Ysgol Llanllechid News

 

Muddy Mountain School Project
Muddy Mountain School Project

 

 

 

To view more information - click here

 

 

 

 

 

 

line

Ysgrifenwyr o Fri (English coming soon ...)
Ysgrifenwyr o FriLlongyfarchiadau i`r disgyblion a ddaeth i`r brig gyda chystadlaethau llenyddiaeth Eisteddfod Dyffryn Ogwen - ysgrifennu cerdd a stori. Ysgol Llanllechid gipiodd y gwobrau i gyd! Diolch i`r Prifardd Ieuan Wyn am y beirniadaethau. Mae`n anrhydedd i`n disgyblion gael sylw craff prifardd, s`yn ysgogi ac annog ein disgyblion i ddal ati i ysgrifennu.

Click here to view more photos

 
line

Yr Iaith Gymraeg (English coming soon ...)
Yr Iaith GymraegYn ddiweddar, mae`r disgyblion wedi bod yn astudio hanes yr Iaith Gymraeg ac yn dysgu am yr holl ergydion sydd wedi dod i`w rhan ar hyd y blynyddoedd. Bu cryn drafod y ffaith mai, yn ôl y Cyfrifiad yn 2011; 562,000 o bobl oedd yn siarad Cymraeg, sef 19% o`r boblogaeth. Fel y gwyddom, y nôd erbyn 2050 yw sicrhau fod miliwn o bobl yn siarad Cymraeg! Wrth astudio ein hiaith, dysgwyd fod y Gymraeg yn deillio o`r Frythoneg, ac mae`n perthyn yn agos iawn i`r Gernyweg a`r Llydaweg.

Erbyn hyn, rydym yn ymwybodol iawn o`r Ddedf Uno 1536, a`i diben, sef: gwneud Cymru yn rhan o Loegr, gan ddiystyru diwylliant Cymru a`i hiaith yn gyfangwbwl. Wrth reswm, cafodd y ddeddf hon effaith bellgyrhaeddol ar y Cymry. Ond, daeth tro ar fyd yn 1588, pan gyfieithodd yr Esgob William Morgan y Beibl i`r Gymraeg. Er gwaethaf hyn, daeth ergyd arall, a hynny ar ffurf tri bargyfreithiwr: Johnson, Lingen a Symons. Gwnaethant arolwg ar Gymru gan deithio drwy`r wlad a chraffu ar yr ysgolion a`r ysgolion sul. Ymddangosodd eu hadroddiad mewn llyfrau gleision ar ddiwrnod Ffwl Ebrill 1847 ac fe`i hadwaenwyd, fel y gwyddom, yn Frad y Llyfrau Glesion. Un o`r ergydion nesaf? Wel, y Welsh Not, a chafodd y sytem hon ei chyflwyno yn 1850, a gwyddom yn dda am yr hanes hwnnw. Diolch byth am bobl fel Syr Ifan ab Owen Edwards a welodd yr anghyfiawnder ac a sefydlodd Urdd Gobaith Cymru yn 1922. Mae`r dyddiad, 1939 hefyd yn un gwerth i`w gofio, sef, y flwyddyn y sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru. Dim ond megis codi cwr y llen ydan ni wedi llwyddo i`w wneud hyd yma; mae llawer mwy na hyn i`n hanes wrth gwrs, ond rydym yn cael blas garw yn ymbalfalu a thyrchio i mewn i`n gorffennol. Cyn cloi, rhaid crybwyll yr actor Llion Williams a ddaeth draw i`n hysgolion ac a wnaeth argraff ar y plant a`r athrawon fel ei gilydd drwy ei actio medrus a chyflwyno perfformiad a fydd yn aros yn y côf am byth!

Click here to view more photos

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda! (English coming soon ...)
Dymuniadau gorau i un ac oll am Nadolig dedwydd a phob dymuniad da ar gyfer 2018 am flwyddyn newydd hapus a heddychlon.

line

Ffair Lyfrau (English coming soon ...)
Ffair LyfrauDiolch i bawb am ddod draw i gefnogi`r Ffair a diolch i Siop Ogwen am fod mor barod i ddod draw gyda`u stondin. Chewch chi ddim byd gwell na llyfr Cymraeg o Siop Ogwen yn anrheg Nadolig!

Click here to view more photos

 

 

 

 

 

line

Plant Mewn Angen a Bocsys Nadolig (English coming soon ...)
Plant Mewn Angen a Bocsys NadoligDiolch yn fawr i bawb am gefnogi Plant Mewn Angen. Codwyd £328.71 at yr achos da hwn. Bu`r disgyblion hefyd yn brysur yn llenwi bocsys Nadolig. Diolch i bawb.

Click here to view more photos

 

 

 

 

 

 

 

line

Canolfan Grefftau Rhuthun (English coming soon ...)
Canolfan Grefftau Rhuthun Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Ganolfan Grefft Rhuthun i weld gwaith celf llawer o grefftwyr, gan gynnwys gwaith brodwaith, crochenwaith, darluniau a thecstiliau. Roedd yr Oriel yn ffau ddifyr, llawn ysbrydoliaeth! Cafwyd cyfle i weithio mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys clai, tecstiliau a phaent a diolch i Kate a Donna am weithio gyda’r plant ar eu campweithiau. Clamp o ddiolch hefyd i Mrs Anna Griffiths, ein hartist am ei doniau!

Click here to view more photos

line

Blwyddyn Derbyn - Ymweliad Carys Ofalus (English coming soon ...)
Blwyddyn Derbyn - Ymweliad Carys OfalusFel rhan o’n thema Pelydru a Thywynnu daeth Carys Ofalus i’r ysgol i ddysgu’r plantos am bwysigrwydd gwrando a gwylio wrth groesi’r lon. Cath ydy Carys a chafodd y plant y stori drist fel y bu i Carys frifo ei chynffon am nad oedd wedi pwyllo a chymryd gofal wrth groesi’r lon. Cafodd y plant hefyd gyfle i weld a gwisgo dillad fflwroleuol sydd yn adlewyrchu ac yn eu helpu i gadw’n ddiogel wrth gerdded gan ei bod yn tywyllu’n fuan.

Click here to view more photos

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen (English coming soon ...)
Eisteddfod Dyffryn OgwenUn o brif ddigwyddiadau ar ein calendr yma yn Ysgol Llanllechid yw Eisteddfod Dyffryn Ogwen! Unwaith eto eleni, fe heidiodd plant yr ysgol draw i Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen i gystadlu. Daeth cant a mil o wobrau i`n hysgol a llongyfarchiadau i bob copa walltog fu ar y llwyfan, o`r ieuengaf i`r hynaf. Yr un yw ein llongyfarchion i’r rhai gafodd lwyddiant gyda gwaith celf a chrefft a llenyddiaeth. Diolch i bawb fu’n hyfforddi a diolch arbennig i Mrs Helen Williams, ac i Mrs Menai Williams a ddaeth i gyfeilio i’n côr buddugol! Gweler gwefan Ysgol Llanllechid am fwy o fanylion: ysgolllanllechid.org

Click here to see the results

Click here to view more photos

line

Actio, Canu a Dawnsio (English coming soon ...)
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 y fraint o gymryd rhan yn yr agoriad swyddogol Llwybr Llechi Eryri yn Neuadd Ogwen yn ddiweddar. Roedd yn ddigwyddiad pwysig iawn, gydag enwogion fel Dafydd Wigley a Rhys Mwyn, ymysg eraill, yn siaradwyr gwadd; cwmni teledu yn recordio’r holl gyffro, a dwy o’n disgyblion, sef Chenai a Mari Watcyn yn cael eu cyfweld gan Gerallt Pennant ar gyfer rhaglen HENO.

Bu’r plant yn gysylltiedig â’r prosiect ers tua blwyddyn, a chafwyd cyd-weithio gwych rhwng yr ysgol â Ms Anita Daimond, y Swyddog Cyswllt Ysgolion. Roedd y cyfan wedi’i glymu’n hwylus gyda thema’r dosbarth ar y pryd, sef hanes lleol, a chyfnod Streic y Penrhyn ac mae`r gwaith wedi cael cydnabyddiaeth gan ESTYN fel arfer Rhagorol yn un o`u cyhoeddiadau diweddar. Roedd y disgyblion wedi bod yn astudio hanes Côr Merched Bethesda yn y cyfnod, - sef y côr a deithiodd ar hyd a lled Prydain yn cynnal cyngherddau i godi arian i deuluoedd y streicwyr. Roeddent yn perfformio sioe gerdd wefreiddiol am yr hanes. Lluniwyd y sgript, gan Mrs Marian Jones, oedd yn seiliedig ar wybodaeth wreiddiol a gafwyd gan Mrs Brenda Wyn Jones, gan mai nain Mrs B.W Jones oedd Mary Ellen Parry, arweinyddes y côr! Wrth gwrs, cafwyd perfformiadau bendigedig gan y plant ar lwyfan Neuadd Ogwen, - canu gwych ac actio ardderchog! Roedd yn brofiad hyfryd i bawb! Diolch i Mrs Marian Jones a Mr Huw Edward Jones. Diolch hefyd i Dilwyn Llwyd am ein cynorthwyo gyda`r trefniadau yn Neuadd Ogwen ac i Gor y Penrhyn am gael benthyg y piano.

line

Y Brodyr Gregory (English coming soon ...)
Y Brodyr GregoryWel! Dyna amser braf a gawsom yn y neuadd yng nghwmni`r Brodyr Gregory a Sian Beca o Rownd a Rownd. Digon o hwyl a sbri a wynebau ein plantos yn werth eu gweld! Cafwyd caneuon doniol ac actio gwych, a hynny hefyd gan aelodau o`r staff! Da iawn Ms Katherine a Ms Anna am ymuno yn yr hwyl! Sioe oedd hon am bwysigrwydd ailgylchu, ac edrych ar ôl ein hamgylchedd, a throsglwyddwyd negeseuon pwysig drwy'r perffromiadau pwerus! Diolch o galon am alw draw yn Ysgol Llanllechid!

Click here to view more photos

 

line

Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017 (English coming soon ...)
Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017 Enillydd categori Dan 12: Oliver Teasdale, Ysgol Llanllechid. Ym mis Mai 2017, ymwelodd Ollie ag Ynys Sgogwm, oddi ar Arfordir Sir Benfro, gyda’i Dad am wythnos o wylio adar a ffotograffiaeth. Tra’n eistedd mewn man cudd, sylwodd Ollie ar aderyn pâl yn dod allan o’i wâl, ond roedd wedi ei guddio gan gludlys oedd yn tyfu o amgylch. Gan ymateb yn chwim, llwyddodd Ollie i dynnu lluniau o’r aderyn pâl. Mae’r gystadleuaeth genedlaethol hon yn dathlu pryderthwch ac amrywiaeth bywyd gwyllt Prydain. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo, oedd yn cael ei chyflwyno gan arlywydd yr RSPB a’r cyflwynydd teledu, Miranda Krestovnikoff yn y Mall Galleries, Llundain ar 8fed Tachwedd 2017. Ceir gwybodaeth bellach yn www.bwpawards.org.Ymddangosodd darlun Ollie yn y Sunday Times. Mae pawb ohonom yn Ysgol Llanllechid yn dymunod`n dda ac yn llongyfarch Ollie i`r cymylau ar ei lwyddiant!

Click here to view more photos

line

Diolch yn Fawr (English coming soon ...)
Diolch yn fawr iawn i`r Dr Elwyn Hughes am adnoddau gwerth chweil ar ein cyfer yn Ysgol Llanllechid. Adnoddau o`r Ganolfan Astudiaethau Iaith ydynt ac mae perlau yn eu mysg. Diolchwn yn fawr am yr holl adnoddau defnyddiol hyn.

lineLlythyr Dafydd (English coming soon ...)
Un bore ym mis Tachwedd, atebodd Ms Leanne y ffôn, a phwy oedd y pen arall ond Mr John Glyn, ewythr Dafydd a Danial Jones! Ymateb oedd Mr Glyn i lythyr oedd wedi cael ei anfon ato gan Dafydd, yn gofyn iddo ymweld â’r ysgol yn rhinwedd ei swydd fel cyfarwyddwr ar raglen Byd Adar, Iolo Williams. Diolch yn fawr i Daniel am ysgrifennu`r llythyr! O ganlyniad i`r llythyr, cawsom gyflwyniad bendigedig yn neuadd yr ysgol gan Mr Glyn ar arferion ein hadar a’u cynefinoedd. Diolch yn fawr am ddod draw atom, a chofion cynnes at Lowri a`r plantos!

lineThank You
Many thanks to Dr Elwyn Hughes for his kind donations of Welsh primary recourses. The rescourses are from the Language Studies Centre and are much appreciated

 

line

British Wildlife Photography Awards 2017

OllieWinner Under 12 catergory Oliver Teasdale, Ysgol Llanllechid
In May 2017 Ollie went to the Island of Skokholm, off the Pembrokeshire coast, with his Dad for a week of bird watching and photography. They saw plenty of birds during the week. These included; Storm Petrel, Manx Shearwater, Wheatear, Peregrine Falcon, Guillemot, Razorbill and Puffin.
There were many Puffins out at sea, but it was a little early in the season for them to be ashore getting ready for the nesting season ahead. Some birds, however did come ashore, often popping into their burrows, or standing outside of their burrow for short periods before going back to the rafts of Puffins out at sea.
Whilst sat in one hide, Ollie spotted a Puffin sneaking out of its burrow, but it was well hidden by the Sea Campion that was growing around the burrow entrance. With quick reactions Ollie got his camera ready and caught a few shots of the Puffin as it emerged. Dad was really impressed, a little envious, but really amazed at the moment in time that Ollie had caught on camera.
Ollie`s Dad entered the photograph into the British Wildlife Photography Awards under 12 category competition. This national competition celebrates the beauty and diversity of British wildlife. It was with great delight that we found out about Ollie winning this category.
The presentation ceremony, hosted by RSPB President and TV presenter Miranda Krestovnikoff took place at the Mall Galleries, London on the 8th November 2017.
Ollie mingled with many of Britain`s finest wildlife photographers before collecting his prize. It was a wonderful evening and a great celebration of photographers and wildlife.
More information can be found at www.bwpawards.org
Ollie`s picture appeared in the Sunday Times, who called the picture PEEK-A-BOO in November 5th edition - page 27

Click here to see more pictures

 

line

(English coming soon ...)

Y Brodyr Gregory

sioeWel! Dyna amser braf a gawsom yn y neuadd yng nghwmni`r Brodyr Gregory a Sian Beca o Rownd a Rownd. Digon o hwyl a sbri a wynebau ein plantos yn werth eu gweld! Cafwyd caneuon doniol ac actio gwych, a hynny hefyd gan aelodau o`r staff! Da iawn Ms Katherine a Ms Anna am ymuno yn yr hwyl! Sioe oedd hon am bwysigrwydd ailgylchu, ac edrych ar ôl ein hamgylchedd, a throsglwyddwyd negeseuon pwysig drwy'r perffromiadau pwerus! Diolch o galon am alw draw yn Ysgol Llanllechid!

For more photos click here

 

line

Llwybr Llechi Eryri
rhaglen

 

 

Dyma`r rhaglen ar gyfer dathlu agoriad Llwybr Llechi Eryri a dathliadau 50 mlynedd o Gymdeithas Eryri - click here

For the opening - click here

For the programme - click here

 

 

 

 


Halloween Fun for Families

poster

 

 

 

To see more information - click here

 

 

 

 

 

 

 

line

ALN & Inclusion Information Fair

poster

 

 

Welcome to Parents, Teachers and Governors of Primary and Secondary Schools

 

To see more information - click here

 

 

 

 

 

line

(English coming soon ...)

Ffarwelio a Chroesawu
Dymuniadau da a diolch i Ms Holly a Ms Elin Mair. Braf cael dweud fod y ddwy wedi dechrau ar eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi, ar ôl derbyn profiadau lu yn Ysgol Llanllechid dros y blynyddoedd. Pob dymuniad da i chi eich dwy. Mae`r ddwy yn dilyn ôl troed Ms Ceri, sydd erbyn hyn, yn gweithio fel athrawes yn Ysgol Rhiwlas. Cofion atoch Ms Ceri! Dymuniadau da a diolch hefyd i Mrs Rhian Jones, sydd wedi dychwelyd i weithio yn y chwarel – ond y tro hwn i fwyty Blondin ym myd y Weiren Wib! Edrychwn ymlaen at gael dod draw yn fuan am bryd o fwyd blasus Rhian! Gwelwyd y bwyty yn ddiweddar ar raglen Heno ac mae`n edrych yn anhygoel! Croeso cynnes i Ms Lliwen a Ms Thelma, sydd eisioes wedi setlo hefo ni yn arbennig o dda.

line
Ffair Ysgol Llanllechid
Roedd Ffair Hydref yr ysgol ddiwedd mis Medi yn llwyddiant ysgubol o’r dechrau i’r diwedd, er gwaethaf y gawod drom! Pleser ac anrhydedd mawr oedd cael Deian a Loli i agor y FFair, ac roedd ciw hir o blant yn aros yn amyneddgar ar gyfer derbyn y posteri ac, wrth gwrs, eu llofnodion! Ychwanegodd Sarah Louise a’r Band, a’r Dawnswyr Morus at awyrgylch y prynhawn – hyfryd dros ben!


Cafwyd cefnogaeth aruthrol gan yr ardal gyfan, a diolchwn i chi i gyd am fod mor barod i gefnogi Ysgol Llanllechid, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae eich caredigrwyd a`ch haelioni fel ardal destun rhyfeddod dro ar ol tro aq gwerthfawrogir y cyfan yn fawr iawn. Diolch arbennig i’r Pwyllgor gweithgar am eu holl waith diflino wrth drefnu a pharatoi ar gyfer y diwrnod mawr ac i bawb a fu’n helpu yn y gegin ac ar y stondinau amrywiol.


Gwnaethpwyd elw o dros £1,800, sy’n swm anrhydeddus i’w ychwanegu at gronfa’r ysgol. Bydd yr arian yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynorthwyo gyda’n teithiau addysgol yn y dyfodol. Diolch yn fawr unwaith eto i bob un ohonoch.

Click here to see the photos

line
Priodas
Llongyfarchwn Ms Anna a Dewi, ei gŵr ar eu priodas yn ddiweddar. Cafwyd dathliad hyfryd ym Mhortmeirion a`r briodferch a`r briodfab yn edrych yn hynod o hardd. Pob dymuniad da i chi eich dau i`r dyfodol.

line
Dosbarth Meithrin

Erbyn hyn, mae ein plant Meithrin wedi hen setlo yn yr ysgol a braf eu gweld wrthi`n ddiwyd yn ymwneud â`r gwahanol dasgau ac yn paratoi at y cyflwyniad Diolchgarwch, a gynhelir ar Hydref 27. Croeso cynnes i bawb!

line
Capel Carmel
Unwaith eto eleni, braint yn wir oedd cael mynd draw i Gapel Carmel i`r Gwasnaeth Diolchgarwch i ryfeddu at ddoniau ein plant bach a gwerthfawrogi cyfranaid y disgyblion sy`n eu harddegau, sef y Clwb Dwylo Prysur. Braf eich gweld pob un a llongyfarchion am eich holl lwyddiannau mewn amrywiol feysydd. Yn ôl yr arfer, roedd capel Carmel wedi ei addurno`n hyfryd ac yn werth ei weld. Braf hefyd gwrando ar y plant yn canu ein hoff emyn diolchgarwch, sydd wedi cael ei ddysgu ar y cyd rhwng yr ysgol sul a`r ysgol sef:
O diolch i`r Iesu,
O diolch i Dduw
Am ffrwythau y ddaear
I`n cadw yn fyw ;
Am fwyd ac am ddillad,
Am deulu a thân,
Am gartref a chapel
Ac adnod a chân.

