Ysgol Llanllechid News

 

Information Letter

 • 191020-letter-to-school-english-lrg

 

Click here to download the Information Letter

 

line

 

Admission to Primary School September 2021

 • 141020-mynediad-lrg

 

Click here to download the Admission to Primary School September 2021 poster

Llyfr Mawr y Plant (Welsh only)

Mae rhai o’r plant ieuengaf wedi bod yn hynod brysur yn darllen ac astudio Llyfr Mawr y Plant. Dyna hwyl a gafwyd yn gwneud ffisig i Wil Cwac Cwac!

 

line

 

Caban Ogwen (Welsh only)

Do, cyrhaeddodd y cabanau newydd sbon yn ystod gwyliau’r haf;ac roedd hi’n syndod eu gweld yn hongian yn yr awyr, wrth gael eu cludo i’w lleoliad newydd ym mhen draw’r buarth! Dyma’r ddarpariaeth newydd ar gyfer y Cylch Meithrin, Clwb Cinio a’r Clwb ar ôl Ysgol. Am fwy o fanylion cysylltwch â 07786855333.

 

line

 

Capsiwl Amser (Welsh only)

O dan yr hen gabanau pren roedd capsiwl amser wedi ei greu gan ddisgyblion Mr Huw Edward Jones a Ms Hanna Huws ar y 5ed o Fai, 2005, sef dyddiad yr etholiad cenedlaethol, pan gafodd Tony Blair ei ethol am y trydydd tro. Dyna hwyl oedd cael agor y capsiwl a chraffu ar ei gynnwys!

Roedd rhai o’r disgyblion wedi ysgrifennu darnau yn 2005 o dan y teitl “Goriad Fy Nyfodol” oedd yn rhagfynegi beth fyddent yn ei wneud i’r dyfodol. Dyma ddywedodd Hedd Lewis Roberts, disgybl Bl 6 ar y pryd, “Gwelaf fy nheulu yn hapus yn Pesda Roc yn yfad coca cola, bwyta cwn poeth a byrger…Teimlaf handlan drws fy nhŷ yn Ffarm Corbri, lle ydwi’n byw hefo fy ngwraig a fy mhlentyn. Clywaf fy ffrindiau yn Chwarel Penrhyn yn chwerthin, a dwi’n gweithio yno.”

Meddai Lois Eluned Williams, “Dwi’n eistedd hefo fy nheulu yn Dinas Dinlle, yn bwyta sglodion. Gwelaf fy hen ffrind ysgol Zoe, gyda ei phlentyn bach! Mae fy mhlentyn bach i yn chwarae yn y dŵr. Gwelaf fy hun yn teithio yn y car i Ysgol Llanllechid i wethio.”
Wrth edrych i’r dyfodol, meddai Llinos Mai Hughes,

“Dwi dal i fyw yn Pesda efo fy nghariad. Dwi’n byw mewn bwthyn bach hardd a blodeuog, ac mae pwll nofio yn yr ardd.”

Meddai Llinos Bolton,”Gwelaf fy hun yn chwarae rygbi i Fethesda a fi ydi’r capten! Yn y tim hefyd mae Gwenllian, fy ffrind gorau. Dwi yn nyrs i blant yn Ysbyty Gwynedd.”

 

line

 

Y Chwalfa Fawr (Welsh only)

Yn ystod gwyliau’r haf cafodd yr hen gabanau, oedd wedi bod yn rhan annatod o’r ysgol ers yr holl flynyddoedd, eu dymchwel. Ac, oedd, roedd hi’n chwalfa fawr!!

 

line

 

Gwellhad Buan (Welsh only)

Anfonwn ein cofion at ŵr Mrs Macdonald, Mr Alick Macdonald a dderbyniodd driniaeth yn ddiweddar yn yr ysbyty. Dymunwn wellhad buan hefyd i Mrs Macdonald ac edrychwn ymlaen at eich crosawu yn ôl i’r gwaith yn y gegin yn fuan.

 

line

I Gofio’n Annwyl am Ms Lliwen (Welsh only)

Ar Fedi 23, roeddem yn cofio am Ms Lliwen, gan fod y diwrnod hwn yn dynodi ei phenblwydd yn ddeugain oed. Anfonwn ein cofion cynhesaf at y teulu i gyd, yn eu hiraeth, o fod wedi colli gwraig ifanc, oedd mor arbennig. Anfonwn ein cofion cynhesaf atoch fel ysgol.

