arbed ynni yn y cartref. Bu’r disgyblion yn dysgu am wahanol ffyrdd o ynysu’r cartref, gan fynd ati i gyfrifo’r arbedion. Cafodd y disgyblion gyfle i gynllunio cartrefi ar gyfer y dyfodol gyda’r syniad o arbed ynni a gwarchod yr amgylchedd, a chynlluniwyd cartrefi diddorol dros ben, i ddweud y lleiaf! Wyddoch chi fod modd arbed bron i £90 y flwyddyn wrth droi’r thermostat i lawr 1 °C ?! Os oes angen cyngor arnoch ar sut i arbed ynni yn eich cartref, dewch draw at flwyddyn 5, dosbarth Mr Stephen Jones i holi!

line

Racket Day


posterWelsh only ...

 

AM DDIM I plant/teuluoedd Arfon ar Dydd Sul Mawrth 25.

 

Os ydych angen mwy o wybodaeth gofynnwch am Hannah Hughes ar:
HannahMediHughes@gwynedd.llyw.cymru

 

Click here for more information

 

line

Easter Bingo


poster

 

March 14 2018

 

Click here for more information


 

 

 

 

line

Ymweliad ag Amgueddfa Beatles, Lerpwl (Welsh only available...)
Fel rhan o’r gwaith ar y chwedegau aeth dosbarth Mr Stephen Jones ar ymweliad ag Amgueddfa Beatles yn Lerpwl. Roedd hi`n brofiad a hanner teithio ar hyd llwybr y Beatles, gan wrando’n astud ar yr hanes drwy ddefnyddio ffonau clust pwrpasol. Anhygoel oedd cael ymweld â’r ‘Cavern Club’ a blasu bywyd yn y chwedegau drwy weithgareddau megis gwisgo gwisgoedd amryliw a chreu Celf Pop! Mwynhaodd y disgyblion floeddio clasuron megis ‘Yellow Submarine’ a ‘Hey Jude’ tra’n cael cyfle i gyfansoddi. Cyfle gwych i brofi bywyd yn y chwedegau!

line

Halen Môn (Welsh only available...)
Halen Môn Fel rhan o'u gwaith gwyddoniaeth, bu disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â chwmni Halen Môn gan ddysgu sut maent yn creu halen. Bu'r disgyblion yn arsylwi pa ddeunyddiau sydd yn hydoddi ac yn creu toddiant e.e. siwgwr a halen, a pha ddeunyddiau sydd ddim yn hydoddi ac felly yn creu cymysgedd. Dysgodd y plant fod posib hidlo y cymysgeddau ond nad oedd yn bosib hidlo'r toddiant. A dyma'r broses sydd yn digwydd yn Halen Môn - mae'r dwr môr yn cael ei anweddu yn y crisialydd sydd yn arwain at swmp yr halen yn ffurfio. Diolch i Eluned am ein tywys ac am yr hanesion difyr - gan gynnwys dysgu fod y Mor Marw yn cynnwys 30% o halen o gymharu a 3% o halen sydd yn y môr o amgylch Cymru. Ond hyd yn oed gyda 3%, mae cwmni Halen Môn yn fusnes llwyddiannus sydd yn ffynnu ac yn allforio halen i bedwar ban byd.

Click here to view more photos

line

Grwp Hip-Hop, Stryd a Disgo (Welsh only available...)
Grwp Hip-Hop, Stryd a DisgoAr nos Fercher, Mawrth 7fed aeth criw o ddisgyblion Ysgol LLanllechid i ddawnsio yn yr Eisteddfod Ddawns. Llongyfarchion gwresog i: Elizabeth, Madeleine, Ffion Haf, Ffion Meredith, Grace, Elsie, Lowri, Afra, Beca, Lois, Gwenno, Cadi Efa, Llinos, Angharad ac Effy.

Llawer iawn o ddiolch i Ms Nicola am eu hyfforddi a hefyd i Ms Rachel am yr holl gymorth. Cafwyd llwyddiant ysgubol; dyfarnwyd y wobr gyntaf a`r ail i Ysgol Llanllechid.