Am nerth ac am iechyd
I chwarae yn rhydd,
Diolchwn i`r Iesu
Yn ddidwyll bob dydd;
Meddyliwn am eraill
Sy`n arw eu byw,
A chofiwn amdanynt
Wrth ddiolch i Dduw


Diolch arbennig iawn i Mrs Helen Williams a`i thîm: Mrs Wendy Jones, Mrs Helen Roberts, Mr Northam, Mrs Ann Marie Jones a Mrs Magi Bryn am eu holl ymroddiad a`i gwaith caled. Diolch hefyd i Mari Rowlinson am ei chymorth hithau. A chofiwch fod yna Ysgol Sul gref i blant o oedran 3+ yng Nghapel Carmel, sy`n cyfarfod pob dydd Sul o 10.30 – 11.30a.m. lle caiff plant gyfleoedd i ganu, cymryd rhan mewn sioeau, creu gwaith Celf a.y.b. Cofiwch hefyd am Ysgol Sul Capel Jeriwsalem (10 – 11 a.m) lle mae nifer helaeth o`n disgyblion yn mynychu.

line
Parchedig John Pritchard
Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod draw i`n hysgol i gynnal gwasnaethau boreol. Cyflwynwyd nifer o straeon, ac roedd y plant yn glustiau i gyd, yn enwedig wrth wrando ar stori Samuel ac Eli.

line
Coed Eithinog

Fel rhan o'r thema am fwystfilod bychan cafodd disgyblion blwyddyn 6 froe difyr dros ben yng Nghoed Eithinog yng nghwmni Mr Ben Stammers, tad Mabon. Cafwyd hyd i lawer o fwystfilod bychan, a'r plant yn dysgu cymaint, diolch i arbenigedd Mr Stammers.

line

Moel Wnion

Aeth disgyblion blwyddyn 6 ar daith gerdded fendigedig i gopa Moel Wnion gyda Mr Stephen Jones, tad Dafydd a Daniel o Gwmni Anelu a Mr Cemlyn Jones. Ar ddiwrnod sych a heulog, cafwyd golygfeydd godidog a chyfle i ddysgu llawer am enwau a hanes ein hardal leol. Cyn dychwelyd, achubwyd ar y cyfle i fynd i ben Moel Faban, yn ogystal. Dyma griw o blant egniol a heini fydd yn llwyddo i gerdded yr Wyddfa yn nhymor yr haf y flwyddyn nesaf, yn llawn brwdfrydedd!

line

Beicio

Mae beicio ar hyd ein lonydd yn un o'r ffyrdd gorau a mwyaf pleserus o gadw'n iach, ond wrth gwrs rhaid bod yn ddiogel. Yn ystod y mis bu disgyblion blwyddyn 6 yn perffeithio eu sgiliau beicio ar hyd y lonydd lleol gan ddysgu am dermau megis safle cynradd a safle eilaidd. Diolch i'r hyfforddeion.

line

KiVa

Daeth dwy aelod o staff KiVa o'r Ffindir i ymweld ag Ysgol Llanllechid, gan edrych ar y ffordd barchus a bonheddig y mae ein disgyblion yn ymddwyn tuag y naill a`r llall. Gwelwyd hefyd sut ydym yn gweithredu'r cynllun KIVA, gwrth-fwlio yma. Cafwyd prynhawn difyr a`r disgyblion yn llwyddo i drafod yn dreiddgar a sensitif.

line

Taith Natur
Cafodd dosbarthiadau Mrs Marian Jones, Mrs Bethan Jones a Mrs Nerys Tegid ddiwrnod hyfryd yn astudio coed a ffrwythau’r Hydref mewn dau leoliad ar Ynys Môn. Yn y bore, cawsom grwydro gerddi a choedwig Plas Newydd, gan ddysgu am y coed, yn ogystal â bod ddigon ffodus i weld gwiwerod coch yn crwydro’u cynefin naturiol. Yn y p`nawn cawsom gwmni’r naturiaethwr enwog [a tad Mabon], Mr Ben Stammers. Cawsom ein tywys i goedwig Borthamel, a chael dysgu am bob math o greaduriaid a phlanhigion gwyllt. Rhyfeddwyd pawb gan ei wybodaeth; diolch yn fawr Mr Stammers am ein goleuo i gyd!

Click here to see the photos

line
Taith Dosbarth Derbyn
I gydfynd gyda`r thema Blasus a‘r gân ‘Tu ôl i’r dorth mae’r blawd’, cafodd blwyddyn Derbyn drip i Melin Llynnon yn Llanddeusant i weld sut mae grawn yn cael ei falu a’i droi yn flawd. Tra roedd Rhys yno yn adrodd hanes y felin a sut roedd y melinydd yn malu grawn wrth un ciwed o blant, aeth y criw arall gyda Sam i ymweld â thai crynion y Celtiaid, er mwyn dysgu sut roedd pobl yn ffermio flynyddoedd yn ôl. Cafwyd cyfle hefyd i ymweld ag adfeilion hen fecws Llynnon. Cafwyd diwrnod arbennig o dda, a diolch i Ms Llinos Parry am fynd i`r safleoedd hyn y dydd Sadwrn blaenorol, i sicrhau llwyddiant y daith.


Cafodd Dosbarth Derbyn hefyd daith i archfarchnad ym Mangor i ddysgu mwy am fwydydd.

line
Taith Blwyddyn 1
Bu dosbarth Mrs Rona Williams yng Nglynllifon a Chastell Penrhyn yn dysgu am gynefinoedd a`r goedwig. Bu gwrando astud ar chwedl Cimlyn Troed Ddu a chafodd pawb gyfle i adrodd a chofnodi`r stori hon yn ôl yn yr ysgol. Cafwyd cyfle i grwydro o amgylch gerddi Castell Penrhyn.

line
Nofio a Plas Ffrancon
Ar hyn o bryd, mae dosbarth Mr Stephen Jones yn nofio ac yn cael hwyl dda arni. Mae dosbarth Mrs Marian Jones yn cael hwyl hefyd ym Mhlas Ffrancon yn datblygu sgiliau pel. Diolch i staff Plas Ffrancon am eu cymorth.

Black History Month Launch 2017

bhm

 

 

Saturday 30 Sept

 

To see more information - click here

 

 

 

 

 

 

line

Learn Welsh With Us

 

poster gwersi dysgu cymraeg poster gwersi dysgu cymraeg poster gwersi dysgu cymraeg
Bethesda
Llanberis
Bangor

 

line

Bara Caws

Dim Byd Ynni - Date List - click here

Press Release - Dim Byd Ynni - click here

 

line

Childhood Influenza Vaccination

plant

 

 

 

To see more information - click here

 

 

 

 

 

 

line

Admission to Primary School September 2018

plant

 

 

 

To see more information - click here

 

 

 

 

 

Happy Summer Holidays!

We wish you all a cheery summer holiday! The pupils will return to school on September 5th.

line

Dyffryn Ogwen Show

The school was awarded many prizes in the Art and Craft field. Congratulations to all who participated and to all who were fortunate enough to receive a prize!

line

Saying Goodbye

We said goodbye to 40 Year 6 pupils this term at a special meeting on the last day of term. It was a very special meeting, and the pupils made informed and mature contributions. Best wishes to you all at your new school!

line

Avantika

It was a privilege to be in the company of Avantika Sherma, a headteacher from India during the final week of term! We experienced enjoyable experiences in her company, and her visit significantly supported our Global Education programmes.

line

Recipes Book

The Friends of the School are eager to produce a special recipes book for Ysgol Llanllechid. If you have a recipe that you would like to share please e mail us! Thank you.

line

Glynllifon

Year 4 visited Glynllifon to learn about people who work with animals, and rural life. There was an opportunity to fish, and see birds and hunting dogs being trained. Pupils learnt about animals such as the red squirrel, owls, pheasants, otters and all kinds of creatures. An excellent day!

line

Rachub History Club

Year 4 were invited by Rachub History Club to give a presentation to members on what has been learnt in their class about their local history. Over 30 pupils were very busy singing and acting out stories based on the lives of special characters from the area, namely Madam Chips, Robat Jôs Gwich, William Morgan, William Griffith Hen Barc and William Ellis Williams. The children were on top form, and the audience were thrilled to bits. Thanks to everybody and thanks to Mrs Marian Jones for her work.

line

Athletics

Congratulations to the school’s relay race, Efa, Tiah, Madeline and Ella on winning the Eryri competition. Congratulations also to Madeline on winning the cross-country race for year 5 girls held at y Faenol recently. We are very proud of you all!

line

Film Night

It was pleasing to see the school hall full-up for two screenings of films as part of the programme of the friends of the school. We are always grateful to the friends for their fund-raising efforts for the school and this latest idea proved very popular with the pupils. And judging from rumours, the popcorn was also delicious!

line

Mrs Helen Williams


Mrs Helen Williams is held in very high regard at Ysgol Llanllechid; she is a very special person and salt of the earth! But Mrs Williams also holds the pupils in high regard as well, because she recently visited the reception class. And do you know what? She had a basket in her hands, full of teddies that Mrs Williams had knitted for the children. Each teddy had taken around an hour for Mrs Williams to knit – quite an effort and all because she had been charmed by the pupils contributions in concerts held during the year. All the children were grateful to her, and one had gone to a great deal of trouble to write a card expressing special thanks to Mrs Williams. Yes indeed, Ela Lois Williams had written a beautiful card to Mrs Williams with the special handwriting in the colours of a ribbon around the neck of the teddy. Thanks to Mrs Williams for her act of kindness and to Ela for her magnificent effort.

line

Llangollen Eisteddfod

On a scorching hot summer’s day, years 2 and 3 visited the Llangollen International Eisteddfod to experience a taste of global culture and music. They spent an enjoyable session listening to music from Peru, and were awe-struck by the traditional instruments being played. The lovely bracelets displayed by natives from India also made a huge impression on them. Others were awe-struck by the owls and all the dancing, and meeting children from other schools! But undoubtedly, one of the day’s highlights was enjoying delicious ice cream in the extreme heat!

line

Llyn Brenig

Years 2 and 3 went on special trip to Llyn Brenig to learn a great deal about the natural world. They went into the pool in search of insects, closely peering through the microscope, as well as walking around the lake. They also received a session learning about re-cycling and the importance of that effort in order to protect our world and the environment.

line

New Parents

An enjoyable afternoon was spent in early June, as the school welcomed prospective pupils and their parents. The hall was full and an enjoyable afternoon was spent with Mrs Davies Jones providing information about the school as well as stories told by the pupils. The infants were busy playing and painting, and they were a joy to behold! We extend a warm welcome to you all to Ysgol Llanllechid.

line

Snowdon

It has become an annual tradition that Year 6 pupils climb up Snowdon every year. Yet agin this year they managed this feat. They were led by Cemlyn Jones and Morfudd Thomas and the pupils were excellent. Thanks to Mr Huw Edward Jones and Mr Stephen Jones for providing the pupils with excellent experiences, and congratulations to Mrs Davies Jones and Miss Nicola on their achievement in reaching the summit with the pupils!

line

Conodelences

It is with huge sadness that the school received the shattering news about the death of Mr Dylan Richard Rowlands, father of Dion, a Year 2 pupil. We offer our condolences to you as a family during this difficult time.

line

Ysgol Llanllechid Choir at the Galeri, Caernarfon

plantYsgol Llanllechid performed at a special concert held at y Galeri, Caernarfon. The concert`s theme was the Mabinogi. Our choir performed alongside other artists including Môn Youth Choir, William Mathias Chamber Choir and Mair Tomos Ifans, story-teller. Thanks to Mr Huw Edward Jones for his work teaching the choir to such a high standard. It was an entertaining evening with the choir giving their all to a rendition of two songs, with excellent accompaniment from Mrs Ann Peters Jones. Thanks to Mrs Sioned Webb and to Mr Arfon Gwilym for their kind donation to Ysgol Llanllechid. Thanks to our loyal parents for their support, and to the children for their best efforts, as usual.

 

Gwyl Gyfeiriannu Pencampwriaeth Gwynedd (Welsh only available...)

Llongyfarchiadau i Jack Thomas a Gwion Pritchard ar ddod yn ail yn y bencampwriaeth hon, ac i William ac Ursula ar ddod yn bumed. Camp yn wir, a braf gweld ein disgyblion yn serennu!

line

Llyfr Coginio (Welsh only available...)

Mae cyfeillion yr ysgol yn awyddus i gynhyrchu llyfr ryseitiau arbennig i Ysgol Llanllechid. Os oes gennych rysait yr hoffech ei rhannu a fuasech cystal ag e bostio Angharad Llwyd Beech ar angharadllwyd@hotmail.com cyn gynted a bo modd. Diolch yn fawr.

line

Canlyniadau Sioe Dyffryn Ogwen (Welsh only available...)

Bu`r ysgol yn brysur yn cefnogi`r Adran Celf a Chrefft Sioe Dyffryn ogwen a diolchir i bawb a fu`n arwain yn enwedig Anna Pritchard, sy`n seren!

Click here to see the results

line

Mabinogi Ar Gân (Welsh only available...)

plant

 

 

To see more information - click here 

line

Menu 2016 - 17

plant

 

 

To see more information - click here

 


 

line

Snowdon Junior Race

plant

 

 

 

Snowdon Junior Race Poster - click here

Snowdon Junior Race Distance - click here

Snowdon Junior Race Entry Form - click here

 

 

 

 

line

Athletics

plant

Time: 5:30-7pm
Age: 5-12 year olds
Price: £2.50 per session
Location: Treborth Athletics Track

To view more information - click here

 

Cartref Marbryn Caernarfon (Welsh only available...)

Dydd Iau 25ain fe aeth dosbarth Mrs Rona Williams i ymweld a chartef yr henoed yng Nghaernarfon. Cafwyd croeso cynnes iawn gan y staff a’r trigolion. Bu cyfle i’r plant sgwrsio a chymdeithasu yn opgystal a chanu caneuon traddodiadol o dan arweiniad Mrs Ann Hopcyn, sydd yn ymweld a’r cartref yn wythnosol. Fe baratowyd gwledd ar ein cyfer ac roedd y plant wrth ei bodd yn cael helpu i weini’r bwyd. Braf oedd gweld y plant a’r trigolion yn mwynhau cwmni ei gilydd. Diolch yn fawr am y croeso a diolch i Mr Michael Downey, ein myfyriwr, am drefnu`r daith i ni.

line

Caerdydd (Welsh only available...)

plantY daith orau eto! Bythgofiadwy! Bendigedig! Dyna rai o eiriau disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt drafod eu hamser ar y daith breswyl i Gaerdydd. Unwaith eto, mae gennym achos i fod yn falch iawn o`n disgyblion. Nid ar chwarae bach mae mynd â phlant ar daith i Gaerdydd, yn enwedig yn y dyddiau sydd ohoni, a rhaid eu canmol i`r cymylau am eu hymddygiad boneddigaidd, aeddfed, sy`n glod i`n staff gofalgar ac i chi`r rhieni. Diolch i Anti Wendy a Ms Leanne am drefnu`r daith ac i Mr Huw Jones am arwain gyda chymorth Mr Stephen Jones, Ms Nicola a Ms Angharad. Diolch yn fawr. Gobeithio eich bod i gyd yn cael cyfle i edrych ar ein gwefan.

To see more photos click here

line

Good Wishes

Thanks and good wishes to Dianne Jones from us all at Ysgol Llanllechid.

line

All the best!

Best wishes at the Urdd Taf Elai National Eisteddfod to Gwenno Beech, Lois and Efa Jones as well as Chenai Chicanza, Mari Watcyn, Ffion Tipton, Hanna Jones and Seren Mai. We are very proud of you as you represent us all at the Eisteddfod!

line

Congratulations

plantCongratulations to Gwenno Llwyd Beech on her feat! Runner up for penillion singing at the National Eisteddfod at Bridgend! We are all very proud of you, Gwenno! It is pleasing to have a national winner at our school! Well done to everybody from the Dyffryn Ogwen Urdd Branch for their performances at the National Eisteddfod.

To see more photos click here

 

 

 

 

line

Visit by Mrs Tegid’s class to Gelli Gyffwrdd

plantRecently, as part of their Science work on Forces, year 5 pupils went on a trip to Gelli Gyffwrdd. The Park owner, Mr Bristow visited us for the first hour to escort us around the park discussing the role of forces in the park’s work. We listened to a presentation on how forces impact on the green Dragon Rollercoaster work. He also talked about the quarryman’s ideas years ago as to moving coal and slate. He also mentioned the park’s method of using clean energy such as rain water and solar energy. The children were awe-struck and wished to ask more questions. The pupils then had an opportunity to go on their favourite attractions. Undoubtedly, the most popular attractions was the new water slide, the solar slide and small carts. A special thanks to Miss Gwen and Adie for their help.

To see more photos click here

line

The Zip Wire

plantIsn’t it wonderful that the school is located in a pleasant spot near a wealth of natural resources! It was an excellent experience for the pupils to walk from school to Zip World! Two representatives from the team visited us to discuss the wire. It was discussed that lightweight individuals had to have additional weight placed on them in order to move them along! It was also seen how air friction in the form of a sail assisted to slow down the wire. Under the careful leadership of Lliwen Jones, we had an interesting walk there and back along a section of Lon Las Ogwen. A fantastic way to get to know our locality.

To see more photos click here

line

Morning Service
Thanks to Rev John Pritchard for regularly visiting the school to hold morning services.

line

Bangor Ogwen Sports

Congratulations to the following on their success at the Urdd sports:
Individual race 100m Y 5 and 6.
Individual Race Boys 100m Y 5 and 6 - Jac Simone 3rd
Individual Race Girls 100m Y 5 and 6— Ella Bassinger 2nd
Individual Race 600m Y 5 and 6— Madeleine Sinfield 1st
Relay Race Girls (4x 100m) Y 5 and 6— 1st
Long Jump Girls Y 5 and 6—Madeleine Sinfield 3rd
Discus Boys Y 5 and 6—Thomas Baker 3rd
Individual Race 600m Y 3 and 4—Ffion Tipton 3rd
Long Jump Girls Y 3 and 4—Mia Williams 3rd

line
Don’t Touch Tell!

plantA very successful session was held on the dangers of drugs and various substances presented by Libby and Stuart in the school hall and important lessons were learnt.

To see more photos click here

 

 

 

 

line

Librarian

It was a privilege to welcome Nia Gruffydd from the library at Caernarfon to read and present stories to the various classes at the Foundation Phase. The children were enthralled!

line

Gig performed by Gwilym Bowen Rhys

plantMichael Downey is currently a student at Llanllechid, and recently arranged a big surprise for us all! It was a privilege to welcome the talented Gwilym Bowen Rhys to the school to perform for our pupils. It was a fun-filled afternoon and the pupils joining in to sing the old favourites - Defaid William Morgan, Bys Meri Ann etc and it was lovely to hear the national anthem being sung with passion at the end of the afternoon! These were Gwilym Bowen Rhys words to us on leaving:
“It was a pleasure to sing with the children,- they are excellent and passionate singers! I hope that I will have the opportunity to pay a return visit when I will reside a short distance away soon! ”
Thank you Sir! Excellent!