 

line

 

Penodiadau (Welsh only)

Croeso cynnes i Mr Llywelyn, sydd yn gweithio fel athro yn yr Adran Iau. Mae’n bleser cael cydweithio hefo Mr Llywelyn! Croeso hefyd i’r cymorthyddion sydd wedi ymuno hefo ni o’r newydd, sef Ms Chloe Simmonds, Mr Iwan Jones a Ms Lois William; y tri ohonynt yn gaffaeliad mawr i’n tîm!

 

line

 

Croeso’n ôl (Welsh only)

Croesawn ein disgyblion a’u teuluoedd yn ôl i Ysgol Llanllechid, i wynebu trefniadau tra gwahanol y mis Medi hwn. Rydym yn parhau i weithredu yng nghysgod Covid 19, ac yn ddiolchgar iawn i’r rhieni am eu cydweithrediad parod, wrth  i ni ymateb i’r holl ofynion newydd. Croeso cynnes i chi i gyd, a chroeso arbennig i’n disgyblion Meithrin, ac i’r disgyblion hynny sydd wedi trosglwyddo atom ar draws yr ysgol.

 

line

 

School Menu and Calender 2020 - 2021

 • Bwydlen 2020-2021
 • School Meals Calender 2020-21

 

Click here to download the School Menu 2020-2021 and School Meals Calender

 line

IMPRORTANT INFORMATION

02.09.20 - FAQs for PARENTS regarding opening Gwynedd schools in September

13.07.20 Do you want to learn or improve your Welsh?

 • 130720-cyrsiau-cymraeg_ysgolion

There are new Welsh courses for complete beginners starting in September - Take advantage of our early bird offer and get 50% off the course fee if you register before the end of July!
Use the discount code CYW20 when registering.

Go to www.learnwelsh.cymru/nw for more information and to register.

 

line

09.07.20 Letter

Parents/carer of Gwynedd school children letter

line

Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd (Welsh only)
Gweithdy Gwyddoniaeth Sbarduno CA2

Arbrofi o Adra: Gwneud Roced
Dyma arbrofion y gall plant 7 – 11 oed eu gwneud ar ben eu hunain gan ddefnyddio pethau sydd gan lawer yn y tŷ.

Click here to visit Arbrofi o Adra: Gwneud Roced on YouTube

Rocket Worksheet

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Wythnos 9

Week 9 challenge! Fitness exercises with Begw and Enya! Remember to practice lots, it's a little more challenging this week! Good luck and have fun

Click here to visit the Tîm Chwaraeon Am Oes Facebook page

line

 

Home Learning Plan - Week 11

Home Learning Plan

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 11.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 11

 

 

 

 

 

Croeso’n ôl (welsh only)

Bydd Mehefin 29 yn ddiwrnod a fydd yn aros yn y côf am amser maith; hwn yw’r dyddiad y bydd rhai o’n disgyblion yn cael eu croesawu yn ôl atom am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Mae’r holl baratoadau erbyn hyn wedi eu cwblhau, a’r cyfan sydd ar ôl rwan yw edrych ymlaen at fore Llun! Croeswn ein bysedd am ddiwrnod heulog! Edrychwn ymlaen hefyd at groesawu Miss Zoe yn ôl yn dilyn ei habsenoldeb mamolaeth.

line

Gwellhad Buan (welsh only)

Dymuniadau gorau i Effy! Mae’n braf dweud bod Effy yn gwella ar ôl ei llawdriniaeth ddiweddar yn Ysbyty Gwynedd.

line

Y Cyfnod Clo (welsh only)