Click here to view more photos

line

Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Sylfaen

 

 

 

Click here to view more photos

 

 

 

 

 

 

 

 

line
Snow 8th March


eira

 

 

 

Click here to view more photos

 

 

 

 

 

line

Student
It is a pleasure to invite another student from UCNW Bangor, Gwenlli Haf to Ysgol Llanllechid. Ms Sian Evans remains with us in Year 2.

line

Leading Creative School
Having received a grant, the school has now begun work on creating creative masterpieces with Mrs Anna Gruffydd.

line

Urdd Eisteddfod
Urdd Eisteddfod Congratulations to Ysgol Llanllechid pupils on their performances, their enthusiasm and conduct at Ysgol Dyffryn Ogwen

hall last Saturday was exemplary.
Congratulations to everybody who competed and huge congratulations to the winners! Thanks to all their instructors including Mrs Helen Williams, Mrs Menai Willams, Mrs Marian Jones and Mr Huw Edward Jones. Please see list:

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd Ysgol Llanllechid
Gruffydd Beech 1st Yr 2 Solo
Lois Jones 3rd
Yr 5/6 Solo
Gwenno Beech 1st Unawd Cerdd Dant Bl 3 & 4
Parti Afra 1st Parti Cerdd Dant
Parti Mali 2nd Parti Cerdd Dant
Grwp Llefaru Ayesha 3rd Recitation Party
Côr Grace/ Grace’s Choir 2nd Côr Year 6 and younger
Gruffydd Beech 1st
Recitation Yr 2 and younger
Catrin Morris 3rd Yr 2 Recitation
Seren Roberts 1st Yr 3 & 4 Recitation
Gwenno Beech 2nd Yr 3/4 Solo Recitation
Mali Burgess Williams 3rd Yr 3 & 4
Chenai Chicanza 1st Yr 5/6 Solo Recitation
Madelaine Sinfield 3rd Yr 5/6 Solo Recitation

Click here to view photos

line

Washing Day
Diwrnod GolchiMrs Williams` class had a great workshop to teach all about house-hold tasks in by-gone days. The pupils were astounded by all the hard work involved, especially the scrubbing and washing!

Click here to view more photos

 

 


line

Meithrin/Nursery Class Capel Carmel
Meithrin Capel CarmelThanks to Mrs Helen Williams for her warm welcome to the Nursery class and Y1 class who visited Carmel Chapel to study features of the chapel. Thanks to Mrs Williams for always being so willing to go the extra mile.

Click here to view more photos

 


line

Fire Safety
Diogelwch TânFiremen from Bangor visited to talk with Mrs Wilson’s class about fire safety. Everybody was awe-struck by the fire engine and an opportunity was provided to use the pipe to spray water in exactly the same way as the real fire-men. An emergency call was received, and the firemen had to leave sharpish to tackle a real fire!

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Afternoon tea
Te prynhawnThe afternoon tea was a huge success. Mrs Williams` class invited Mrs Wilson`s class for a real treat. It was an excellent Welsh tea with entertainment to follow. Thanks to Ms Evans for teaching the children to do the amazing Welsh Folk dancing! Thanks to Anti Gillian for the bara brith!

Click here to view more photos

 

 

 

 

line

Litter and Waste
peopleOur Green Group led by Mr Stephen Jones, have enlightened everybody on how to look after the environment. They made us all feel ashamed when realizing how heedless we are when throwing litter, without realizing that much of this litter is washed into the streams, rivers and the sea. We know the catastrophic impact on wildlife, and we were all troubled whilst watching David Attenborough’s programme..
The Green Group are doing their utmost to ensure that the school grounds remain clean and tidy, as well as Lon Bach Odro and Llyn Corddi and, as you know, representatives from the school held a great litter picking event around Maes Bleddyn with the Balchder Bro team form the village. However, we cannot rest on our laurels!
When studying aspects of consevation, we discovered an interesting fact: on January 29 this year, twenty nine sperm whales had run aground on beaches around the North Sea. Unfortunately, a large number of them died, and what has become apparent is that the stomachs of the whales were full of plastic, including a 13m length fishing net; plastic from cars etc Ironic fact: full stomachs causing hunger.
childrenAnother Message from the Green Group is that it is not large pieces of plastic that cause problems; the small pieces e.g. those found in toothpaste also cause serious damage to the food chain.
Did you know that as a country we try to cope with the fact that China has now refused to receive our litter and plastic? We have, for some time, been sending 500,000 tonnes of waste annually to China for re-cycling. It is consequently a considerable challenge to the authorities to think about another solution, and our Green Group have been full of ideas. Their clear message is: please don’t produce so much litter, re-cycle, use less plastic and use the bins! Thanks very much!