To see more photos click here

line

Ms Llinos Parry’s class

plantAnti Wendy could not have organized a better day for the Foundation Phase pupils to visit Pili Palas! As part of our theme, Moving, Reception class have learnt about how various objects, people and animals move. The pupils were in their element observing the various creatures and habitats as they were escorted from the tropical paradise to the butterfly and the exotic birds arena, before wandering through to see all the mini beasts!

To see more photos click here

line

Mrs Cranham’s class

plantOn Wednesday, 10th May the big day had arrived at last! Alena and Harry’s wedding day! Our friendship service. The children had been preparing for the wedding for some time. They dressed in their best clothes and with the sun shining brightly, everybody walked to Capel Carmel. The doors were wide open and Mrs Helen Williams was there to welcome us! All were shown to their seats by the escorts, and the groom and Wil, his best man, was in the Set Fawr. Mrs Williams quietly sang the march on the organ, accompanied by our group of children on the percussion instruments. Alena was escorted by Cara and Talia, her maids and her friend Charlie! Mrs Cranham then led the service. Two hymns were sung with Mrs Helen Williams on the organ. In the afternoon, we had another feast in the school garden, refreshments baked by Ms Rhian and the pupils!

line

New Zealand

plantIt was a privilege to welcome two teachers from New Zealand to Ysgol Llanllechid to share our school’s good practices with them. They concentrated mainly on the school ethos and how to establish a positive, supportive ethos. Our visitors spent part of the morning in Mr Huw Edward Jones class observing.

To see more photos click here 


line

A Fun Day to remember the late Raymond Tugwell

Congratulations to everybody from the community who have worked hard for this special day at the Cricket Club.

line

Half term holiday

The school will close tomorrow afternoon for the week`s half term holiday tomorrow. Here`s hoping for a continued spell of warm weather!

 

line

Outstanding Dinner Money

Dinner money debts are unrealistically high yet again. These debts will have to be forwarded to the Authority, unless we are able to resolve the issue.

 

line

All the Best

All the best to Gwenno Beech, Lois and Efa Jones in the Urdd National Eisteddfod at Taf Elai. We wish you well. You will be representing our school and we are very proud!

 

line

Welsh Assembly Governmentplant
Year 6 pupils learnt more about the Welsh Assembly with thanks to Ann Williams from the Assembly Office at Colwyn Bay. It was an extremely interesting session learning about the establishment’s responsibilities, its history and how it operates. At the end of the session, a maniffesto was received from imaginary parties with every pupil reading out a relevant statements

Click here to see more photos

line

Five Ways to Wellbeing to Improve your Mental Wellbeing
plant

 

 

Five Ways to Wellbeing to Improveyour Mental Wellbeing

Click here to see more information

 

 line

Ras Moel Wnion (Welsh only available...)
plantplant

 

 

 

 

 

 


Ar ôl y cawodydd diweddar, gwenodd yr haul ar Foel Wnion ar Ebrill 29, a daeth 64 o redwyr i Ysgol Llanllechid i gymryd rhan yn y ras flynyddol hon. Cafwyd diwrnod arbennig iawn, oedd wedi ei drefnu yn fanwl gan Dr Ross Roberts. Diolch arbennig iawn i Dr Roberts am ei holl waith caled. Cychwynodd y rhedwyr o Danybwlch, wrth giat Pont Hwfa gan redeg i gopa Moel Wnion, ac yna yn ôl i`r ysgol.
Llongyfarchwn yr holl redwyr a nodwn rhai o`r cyflymaf: Chris Richards, Becki Law, Sam Orton, Ruth Metcalfe, Russell Owen, Ali Thomas, Derek Weaver, John Morris, Gemma Moore ac Ann-Marie Jones.
Llongyfarchiadau gwresog i Mr Ady Jones, sy`n aelod o staff Ysgol Llanllechid, ar ei gamp yntau. Llwyddodd i redeg Ras Meol Wnion mewn 62 munud a chododd swm sylweddol o arian i gronfa`r ysgol a llongyfarchwn Mr Ady yn fawr.
Diolchwn hefyd i aelodau o`r Pwyllgor, o dan gadeiryddiaeth Mrs Angharad Llwyd Beech, am eu gwaith hwythau yn ymwneud â rhai o`r trefniadau.
Rhaid canmol criw gweithgar y gegin a diolch i Anti Gillian a’i thîm. Roedd y cawl cennin yn hynod flasus!
Nid ydym yn anghofio`r rhieni a fu`n brysur yn gwneud cacennau i ni hefyd! Gwerthwyd y cyfan mewn byr amser. Byddwn yn diolch i chi yn unigol!
I goroni`r cyfan, cafwyd rasus plant ar y cae wedi eu trefnu gan Mr Stephen Jones. Roedd y cae wedi ei osod fel stadiwm athletau a'r plant yn cwblhau cylchdro cyfan cyn cwblhau. Yn ogystal roedd yn wych gweld cynifer o blant wedi ymgasglu i redeg. Y tri uchaf yn y ras i blant blwyddyn 2 ac iau oedd Gruff, Mabon a Cafan; y pedwar uchaf yn y ras blwyddyn 3 a 4 oedd Erin, Bethan a Hari; a'r tri uchaf yn y ras blynyddoedd 5 a 6 oedd Madeleine, Gwion ac Adam. Llongyfarchiadau hefyd i Giorgio a ddaeth yn fuddugol yn y ras i flynyddoedd 7-9.
Diolch i LONDIS, Bethesda am eu cyfraniadau i`r gegin a diolch am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn. Diolch i SIOP CROCHENDY Bethesda am eu rhoddion caredig ac am greu gwobrau yn bendodol i`r ras.
Diolch hefyd i aelodau o`r gymuned am fod mor barod i helpu hefo`r rhedwyr ar y mynydd. Yn wir, diolch i chi gyd am sicrhau diwrnod mor llwyddiannus.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Noson Talentau Ogwen (Welsh only available...)
plantLlongyfarchiadau i William Roberts ar ennill gwobr anrhydeddus wrth ennill y brif wobr am ganu Dwy Law yn Erfyn. Gwych William! Edrychwn ymlaen at gael clywed mwy o dy hanes yn fuan William.

 

 

 

 

 

 

line

Gwobr gan yr Uchel Sirydd (Welsh only available...)
plantDyma lun o Mr Huw Edward Jones gyda rhai o`n disgyblion yn derbyn tystysgrif am greu amgylchedd ddysgu ddiogel a chyfeillgar yn yr ysgol.

Click here to see more photos

 

 

Llongyfarchiadau (Welsh only available...)
Llongyfarchiadau i Efa Glain ar gael ei dewis i berfformio`r prif gymeriad, mewn ffilm fer gan gynhyrchiadau Ie Ie, a fydd yn ymddangos ar S4C yn fuan. Da iawn chdi Efa Glain!

line

Diolch Mrs Willimas (Welsh only available...)
plantLlawer o ddiolch i Mrs Helen Williams am ddod i`r ysgol i gyflwyno rhodd i bob un o ddisgyblion y Dosbarth Meithrin. Mae`r bwnis bach y Pasg yn werth eu gweld a bu Mrs Williams wrthi am oriau yn eu gwau! Dyma i chi beth yw caredigrwydd! A pha ffordd well o ddweud Pasg Hapus wrth ein disgyblion ieuengaf! Diolch o galon Mrs Williams!

Click here to see more photos

 

 

 

line

Parchedig John Pritchard (Welsh only available...)
Llawer o ddiolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom i gynnal gwasnaethau boreol. Diolch i chithau am eich cymwynasgarwch.

line

Ymweliad yr Archifdy (Welsh only available...)
Yn ddiweddar daeth Dilwyn Williams o Wasanaeth Addysg Archifau a Amgueddfeydd Gwynedd at ddosbarth Mrs Tegid i sôn wrthym am dai Tuduriadd. Cafwyd cyflwyniad diddorol dros ben a sonwyd am dai Tuduraidd lleol fel Cochwillan. Adeiladwyd Cochwillan gan William ap Gruffydd o deulu`r Penrhyn ac roedd y tŷ yn enwog am ei grandrwydd a’i letygarwch. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i edrych ar arteffactau Tuduraidd.

line

Plas Mawr (Welsh only available...)
Aeth blwyddyn pump yn ddiweddar i Blas Mawr, Conwy i ymweld a Tŷ Tuduraidd sydd wedi ei ail- adeiladau. Cawsom groeso gan actores oedd yn efelychu Dorothy, gwraig Robert Wynn perchennog gwreiddiol Plas Mawr. Cawsom ein harwain o gwmpas y tŷ ganddi a chael ymdeimlad o fywyd Tuduraidd. Roedd y tŷ wedi eu addurno’n grand gyda’r rhosyn Tuduraidd a nenfydau addurniedig a cherfluniau o rownd y byd. Cafodd y disgyblion gyfloen i wisgo mewn gwisgoedd Tuduraidd a chwarae gemau Tuduraidd. Daeth yr ymweliad a chyfnod y Tuduraidd yn fyw yng nghôf y plant.

line

Glanllyn (Welsh only available...)
plantTri diwrnod o hwyl a sbri a gafwyd yn ddiweddar yng Nglanllyn yn heulwen dechrau Ebrill. Cafwyd profiadau lu gan gynnwys, dringo waliau, adeiladau rafftiau, cyfeiriannau, neuadd chwaraeon, canwïo, bowlio deg, saethyddiaeth disgo a nofio. Roedd staff y gweithgareddau yn gyfeillgar dros ben a staff y gegin yn ein bwydo…. Gwledd bob dydd! Roedd y plant yn ymddwyn yn arbennig o dda gyda’i gilydd. Profiad penigamp o gyd-weithio a chymdeithasu. Diolch arbennig i Miss Gwen, Mr Downey a Miss Rachel am ei wneud yn dri diwrnod hwyliog dros ben. Cofiwch edrych ar safwe’r ysgol i weld yr holl luniau!

Click here to see more photos

line

Bethan Gwanas (Welsh only available...)
plantAeth Derek, Chelsey, Ursula a Gwion i Neuadd Ogwen hefo Ms Rachel i gymryd rhan mewn gweithdy creadigol er mwyn creu chwedlau gyda Bethan Gwanas. Cafwyd diwrnod difyr, llawn creadigrwydd.

Click here to see more photos

 

 

line

Reception class – Visit to Storiel in Bangor

plantDon’t be surprised if you notice Ysgol Llanllechid Reception class going around sprinkling tea leaves around the place whilst helping with the cleaning at home! You will find nothing better to get rid of floor dust! This was one of the incredible facts learnt at a cleaning and purification workshop held at Storiel in Bangor. As part of our theme Llanast yn y Llaid, the class went to see how people used to clean the house and wash clothing in bygone days.
One group of pupils received an introduction to the history of washing clothes and saw old local pictures of people at work cleaning and washing whilst another group were busy as household maids and servant! They dressed up in white aprons and caps and the boys white collars, a waistcoat and stable cap.
Some had to set the fire in the parlour, others had to use a feather brush to lift the dust and cobwebs. Some had the task of shaking the mats; others scoured tables, whilst some cleaned the brasses using lemon and vinegar until they shone like a new shilling. However, the most fun was to be had in the laundry, when the children filled the wash tub with water, before scouring the clothes whiter than white, with green soap on the scouring board, before using the dolly in the tub. They used traditional pegs to hold the whites in place on the clothes line!
Suffice to say that the children were exhausted on the way home, following the hard afternoon`s work that was a reality in bygone days.

line

Urdd Gobaith Cymru - County

Congratulations to the following:

Canlyniadau Urdd - Sir

Name
Position
Competition
Gwenno Beech
1st
Yr 2 Solo
Efa Glain Jones
3rd
Yr 5/6 Solo
Lois a Efa Glain Jones
2nd
Yr 6 Duet

Celf a Chrefft Urdd - Sir

Idris John Temple Morris
1st
Printing on Fabric Yr 5/6
Grwp Gruffydd
1st
Creative 2D Work Yr 2
Hari Vaughan Jones
3rd
2D Artwork Yr2
Eban Pritchard
2nd
2D Artwork Yr 3/4
Idris John Temple Morris
1st
SD Artwork Yr 3-6
Margiad Temple Morris
2nd
Creative 2D Work Yr 2
Grwp Hana
3rd
Creative 2D Work Yr 3/4
Idris John Temple Morris
1st
Creative 2D Work Yr 3-6
Grwp Elan
2nd
Creative 3D Work Yr 3/4
Idris John Temple Morris
1st
Creative 3D Work Yr 3-6


line

High Sheriff of Gwynedd Award

plantWe were privileged to receive an award from Mr Peter Harlech Jones, High Sherriff for Gwynedd for the work done by Ysgol Llanllechid to tackle bullying and generate a safe and friendly learning environment. It was also a recognition of the KiVa programme at the school – our anti-bullying programme, and the school has had numerous opportunities to cascade the good practices with other schools and with teachers throughout Britain at various forums. The programme recognizes that all bullies are weak, and that he/she only gains strength when others listen and support or choose not to do anything! Ysgol Llanllechid has been in close partnership with UNCW Bangor over a five year period on these aspects, and we wish to acknowledge the particular support provided by Dr. Suzy Clarkson and Professor Judy Hutchings.

Appearing in the photo are School Council members Maia, Ellie, Derek and William with the High Sherriff Peter Harlech Jones and Mr Huw Edward Jones, who coordinates the work at the school.

Click here to see more photos

line

County Eisteddfod Results

Congratulations to Gwenno Beech on winning two first prizes at the County Eisteddfod. Well done! We look forward to having the opportunity to support Gwenno at the National Urdd Eisteddfod in May.

Warm congratulations also to Efa Glain for winning the third prize on the solo for Years 5 and 6. Congratulations also to Lois and Efa for coming second in the duet competition.

The Cerdd Dant party sang sweetly and secured the second place.

line

Rugby

plantCongratulations to the Rugby Team: Tomos Baker, Harri Thomas, Jac Roberts, Adam Williams, Harrison Hinds, Cian Davies, Ariel Lichtenstein, Gwion Pritchard and Osian Moore on reaching second place in the Eryri School Rugby Tournament. Our warmest congratulations! Click here to see more photos

 

 

 

line

Disco Dancing

plantCongratulations to the Disco Dance group for their fabulous performance at the local Eisteddfod. Congratulations also on their performance at Cricieth. We wish you well at the Dance Evening at the Galeri tomorrow. Click here to see more photos

 

 

line

Easter Bingo

Thanks for the Easter Eggs and fore the selection of different bottles for the raffle. Date: April 5th at the Cricket Club. Warm welcome!

line

Last Day of Term

The school will close on Friday for the Easter Break. I wish you a Happy Easter and thank you for your help and support throughout the term. The first day of the Summer Term is April 24.

line

Dymuniadau Da (Welsh only available...)
Dymuniadau da i Mrs Alison Halliday yn ei chylch newydd ar ôl y Pasg - bu`n braf cael cydweithio hefo chi Mrs Halliday a phob dymuniad da i Mrs Lliwen Jones ar ei hantur newydd!

Canlyniadau Celf a Chrefft

 

Canlyniadau Celf a Chrefft
Name
Position
Competition
Grwp Elan
1st
Creative 3D Yr 3/4 (Group)
Grwp Chenai
2nd
Creative 3D Yr 3/4 (Group)
Mari Roberts
1st
Printing on Fabric Yr 3 /4
Mari Roberts
1st
Printing Yr 3/4
Chenai Chicanza
2nd
Computer Graphics Yr 3/4
Chenai Chicanza
2nd
Penwisg Bl 6 ac iau
Eban Pritchard
2nd
2D Artwork Yr 3/4
Eban Pritchard
2nd
Ffotograffeg/Graffeg Cyfriadurol Bl 6 a iau
Elan Jones
3rd
Computer Graphics Yr 3/4
Grwp Hana
1st
Creative 2D Yr 3/4 (Group)
Mali Fflur Burgess
3rd
2D Artwork Yr 3/4
Catrin Sian Jones
3rd
2D Artwork Yr 2
Grwp Gruffydd
1st
Gwaith Creadigol Tecstiliau Bl 2 ac iau (Grwp)
Grwp Gwenno
2nd
Creative 2D Yr 2 (Group)
Grwp Nansi
2nd
Creative 2D Yr 3/4 (Group)
Grwp Noa Gwern
3rd
Creative 2D Yr 2
Tomos Owain
2nd
2D Artwork Yr 2
Elsie Owen
1st
Creative 3D Yr 5/6
Ffion Jordan
2nd
Creative 2D Yr 3/4
Gwen Isaac
1st
2D Artwork Yr 5/6
Hari Vaughan Jones
1st
2D Artwork Yr 2
Idris John Temple Morris
1st
Creative 3D Yr 3-6
Grace Williams
1st
Computer Graphics Yr 5/6
Margiad Ann Temple Morris
1st
Printing on Fabric Yr 2
Idris John Temple Morris
1st
Creative 2D Yr 3-6
Idris John Temple Morris
1st
2D Artwork Yr 3-6
Margiad Ann Temple Morris
1st
Creative 2D Yr 2
Idris John Temple Morris
1st
Creative 2D Yr 2

 

line

Disco Dance

plantCongratulations to the Disco Dance Group for receivig 1st prize! Well Done all!

Click here to see more photos

 

 

 

 

line

Easter Half Term Activities

poster

 

 

Click here to view the poster

 

 

 

 

 


 line

Urdd Results

plant

 


To view a letter from the headteacher - click here

 

 

 

Urdd Results
Name
Position
Competition
Gwenno Beech
1st
Yr 2 Solo
Mari Roberts
2nd
Yr 3/4 Solo
Lois Jones
1st
Yr 5/6 Solo
Efa Jones
2nd
Yr 5/6 Solo
Lois a Efa Jones
1dt
Yr 6 and younger Duet
Parti Leni
3rd
Yr 6 and younger Unison Party
Parti Chenai
2nd
Yr 6 and younger Choir
Parti Efa Glain
2nd
Year 6 and younger Ensemble
Gwenno Beech
1st
Year 2 and younger Cerdd Dant Solo
Efa Glain Jones
2nd
Yr 5/6 Cerdd Dant Solo
Lois a Efa Glain Jones
1st
Yr 6 and younger Cerdd Dant Duet
Gruffydd Beech
1st
Yr 2 Solo Recitation
Chenai Chicanza
1st
Yr 3/4 Solo Recitation
Parti Cerdd Dant
1st
Parti Cerdd Dant
Dawnsio Disgo
1st
Dawnsio Disgo dan 12

 

line

Ymwchil Hanes Ysgol Llanllechid (Welsh only available...)