Mae’r cyfnod clo yn parhau i lusgo ymlaen, ac er fod Mark Drakeford wedi llacio rhywfaint ar y cyfyngiadau, parhau mae’r angen i ymddwyn yn gyfrifol; cadw pellter a chadw yn lleol, er mwyn cadw`n iach. Ac, er bod y rheolau yn wahanol drost y ffÎn, ynfydrwydd llwyr oedd y golygfeydd ar y teledu yn ddiweddar lle roedd y traethau yn berwi o bobl, a ninnau’n syllu arnynt yn syfrdan! Do, achosodd cael haul crasboeth ddiwedd Fehefin i’r torfeydd ymgasglu, ac nid yr haul yn unig a ddenodd y torfeydd; erys achos ysgytwol George Floyd am byth, ac yn sgil y digwyddiad creulon, a esgorodd ar brotestio byd eang, llithrodd rheolau Covid. (Braf yw nodi bod y protestiadau lleol wedi cael eu trefnu yn ofalus a`r digwyddiadau wedi bod yn llwyddiant, gan barchu rheolau ymbellhau.) A beth am lwyddiant diweddar tÎm pel- droed Lerpwl? Mrs Nerys Tegid wrth ei bodd, a Mrs Rona Williams ddim mor siwr! Yn naturiol, bu dathlu, ac am ennyd, covid19 yn cael ei anghofio! Pwy sydd yn sôn am ail don `dwch?!

line

Arwyddion o Obaith (welsh only)

Da iawn chi blantos a fu wrthi`n brysur yn gwneud lluniau enfys. Mae torreth ohonynt wedi cael eu gosod ar ffenestri yng nghyntedd Ysbyty Gwynedd i gydnabod gwaith ein gweithwyr allweddol. Mae’n llonni calonnau pawb sy’n mynd a dod, ac yn sicr yn arwydd o obaith. Da iawn chi!

line

Caredigrwydd (welsh only)

Mae cymaint o garedigrwydd ymysg cymuned yr ysgol a diolchwn i bawb am fod yno yn ein cefnogi. Rydym ninnau yma hefyd, wrth gwrs, i gynnig help llaw. Diolch arbennig i Jake am wneud cacen ac am fynd â hi draw at Anti Heather i sgwar Rachub, gan gadw pellter! Roedd Anti Heather wrth ei bodd! Da iawn ti Jake!

line

Llongyfarchiadau (welsh only)

Llongyfarchiadau i Elain Haf Owen, Gruff Beech a Dylan Billington am ddod i’r brig mewn cystadleuaeth ffitrwydd Gwynedd! Llongyfarchiadau gwresog, a daliwch ati i gadw`n heini! Mae`r tystysgrifau ar y ffordd i chi!

line

Windrush a Dinasyddiaeth (welsh only)

Mehefin 22 oedd diwrnod Cenedlaethol ‘Windrush.’ Roedd y disgyblion wedi rhyfeddu at y ffaith fod hanner miliwn o bobl wedi teithio i Brydain o’r CaribÎ rhwng 1948-1971 ar longau, gydag un o’r llongau hynny yn dwyn yr enw Empire Windrush. Daeth hyn ag atgofion pleserus i ni am yr amser pan aeth rhai o`r disgyblion hynaf o Ysgol Llanllechid i ymweld â Chaerdydd i wethfawrogi a dysgu am gyfraniad pobl y CaribÎ mewn cymunedau. Yn ystod ein taith, cafwyd cyfle i ymweld â chymuned aml ddiwylliannol Trebiwt, a gafodd ei sefydlu cyn cyfnod y Windrush, a chyfle i gyfarfod (â’r diweddar) Betty Campbell, sef arweinydd a phrifathrawes groenddu gyntaf Cymru. Pleser oedd gwrando ar ei storiau difyr. Dywedodd bod pobl o’i chwmpas yn dweud wrthi na fyddai byth llwyddo, oherwydd lliw ei chroen, ond roedd gan Betty Campbell dân yn ei bôl a`r cysyniad o degwch yn ei chalon. Pan feddyliwn am yr ymgyrchoedd diweddar, cofiwn am Betty Campbell fel dynes cyn ei hamser, a ddysgodd ei chyd-ddyn i barchu gwahaniaeth mewn pobl, yn hytrach na`i feirniadu. Gwersi pwysig i’n plantos ni heddiw!

line

Cefyn Burgess (welsh only)

Mae rhai o blant blwyddyn 3, sef dosbarth Mrs Marian Jones, wedi bod yn brysur yn efelychu gwaith yr artist dawnus Cefyn Burgess, drwy ddarlunio rhai o gapeli’r ardal. Dyma i chi luniau o gapel Carmel a chapel Jeriwsalem.

line

Diolch (welsh only)

Diolch yn fawr i’r holl staff am eu gwaith caled a`u holl ymdrechion. Dymuniadau gorau i bawb dros yr haf, ac edrychwch ar ôl eich hunain a chadwch yn saff, ac fel sy`n cael ei ddweud yn aml y dyddiau hyn: Daw eto haul ar fryn!