Monitoriaid Ynni - click here (Welsh only available...)

line

Jonsi and the Air Ambulance
Jonsi a`r Ambiwlans AwyrFollowing the visit by Years 3 and 4 classes to Caernarfon Airport at Dinas Dinlle, Mr Eifion Jones [Jonsi], Air Ambulance Marketing Officer visited to talk with the pupils, and answer their questions in his own amusing way. The children had already seen the pilot, and had a chat with one of the paramedics. What has surprised everybody is that this important service relies on goodwill and donations for funding. Incredible! The children decided that they wished to do something to help the cause and decided to open a market at the school! The pupils themselves organized all this, - stalls, hundred square, nail painting, potatoes, books, and hundreds of cakes! Jonsi was delighted to receive a cheque for £300 towards the Air Ambulance! Excellent! A special thanks also to Mr Williams who generously contributed towards our children’s efforts. Mr Gerallt Williams realises more than anybody how essential this service is as he was recently transported to Ysbyty Gwynedd in an air ambulance.

Click here to view more photos

line

Visit by Mr. Dilwyn Pritchard
Visit by Mr. Dilwyn PritchardWe welcomed Mr. Dilwyn Pritchard from Rachub`s History Club to talk to Years 3 and 4 about the amazing man from Rachub who built a plane early in the 20thc. As we are currently studying ‘flying high’, it was a totally natural step to learn more about the man from Tyddyn Canol who was the son of an ordinary quarryman, who became an expert in several fields, including maths, physics, geology and especially aeronautics! Think about him building sections of an aeroplane in a shed in the garden, and flying to the summit of Moel Faban, to see his creations! Once, during the War period, he was arrested by the police, as they thought he was a German spy! However, he managed to fly his aeroplane over Llanddona beach in Anglesey! Search for the monument recording the dramatic event; it is still there on the beach as a keepsake! An enjoyable time was spent in the company of Mr. Pritchard and he commended the high standard of the questioning! Well done children and thanks very much Dilwyn! It is very pleasing that the pupils of Ysgol Llanllechid have such a great relationship with the local History club.

Click here to view more photos

line

Father of Sion Blewyn Coch
Jonsi a`r Ambiwlans AwyrWell, what fun we had learning about Mic the fox, father of Sion Blewyn Coch! Mic lived on Penybryn hill and was a pet to the great grandfather and mother of Robin Llywelyn, and great, great grandfather and mother to Mared Llew and Elin! Mic was mischievous and smart in his read coat and white waistcoat and people visited from far and wide to admire him! There`s a graet story about Mic taking a sweet from the mouth of J.O Williams, and he managed to escape from his shed and one dau killed all the policeman’s hens, who lived next door! What a calamity!

Click here to view more photos

line

01/03/18 School Closed

School closed for pupils. Staff in school. Happy St David's Day to everyone!

Ymweliad Tad Mali Fflur (Welsh only available...)
Ymweliad Tad Mali FflurFel rhan o’n themau Hedfan Fry, rydym wedi bod yn creu pob math o wrthrychau a champweithiau sy`n hedfan! Dydd Iau diwethaf cawsom groesawu tad Mali Fflur sef Mr Terry Williams at ddosbarthiadau bl3 a 4 i siarad am ei waith fel peiriannydd yn RAF, Y Fali. Daeth a llawer o adnoddau i ni eu gweld a chawsom sgwrs ddifyr am yr holl awyrennau cyflym yno. Mae`r ymweliad wedi ynsbrydoli amryw i fod yn beilotiaid y dyfodol! Diolch am ddod draw atom ni i’r ysgol.

Click here to view more photos

 


line

Amgueddfa ‘Byd Awyr’, Dinas Dinlle. (Welsh only available...)
Amgueddfa ‘Byd Awyr’, Dinas Dinlle.Cafodd dosbarthiadau Blynyddoedd 3 a 4 ddiwrnod gwych pan aethant i Faes Awyr Caernarfon yn ddiweddar! Cafwyd cyfle i fynd i mewn i`r Ambiwlans Awyr a dysgu llawer o ffeithiau diddorol cyn cael cyfweld y peilotiaid. Braf oedd cael astudio`r holl arteffactau yn y maes awyr ac roedd cael mynd o gwmpas i fraslunio’n brofiad hamddenol iawn ar ddiwedd diwrnod llawn cyffro!