Bethesda yn oes y chwarel - cliciwch yma

Y dyddiau cynnar #2 - cliciwch yma

Disgwyliad bywyd chwarelwr #2 - cliciwch yma

Cysylltiad rhwng adre ar chwarel - y tun bwyd fersiwn #2 - cliciwch yma

Canu a diwylliant #2 - cliciwch yma

Canu a chodi arian i gefnogi'r Streic Fawr #2 - cliciwch yma

line

Congratulations

Congratulations to Ms Elen Evans on the birth of her baby – Erin; a sister to Cain and Abner. We eagerly look forward to meeting baby Erin soon!

line

Farwell

We bid farewell and thank Ms Nerys Philips for her work as a classroom assistant at Ysgol Llanllechid. Best wishes for the future Ms Philips.

line

Machu Pichu

plantOn Wednesday, 15 th February, we had the pleasure to welcome Mrs Menna Jones, grandmother of Hari and Hana, to Mrs Nerys Tegid’s class to talk about her recent visit to the incredible site of Machu Pichu in Peru! It is likely that Machu Pichu was built by Pachacuti Inca Yupanqui, the ninth emperor of the Inca tribe! The location, that is 7,970 feet (2,430m), above sea level, is on the eastern side of the Andes, and according to Mrs Menna Jones, is recognized as one of the most famous archaeological sites in the world! The children were amazed at the Incas ability to create a village in such a remote and isolated location. There was an opportunity to discuss an ancient way of life, and to consider life on the high peaks, when thinking about life in a by gone era. Thanks to Mrs Jones for inspiring our pupils! A good teacher’s skills are never forgotten!!

Click here to see more photos

line

Sea Voyage

plantMrs Gwen Hughes presented an excellent Geography lesson about the different sea voyages that she has been on in recent years. Mrs Hughes mentioned many different countries across the world, including Abu Dhabi and the Burj Khalifa. The pyramids and hieroglyphics were discussed, before learning about the Panama canal. Mrs Hughes was amazed at the pupils` general knowledge and searching questions that they had prepared for the visit. Another interesting, educational afternoon! Thanks very much.

Click here to see more photos

line

Gwynedd Bronze Award Sports Ambassadors Training

On Thursday, 3rd October, two representatives from the school, Boe Celyn Jones and Gethin Owen from year 5 attended a training course for Ambassadors held at Caernarfon Leisure Centre. Both received a presentation that taught them about various games. The Ambassadors already use their new skills through leading groups of pupils to emphasise the importance of space etc. They also had an opportunity to learn about the importance of safety during the fitness activities.

line

Reception Class

plantMorus y Gwynt and Ifan y Glaw, not to mention a snow flurry, were not to disrupt the fun experienced on Shrove Tuesday of making pancakes! All the children had an opportunity to measure and mix the ingredients well and then watch Miss Rachel sweating above the frying pan creating plates and plates of golden yellow pancakes for the children to gobble up. A real feast! It provided a good opportunity for the pupils to practice sing Modryb Elin Ennog for our St David’s Day service.
The pupils came to school on March 1st smartly dressed in a combination of traditional Welsh costume, the colours of the Welsh flag and those of the national football and rugby teams to celebrate the day of our patron saint. The pupils gave an excellent performance at the St David’s Day service.

line

ESTYN Visit

Mr Kevin Davies, ESTYN inspector, recently looked at the school’s excellent practices in Geography and History. These practices will be shared with schools throughout Wales.

line

Slate Path Trail

plantYsgol Llanllechid has been associated with the Eryri Slate Path Trail, that will be opening in October 2017. Search the internet for further information! Mrs Marian Jones class was invited to visit Llanberis Museum to participate in a day of various and engaging activities. This was the last event in a local history project, and it was pleasing to join three other primary schools in the county, - each representing the various slate areas. The highlight for pupils at Llanllechid was to perform an original musical based on the history of the Strike Women Choir. And what a show this is! Thanks to Mrs Marian Jones for rehearsing the pupils and for the original scripting. The audience were thrilled after seeing such a show, - some were even in tears! Very well done, children!

Click here to see more photos

line

Cwmni’r Fran Wen

plantMrs Marian Jones and Mrs Nerys Tegid’s classes watched an excellent theatric performance by ‘Cwmni’r Fran Wen’. The show was called `Sigl di Gwt’ and focussed on the story of families and refugees from different viewpoints. At the end of the performance,a conversation was held between the actors and the pupils, and this added to the experience for all. The pupils excellently responded verbally and in pictures through producing Art work, discussing the performance with the actors! An enjoyable experience!

line

Karate

plantThanks to cwmni Shukokai who visited the school to give the pupils a taste of Karate lessons, as part of our healthy school provision. Thanks to Andy Plumb, Ffion Parry and Emily Hall for their contribution.

Click here to see more photos

 line

Easter Bingo

Diary marker - Easter Bingo held at the Cricket club on April 5th. All welcome!

line

St David’s Day

plantIt was an eventful day where the pupils had opportunities to cook Welsh foods e.g. leek soup, welsh cakes etc and learn about St David. However, what will remain with us for a long time will be the pupils` mighty performances! First of all it was the turn of the Cylch Meithrin pupils; most of them are only two years old! Each sang at the top of his/her voice and were very smart in their costumes! The standard had been set, and every class from the senior to the most junior gave excellent presentations. A memorable day – thanks to everybody; to the entire staff for their good work, and especially to Mr Huw Jones for providing such gifted accompaniment. Thanks also to parents and friends of the school for the support and assistance.

Click here to see more photos

line

Internnational Day

plantOn February 15th, an International Day was held that had been organized by the School Council. Each class was allocated a specific country to study and it was pleasing to observe the pupils having gone to such trouble to wear clothing associated with these countries. They enthusiastically discussed the countries and all kinds of activities were held in the classes. In addition, energetic karate sessions were held in the hall and the pupils attentively listened to the Sensei. Thanks to the School Council for organizing and assisting to raise £190 towards Alec Jones Memorial School in Ghana, following Mrs D Jones recent visit to the school.

The Senoritas from Spain a joy to behold!

Click here to see more photos

line

Athletes

Ysgol Llanllechid have gifted athletes! Ella, Leni – Ceirios, Efa, Tiah, Adam, Harrison, Jac, Leon, Ceirion and Gwion gave excellent performances at the ‘Sportshall UK’ Athletics competition recently held at Arfon Leisure Centre. Well done for your team work and for your extremely enthusiastic competition! The team came third – that was quite a feat! Excellent! Thanks to Mr Stephen Jones for providing leadership in this field to such a high standard.

line

St David's Parade

poster

 

 

Click here to view the poster

Click here to read the letter

 

 

 


 

line

Ysgolion Heddwch (Welsh only available...)

plantClick here to view the poster

 

 

 

 

 

Sesiwn Stori yn Neuadd Ogwen - dewch yn llu! (Welsh only)

poster

 

 

 

Click here to view the poster

 

 

 
line

Llwybr Llechi Eryri (Welsh only)

plantBu Ysgol Llanllechid yn cymryd rhan yn y prosiect Llwybr Llechi Eryri yn ddiweddar. Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

 line

Gweithdy Karate (Welsh only)

plantCynhaliwyd gweithdy Karate yn yr ysgol fel rhan o`n gwaith cadw`n iach a heini! Click here to see more photos

 

 
line

Family Activities
plant

Click here to view the poster

 

 

 

 

 

 

 

 

plant

 

 


line

Pa wlad oedd eich gwald chi? (Welsh only)

plantCafwyd hwyl a sbri yn yr ysgol pan glustnodwyd un wald i bob dosbarth gan y Cyngor Ysgol. Cafodd y disgyblion gyfle i astudio eu gwlad arbennig a dysgu pob math o ffeithiau diddorol amdani. Yn y neuadd, cafodd pob dosbarth gyfle i adrodd yn ol i weddill y dosbarthiadau a rhannu yr hyn a ddysgwyd. Yn ddiweddar, daeth Mrs Jones i`r ysgol i drafod Ghana gyda`r disgyblion. Eglurodd sut y bu iddi hi a`i diweddar wr sefydlu ysgol yn Ghana o`r newydd. Roedd y Cyngor Ysgol yn awyddus i godi arian i helpu`r ysgol hon. A dyna a wnaethpwyd! Cafwyd diwrnod llawn bwrlwm a phawb wedi gwisgo mewn dillad oedd yn gysylltiedig a`u gwledydd a phob un yn lliwgar dros ben! Diolch i`r rhieni am fod mor barod i`n cynorthwyo ac i bawb yn yr ysgol am sicrhau diwrnod mor hwyliog! Click here to see more photos

line

POB PLENTYN YN AELOD LLYFRGELL YN 2017! (Welsh only)

plant
Cliciwch yma i weld y poster

line

Ysgol Llanllechid yn serennu

Read the report here! - Estyn Report December 2016

line

Llongyfarchiadau (Welsh only)

Llongyfarchiadau i Anti Gillian a Dafydd Griffiths ar ddod yn hen nain a taid! Ganed merch fach i Liam a Lucy, a`i henw yw Elliw. Mwynhewch y magu!

line

Anfon cofion (Welsh only)

Anfonwn ein cofion at ferch Ms Sian, Awen, sydd wedi bod mewn damwain car yn ddiweddar. Rydym mor falch o gael dweud ei bod yn gwella ar ôl y llawdrinaieth.

line

Disgo Santes Dwynwen (Welsh only)

plantRoedd calonnau coch i`w gweld ar bob cwr o`r neuadd ac roedd y gerddoriaeth yn diasbedain dros bob man yn ystod ein disgo Santes Dwynwen! Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gyfle i ddangos eu doniau i ddechrau, ac yna daeth disgyblion yr Adran Iau yn ôl i`r ysgol ar gyfer eu disgo hwy! Diolch i`r ddau Mr Jones am fod yn DJs a diolch arbennig i`r Cyfeillion am ein helpu. Hon oedd y weithgaredd gyntaf i`r gadeiryddes newydd, Mrs Angharad Llwyd Beech i ymhel â hi, ac aeth popeth yn ei flaen yn hollol ddidramgwydd. Diolchwn iddi ac i aelodau`r Pwyllgor am eu cymorth a`u cenfogaeth. Cofiwn hefyd am ein cyn-gadeiryddes Mrs Lowri Roberts ac am ei chyfraniad arbennig hithau, ers y cyfnod pan oedd Buddug yma hefo ni yn ddisgybl. Pwy all anghofio am gyfraniad Mrs Iona Robertson hefyd! Ni does modd newi pawn yn fan hyn – ond yr un yw`r diolch i chi i gyd. Bu`r disgo yn llwyddiant ysgubol! Yn ddiau, caiff ei ail-adrodd yn fuan! (Priodol hefyd yw diolch i Anwen Jones a Ceri Isaac am eu gwaith di-flino hwythau yn trefnu`r Bore Coffi.) Braf cael dweud mai Ms Leanne ac Anti Wendy yw`r ysgrifenyddion newydd!

line

‘State or Slate?’

plantArt project launch night
15 February 2017 at 6.30pm
Y Bar, Neuadd Ogwen, Bethesda

Artists Walker & Bromwich would like to invite you to find out more about an exciting new art project by joining them at their launch night on the 15 February at Neuadd Ogwen.

'State or Slate' will pay tribute to the Great Strike 1900-03 by giving the story a determined presence within Penrhyn Castle - and they want your help in doing this.

They are looking for people:
• With a knowledge of the Great Strike, who would like to share it
• Who would like to help by researching ideas
• Who would like to take part in an exciting launch parade
• That can sew

Join Zoe, Neil and local artist Rebecca Hardy-Griffith to find out more about the project and how you can get involved.

For more information please contact Rebecca by e-mail: rfhardy@hotmail.co.uk

We look forward to seeing you

line

Dyddiadau i`ch Dyddiaduron (Welsh only)

Cofiwch am ein Bingo Pasg a gynhelir ar Ebrill 5ed yn y clwb Criced. Diolchir i`r clwb Criced am fod mor barod eu cymwynas. Cofiwch hefyd am ein Ras Moel Wnion ar Ebrill 29. Croeso cynnes i bawb!

line

Ymweliad dosbarth Mrs Tegid â bwyty Tsieiniadd Fu’s yng Nghaernarfon (Welsh only)

plantFel rhan o waith y dosbarth ar ‘Y byd rhyfeddol ‘ ac i gyd-fynd gyda dathliad Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd, aethpwyd `am dro` i fwyty Fu`s. Cafodd y disgyblion gyfle i weld y reis a’r cyw iar melys a chwere yn cael ei goginio mewn wok chwilboeth! I ddilyn, cafwyd gwers ar sut i ddefnyddio chop sticks a chyfle i ddal pen y milwyr terracotta a dysgu am eu hanes. Click here to see pictures

line

Castell Caernarfon a Dolbadarn (Welsh only)

plantFel rhan o’n thema Chwedlau’r Ddraig, cychwynodd y dosbarth Derbyn ar fore digon llwm yr olwg, ar antur i Gaernarfon er mwyn cael syniad o sut oedd pobl yn byw mewn castell. Cafwyd cyfle i wylio ffilm am freuddwyd Macsen Wledig a sut y bu i gaer gael ei sefydlu yng Nghaernarfon, cyn mynd i fusnesu ymhob twll a chornel! Roedd angen cryn egni wrth gerdded yr holl risiau troellog a mynd lawr i ddyfnderoedd ambell selar! Cafwyd cinio yno, a chyfle i wisgo coron y brenin Edward y 1af, cyn symud ymlaen am Llanberis ac ymweld â chastell Dolbadarn. Roedd y plant wrth eu boddau yn clywed sut bu i Llywelyn ein Llyw Olaf garcharu ei frawd Owain Goch yn y gorthwr am ugain mlynedd. Cafodd y plant ryddid i ymchwilio i weld lle oedd y neuadd a’r ddau dŵr arall oedd yn rhan o’r castell gwreiddiol, cyn cael tynnu eu lluniau ar risiau y gorthwr! Yr un fu taith disgyblion Mrs Marian Jones, wrth iddynt astudio Oes y Tywysogion mewn manylder. Click here to see pictures

line

plantYmweliad Mr Deri Tomos â dosbarth Blwyddyn 1 (Welsh only)

Yn ddiweddar, fe fu disgyblion Ms Cranham a Ms Jones yn ffodus iawn o gyfarfod ymwelydd arbennig o`r enw Mr Deri Tomos i drafod Deinosoriaid a daeth Mr Tomos a phob math o arteffactau ar gyfer cynnal sgwrs am ffosiliau gyda’r dosbarth! Uchelgeisiol iawn i blant mor ifanc, medde chi! Dim o gwbwl! Llwyddwyd i gyfareddu`r disgyblion drwy ddysgu llawer am sut mae ffosiliau yn cael eu creu cyn mynd ati i greu ffosiliau eu hunain! Hyfryd! Diolch i chi Mr Deri Tomos am fod yn ffrind mor dda i`r ysgol, ac am fod mor barod i`n helpu.

line

Mr Alun Pritchard a Lesotho (Welsh only)

plantBraint oedd cael cwmni Mr Alun Pritchard at ddosbarthiadau Mr Huw Jones a Mr Stephen Jones pan ddaeth i gyflwyno ei atgofion am ei gyfnod yn Lesotho. Yn 2003 aeth Mr Pritchard i Lesotho – sef y wlad fechan sydd wedi ei amgylchynu gan ei chymydog De Affrica. Mae Cymru wedi gefeillio gyda Lesotho a dolen arbennig rhwng y ddwy wlad yn dilyn y cyswllt cyntaf nôl ym 1985. Dangosodd lawer o ffotograffau o’i ymweliad ynghyd â nifer o arteffactau ee gwisg draddodiadol, het Basotho ac ysgub. Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar ei straeon a’i natur hyfryd o gyflwyno. Gwnaeth argraff fawr arnynt wrth rannu nifer o straeon ee pan soniodd am wraig y tŷ pridd a`r tô gwellt oedd yn rhyfeddu fod dyn gwyn wedi aros yn ei chartref; gwraig oedd yn teimlo`n ansicr os oedd ei chartref yn ddigon da i’r ymwelydd o Gymru fach, a Mr Pritchard yn teimlo`n ddiymhongar yn ei chwmni wrth ryfeddu at ei chroeso twymgalon gyda`i hadnoddau prin. Diolch o galon Mr Pritchard am brynhawn arbennig ac am gael y cyfle i ddysgu cymaint am wlad mor ddiddorol. Click here to see pictures

line

Mr Eli Lichtenstein a’r Holocaust (Welsh only)

Ar ddiwrnod coffa yr Holocaust daeth Mr Eli Lichtenstein i ddosbarth blwyddyn 6 i drafod hanes ei deulu yn dianc o orthrwm a chreulondeb y Natsiaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda’r plant wedi paratoi nifer o gwestiynau treiddgar rhag blaen. Dysgodd y plant lawer wrth wrando ar ei atebion gan gyflwyno eu barn hwythau ar y cyfnod erchyll hwn mewn hanes, yn ogystal â gwneud cymhariaeth gyda systemau llym apartheid yn Ne Affrica. Diolch i Mr Lichtenstein am fore mor ddiddorol, gan wneud i bawb sylweddoli mor greulon y gall dyn fod at ei gyd-ddyn. Dysgwyd gwersi pwysig ynglŷn â`r angen i gyd-weithio a pharchu ein cyd-ddynion beth bynnag fo eu hîl a`u diwyllaint. Hefyd, cafwyd cyfnod yn trafod effaith y cyfnod erchyll hwn mewn hanes; cyfnod s`yn dangos yn glir beth yw canlyniad creulondeb, amharch a gormes un genedl dros genhedloedd eraill.

line

Mrs Helen Holland a Môn ar Lwy (Welsh only)

plantEr mwyn dysgu am entrepeneriaeth, gwahoddwyd Mrs Helen Holland draw i`r ysgol i ddysgu`r disgyblion hyn ynglŷn â sut i sefydlu busnes. Bellach mae llwyddiant Môn ar Lwy ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol ac rydym yn Ysgol Llanllechid yn ymfalchio yn llwyddiant Mrs Holland a’i theulu, a hithau wrth gwrs yn wriag o Fethesda! Ar ddiwedd y cyflwyniad, rhoddodd Mrs Helen Holland rodd i Jess, sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Alder Hey. Diolch am eich caredigrwydd Mrs Holland ac am gael cyfle i flasu eich campweithiau! Click here to see pictures

line

Mrs Dilys Jones a’r ysgol a sefydlodd yn Ghana (Welsh only)

plantFel y gwelwch o ddarllen hanes blwyddyn 6 mae gogwydd rhyngwladol a daearyddol yn perthyn i’r thema y tymor hwn. Ac fe barahaodd y thema hwnnw pan ddaeth Mrs Dilys Jones, gwraig yn wreiddiol o Fethesda, a modryb i Mr Stephen Jones, sef athro blwyddyn 6, i siarad am ei phrofiadau yn byw yn Ghana, Gorllenwin Affrica. Tra’n byw ac yn gweithio yn Ghana sefydlodd Mrs Jones a’i gŵr Mr Alec Jones ysgol i’r plant lleol gan nad oedd y fath adeilad na’r addysg yn bodoli ar eu cyfer. Bellach mae 750 o blant yn mynychu’r ysgol sydd wedi cael ei henwi ar ôl ei diweddar ŵr - Mr Alec Jones. Soniodd am fywyd yn Ghana a’r pwyslais ar ailgylchu er mwyn byw ee creu tegannau allan o boteli coffi a fflip fflops. Yr hyn oedd yn amlwg oedd fod y plant – er nad oes ganddynt hanner yr hyn sydd gennym ni, yn blant mor hapus a dyfeisgar. Diolch i Mrs Jones, am brynhawn mor arbennig ac mae ein hedmygedd ni yn fawr tuag atoch.