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Week 8

Week 8 challenge! Sports day time with James and Leighton! Have fun

Click here to visit the Tîm Chwaraeon Am Oes Facebook page

 

line

Home Learning Plan - Week 10

Home Learning Plan

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 10.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 10

 

 

 

 

 

 

line

22.06.2020 Letter For Parents / Carers Of Gwynedd School Children

22.06.20 Letter For Parents / Carers Of Gwynedd School Children - click here

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Week 7

Week 7’s challenge! Fitness exercises with Morus, Ysgol Bro Hedd Wyn and Nia, Ysgol Craig Y Deryn this week! Hope everyone has fun!

Click here to visit the Tîm Chwaraeon Am Oes Facebook page

 

line

Home Learning Plan - Week 9

Home Learning Plan

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 9.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 9

 

 

 

 

 

 

line

Home Learning

Picture News pack (attached) to use to support learning for children

line

Home Learning Plan - Week 8

Home Learning Plan

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 8.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 8

 

 

 

 

 

 

line

15.06.20 Letter For Parents/Carers Of Gwynedd School Children

15.06.20 Letter For Parents/Carers Of Gwynedd School Children

15.06.20 Guidelines For Parents/Carers Of Gwynedd School Children

 

line

New Series of Stwnsh

 • New Series of Stwnsh

 

line

PARENTS QUESTIONNAIRE
... following the decision to re-open schools on the 29th June

We would be grateful if you could complete and return this form as soon as possible and no later than 10 o'clock on Tuesday 9 June.

 

QUESTIONNAIRE click here

 

line

Letter - Minister for Education

Letter - Minister for Education

 

Letter from Kirsty Williams AC/AM, Minister for Education

Click here for more information

 

 

 

 

 

line

New Buildings

New Buildings Letter

 

Transport of new buildings to Ysgol Llanllechid on June 18 and 19.

Click here for more information

 

 

 

 

Home Learning Plan - Week 6

Home Learning Plan - Week 6

 

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 6

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 6

 

 

 

 

 

line

Llwyddiant yn Eisteddfod T (welsh only)

Cod QR Ensemble Lleisiol

Roedd Eisteddfod T eleni yn wahanol iawn i`r arfer; Eisteddfod a oedd yn gofyn am sgiliau technolegol o`r radd flaenaf oedd hon, yn ogystal â`r gallu i berfformio i safon uchel! A dyna`n union y llwyddwyd i`w gyflawni gan rai o ddisgyblion Ysgol Llanllechid wrth iddynt ganu Ar hyd y Nos! Llongyfarchiadau gwresog felly i`n grwp Ensemble Lleisiol sef Gwenno, Erin, Seren, Mali, Angharad, Gruff, Casi Gwawr, Elliw a Llinos ar eu llwyddiant yn yr Eisteddfod T. Proses wahanol oedd canu ar eu haelwydydd i ddechrau, cyn trosgwlyddo`r cyfan i ddwylo medrus Mrs Delyth Humphrey, a`u hyfforddodd. Roedd hi`n fraint eich gweld yn ymddangos ar y teledu, a`r gwaith caled wedi dwyn ffrwyth! Da iawn chi! Profiad a hanner! Llongyfarchiadau gwresog!

line

Cân i gofio am Ms Lliwen (welsh only)

Edrychwn ymlaen fel ysgol at y cyfle i ganu cân Ms Lliwen, ar ôl y cyfnod hwn, a diolch i Mr Griffith Richard Williams, tad Mrs Humphreys, am ysgrifennu`r geiriau teimladwy.

line

Gwnewch bopeth yn Gymraeg! (welsh only)

Dyna oedd y gân yr oedd disgyblion Ysgol Llanllechid yn awchu i`w chlywed ar Radio Cymru, ar ôl mynd ati i`w dysgu ar gyfer ein cyngerdd Gwyl Ddewi. Mwyniant pur oedd gwrando arni ar raglen Swyn y Sul gyda Sioned Webb. Diolch i Hogiau Llandygai am ein hysbrydoli! Bythol wyrdd!

line

Cyfnod Cofid (welsh only)