Click here to view more photos

 

 

 

line

Rocedi! (Welsh only available...)
Rocedi!Daeth tad Harri Hinchcliffe, at y plant i ddangos y casgliad o rocedi ‘go iawn’ mae o ei hun wedi eu hadeiladu! Yn amlwg, doedd o ddim yn cael tanio’r rocedi, ond esboniodd yn eglur sut oedd y rocedi’n gweithio, ac yn fras, yr hyn oedd y tu mewn iddyn nhw. Dyna i chi beth oedd addysg i ni i gyd! Mae o’n aelod o Glwb Rocedi Prydain, ac yn gobeithio torri record byd am adeiladu roced! Pob lwc iddo a diolch am ei gyfraniad!

Click here to view more photos

line

Dosbarth Derbyn - Creu Perllan Galennig (Welsh only available...)
Dosbarth Derbyn - Creu Perllan Galennig “Calennig! Calennig! Blwyddyn Newydd Dda!” Dysgu am y gwahanol draddodiadau o ddathlu’r Hen Galan ynghŷd â dysgu caneuon Y Fari Lwyd a Chalennig oedd y dasg ar ddechrau tymor newydd. Aethpwyd ati i greu perllan trwy fynd am dro ar hyd Lon Fach Odro yn gyntaf i gasglu brigau a dail o`r coed bytholwyrdd. Addurnwyd yr afalau hefyd gyda chlôfs a phawb yn gwirioni ar yr arogleuon bendigedig.

Click here to view more photos

line
Cofeb Bethesda (Welsh only available...)

Fel rhan o thema’r dosbarth, aeth disgyblion blwyddyn 6 ar ddechrau’r tymor i ymweld â chofeb Bethesda, sy`n gofnod o hanes tywyll, a sylweddoli fod cymaint o drigolion yr ardal wedi colli eu bywydau yn ystod y ddau ryfel byd. Sylwyd yn fanwl ar yr enwau cymreig. Fe welodd y disgyblion fod rhai o’r un stryd â hwy wedi marw, a llwyddodd eraill i fynd ati wedyn i olrhain hanes aelodau o’u teuluoedd.

line

Archifdy (Welsh only available...)
ArchifdyYn dilyn ymweld â`r gofeb, fe ddaeth Gwenda Williams o`r archifdy Caernarfon i drafod effaith yr Ail Ryfel Byd ar Fethesda. Daeth â llawer o arteffactau i’w dangos ac roedd ganddi lawer o hanesion difyr am yr ifaciwis, y milwyr yn hyfforddi yn y mynyddoedd ac effaith dogni. Daeth yr hanes yn fyw i’r disgyblion wrth iddynt ganolbwyntio ar effaith y rhyfeloedd yn eu bro.

Click here to view more photos

 

line

Lerpwl (Welsh only available...)
LerpwlLerpwl oedd cyrchfan blwyddyn chwech. Yno buont yn ymweld â’r amgueddfa forwrol, gan weld sut y cafodd brwydr fawr Mor yr Iwerydd ei hennill. Yna aethant i amgueddfa ryfel Lerpwl, gan gerdded o amgylch yr adeilad oedd o dan y ddaear - sef y byncyr. Yno roedd ystafell fawr lle’r oedd y prif waith o fonitro’r gweithgarwch ar fôr yr Iwerydd yn digwydd gyda map enfawr ar y wal a’r holl longau yn cael eu tracio. Roedd y plant wedi rhyfeddu gweld yr hen deipiaduron ac wrth eu boddau yn cael gwisgo siacedi’r milwyr.

Click here to view more photos

line

Y Groes Goch Brydeinig (Welsh only available...)
Y Groes Goch BrydeinigDaeth Mr Dafydd Beech (tad Gruff a Gwenno) a Ms Lucy Allin i ddosbarth blwyddyn 6 i ddangos i’r plant sut i wneud cymorth cyntaf yn gywir petaent erioed mewn sefyllfa o allu helpu eraill. Os oedd y plant yn cydnabod ar ddechrau’r sesiwn eu bod yn ddi-hyder, roeddent yn gwbl unfrydol erbyn y diwedd y buasent yn barod i helpu ac yn gwybod bellach beth oedd angen ei wneud mewn argyfwng. Cafwyd dau sesiwn ddiddorol dros ben a’r plant yn symud mewn cylchdro wrth ymwneud â gwahanol sefyllfaoedd. Diolch i Dafydd a Lucy am gynnal y sesiwn mewn modd mor ddifyr a chynnal brwdfrydedd a diddordeb y plant. (Llun: Stevie a Lois yn ceisio helpu’r claf)