Diolch a Ffarwel (Welsh only)

Ar ddiwedd y tymor, cafwyd cyfle i ddiolch i Mrs Angaharad Parry Owen am bum mlynedd a`r hugain o wasanaeth clodwid i Ysgol Llanllechid. Cyflwynwyd llu o anrhegion i Mrs Parry Owen yn neuadd yr ysgol i ddiolch iddi am ei gwaith a`i gwasanaeth i Ysgol Llanllechid. Dymunwn bob dymuniad da i chi yn ystod y bennod newydd yn eich hanes ac i`r dyfodol.

line

Sioe Nadolig – Cynllwyn Canslo’r Nadolig (Welsh only)

Cafodd y gynulleidfa gref yn Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen eu cludo mewn amser yn ôl i ddechrau’r ganrif ddiwethaf ar y noson hon ym mis Rhagfyr. Dosbarthiadau Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mr Stephen Jones a Mr Huw Jones oedd yn perffromio, ac roedd hon yn sioe wreiddiol, wefreiddiol, wedi ei seilio yng nghyfnod Streic Chwarel y Penrhyn yn y flwyddyn 1901.

Dilyn hynt a helynt un teulu penodol oedd yr edau oedd yn gwau drwy`r cyfan, ac roedd hi`n ofynnol i`r teulu bach hwnnw feddwl sut i oresgyn sefyllfaoedd anodd, heriol oedd yn eu hwynebu; sefyllfaoedd real o`r cyfnod – ee y ferch hynaf yn canu yn y côr merched gan deithio ar hyd a lled Prydain er mwyn codi arian; y tad yn symud i dde Cymru er mwyn chwilio am waith yn y pyllau glo; a’r ferch oedd yn cwrdd â ffrindiau newydd mewn ysgol newydd ac yn gorfod symud i`r ysgol honno oherwydd y sefyllfaoedd oedd yn codi. Ac yn gysgod ar y cyfan oll roedd gorchymyn ffug yr Arglwydd Penrhyn i ganslo’r Nadolig.
Cafwyd perffomriadau arbennig gan yr holl blant – yn geirio yn glir ac yn actio a chanu hyd eithaf eu gallu! Gwelwyd disgyblion oedd wedi dechrau yn Ysgol Llanllechid yn dair mlwydd oed, â dim gafael ar yr iaith Gymraeg, yn perfformio yn hollol huawdl yn yr iaith.
Noson wefreiddiol yn wir, a chymaint o bobl yn cysylltu gyda`r ysgol i ganmol y safon. Diolch i’r staff a`r plant am eu gwaith caled ac i`r rhieni am eu cymorth a`u cefnogaeth. Bydd y sioe hon yn aros yn ein côf am amser maith, a pha ffordd well o ddysgu`r disgyblion am eu hanes nag actio`r cymeriadau, a throedio ar hyd eu llwybrau. Wrth gwrs, roedd y sgript a geiriau`r caneuon yn gwbwl wreiddiol! Dyna beth yw dawn!

line

Cyngerdd Nadolig y Cylch Meithrin (Welsh only)

Roedd y rhieni wedi dotio clywed a gweld y plantos bach yn perfformio, ac roedd pawb yn synnu a rhyfeddu wrth weld plant mor ifanc yn cofio eu geiriau wrth lefaru, ac yn ei morio hi! Diolch i Anti Debbie a`i thîm am fod mor weithgar ac am eu gwaith caled.

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Meithrin (Welsh only)

Tro`r Dosbarth Meithrin oedd hi wedyn, llond llwyfan ohonyn nhw, yn trio eu gorau glas, ac yn edrych yn ddigon o ryfeddod yn eu gwisgoedd! Diolch i Ms Hâf a`i thîm am y wledd!

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 (Welsh only)

Bu dosbarthiadau Ms Elen Evans a Mrs Parry Owen yn torchi llewis er mwyn perfformio o flaen llond neuadd o rieni a chyfeillion yr ysgol. Gwledd arall! Click here to see pictures

line

Cyflwyniad Drama`r Geni (Welsh only)

I gapel Carmel aeth dosbarthiadau Mrs Wilson, Mrs Williams a Mrs Bethan Jones i actio stori`r Geni, a chanu carolau traddodiadol a llwyddwyd i greu naws Nadoligaidd hyfryd. Diolch i Mrs Helen Williams am ei chefnogaeth ac am ei chymorth parod pob amser.

line

Gwasanethau Boreol (Welsh only)

Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom yn rheolaidd ar gyfer cynnal gwasnaethau boreol, a diolch hefyd i Morgan am ddod yma i ddarllen storiau o`r Beibl yn y gwahanol ddosbarthiadau.

line

Gweithgareddau Amrywiol (Welsh only)

Cafwyd torreth o weithgareddau amrywiol; gormod o lawer i ni eu rhestru yma, ond digon yw dweud i`r disgyblion gael ystod helaeth o wahanol brofiadau yn ystod bwrwlm y Nadolig.

line

Taith i Ynys Môn (Welsh only)

Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones fore hynod greadigol pan aethant i ‘Weithdy Crefftau Nadolig’ yn Oriel Môn, Llangefni. Bu’r disgyblion yn brysur iawn drwy’r bore yn creu pob math o addurniadau lliwgar a deniadol. Yna, yn y p`nawn, aethpwyd ati i ymhél â gweithgareddau map yng ngerddi Plas Newydd. Roedd rhaid dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus a darllen y map yn gywir er mwyn cwblhau’r daith ar hyd y llwybr. Gwelsom ryfeddodau lu, yn ogystal â golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

line

Cyfarfod Sion Corn (Welsh only)

Diwrnod i’w gofio oedd dydd Iau yr 8fed o Ragfyr i blant y dosbarth Derbyn! Dyma’r diwrnod pan aeth y plant ar y trên i weld Sion Corn! Cafwyd taith yn gyntaf ar hyd llyn Padarn yn Llanberis, ac wrth i’r trên nesau at yr Orsaf a oedd wedi haddurno’n Nadoligaidd, dechreuodd y plant gyffroi a chanu “ Pwy sy’n dwad dros y bryn?” ac yno’n wir, roedd Sion Corn yn aros i’w cyfarch. Roedd y plant wedi gwirioni cyfarfod Sion Corn, a oedd yn hynod o glên a charedig!

Yng nghanol yr holl rialtwch, cafodd pob disgybl gyfle i gyfarfod Sion Corn yn yr ysgol, gwledda a dawnsio yn y partion, ac wedi hynny, daeth yn ddiwedd tymor yn chwap, a chyfle i drefnu Nadolig ar ein haelwydydd! Click here to see pictures

line

Dathlu ein Cymreictod (Welsh only)

Braint oedd croesawu Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn atom ynghyd a`i chymar, Tudur. Cafwyd diwrnod o farddoni, chwarae gemau geiriol a dysgu sut i glocsio! Brwdfrydedd a bwrwlm yn wir! Diolch o galon!

line

Pantomeim Blodeuwedd (Welsh only)

Pleser pur oedd cael mynd i Pontio i fwynhau pantomeim Blodeuwedd!

line

Bore Coffi Nadolig (Welsh only)

Diolch yn fawr i`r Pwyllgor ac i bawb a ddaeth i gefnogi`r Bore Coffi yn Neuadd Ogwen. Byddwn yn trefnu Ras Moel Wnion y tymor hwn a`r Bingo Pasg blynyddol ar ddiwedd y tymor. Diolch i bawb sy`n gweithio`n galed i gefnogi`r ysgol mewn cymaint o wahanol ffyrdd er budd ein disgyblion.


line

How to switch your Energy Supplier

plant

Click here
to see the document

 

 

 

 

Cylch Meithrin (English soon...)

plantBu plant bach y Cylch Meithrin am dro draw i gapel Carmel, lle cawsant groeso mawr gan Mrs Helen Williams.

Click here to see the photos

 

 line

Diwrnod Cymru

This coming Monday, November 28th we have arranged a visit from Anni Llŷn (Wales’ Childrens Poet) and Tudur Phillips.

Click here to view the letter

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen (English soon...)

plantLlongyfarchiadau i`r disgyblion ar eu llwyddiannau lu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen a llongyfarchiadau arbennig i Gruffydd Beech ar ennill y cwpan am y perfformiad gorau drwy`r Eisteddfod yn yr adran llefaru. Diolch i bawb a ddaeth i`r Eisteddfod i gefnogi`r disgyblion, a diolch arbennig i bawb a fu`n brysur yn hyfforddi ac yn cynorthwyo mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Click here to see the results

Click here to see the photos

line

Mrs Brenda Wyn Jones (English soon...)

Daeth yr awdures Mrs Brenda Wyn Jones, Tregarth draw i sgwrsio gyda disgyblion Mrs Marian Jones yn ddiweddar, a threuliwyd prynhawn tu hwnt o ddifyr yn ei chwmni. Roedd y plant eisiau gwybod yn benodol am hanes y Côr Merched enwog a deithiodd Prydain yng nghyfnod y Streic Fawr yn codi arian i helpu teuluoedd y streicwyr,- a phwy well i ddweud yr hanes wrthynt na Mrs Brenda Wyn Jones! Nain Mrs Jones, sef Mary Ellen Parry, oedd yn arwain y côr, a chafwyd gwybod yr hanes i gyd! Roedd y plant wedi dysgu geiriau cân Gwynfor ap Ifor, ‘Strydoedd Bethesda,’ a ffurfiwyd côr! A wyddoch chi pwy oedd yr arweinydd? Mrs Brenda Wyn Jones siwr iawn, - yn union fel y gwnaeth ei nain! Diolch am brynhawn gwerth chweil!

line

Strydoedd Bethesda (English soon...)

Wrth gerdded un diwrnod drwy strydoedd Bethesda
Yng nghysgod y creigiau a`r poncydd mor brudd
Fe welais chwarelwr ym machlud ei ddyddiau
Yn cyfri`r gaeafau ar derfyn y dydd.

Ni chedwyd ei enw yn llyfrau`r haneswyr
Wrth lusgo o`r chwarel a`i fywyd ar drai,
Mae`r llwch ar ei `sgyfaint o greigiau`r canrifoedd
A neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai…

line

Y Pwdin Nadolig! (English soon...)

Oeddech chi`n gwybod fod Pwdin Dolig anferth wedi dod i Fethesda yn y flwyddyn 1901?! Do, bu Blwyddyn 4 yn ymchwilio i hanes y ‘Pwdin ‘Dolig Anferthol’ hwn a ddaeth i`r ardal yn ystod cyfnod y Streic Fawr. Bu llawer o holi a stilio, cyn mynd ati i E-bostio Dr J. E. Hughes er mwyn dysgu mwy am y digwyddiad hanesyddol arbennig. Yna, cafwyd cyfle i chwilota yn yr Archifdy, a darganfod erthygl yn yr Herald Gymraeg yn sôn am y pwdin yn cyrraedd ‘stesion’ Bethesda mewn 27 cist fawr, - a’r cyfan yn pwyso dros dair tunnell! Roedd y pwdin wedi ei bacio’n daclus mewn tuniau o un, dau a thri phwys, - gyda’r cyfarwyddiadau wedi eu cofnodi’n daclus ar bob tun. Rhodd gan gwmni John Hill a’i fab, Ashton under Lyne, oedd y pwdin. Roedd rheolwr eu cwmni wedi clywed am y streic fawr ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu trigolion Bethesda, a pha ffordd well na chreu`r pwdin Nadolig arbennig hwn! Bu’r plant yn ymchwilio ar y We i geisio darganfod mwy o wybodaeth, ac o ganlyniad, cysylltwyd â Hill’s Bakery. Dychmygwch y syndod a gafwyd pan dderbyniwyd llythyr gan Hill`s Bakery yn dweud mai hen, hen daid y perchennog presennol oedd John Hill, a`i bod yn gwybod am y stroi hon! Mae`r cwmni am gynnwys ein llythyr ar eu gwefan y Nadolig hwn. Felly, mae`r cysylltiad wedi ail agor, dros ganrif yn ddiweddarch! Dyma beth yw addysg go iawn – gwersi hanes perthnasol am y gymuned leol a chyndeidiau ein disgyblion!

line

Addurno ffenest Siop Ogwen (English soon...)

Mae rhai o`r disgyblion hynaf wrthi`n brysur yn paratoi gwaith Celf er mwyn addurno ffenest y siop hon, a beth dybiwch chi fydd i`w weld yno`n fuan?! Pwdin `Dolig!

line

Noson Stwff a Straeon y Chwarel (English soon...)

Cynhaliwyd noson hynod ddiddorol yn ein hysgol yn ddiweddar ar y cyd gydag aelodau o Gôr Meibion y Penrhyn. Pwrpas y noson oedd hel pob math o `stwff` at ei gilydd, gan gynnwys recordiadau o drigolion yr ardal yn hel atgofion am fywyd yn ystod oes aur y chwareli. Bu`r disgyblion wrthi`n brysur yn croesawu`r ymwlewyr, sgwrsio a gwarndo ar eu straeon, sganio, cofnodi ar fapiau ac wrth gwrs yn gweini panad i bawb. Mae`r weithgaredd hon yn rhan o brosiect Llwybr Llechi Eryri a bydd y `stwff` a gasglwyd at ei gilydd yn cael ei osod ar ap ffôn, a fydd yn gydymaith i deithwyr wrth iddynt grwydro ar lwybrau drwy bentrefi Rachub, Llanllechid a Bethesda. Diolch yn fawr i Sian Shakespear am ei chymorth ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. Gweler y lluniau ar ein gwefan.

line

Dr Ed Rowe (English soon...)

Rydym yn ffodus fel ysgol fod gennym rieni sydd yn barod i gyfrannu eu harbenigedd i gyfoethogi addysg ein plant. Yn ôl yn y Gwanwyn fe ddaeth Ms Karen Rowe, mam Ursula i’r dosbarth i sôn am ei gwaith yn Kenya a rhannau eraill o`r Affrig. Y mis hwn fe ddaeth tad Ursula, Dr Ed Rowe i siarad gyda’r disgyblion am Wyddoniaeth pridd gan ein bod wedi bod yn astudio planhigion a chynefinoedd. Cafwyd prynhawn difyr dros ben a’r dosbarth yn byrlymu wrth arbrofi gyda graddfa pH. Yn dilyn yr ymweliad, bu’r disgyblion yn ysgrifennu cyfarwyddiadau manwl er mwyn mynd ati yn y dyfodol i lunio arbrawf tebyg. Diolch eto i Dr Rowe am roi ei amser ac am sbarduno gwyddonwyr y dyfodol!

line

Canolfan Llyn Brenig (English soon...)

Fel rhan o waith y dosbarth ar ynni, daeth Arfona Evans o Ganolfan Llyn Brenig i wneud cyflwyniad ar Arbed Ynni i ddisgyblion dosbarth Mrs Tegid. Canolfan i ymwelwyr yw Llyn Brenig a ariennir gan Ddŵr Cymru. Yn ystod y sgwrs, bu Arfona yn trafod y gylched ddwr a phwysleisio yr angen i arbed dwr. Yn ogystal, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo i fyny fel cymeriadau i hyrwyddo gwaredu sbwriel mewn modd cyfrifol. Ei chenadwri oedd: rhowch sbwriel yr ystafell ymolchi a’r gegin yn y bin, ac nid i lawr y draen, lle mae’n achosi problemau. Yn sgil hyn, trefnwyd taith ddifyr i ganolfan Llyn Brenig.

line

Oriel Môn (English soon...)

Orielau yw thema disgyblion blwyddyn 6 yr hanner tymor hwn, ac roedd pawb yn llawn cyffro wrth fynd ar ymweliad ag Oriel Mon i astudio gwaith yr artistiaid Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams. Cafwyd bore prysur o greu dan arweiniad Ms Anna Pritchard. Mae disgyblion Ysgol Llanllechid yn hynod ffodus o gael eu dysgu gan Ms Anna Pritchard ac mae’n werth gweld y gwaith Celf sy’n cael ei gynhyrchu. Diolch Ms Anna am gyfoethogi profiadau’r disgyblion yn yr Oriel yn yr un modd.

line

Coginio (English soon...)

Braint oedd croesawu Mr Guillano Malvasi a`i wraig, Mrs Olwena Malvasi, sy`n daid i Hana a Harri i goginio bwydydd Eidalaidd i ddisgyblion dosbarthiadau Mrs Llinos Wilson a Mrs Rona Williams. Mae Guillano yn enedigol o`r Eidal a chawsom hanesion difyr am sut y daeth i Gymru a`i blentyndod yn yr Eidal. Roedd wedi coginio llond sosban anferth o sbageti bolonês ac wedi paratoi ‘antipasti’ i ddod i`r ysgol. Yn ôl y plant, hwn oedd y bolonês gorau ‘rioed ! Cyn i`r sesiwn ddod i ben, dysgwyd beth oedd lliwiau’r faner a sut i gyfri i ddeg mewn Eidaleg. Grazie Guillano!

Roedd arogl hyfryd yn yr ysgol am yr eildro yr wythnos diwethaf pan ddaeth Anti Gillian i ddysgu’r plant sut i wneud bara brith traddodiadol. Roedd rhiad amseru a mesur yn ofalus ac roedd y plantos i gyd wedi eu plesio ac yn llyfu eu gweflau! Mae pawb yn yr ysgol wrth eu boddau gyda bara brith Anti Gillian!!

line

Piggery Pottery (English soon...)

Cafwyd taith flynyddol fendigedig i Piggery Pottery i`r dosbarth Derbyn, a phawb wedi cael cyfle i addurno`r moch yn eu ffyrdd di-hafal eu hunain! Gwelwyd moch o bob lliw dan haul!!

line

Castell Penrhyn (English soon...)

I Gastell Penrhyn yr aeth dosbarth Mrs Parry Owen i grwydro o amgylch y gerddi a dysgu enwau`r gwahanol goed, cyn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Bu`r disgyblion yn dawnsio, astudio teganau o`r oes Fictoria, gwneud addurniadau mewn dull origami a chreu llygod bach, gan ddefnyddio siwgr eisin!

line

Balchder Bro (English soon...)

Diolchwn i griw Balchder Bro Bethesda am ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymuned eto eleni. Casglwyd 21 o fagiau du yn ystod y bore wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, o amgylch Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Mae criw gwyrdd Ysgol Llanllechid yn gofyn yn garedig i bawb roi sbwriel yn y bin pob amser! Diolch!

line

Gymnasteg (English soon...)

Llongyfarchiadau i Erin Griffiths, Elsie Owen a Madeleine Sinfield am eu perfformiadau yng nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar ym Mhenygroes. Cafwyd perfformiadau o safon uchel iawn. Da iawn chi ferched!

line

Clwb Pelrhwyd (English soon...)

Llawer iawn o ddiolch i Ms Sioned Sturrs am gynnal Clwb Pelrhwyd i`n disgyblion hynaf yn wythnosol ar ôl ysgol. Mae`r clwb hwn yn mynd o nerth i nerth, a byddwn yn mynd ati i drefnu twrnament i`r plant yn y flwyddyn newydd.