A ninnau fel ysgol yn dal ati i fod yn Ganolfan Warchod yn ystod yr amser od ar y naw yma, diolchir i bawb am eu cymorth a`u hynawsedd. Diolch i chi rieni sy`n gweithio yn Ysbyty Gwynedd ac yn y gymuned am eich gwaith amhrisiadwy ac am eich geiriau caredig a`ch caredigrwydd tuag atom yma. Diolch i chithau hefyd sy`n cerdded ar hyd Lon Fach Odro am ddod i ddweud helo wrthym, drwy`r ffens, gan gadw lled braich a braf yw gweld Mrs Helen Williams yn cerdded am ei dro dyddiol gyda`i mab, Mr Dafydd Williams. Mae`r cyfnod yn parhau i lusgo yn ei flaen, a heulwen gynnes, ddyddiol mis Mai yn lleddfu rhywfaint ar ein caethiwed. Cafwyd cyfnodau o arddio ac eistedd o dan ein coeden geirios hardd odiaeth, yn gwrando ar suo`r gwenyn a`r adar yn pyncio, a hynny o dan awyr ddigwmwl. Mae`n gyfnod i aros ac oedi, a chyfnod sy`n rhoi cyfle i werthfawrogi cyfoeth byd natur o`n cwmpas; a`r cyfan tra pery`r bwgan bygythiol i ddangos ei ddannedd, nepell oddi wrthym.

line

Dinasyddion Byd-Eang (welsh only)

Cerdyn Penblwydd i Nicholas Winton Ar y pedwerydd ar bymthegfed o Fai, roedd delwedd Google, a ymddangosodd ar ein cyfrifiaduron i gyd, yn golygu llawer i ni yma yn Ysgol Llanllechid. Ydych chi’n cofio’r llun du a gwyn? Gwr ar ei liniau mewn gorsaf drenau yn Harwich, yn derbyn plant bach o Iddewon o Ewrop; plant lle cyfarfyddodd eu rheini â marwolaeth erchyll yn Auschwitz. Llwyddodd Nicholas Winton i achub 669 o blant, o grafangau milain y Natsiaid, yn 1938, drwy drefnu cludiant iddynt ar drenau o Prague i Lundain. Llwyddodd hefyd i ddarganfod llety i bob un ohonynt, ymhell ac agos, gan bobl oedd yn fodlon agor eu cartrefi i gynorthwyo yn yr ymgyrch o sicrhau dyfodol i’r rhai bach hyn.

Fel rhan o raglen waith Dinasyddiaeth Fyd Eang, astudiodd ein disgyblion yr hanes a chael eu cyfareddu, a sylweddoli ar y pryd, fod y gŵr rhyfeddol hwn ar dir y byw; er mewn cwth o oedran. Aethpwyd ati i ddylunio cerdyn penblwydd anferth iddo, o dan arweiniad Ms Hanna Huws, a derbyniodd y disgyblion lythyr diolchgar gan ei ferch.

Meddai Gwydion Rhys, “Mae’r hanes wedi aros hefo fi a gwnaeth argraff fawr arnaf.”

Roedd y disgyblion wedi dotio at y ffaith na wnaeth Nicholas Winton yngan gair am ei weithredoedd am bron i hanner can mlynedd! Roedd y ffordd y bu iddo wneud safiad yn enw daioni; ei ddewder a’i flaengarwch yn ysbrydoli pawb ohonom.

Ychwanegodd Mr Gareth Ffowc Roberts, “Roeddwn yn adnabod Heini Halberstam, un o’r plant a achubwyd gan Nicholas Winton pan oedd yn Athro Mathemateg ym
Mhrifysgol Nottingham yn y chwedegau.”
Cofiwn am Nicholas Winton fel dyn a weithredodd yn erbyn yr holl rwytrau a wynebai, er mwyn helpu ei gyd-ddyn mewn cyfnod o ormes, ffieiddra ac anghyfiawnder.

line

Croeso (welsh only)

Croesawn Mr Gethin Thomas atom i`r dalgylch fel prifathro ar Ysgolion Penybryn ac Abercaseg. Yn yr un modd, croesawn Mrs Llinos Williams, sy`n cymryd yr awennau yn Ysgolion Tregarth ac Abercaseg. Pob dymuniad da! Dymunwn yn dda hefyd i Mrs Lliwen Jones, sydd ar hyn o bryd ar gyfnod mamolaeth.