Click here to view more photos

line

Elin Taylor (Welsh only available...)
Elin TaylorHyfryd oedd cael croesawu cyn ddisgybl yn ôl i’r dosbarth sef Elin Taylor. Mae Elin bellach yn astudio cwrs ôl radd Meistri yng Nghaerdydd. Cynhaliodd sesiwn cyffrous o gyfansoddi gyda disgyblion blwyddyn 6 ac aeth y pedwar grwp ati i greu cyfansoddiadau byw ar themau amrywiol. Cawsont wledd yn ogystal wrth wrando ar Elin yn chwarae darn ar y sielo yn ogystal a chlywed un o’i chyfansoddiadau. Pob hwyl Elin a tyrd yn ôl yn fuan.

Click here to view more photos

line

Sioe Wyddoniaeth (Welsh only available...)
Sioe WyddoniaethCafodd disgyblion yr Adran Iau sesiwn gyffrous a bywiog yn gwylio sioe Wyddoniaeth. Bu`r disgyblion yn adeiladu pont gref, gyrru neges ddigidol a chadw’r balwn yn hedfan fyny fry. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am ryfeddodau gwyddonol ac wedi dysgu llawer am rymoedd, sain a goleuni.

Click here to view more photos

 

 

 

line

Trip i fwyty Eastern Origin Bangor (Welsh only available...)
Trip i fwyty Eastern Origin BangorFel rhan o’r gwaith ar ddathlu dydd Calan, cafodd blwyddyn Derbyn i gyd wledd Tsieiniaidd ym mwyty Eastern Origin ym Mangor. Roedd pob un wrth eu boddau yn defnyddio’r ‘gweill’ i fwyta’r nwdls a’r reis! Dangosodd y perchennog wahanol addurniadau sydd yn harddu’r tai a’r bwyty yn ystod y dathliadau blwyddyn newydd gan egluro eu harwyddocad i`r disgyblion.

Click here to view more photos

 

line

St David’s Day Parade
Hwyl Hanner Tymor

 

 

 

To view more information - click here

 

 

 

 

 

 

line

Half Term Fun
Half Term Fun

 

 

 

To view more information - click here

 

 

 

 

 

 

line

07/02/18 School Closed

School closed for pupils only.

Online School Payments Guidelines
Golwg

 

 

 

To view more information - click here

 

 

 

 

 

line

Ysgol Llanllechid`s Got Talent
At the end of term, a fun day was held at Ysgol Llanllechid when all the pupils had an opportunity to participate in Talent Llechid. There were two aims to the day; firstly, to display any talent in front of the rest of the pupils and secondly to fund-raise towards a Muddy Mountain School scheme in Ethiopia to support pupils in that part of the world. We are extremely proud that Matthew and his family are going there to work and help out over the Christmas holidays. £200 has been raised towards this good cause and thanks to Mr Huw Edward Jones and the School Council for organizing all this. An excellent day was had. We all took a few minutes to think about our fellow-men who find themselves in difficult circumstances.

To view more information - click here

line

The Welsh Language
Recently, the pupils have studied the history of Welsh Language, and have learnt learn about all the setbacks that it has suffered throughout the years. There was considerable discussion of the fact that, according to the Census held in 2011; 562,000 people spoke Welsh;19% of the population. As we know, the target by 2050 is to ensure a million Welsh speakers!
When studying our language, it was learnt that Welsh stems from the Breton, and is very closely related to the Cornish and Breton language. By now, we are very aware of the 1536 Act of Union, and its purpose, namely: to make Wales a part of England, thus completely ignoring the culture of Wales. This act inevitably had a far-reaching impact on the Welsh. But things changed in 1588, when Bishop William Morgan translated the Bible into Welsh. Despite that, another setback was imposed by three barristers: Johnson, Lingen and Symons. They carried out a survey of Wales travelling throughout the country and looking at the schools and Sunday schools. Their report appeared in blue books on April Fool’s day 1847 and were called, as we know, as Treason of the Blue Books. The next setback? Well, the Welsh Not, and this system was introduced in 1850, and we are well aware of that story where children were severly punished for speaking Welsh. Thank heavens for individuals such as Syr Ifan ab Owen Edwards who saw the injustice and who established Urdd Gobaith Cymru in 1922. The date, 1939 is also worth remembering; the year in which the first Welsh school was established in Wales. There is, of course, much more to our history than this, but we hugely enjoy exploring our past. Last but not least, we must mention the actor Llion Williams, who visited our school and made an impression on the pupils and teachers alike through his skilful acting and performance.