Christmas Show 2016

Words of the songs - click here

I glywed y caneuon:

Cân 1 - click here

Arglwydd P - click here

Bwyd digon o fwyd - click here

Deffra - click here

Dewch at eich gilydd - click here

I'r gad - click here

Mae'r nadolig ar y gorwel - click here

Mae'r wlad hon yn eiddo i - click here

Mr Puw - click here

Pan fydd hi'n - click here

Plwm Pwdin - click here

Annwyl Santa - click here

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen (Welsh only...)

plantLlongyfarchiadau i`r holl blant a fu`n cystadlu yn yr eisteddfod eto eleni - ar y llwyfan ac yn yr adran Celf a Chrefft.

Derbyniwyd gwobrau lu i`r ysgol. Llongyfarchiadau i bawb am eu holl ymdrechion. Da iawn wir! Click here to see the results

I wish to sincerely thank all the children, staff and parents for supporting Eisteddfod Dyffryn Ogwen last Saturday. Once again, the pupils performed to a high standard and we are proud of each and every one of them. Thanks to everyone who taught the pupils. Also, it was a joy to see all the school`s art and craft successes displayed at Ysgol Dyffryn Ogwen! Please see results and have a look at our school website in the next couple of days for an update. Thanks to you all!

line

Children In Need

plant£224.80 was the total raised this year. Thank you to everyone for their support and donations.

Click here to see the photos

 

 

 

 

line

Christmas Box Appeal/ T4U

plant

 

Thank you to everyone who brought shoe boxes full of presents to the school. We received over 43 boxes. Well done!

Click here to see the photos

 

 

line
Coffee Morning
poter

 

 

Please remember this year’s Christmas Coffee morning on December 3rd at Neuadd Ogwen. We would be very grateful for cakes to sell on the cake stall etc. Please tell us if you are able to give us a hand on the morning!

 

 

 

 

line

Poppy Appeal
certificate

 

Thank you for your support. The school raised £261.26 towards this appeal.

 

 

 

 

 

 

line

The Welsh Children’s Bard Yr 2- 6
We have arranged a visit from Anni Llyn (The Childrens` Poet of Wales) and Tudur Phillips S4C next Monday, November, 28.

The day will include clogging and other dances and stories about Wales. A range of activities for the pupils have been organised and we look forward to an exciting day! Click here to view pictures

line

November 23 - Late Night Shopping in Bethesda (Welsh only...)

poster

Mae hi'n noson `Siopa Hwyr` ym Methesda (Tachwedd 23) a bydd nifer o'r busnesau ar agor tan 8 o`r gloch, yn cynnwys y Crochendy newydd, Siop Ogwen, Fitzpatricks ac O Law i Law. Mae Marchnad Ogwen yn cynnig adloniant Nadoligaidd gyda`r Boncathod yn diddanu yn Neuadd Ogwen hefyd. Bydd yn noson i'w chofio!

 

Click here for more informationline

Bethan Billington

bethan

 

 

Congratulations to Bethan Billington for winning so many medals in swimming and cycling. Well done!

 

 

 

 line

Eryri Rugby

Congratulations to Jack Robserts, Osian Moore, Thomas Barker a Harrison Hinds for being chosen to represent the under 11s Eryri Rugby Squad 2016-2017. This is quite an achievement for they have been selected from schools throughout Gwynedd.

line

Condolences
We send our deepest condolences to the families of the late Lorna Williams and the late Jodie Roberts.   They both passed away far too young.  We send us our love to the families at an extremely difficult time. 

line

Bereavement
On another sad note, the entire area was shocked by the untimely death of Mr Raymond Tugwell. We remember Mr Tugwell as a helpful individual who was always ready to help and think of others. Throughout his life, he was very busy fund raising for various charities.  He will be sorely missed by everybody in the area and we send our sincere condolences to Ann and the family.

line

Potato digging
During the Summer term, year 4 planted  potatoes in the school garden.  There were opportunities to weed and dig and everybody worked hard! Then, before the Autumn half term, we dug the potatoes!  And what a crop!  On the last Friday a delicious leek and potato soup was made! Delicious!

line

A day from the sixties
The themes of Mrs Tegid’s class during this half term was the sixties and the pupils learnt about Tryweryn and Liverpool’s links with the story.   We visited Liverpool and had an opportunity to visit the Beatles museum etc.  Click here to see the photos

line

Llanberis
As part of Year 4 work, Mrs Marian Jones` class work on the quarries, the class visited Llanberis for the day, first visiting the quarry museum. They  learnt about the lives of the quarry men, and learnt about the upsetting. Onwards  to Glyn Vivian quarry, where they saw underwater divers appearing on the surface of the lake!  Here are some of the pupils` poems inspired by the experience of being awe- struck by the underwater divers in the quarry’s dark pool and recalling a bye-gone age: 
O Dan y  Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ..
Clywed ysbryd chwarelwyr yn taro`r cŷn.
Clywed swn anadlu trwm
Nofio, nofio drwy’r twneli tywyll
Ofn, ofn y dŵr lliw glas y nos
Chwilio, chwilio am sgerbydau’r chwarelwyr
Gweld dim…
Dim ond clywed lleisiau llwglyd yn canu calon lân.
Mari Watcyn
O Dan y Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ….
Chwilio am bethau yn y tywyllwch.
Gwrando ar ysbrydion y chwarelwyr,….
Teimlo’r llechi pigog a miniog!
Edrych ar y swigod mawr….
Clywed y cynion a’r morthwylion blinedig yn curo a churo yn ddi-baid,
A lleisiau swynol y chwarelwyr yn canu calon lân.
Gweld sgerbydau diliw yr hen chwarelwyr yn hollti a naddu.
A gwrando ar ysbrydion y penaethiaid cas yn gweiddi ar y chwarelwyr druan.
Erbyn hyn mae’r cyfan yn bell, bell, bell o dan y dŵr du …..!
Elan Jones

Click here to see the photos

line

Keeping Fit
As part of our theme, Mr Ross Roberts, Evie and Harri’s father, came to give a talk to Mrs Williams,  Mrs Bethan Jones and Mrs Llinos Wilson’s classes on the importance of keeping fit. Mr Roberts had brought many interesting resources to enable the pupils to measure their heart beat e.t.c It was an eventful morning! Thanks very much Mr Roberts!

line

Science Workshop
It was a privilege to welcome Dr Dylan Jones from the Science Department UCNW Bangor to the school.  He explained the function of the various organs. He was astounded by the pupils knowledge!  Thank you Dr Jones.

line

Cycling
There is no doubt that the cyclists` achievements in Rio have inspired many, including the Welsh,  Owain Doull and Becky James. We saw in Rio the need for caution on the roads, and annually year 6 pupils at Ysgol Llanllechid receive cycling instruction. The energetic group spent a whole day developing their skills under the supervision of Ifan, Paul and Steve and passed their level 1 and 2.  Congratulations to everybody who participated and we look forward to seeing all the cyclists with helmets around the roads of  Dyffryn Ogwen from now on!

line

Mini Beasts
Rosanna Robinson from UCNW Bangor brought a variety of mini beasts to spur year 6 pupils interest. An enjoyable afternoon was spent studying using microscopes and creating their own beasts with Selena – a student from the University.  Thank you for inspiring the pupils once again. 

line

Visit from the High Sheriff 
We welcomed Peter Harlech Jones, High Sheriff of Gwynedd to the school to talk with some of the pupils about our anti-bullying systems.   Thank you for visiting us and for recognizing our good work. 

line

School Competition

posterClick here for more information
line

Eat, Enjoy and Be Merry

posterClick here for more information
line

Post Card Competition

Writing a post card competition was held for Gwynedd schools by the Library and School Service and Ysgol Llanllechid excelled themselves and won!
Congratulations to Ffion Meredith, Year 5 on winning the single entry. Ffion will receive a Roald Dahl goody bag and the school will receive a presentation on ‘Dream and Imagine’ from the Mewn Cymeriad company as a wider prize for the school’s efforts! Well done all!

line
Material and Stories about the Quarry

An evening will be held at Ysgol Llanllechid tomorrow 9/11/2016 at 6.30p.m. together with Côr Meibion y Penrhyn. The purpose of the evening will be for members of the community to share stories about by-gone days. Everybody is welcome to visit Ysgol Llanllechid to join in the fun and talk or listen to the reminiscences of members of the local community. Come along to support us!

Click here to see the photos

line
Swimming

Swimming lessons resumes for Year 4, Mrs Marian Jones` class.

line
T4U Boxes

Please return the Shoe Boxes by November 14 if you wish to participate in this campaign. Many thanks.

line
Green School

Thanks to the Balchder Bro Bethesda crew for being so willing to visit us to go on a litter pick in the community. 21 black bags were collected in an hour on Lon Bach Odro, Maes Bleddyn and Plas Ffrancon. Very well done! The children appeal to everybody not to act as litter bugs!

The Summer Reading Challenge

Congratulations to the following on reading nine books in the summer holidays and on completeing the reading challenges set by the local library.

1. Gwenno Llwyd Beech
2. Bethan Billington
3. Afra Haider
4. Seren Hinchliffe
5. Elan Morris
6. Leusa Morris
7. Elsa Wyn Roberts
8. Ursula Rowe
9. Madeleine Sinfield
10. Gruffudd Beech
11. Dylan Billington
12. Zain Haider
13. Harri Hinchliffe
14. Matthew Hughes
15. Catrin Haf Jones
16. Erin Jones
17. Mia Lois Griffith
18. Catrin Sian Jones
19. Chenai Chikanza
20. Mali Haf Hughes
21. Cadi Efa Hughes
22. Charlie Glyn Roberts
23. Cian Wyn Roberts
24. Osian Jones
25. William Hugh Jones
26. Hana Pierce Jones
27. Hari Vaughan Jones

 

poster


 

line

Competition

poster
Chance to win Roal Dahl's 'Dychmygwch' for the school!

Click here for more information
line

Rhannu Arfer Dda: KiVa (Welsh only)

Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma

line

NSPCC

poster

 

Click here to enlarge the picture

 

poster


Click here to enlarge the picture

line

Letter to parents: Stories and Stuff about the Quarry

Click here to view the letter

line

Her Stori Fer Aled Hughes, BBC Radio Cymru (Welsh version only available)

poster
Click here for more information

Click here to view the application form

Click here to view the Terms and Conditions
line

All the best and Thanks
Ms Fiona Sherlock was presented with a gift in the school hall and was thanked for her great work as the Coordinator of the After School Club and the Holiday Club. Thank you Fiona and best wishes for the future at the Llangollen Hotel.

line

Thanks for the Autmn Fair


2 berson The school’s Autumn Fair was a sweeping success from start to finish despite the swirling wind! Congratulations to Ariel Lichtenstein and Chelsey Morris on their appearance on Heno Programme S4C publicizing our Fair so clearly and merrily! Thanks to everybody who assisted in any way, and especially our hard working committee. Over £1,300 was raised; an honourable amount. The money will be very useful to assist with our future educational trips. Grateful thanks for all the support.
Thank you all. Click here to see more photos

line

Eithinog Forest


2 bersonYear 6 pupils pursued the trail of the minibeasts who reside in Eithinog Nature Reserve, Bangor. Led by Mr Ben Stammers they discovered a variety of mini beasts and various plants. This was a total contrast to the minibeasts found on the school fields at the start of the research work. We are very grateful to Mr Stammers – who is a parent of a pupil at the school of course, and an expert in his field, who is always generous with his time. Click here to see more photos

line

Tŷ Mawr Wybrnant


2 berson2 berson

 

 

 

 

 

Year 6 visited Tŷ Mawr Wybrnant to learn more about the story and work of William Morgan the Bishop. But what made the experience unique was that they enjoyed the story in the form of a show performed by the actor Llion Williams. The pupils enthusiastically by taking up prominent roles such as Henry VIII and Edmwnd Prys. A memorable trip, and it was good to hear some of the children shouting “Geoge” when they saw the well-known actor!! Click here to see more photos

line

A trip along the Slate Trail


2 bersonMrs Marian Jones class recently went on an interesting trip along the slate trail. The trip coordinator was Anita Daimond, and we set off at the old Pantdreiniog Quarry site where we learnt about the busy works that was located there during the Victorian Era. Interesting conversations were had with friends on the way. The children heard how a local man had a serious accident, when he fell head over heels into the huge cavity, when he was only twelve years old! Then, onwards through Cae Gymro farm, and the Ffridd to Moel Faban, where there were interesting slate art activities. (There are a large number of small quarries on the Foel.) Bryn Quarry was a sight to behold and everyone was awe-struck by the magnificent scenery.
Thanks also to Mrs Karen Williams for providing us with photos of Pantdreiniog quarry and for sharing her memories. Mrs Karen Williams described the place in the seventies, when she was a pupil at Ysgol Dyffryn Ogwen and the whole history became alive to our pupils. Click here to see more photos

line

Rev John Pritchard

It is always a privilege to invite Rev. John Pritchard to our morning services. The children listened attentively when learning about the different miracles.
A special welcome was also extended to Rev Christina McCree from Glan Ogwen Church.

line

Police Visit


2 berson PC Maldwyn Williams visited the school to educate the children about how to behave responsibly and wisely and how to stay safe. Click here to see more photos

 

 

 


line

Visit to Beatles Museum, Liverpool


2 bersonAs part of the classwork on the sixties, year 5 pupils visited the Beatles Museum in Liverpool. First of all, they travelled on the Beatles trail hearing about the story on specially designed head-phones. It was possible to visit the Cavern Club and get a taste of life in the sixties through all types of artefacts e.g. John Lennon’s white piano and Paul Mc Cartney’s guitar. Resources on the Body. Click here to see more photos

 

 

 

 

 

line

The skeleton


2 berson

Many thanks to Mr Robert Hughes for borrowing special resources for Y2 and 3 pupils! Here are Mathew and Erin looking after our skeleton!

 

 

 

 

 

 

line

Stwff Straeon y Chwarel
Remember that ‘Stwff a Straeon y Chwarel’ will be held at Ysgol Llanllechid between 6.30pm – 7.30pm on November 9th, 2016. This is an evening with Côr Meibion y Penrhyn. We invite anybody from the area to turn in to reminisce about the following:
• Home and quarry life
• Place names
• Sayings and nicknames
• Traditions and customs
• Socializing and leisure-time activities
We eagerly look forward to hear your stories. Visit us for a cuppa and a chat. It would be a privilege to put some of your memories down on record! Here is some of the vocabulary that we learn in school: bargan, clwt, rybelwr, swpar chwarel, crawan, gwythien, caniad corn, ponc, cwt tân, Jerry M, caban, cŷn, tun bwyd, ffustion, hollti and naddu.

Cwmni Anelu
Thanks to Mr Stephen Jones for taking our older pupils on walks around the local area. What better way for the children to get to know their surroundings and neighbourhood. Thanks very much.

line

Tatws Bryn – vegetables for everybody
In mid-September, the Reception class visited Fferm Bryn Hafod-y-Wern, Llanllechid to see how Chris Jones grows his vegetables from seeds. All kinds of vegetables are available here – e.g. beets, broccoli, cabbage, cauliflower, potatoes, swedes, sweet corn and many other. Thanks to Chris Jones for his gift of a box of vegetables for the school. The children used this by preparing a delicious soup from all of this. Chris sells these boxes to the area’s residents and everybody praised him for the freshness of his produce! We look forward to the next visit and thank you for your welcome! For more information, go to tatwsbryn@yahoo.com website.

line

 

Revolting Rhymers
plantClick here
for more information
 

poster

line

September Poem
2 berson

 

 

 

line

Eryri Primiary Gymnastics Competition 2016

Letter - click here

More details - click here

line

Disco Bangor Ogwen Area
poster

 

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

Launching Ynni Ogwen
2 bersonYsgol Llanllechid is very proud to be associated with the new local enterprise Ynni Ogwen, which has close links to many of our class themes - especially renewable energy. Mrs Meleri Davies has talked to all the pupils about the scheme and on Monday July 11th two members of the green committee - William and Gwion went to the launch. We wish all associated well with this exciting project.

line

Youth Enterprise
Recently, year 4 pupils participated in a campaign involving Youth Enterprise. Mr Griffiths from Youth Enterprise visited the children to give three sessions that focused on setting up an imaginary business. The pupils discussed the importance of communication, people, responsibilities, premises and supply network when setting up a company. The final task was to investigate and design an authentic fruit juice carton for their company.

line

Gwynedd and Isle of Anglesey Schools Sports Awards Evening
The school had the privilege of joining the choir of Ysgol Dyffryn Ogwen and the Choir of Ysgol Penybryn in a Gwynedd and Isle of Anglesey schools sports awards evening. Representatives from year five attended the evening at Caernarfon tennis centre to sing Sosban Fach and Rhedeg i Paris, and there was plenty of singing songs that have close links to the sporting world. Thanks to Mr Hefin Evans – head of the music department aYsgol Dyffryn Ogwen for the invitation and to the parents for ensuring the children’s attendance.

line

Rhyd Ddu 2016
This year, year 6 pupils again visited Rhyd Ddu outdoor centre to develop their outdoor skills. On the first day, a delightful trip was held around Llyn y Dywarchen, listening to the old popular tale presented by our guide Mr Cemlyn Jones. Every pupil wore suitable footwear and waterproof clothing. The pupils prepared their lunch boxes at the centre, and they ate a scrumptious supper. The pupils were up at the crack of dawn on the second day, and set off for the summit of Snowdon and arrived trhere three and a quarter hours later. They were an excellent group again this year, and we thank the staff for giving of their time and care, as well as Mr Cemlyn Jones and Mrs Morfudd Thomas.

Trawsgwlad Faenol

poster

Click here for more details

 

line

Prynhawn Agored (Welsh only available)

2 bersonDiolch i bawb a ddaeth i Ysgol Llanllechid i gefnogi ein prynhawn agored. Bu`n brynhawn braf a chafwyd cyfle i weld y plant yn ymwneud a`u gwahanol dasgau. Cafwyd cyfle hefyd i bori drwy hen lyfrau log o`r flwyddyn 1905 ymlaen. Braf oedd cael cyfle i gymdeithasu a sylwi ar yr holl newidiadau ym myd addysg. Roedd y baned werth ei chael gan Ms Leanne , Anti Wendy ac Anti Gillian cyn i bawb ei throi hi am adref! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Cystadleuaeth Cyfeiriannu Rhyng Siriol (Welsh only available)

2 fachgenLlongyfarchiadau i Cai Wyn ac Idwal Temple Morris ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu o amgylch y Plas ym Machynlleth yn ddiweddar. Daethant yn bedwerydd mewn cystadleuaeth wrth gystadlu yn erbyn Siroedd Caerfyrddin a Gwynedd ac rydym yn falch iawn ohonynt. Diolch i Mrs Jen Temple Morris a Mrs Ceri Davies am gludo'r hogiau i Fachynlleth.