line

Christmas Shows
Sioeau NadoligFive Christmas productions were held, and all were worth seeing! It was wonderful to listen to the Nursery Group pupils singing their songs. It was the Nursery class` turn and it and they presented the Nativity story. Years 1 and 2; Mrs Wilson and Mrs Rona Williams classes performed at the local chapel. Mrs Helen Williams was thanked for her generosity and there was an opportunity to draw attention to the happy collaboration between Carmel Chapel and Ysgol Llanllechid. Mr Dylan Davies, Ysgol Dyffryn Ogwen was also thanked for the use of Ysgol Dyffryn Ogwen hall to stage the Junior Department show. It was a memorable evening with all the pupils at their best as Sandra Goch escaped into the forest due to the evil of an evil woman called Rhosyn Coch! Eventually, she is forced to marry Cuthbert Coch, although she is in love with George Huws; the best footballer in Wales! To get rid of the magic, she had to discover: red kite feathers; red lipstick; the fur of the red fox and blood from the Red Rose itself! An excellent show! Thanks to everybody for their hard work and to the pupils for giving of their best to ensure such an excellent production yet again this year!

line

Brenhines y Crawia
Trên Sion Corn LlanberisIt was with great pride that we went to see pupils from Ysgol Llanllechid and other schools, performing enthusiastically on Neuadd Ogwen stage in the show Brenhines y Crawiau. It was great to join them in the spirit of Christmas. We are extremely fortunate and appreciative that a Welsh show like this is staged on our doorstep, and we are proud to support it! We look forward to watching a similar performance next year! Congratulations and thank you all!

 

 

 

 

line

Caban Hud Show - Pontio
Sioe Caban Hud - Pontio“Daeth Nadolig fel arferol, daeth fel yn y dyddiau gynt…” Did you know that a letter can be posted to Santa Claus in a magic box and sent along to the slate cabin? That was what Sian did! There, in the cabin, was a quarryman who could strike a bargain with the help of Robin Glyn. There he used his chisel and hammer to create a book from the rock before immersing it in a magic spell with Gavin’s help, and turning into a magical book. Who better to wrap this magical gift for Sian than Mared Llew, who it has to be said, is quite an expert on wrapping presents! Who would think that a quarryman from by-gone days could assit Santa Claus to make Christmas presents? A delightful and simple tale about a little girl and stories from the quarry echoing through it all.

line

Llanberis Santa Claus Train
Trên Sion Corn LlanberisThere was huge excitement as the children went on a Santa Claus train trip to meet the man himself! The fun started when the children were addressed by Santa Claus dwarfs and they had to search for Carwyn the Dwarf, who was, according to some, hiding in the hedges! It was a joy to meet Santa Claus, and the smile on the faces of all the children when coming out of the cave with a deighful to see!

line

Painting Pigs!
Peintio Moch!There is enormous fun to be had in painting pigs; be it of clay or not! It is even better when somebody paints a pig that happens to be a piggy bank! This Christmas, forty clay pigs were painted in every colour under the sun!

 

 

 

 

 

 

line

Christmas Activities
The end of term was full to the brim of all kinds of activities, including parties; welcoming visitors; and everyone had an opportunity to be creative. The Christmas lunch was a joyous affair, and, without doubt, one of the highlights was this year`s Christmas Fair! It was a fun-filled evening with Santa Claus dwarfs searching high and low for more gifts during the evening! Thanks to Anti Gillian and her team in the kitchen for the excellent food, including turkey and mince pies! It was pleasing to see the entire community coming together and to see several stall-keepers from the local area selling their wares. Thanks to everybody for a pleasant evening, and to Owain for playing the trumpet!

line

Uwch Gynghrair Cymru (Welsh only available...)
Golwg

 

 

 

To view more information - click here