 

 

 

 

line

Urdd Sports

Urdd SportsUrdd Sports Results - click here
line

Hedd Wyn Workshop
It was a pleasure to visit Plas Tanybwlch to take part in a special workshop in order to commemorate Hedd Wyn. A special welcome was received by the trumpeter Paul Hughes, and a poem was gratefully received by the bard Guto Dafydd. In addition, it was great to listen to Aled and Dafydd from the pop group Cowbois Rhos Botwnnog and Haf Llywelyn, the author of Cyn diffodd y Sêr. The remainder of the time was spent enjoying a creative workshop by Siwan Llynor and The Welsh Fusiliers.

line

Childhood Influenza Vaccination Programme

Letter - click here

Information - click here

line

(Welsh only available)

Ffarwelio â Mrs Heather Williams
Anti Heather ac eraillAr ôl cyfnod o ddwy flynedd ar hugain o wasanaeth i Ysgol Llanllechid, ffarweliwyd a Mrs Heather Williams mewn gwasanaeth arbennig yn neuadd ein hysgol. Cafwyd cyfle i hel atgofion, a bu`r plant yn morio canu i Anti Heather cyn i ni gyflwyno anrhegion mewn seremoni arbennig. Roedd Llyr a Bobi Jac wrth eu boddau cael tynnu lluniau hefo Anti Heather! Diolchwn i Heather am ei chyfraniad a`i gwaith caled i Ysgol Llanllechid dros yr holl flynyddoedd. Rydym yn gwybod na fyddwch yn cadw`n ddieithr o hyn ymlaen. Pob dymuniad da i chi yn eich swydd newydd.

Click here to see the photos

line

Bedydd

plantAeth disgyblion dosbarth Mrs Parry Owen draw i gapel Carmel ac yno cafwyd bedydd yng nghwmni Mrs Helen Williams. Profiad a hanner. Diolch am y croeso ac am yr addysg.
Click here to see the photos


(Welsh only available)

Rhagoriaeth yn Ysgol Llanllechid
Mae’n fraint gennym gyhoeddi fod Ysgol Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan arolygwyr ESTYN ym mis Mawrth eleni a daethpwyd i`r casgliad fod agweddau o ragoriaeth yn ein hysgol, sy`n adlewyrchu`r profiadau deinamig a`r safonau uchel. Mae`r adroddiad yn tystio i ymdrechion ein disgyblion; ymroddiad yr holl staff, cefnogaeth ein rhieni ac arweiniad ein Llywodraethwyr.

Dywed yr adroddiad fod safonau’r ysgol yn y Cyfnod Sylfaen yn y 25% uchaf drwy Gymru ym maes llythrennedd a mathemateg yn ystod y dair blynedd diwethaf. Yn yr un modd, yn yr Adran Iau, mae perfformiad yr ysgol mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y 25% uchaf, ac yn uchel ym maes Llythrennedd, yn ystod yr un cyfnod.

Dywedir fod darpariaeth yr ysgol ar gyfer datblygu agweddau ysbrydol a diwylliannol yn gadarn iawn a chanmolwyd ein gwasanaethau a’n sesiynau cyd-addoli yn fawr.

Barnwyd fod y ffordd y mae`r ysgol yn hyrwyddo gofal a lles y disgyblion yn rhagorol.

O ran arweinyddiaeth, dywedir fod arweinyddiaeth y Pennaeth a`r tîm rheoli yn flaengar a chadarn ac yn gosod cyfeiriad strategol clir i ddatblygiad yr ysgol.

Nodwyd fod gan yr ysgol ystod dda o bartneriaethau strategol sy’n ehangu profiadau dysgu’r disgyblion yn llwyddiannus ac sy’n cael effaith arwyddocaol ar eu deilliannau a’u safonau.

Wrth ystyried gwerth am arian, mae’r ysgol yn rhoi gwerth da am arian, yn nhermau deilliannau disgyblion ac ansawdd y ddarpariaeth.

Dywedodd Mr Walter Williams, Cadeirydd y Llywodraethwyr,

“Mae hwn yn adroddiad y gall pob un o randdeiliaid Ysgol Llanllechid ymfalchio ynddo. Ar ran y Llywodraethwyr a`r rhieni, dymunaf longyfarch a diolch i`r brifathrawes a`i staff i gyd am eu holl waith caled a`u hymroddiad. Llongyfarchiadau gwresog ar adroddiad mor dda ac am gyrraedd y safonau uchel.”

line

Llongyfarchiadau i  Gylch Meithrin Llanllechid
Mae Cylch Meitrhin Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan ESTYN!

Dywed yr adroddiad fod,
“Cylch Meithrin Llanllechid yn darparu cwricwlwm effeithiol ac mae’n adlewyrchu ethos y Cyfnod Sylfaen yn dda. Mae’r profiadau dysgu yn targedu anghenion a diddordebau’r plant yn llwyddiannus”

“Mae’r arweinydd yn cynllunio’r cwricwlwm ac mae’r staff yn chwarae rhan weithredol gyda’u syniadau a’u mewnbwn yn ddyddiol”

“Mae’r staff yn rheolil ymddygiad plant yn dda iawn”.

“Mae’r arweinydd yn rheoli addysgu a dysgu’n dda ac mae’r disglwyliadau yn uchel”.

“Mae’r arweinyddiaeth yn gadarn”.

“Mae’r cyswllt gyda’r ysgol yn gadarn iawn”

“Yn sgil y ddarpariaeth, y staff diwyd, y pwyllgor rheoli cefnogol a’r arweinyddiaeth bwrpasol, mae’r lleoliad yn darparu gwerth da iawn am arian”.

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Debbie Griffiths  ar  ei harweinyddiaeth ac i weddill y staff am eu gwaith caled. Llwyddiant yn wir!

 

line

Lynne Edwards

Daeth cwmwl tywyll a thon o dristwch dros yr ardal yn ddiweddar, a phawb yn ceisio dygymod â cholled teulu Mr a Mrs Dafydd Griffiths, Dylan, Liam, a Sion bach, sydd ym Mlwyddyn 3, ac sy'n 7 oed. Bu farw mam Sion yn dawel yn ysbyty Walton ar ddydd Sul, Mai 29 yn dilyn llawdriniaethau. Gedy fwlch anferth ar ei hol, nid yn unig ar yr aelwyd, ond yn yr ardal gyfan. Roedd Lynne, neu Cockles, i'w ffrindiau, yn gymeriad dymunol, hwyliog a chlen oedd pob amser yn barod ei gwen a'i sgwrs. Ac, er fod ei hangladd wedi ei gynnal ar Fehefin 7fed, mae'n dal i fod yn anodd credu ein bod wedi colli Lynne. Gobeithiwn yn wir y bydd y teulu a'i holl gydnabod a'i ffrindiau yn cael nerth i wynebu'r dyddiau a'r wythnosau nesaf, ac yn llwyddo i gael rhywfaint o gysur wrth hel atgofion amdani a chofio'r amseroedd da.....A gwyddom fod y gynghanedd: "Cledd a mîn yw colli mam" yn boenus o wir ar adeg fel hon.

line


Llongyfarchiadau

Llongyfarchwn Ffion Mai Jones a`i gŵr Dewi ar enedigaeth yr hogyn bach delia a welsoch erioed - Gruff Lloyd Jones! Edrychwn ymlaen at gael ei weld yn fuan!

line

Y Ci Defaid
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell – i’r mynydd
A’r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
Thomas Richards, Wern, Llanfrothen 1948

ci defaid

Ar ôl bod wrthi`n arlunio`r darlun bendigedig o`r ci defaid, gan efelychu arddull Kyffin Williams, a dysgu`r englyn ar y côf, aeth dosbarth Mrs Marian Jones i wylio taid Erin Jones, Mr Kevin Eccles yn dangos ei ddoniau gyda`i gwn defaid. Roedd Jess a Cadi ar eu gorau, - y ddwy yn gwrando’n astud ar y cyfarwyddiadau. Rhyfeddod oedd deall sut oedd un ast yn dysgu oddi wrth y llall. Roedd Erin yn falch o gael dangos ei dafad hi i weddill y plant, sef yr unig ddafad ddu yn y cae! Diolch yn fawr iawn i Kevin a Wendy Eccles am y croeso, ac am drwytho ein plant mewn sgiliau cefn gwlad.

Click here to see the photos

 

line

Taith Addysgol i Landudno
plantAeth dosbarth Mrs Tegid ar daith i Landudno yn ddiweddar, ac un o`r uchafbwyntiau oedd dod wyneb yn wyneb â Blodwen! Pwy ydi Blodwen? medde chi! Wel, mae stori Blodwen yn un rhyfeddol! Roedd hi`n trigo ar lethrau`r Gogarth yn amaethu dros bum mil o flynyddoedd yn ôl, ac mae`r gwybodusion wedi gallu darganfod llawer am ei hanes a`i ffordd o fyw, yn yr oes bellenig honno. Rydym wedi dysgu ei bod rhwng 55 a 65 pan fu farw, a chladdwyd mochyn hefo hi yn y bedd! Roedd Blodwen oddeutu pum troedfedd a dengys ei breichiau ei bod wedi arfer cario nwyddau trwm. Hefyd, yn ddiddorol iawn, gellid dweud mai`r rheswm iddi farw oedd y ffaith ei bod yn dioddef o gancr y fron... Cafwyd cyfle i ymweld â nifer o atyniadau yn ystod y dydd, ac oedd, roedd hi`n ddiwrnod braf o haf! Pawb wedi mwynhau a dysgu llawer! Click here to see the photos

line

Plannu tatws
Diolch i Idris, Idwal a Marged Temple Morris, Fferm Tan y Garth, Gerlan, am gasglu tail gwartheg i ni ar gyfer plannu tatws. Disgwyliwn yn eiddgar at gael gweld ffrwyth ein llafur!

line

Ymweliad gan PC Williams
plantNeges bwysicaf PC Williams oedd: Peidiwch â chael eich dylanwadu gan bobl eraill sy`n eich arwain ar gyfeiliorn. Digon gwir! Trafodwyd cyffuriau a`u heffaith ar unigolion a`u teuluoedd. Gwers bwysig iawn.

 

 

 

 

line

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd !
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth i`r plant chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Braf croesawu mis y mel! Click here to see the photos

line

Dysgu am Kenya
Afonydd Cymru a'r byd oedd maes astudiaeth y disgyblion hynaf yn ystod yr hanner tymor hwn. Braint oedd croesawu Karen Brock, sef mam Ursula, sydd wedi treulio amser yn byw yng ngogledd yr Affrig. Croesawyd Mrs Brock i'r dosbarth i siarad gyda'r plant a soniodd am fywyd ar y fferm gan ganolbwyntio ar ffrind iddi oedd yn gweithio fel ffermwraig; dynes arbennig o'r enw Mary. Roedd Mary yn gofalu am ei theulu ac yn gweithio`n galed yn tyfu bwyd ar y fferm. Pan oedd yr hîn yn ffarfriol roedd y cnwd yn lluosog, ond stori hollol wahanol oedd hi mewn sychder. Cawsom fore bendigedig yng nghwmni Karen ac roedd yn agoriad llygad cael cymharu Cymru a Kenya.

line

Cyfeiriannu
disgyblionMae tymor yr haf yn gyfle i'r disgyblion hynaf gael datblygu eu sgiliau cyfeiriannu ar dir yr ysgol ac yna oddiar dir yr ysgol. Mae'r disgyblion yn ffodus o gael cymryd rhan mewn gwyl gyfeiriannu yn lleol ar dir Parc Padarn yn Llanberis. Eleni, fe aeth disgyblion blwyddyn 6 i Lanberis ac fe gawsant hwyl dda ar deithio o amgylch y parc yn chwilio am y baneri penodol. Fe lwyddodd dau bar i orffen yn y deg uchaf sef Idwal, Cai Wyn, Sam a Danial ac aeth Sam, Idwal, Osian Davies a Cai Wyn i'r rownd nesaf yng Nglynllifon. Fe lwyddodd Idwal a Cai i ddod yn ail allan o'r holl ysgolion ac fe fyddant yn mynd trwodd i'r rownd nesaf ym Machynlleth. Da iawn i bawb am lwyddo, a diolch hefyd i fam Idwal am gludo'r pedwar i Lynllifon.

line

Cwrwgl
plantAr fore hyfryd o haf, daeth Mr Haydn Davies a'i gwrwgl ar iard yr ysgol. Magwyd Mr Davies yn Sir Aberteifi. Soniodd wrth y plant am ei ddyddiau yn rhwyfo ar yr Afon Teifi yn ei gwrwgl arbennig wedi ei wneud o'r goeden onnen a'r gollen ynghyd a calico a bitumen. Dyma oedd ei gwrwgl personol ef - y cwrwgl yr oedd ef yn ei defnyddio i bysgota a dal eogiaid. Cawsom glywed am lawer o'i anturiaethau difyr yn y cwrwgl, ac ambell gyfrinach hefyd!! Diolch i Mr Davies am ei sgwrs ddiddorol dros ben ac am roi'r cyfle i'r plant gael profiad gwerth chweil. Click here to see the photos

line

Fron Goch
plantBu`r dosbarth Meithrin yng nghanolfan Arddio Fron Goch. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am dyfiant blodau, perlysiau, ffrwythau a llysiau. Cafwyd llawer o hadau a phlanhigion yn y Ganolfan a bu`r plant bach yn eu plannu yng ngerddi`r ysgol. Click here to see the photos

 

 

line

Llyfrgell Cenedlaethol
Dewiswyd Ysgol Llanllechid gan y Llyfrgell Genedlaethol i gymryd rhan mewn prosiect arloesol sef er mwyn creu adnodd digidol cyffrous yn seiliedig ar thema arbennig. Oherwydd fod Ysgol Llanllechid wedi ei lleoli mewn ardal hanesyddol ac unigryw, penderfynodd disgyblion Blwyddyn 6 greu adnodd digidol yn seiliedig ar yr ardal leol drwy animeiddio, sganio a ffilmio. Edrychwn ymlaen at gael ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol draw yn Aberystwyth i ddathlu lansiad yr adnodd digidol!


line

Cyfeiriannu
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis. Llongyfarchiadau arbennig i Sam, Osian,Cai Wyn a Idwal ar lwyddo i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.

line
Cylch Meithrin Llanllechid


poster

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

 

Cyngor Ysgol (Welsh only available)
Da iawn i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r weithgaredd sgipio noddedig hefo’r plant, rhieni a’r Llywodraethwyr. Casglwyd £234.31 tuag at Ymchwil y Galon.


line

Urdd Eisteddfod
Our warmest congratulations to the Cerdd Dant party on their tremendous achievement in reaching the National Eisteddfod.Well Done! We are very proud of you all. All the best in the National Eisteddfod.

Congratulations also to the Unison Party who also were awarded the third prize. Once again Efa Glain has axcelled herself with her success in the solo Cerdd Dant by winning first prize ! We congratulate Idris and Idwal on winning first prizes in the Art and Craft section of the Urdd Eisteddfod.


line

 

Translation coming soon ...

Croeso’n ôl
Croesawn Ms Rhian Haf yn ôl i`n plith a felly hefyd Ms Angharad a Ms Holly. Croeso nôl hefyd i Mrs McDonald i`r gegin.


line
Priodas Arian
Llongyfarchiadu mawr i Mrs Rhian Jones a’i gŵr, Mr Gerallt Jones ar ddathlu eu priodas arian. Ymlaen rwan am y 25 nesaf!


line
Dyweddio
Llongyfarchiadau i Martha Parry-Owen ar ei dyweddiad â Mark yn ddiweddar.


line
Rhannu Arfer Dda: KiVa
Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Report by Carlos Manuel Sánchez - click here


line
Yr hîn yn cynhesu!
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB, Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl, a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Tydi`n braf croesawu mis y mel, `dwch! Click here to see more photos


line
Cwmni Da
Daeth dau o aelodau Cwmni Da i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal Gweithdy Drama gyda disgyblion blwyddyn 4 a 5. Cafwyd gweithdy cyffrous a bywiog. Cafodd y disgyblion gyfleon i ymateb yn ddramatig i wahanol sefyllfaoedd. Cafwyd sesiwn cynhesu i fyny bywiog oedd yn canolbwyntio ar ddangos rheolaeth wrth ddilyn cyfarwyddiadau amrywiol. Yna cafodd y disgyblion gyfleon i chwarae rôl a datblygu sgiliau cymeriadau. Roedd pwyslais bob amser ar wella ac amrywio’r perfformiad. Diolch am brofiad gwahanol ac unigryw. Braf iawn oedd croesawu Elin Gwyn yn ôl i’w hen ysgol!


line

Becws Cae’r Groes
Tro dosbarth Mrs Williams oedd ymlwybro draw i Fecws Cae’r Groes y tro yma er mwyn cael blasu`r cynnyrch lleol! Diolch i Fecws Cae`r Groes am y cacennau cri blasus, - fe`u rhannwyd ymysg y teuluoedd. Cwestiwn i chi! Dyfalwch faint o gacennau cri sydd yn cael eu cynhyrchu yn ddyddiol yn y Becws! Ateb: Ugain mil! Pan yn siopa, mynnwch gacennau cri Becws Cae`r Groes, Rachub!


line
Ynni Ogwen
Rydym wrth ein boddau cael cyd-weithio gydag Ynni Ogwen, a braint yn wir oedd cael croesawu Meleri , mam Lloer a Gwydion atom i roi cyflwyniad a ysbrydolodd ein disgyblion i gyd yn neuadd yr ysgol, ar ein diwrnod Ysgol Werdd. Er mwyn diolch i`r siaradwyr, cafwyd cyfle i gyd-ganu rhai o`n hen ffefrynnau e.e. Defaid William Morgan, Rownd yr Horn, Clychau Aberdyfi, Ar lan y mor a`i donnau ac adrodd ein hoff farddoniaeth gan gynnwys: Ffarwel i Gwm Penllafar.


line
Glanllyn
plantAeth criw egnïol ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glynllyn i fwynhau tridiau o heulwen braf a gweithgareddau awyr agored ar lan llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys dringo, bowlio deg, nofio, y cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth, cyfeiriannu, taith o amgylch Llyn Tegid a chanŵio! Roedd y disgyblion wedi blino’n lân erbyn iddynt ddychwelyd ar y prynhawn dydd Gwener! Diolch i’r holl staff am eu gofal o’r disgyblion yn ystod yr ymweliad. Click here to see more photos


line
Noswaith o Ddawns
plantDaeth dyddiad Noswaith o Ddawns y Galeri i`r fei unwaith eto, a`r plant werth eu gweld yn eu dillad dawnsio lliwgar. Y dawnswyr y tro hwn oedd Efa, Tiah, Kayla, Ellie, Ella, Erin, Megan, Hanna, Leni, William, Osian Jones, Aron, Maia a Mali. Roedd y ddawns ei hun yn gymysgedd o ‘ddisgo’ a dawnsio stryd’ a phawb yn cydsymud yn osgeiddig! Diolch yn fawr i Miss Nicola a Miss Sara am hyfforddi’r plant i safon mor uchel! Click here to see more photos


line
Ras Moel Wnion
plantRoedd dydd Sadwrn Ebrill 23, sef diwrnod Ras Moel Wnion, yn llwyddiant ysgubol! Daeth cant a phedwar o redwyr i Ysgol Llanllechid o ardal eang a phob un ohonynt wedi llwyddo i redeg i ben Moel Wnion ac yn ôl i Ysgol Llanllechid.Ynghyd â hyn, cafwyd rasus i’r plant ar gae’r ysgol o dan ofal Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod bendigedig, awyr las ac awyrgylch braf a phopeth yn rhedeg fel cloc. Diolch arbennig i Dr Ross Robert (tad Evie a Harri) am ei waith caled yn trefnu ac i Mr Stephen Jones (tad Danial a Dafydd), Cadeirydd y Pwyllgor Rhieni/Athrawon am ei waith.Yn wir, diolch i holl aelodau’r Gymdeithas Rhieni /Athrawon a phawb a weithiodd yn galed yng nghegin yr ysgol, sef Anti Gillian, Anti Carol, Caroline Jones, Iona Robertson, Lowri Roberts ac Emma Roberts. Roedd yr holl gacennau a’r cawl cennin yn hynod flasus a’r rhedwyr a phawb arall yn llowcio’r cyfan, gan lyfu eu gweflau! Diwrnod hynod o lwyddiannus! Ac, fel unrhywbeth sy’n llwyddiant ysgubol, melys moes mwy! Felly cofiwch edrych allan am y dyddiad y flwyddyn nesaf! Meddai Gwyn Williams, un o’r rhedwyr, “Diolch am drefnu ras fythgofiadwy, wedi ei threfnu yn dda gyda phawb yn tynnu hefo’i gilydd i wneud campwaith llwyddiannus.” Braf iawn gweld yr ysgol yn cydweithio mor effeithiol hefo aelodau’r gymuned fel hyn, a chyfraniad ein rhieni yn allweddol i’n llwyddiant. Click here to see more photos


line
Owain Glyndwr - Ymarferion
plantWrth i gôr yr ysgol baratoi at gyngerdd mawreddog Pontio fe ddaeth Mr Bryner Jones i’r ysgol i sôn am hanes Owain Glyndwr. Roedd y côr yn canu cân am Owain Glyndwr allan o’r sioe gerdd ‘Y Mab Darogan’ gan Penri Roberts, Linda Gittins a Derek Williams. Felly roedd yn fendigedig cael ychydig o hanes Owain Glyndwr er mwyn tanio dealltwriaeth y plant o eiriau’r gân a’i neges. Diolch i Mr Bryner Jones am ei sgwrs ddifyr.
Grace, Elan, Maia, Hanna a Megan yng nghwmni Mr Bryner Jones ac Mrs Enid Griffiths.


line

Perfformiad Pontio
plant Llongyfarchiadau i gôr Ysgol Llanllechid ar eu perfformiad gwefreiddiol yn y cyngerdd mawreddog ‘Gwaddol’ ar lwyfan Pontio ar Ebrill 30eg. Roedd hi`n fraint i gôr yr ysgol rannu llwyfan gyda John Pierce Jones, Cefin Roberts, John Ogwen, Maureen Rhys, Iwan Charles, Alys Williams a Chôr Ieuenctid Môn a chyflwynydd y noson oedd Hywel Gwynfryn. Anrhydedd yn wir!Llongyfarchiadau i`r côr am eu perfformiadau o safon uchel, a da iawn hefyd i’r plant oedd yn canu a dawnsio cân Hogiau’r Buarth gyda Iwan Charles, sef Erin Griffiths, Adam Williams, William Roberts, Mared Morris, Cai Wyn Davies a Cerys Elen.Llawer o ddiolch i Mr Huw Edward Jones am hyfforddi’r disgyblion ac i Mrs Enid Griffiths am gyfeilio. Diolch hefyd i Ms Rhian Haf am ei chymorth gyda’r gwisgoedd.Noson i’w chofio! Diolch i bawb!
poster


line
Tesco
Aeth dosbarth Mrs Rona Williams i Tesco yn ddiweddar i ddilyn taith ein bwyd ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Cafodd pawb gyfle i flasu bwydydd iach, gwneud bara, dysgu am wahanol gaws, a bwydydd mor. Cafodd pawb lond bag o nwyddau i fynd adref yn ogystal a llond bbocs o nwyddau iach i’r ysgol!


line
Taith i’r Sŵ
plantAeth dosbarth Mrs Marian Jones i’r Sw Fynyddig ym Mae Colwyn, er mwyn cael astudio anifeiliaid fel rhan o’u thema. Gyda phelydrau haul ddechrau Mai yn eu hanterth, cafodd y plant weld llu o anifeiliaid, - rhai nad oeddent wedi eu gweld erioed o’r blaen, fel y Panda Coch swil a’r aderyn hyfryd o Affrica, sef y Drudwy Ysblennydd yn ei amryliw blu a`i wisg o liwiau llachar! Dotiodd y plant at y neidr anferthol, y teigrod hardd a`r mwnciod bywiog. Diwrnod gwerth chweil! Click here to see more photos


line
Y Llyfrgell Genedlaethol
Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cyd-weithio gyda`r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac yn casglu henebion ynghyd ar gyfer eu rhoi ar gôf a chadw.

Penblwydd Hapus (Welsh only available)
Penblwydd Hapus i Anti Gillian oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid! Mwynhewch y dathlu a`ch penblwydd arbennig! Llongyfarchiadau hefyd ar ddod yn nain i William Ellis! Cyfle arall i fagu a sbwylio!

line
Diolch (Welsh only available)
Diolch i Mrs Ffion Mai Jones am dreulio cyfnod hefo ni yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau dros yr wythnosau a`r misoedd nesaf, a chofia ddod â`r bychan i`n gweld!


line

Eisteddfod Cylch yr Urdd (Welsh only available)
plantCafwyd Eisteddfod Cylch hynod lwyddiannus. Dyma nhw`r canlyniadau:

 

 

 

 

 

 

Name Competition Position
Gwenno Beech Solo Year 2 1
Lois Jones Solo Year 3/ 4 1
Erin Griffiths Solo Year 5/ 6 2
Mari Bullock Solo Year 5/ 6 3
Lois & Efa Duet Year 5/ 6 1
Parti Unsain Parti Cain 1
Côr Côr Ysgol Llanllechid 2
Mared Morris Unawd Alaw Werin 2
Mari Bullock Piano 3
Gwenno Beech Cerdd Dant Solo 2
Efa Glain Jones Cerdd Dant Solo Year 5/6 1
Parti Cerdd Dant Parti Ysgol Llanllechid 1
Seren Roberts Recitation Yr 2 and younger
2
Chenai Chicanza Recitation Year 3 / 4 2

Diolch yn fawr i Mr Huw Edward Jones, Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mrs Menai Williams a Mrs Helen Williams am eu gwaith ac i Miss Elin Lloyd Griffiths am gyfeilio i`r côr.

line
Cyngerdd Dydd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn (Welsh only available)
plantBu`n fraint cael rhannu llwyfan gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru yn Nghastell Penrhyn ar ddiwrnod ein nawdd sant. Diolch yn fawr i Mr a Mrs Bevan am y gwahoddiad. Bu`n brofiad bendigedig i`n disgyblion. Llongyfarchiadau i Gwydion Rhys ar safon ei berfformiadau ar y soddgrwth! Anhygoel Gwydion! Rydym yn falch o gael dweud dy fod yn un o`n cyn-ddisgyblion!

Click here to see the photos

line
Te Bach Cymreig Dosbarth Mrs Rona Williams (Welsh only available)
Bu`r disgyblion yn brysur yn gwneud cacennau cri! Be ` well?! Cacen gri a phaned!

Click here to see the photos

line
Capel Carmel a Thaith o Amgylch Rachub (Welsh only available)
Diolch i Mrs Helen Williams am y croeso cynnes, pan aeth dosbarth Mrs Wilson i ymweld â chapel Carmel yn ddiweddar. Cawsant ddysgu am nodweddion y capel a`r holl weithgareddau gwahanol sydd yn cael eu cynnal yno. Cafwyd cyfle i graffu ar y Beibl mawr, sefyll yn y pulpud ac eistedd yn y sedd fawr. Y diwrnod canlynol, tro dosbarth Mrs Bethan Jones oedd hi i gael eu tywys o amgylch Rachub, gan Mrs Helen Williams. Cafwyd taith gerdded llawn hanesion, a`r disgyblion yn cael cyfle euraidd i ddysgu am eu hardal leol. Diolch i Mrs Helen Williams!

line
Ymweliad Prifardd (Welsh only available)
plantBraint oedd cael croesawu y Prifardd Ieuan Wyn at y dosbarthiadau hynaf. Bu trafod brwd ar bontydd yr ardal – eu henwau a`u lleoliadau. Dyma beth oedd addysg werth chweil; cael dysgu am yr hyn sydd wrth eu traed a dysgu am hanes, er mwyn ei gadw ar gôf a chadw, i`r cenedlaethau sydd i ddod. Diolch yn fawr.

Click here to see the photos

line


Dr J.Elwyn Hughes
(Welsh only available)
plantBraint arall oedd croesawu Dr J.Elwyn Hughes i`n plith, wrth i ni wrando`n astud ar ei anerchiad i`r disgyblion hynaf ar y Rhyfel Mawr a`i ddylanwad ar Ddyffryn Ogwen a thrigolion yr ardal. Cafwyd gwrandawiad astud, a`r disgyblion wedi eu cyfareddu gyda`r holl hanesion difyr. Diolch o galon i chi am ddod atom ac am rannu o`ch fynnon wybodaeth ddi-waelod.

Click here to see the pictures

line


Diwrnod y Llyfr
(Welsh only available)
Cafwyd môr o liw a`r plantos i gyd yn werth eu gweld – pob un wedi gwisgo yn debyg i`w hoff gymeriad!

St David's Day Concert at Penrhyn Castle

poster

Concert starts 7.30pm
Be at the castle by 6.45pm

Click here for more information

 

 

 

 

 

 

 


line

Meilyr Owen - Cadw'n Iach

plant

 

 

Click here to see the photos

 

 

 

 

 

 

line

Marriage and Bereavement
The events that occurred in December in Cynan’s family were heart-breaking and heart-rending. On Saturday December 12th, Cynan’s mother and father namely Tracy and Geraint Jones got married in the Alaw ward, but, two days later, Geraint passed away. There was a large congregation at the funeral service at Bangor crematorium and his brother, Lesley, paid a worthy tribute to the late Geraint Jones. We send our deepest condolences to Cynan, Tracy Jones, Valerie and Islwyn Jones, Lesley and Gethin Jones and to Dafydd and Gillian Griffith and the entire family on their loss of losing such a special husband, father, son and friend.

line
Condolences to a Former Teacher
We send our warmest regards to Mrs Eirian Jones, Jennifer, Alison and their families on their bereavement in losing a very dear husband, father and grandfather, Dr Robert Jones. It was a privilege to listen to his daughters paying tribute to their father during the funeral service that was held at Bereia Newydd Chapel in Bangor. Dr Jones was a multitalented, exceptional person and will be sorely missed by all. We send our sincere condolences to Eirian; you will certainly be in our thoughts during the coming weeks and months.

line
Codoleneces to one of our Governors
We send our regards and condolences to Mr and Mrs Godfrey Northam; Mr Northam’s sister passed away recently.

line
Plas Tan y Bwlch and Portmeirion
boyYear 5 and 6 pupils spent a day learning about two well-known figures in the history of Wales - Clough Williams Ellis and Hedd Wyn. At Portmeirion, the children toured this unique village, learning about the architect Clough Williams Ellis’ likes and his dream of creating a location that combined various styles and traditions. At Plas Tan y Bwlch, the pupils learnt about the story of the bardd y gadair ddu. Currently there has been a huge investment in the Ysgwrn and the Ysgwrn will re-open to the public following renovation, next year. There was an opportunity to study artefacts from the home and see a full sized copy of the chair, designed by an artist from Belgium.

Click here to see the photos

line
Archives
Our thanks once again to a good friend to the school, Gwenda from the archives office for coming to show artefacts from the Second World War, including gas masks, ration books, helmets and much more. The children are engrossed in this upsetting story, that forms part of our history. See the interesting letter studied by the children the bomb that fell on Caellwyngrydd. Click here to see the photos

line
Dinas Dinlle and Caernarfon Castle
plantYears 5 and 6 went on an excursion and took part in a workshop held at the Royal Welch Fusiliers Museum at Caernarfon castle, where Jerry escorted them through aspects of the Second World War. They also had an opportunity to parade as the regiment’s soldiers, and standing to attention! Next on the agenda was a visit to Dinas Dinlle airfield where they had a good time in the aviation museum and studied some of the aircrafts that flew during the war. The pupils were enthralled and felt like real pilots! Thanks to Dave for the welcome and for the gift of a model aircraft. Excellent!

Click here to see the photosline
Newyddion 9 and Radio Cymru
Did you see Mr Huw Edward Jones’ class on Newyddion 9? You know that Ysgol Llanllechid has been involved with the anti-bullying programmes from Finland, KIVA, for four years, and have subsequently received international attention. Newyddion 9 on S4C and Radio Cymru have heard about our outstanding work and came to observe a lesson in Mr Jones` class. The pupils took part enthusiastically spoke to the news correspondent, Dafydd Gwyn. Well done all!

line
School Council
The School Council continues to work with gusto this term. They have already organized a Santes Dwynwen disco and have created a poster competition to encourage children to drink water in the classroom and much more.

line
Siarter Iaith and Chair for Erin!
Year 6 pupils visited Arfon Tennis Centre to enjoy an afternoon in the company of S4C Tag show presenters. After singing several songs, there was an opportunity to join in games and competitions were held. We are extremely proud of Erin Robertson! From amongst all the children, Erin won the chair, having taking part in a limerick competition. She was chaired in front of all the children at a special ceremony!

line
Wrexham – Celts Yr 3
plantMrs Bethan Jones` class had an excellent day at the Celtic village at Wrexham last week. After meeting Angharad to hear about the tale of Culhwch ac Olwen, the children dressed up as Celts to join Angharad’s tribe. The clothes consisted of a tunic and shoal and it was impossible to recognize the children as their faces were painted blue! Everybody looked aggressive and frightening, ready to frighten the foe! But, there was no opportunity to relax, as they had to beaver away all day! Knitting, designing a shield, making clay pots, building a round house with a dub, before practicing throwing a javelin towards a target to fight the rebelious Romans! It was an eventful, fun day with many very tired Celts arriving back at Rachub!
“I enjoyed building a wall for the round house with daub namely water, compost, grass and clay.” Elan Jones
“I thought that it was an excellent day, the best, because I have learnt how to knit Celts clothing” Chenai.

Click here to see the photos

line
Santes Dwynwen
This was a special day – everybody wore red or pink, and enjoyed a fun disco held at the hall! And a Santes Dwynwen story that was worth hearing! Thanks to the School Council for their hard work. Click here to see the photos

line
Fire Service
plantLance Armstrong visited from the Fire Service to talk about safety at home and reminded the children about the dangers that lurk in our homes. Don`t forget to switch off your electrical equipment before going to sleep!

Click here to see the photos

 

 

line
`Drwg’ Neuadd Ogwen
Years 1 and 2 visited Neuadd Ogwen to watch a special show performed by Cwmni Bara Caws, namely ‘Drwg’. This humorous presentation was about Rhita the Giant. Altogether visual, with a pleasing set, funny puppets and a good story-line!

line
Yr 4 Visit Beaumaris Castle

plant

 

 

Click here to see the photos

 

 

 

 

 

 

line

Pyjama Day Nursery Class
What is going on in the Nursery Class? Everybody has come to school in his/her pyjamas! What fun it is to follow a theme ‘When I go to sleep’!

line
Heroes
Mrs Marian Jones` class talks about heroes and super-heroes during this half term. One day, everybody dressed up as heroes and had fun creating shows on the computer! But you can’t imagine who visited the class last week! Owain Glyndwr himself with his banner and sword! Owain Glyndwr answered all the pupils` questions, and everybody were awe-struck by his story. They also learnt about a poem by Iolo Goch singing the praises of Sycharth and the surrounding gardens:
Popty llawn poptu i’r llys,
Perllan, gwinllan ger gwenllys;
Melin deg ar ddifreg ddŵr,
A’i glomendy gloyw maendwr;
Pysgodlyn, cudduglyn cau,
A fo rhaid i fwrw rhwydau;
Amlaf lle, nid er ymliw,
Penhwyaid a gwyniaid gwiw,
A’i dir bwrdd a’i adar byw,
Peunod, crehyrod hoywryw;
Dolydd glân gwyran a gwair,
Ydau mewn caeau cywair,
Parc cwning ein pôr cenedl,
Erydr a meirch hydr, mawr chwedl;
Gerllaw’r llys, gorlliwio’r llall,
Y pawr ceirw mewn parc arall;
Ei gaith a wna pob gwaith gwiw,
Cyfreidiau cyfar ydiw,
Dwyn blaendrwyth cwrw Amwythig,
Gwirodau bragodau brig,
Pob llyn, bara gwyn a gwin,
A’i gig a’i dân i’w gegin.

line

Wales Football Team
Following the Wales football team’s recent sweeping success, Mrs Marian Jones class has been studying data about our national heroes. And fair play to Mr Meilyr Owen, who visited the class to talk to the children about national ‘caps’. Then, he gave an excellent skills session, and Ina, his niece, was thrilled to bits to see her grandfather in the class! Many thanks Meilyr! An excellent way to spend our Healthy School day.

line
Santes Dwynwen Concert
Thanks to everybody who supported our Santes Dwynen Concert. What a joy it was to hear our pupils who receive instrumental lessons at the school performing; as well as our choir and some Y2 pupils. Thanks to our musicians: Mrs Sioned Webb Jones and Mr Huw Edward Jones for their efforts and to everybody who came to give their support. Thanks also to Ms Leanne, Anti Gillian, Anti Carol, Aunty Wendy for their support and for the bara brith (Anti Gillian)and the delicious heart-shaped biscuits (Ms Leanne).

line

Invitation to the Launch of Ynni Ogwen Cyf (Welsh only available)

posterFel y gwyddoch, mae Partneriaeth Ogwen wedi bod yn datblygu cynllun Hydro cymunedol arloesol ar Afon Ogwen ers tua 2 flynedd. Cynllun cymunedol pur yw hwn. Cynllun rydym eisiau i’r gymuned ei berchnogi ac elwa ohono. Ysgrifennaf felly i’ch gwahodd yn gynnes i lansiad Ynni Ogwen Cyf yn Neuadd Ogwen ar y 27ain o Chwefror am 2 o’r gloch.

 

Click here to read the letter or click here to view the poster

 

 

 
Date for your diary!

On Saturday April 23rd 2016 in conjunction with the Eryri Harriers running club we will be holding Ras Moel Wnion (Moel Wnion fell race) at the school. There will be senior and Junior races and all monies raised will go to the school. The PTA have agreed to help with the running of the event and so any offers of assistance to help on the day from parents would be warmly welcomed.

There will be many ways to get involved, from helping with car parking, marshalling, time keeping, and providing cakes for the runners. This will be a great opportunity to raise money for the school so we hope to see as many of you there as possible (either taking part of supporting members of your family).

There is a facebook page where you can keep up to date with the event (https://www.facebook.com/rasmoelwnion) or you can contact the race organiser Ross Roberts (dad of Evie and Harry) on 07834818553 or ross.roberts@bangor.ac.uk for more details.

line

Priodas a Phrofedigaeth (Welsh only available)
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracey a Geraint Jones yn ward Alaw, ond cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracey Jones, Valerie a Islwyn Jones a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line

Sioe Tag

poster

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

line

Gwobr Aur (Welsh only available)

plant

 

Llongyfarchiadau i Ysgol Llanllechid ar ennill tystysgrif Gwobr Aur, Siarter Iaith.

 

 

 

 

 

Click here to see News from 2012

 

Click here to see News from 2013

 

Click here to see News from 2014

 

Click here to see News from 2015