line

Cydymdeimlo (welsh only)

Anfonwn ein cofion a’n cydymdeimlad at Mr a Mrs Dilwyn Pritchard a Mr a Mrs Emlyn Williams, ar eu profedigaeth o golli Mrs Dorothy Williams yn ddiweddar. Cydymdeimlwn hefo teulu Anti Gillian a’r teulu ar golli Mr Islwyn Jones, taid annwyl Cynan. Yn ogystal, cydymdeimlwn â Ms Elen Clwyd Evans ar golli ei nain. Cofion atoch i gyd ac at eich teuluoedd.

line

Diwydrwydd yn y Cartrefi (welsh only)

Chawrae teg i`n disgyblion am fod wrthi`n ddygn yn eu cartrefi yn cwbwlhau pob math o dasgau! Dyma i chi luniau o rai ohonynt yn dangos eu creadigrwydd:

 • 100620-cod-qr
 • 100620-cod-qr
 • 100620-cod-qr
 • 010620-llun-4-lrg
 • 010620-llun-5-lrg
 • 010620-llun-6-lrg
 • 010620-llun-7-lrg
 • 010620-llun-8-lrg
 • 010620-llun-9-lrg

 

line

COMPETITION for Gwynedd homes

plant

Draw a poster
'Diolch Heddlu Gogledd Cymru' for keeping us safe

Place the poster in a prominent window in the house

Take a picture of it and send to Menter Iaith Bangor's Facebook page

 

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Week 3

line

Dear [school],

We wanted to let you know about the launch of Sustrans Outside In, a free
resource to help parents who are looking after their children at home.
Walking, cycling and scooting are great ways to keep active and healthy in
body and mind. During this time where we are mostly required to stay at
home, these activities become harder to do.

Sustrans Outside In provides fun ideas and inspiration for parents to bring
education, health and wellbeing activities into their home.

Parents can access resources by registering for our free parent newsletter.
Over four weeks, they’ll receive weekly videos, themed activities, games and
challenges designed by our experienced school officers.

If you think these resources would be useful to your home schooled students,
please let parents know about it.

Share the registration link with parents and carers:
www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/

To find out more visit
www.sustrans.org.uk/campaigns/outside-in/sustrans-outside-in-information/

If you have any questions, get in touch at education@sustrans.org.uk

All the best from Sustrans

 

line

Home Learning Plan - Week 5

plant

 

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 5.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 5

 

 

 

 

 

line

Tîm Chwaraeon Am Oes Meirionnydd - Week 2

line

Primary Fitness Competition

plant

Click here for more information about primary fitness competition

 

 

 

 

 

 

 

line

Home Learning Plan - Week 4

plant

 

 

Summer Term - Home Learning Plan - Week 4.

Click here for more information about Home Learning Plan - Week 4

 

 

 

 

 

line

Primary Fitness Competition

plant

 

 

Click here for more information about primary fitness competition

Click here for the primary fitness competition videos

 

 

 

 

 

line

CRIW CELF 2020

CRIW CELF 2020


Know a child or young person who excels at art and craft?

Why not nominate them for CRIW CELF 2020

Click here

 

 

line

Summer Term Home Learning Plan - 3rd Week Summer Term

plant

 

 

Week 3 - Selog Worksheets

 

 

 

 

 

line

HERE COMES THE SUN

HERE COMES THE SUN

JOIN CYDAG CYNRADD AND CYNNAL IN OUR 2020 SUNFLOWER GROWING PROJECT

FOUNDATION PHASE AND KEY STAGE 2

Starting between
4/05/20 and 8/05/20

A prize for the Tallest Sunflower, the Sunflower with the most petals and the Sunflower with the largest surface/diameter.

The three winners can choose a £30 iTunes or Amazon voucher... Click hereSummer Term Home Learning Plan - 2nd Week Summer Term

plant

 

 

Week 2 - Selog Worksheets

 

 

 

 

 

line

CYFLENWAD WCW I YSGOLION – misoedd Ebrill a Mai (welsh only)

Yn amlwg, mae’r feirws a’r cyfyngiadau wedi effeithio ar ein gallu i ddosbarthu cylchgrawn WCW a’i ffrindiau.

Dyma egluro felly beth yw ein cynlluniau ar gyfer cyflenwi maes o law.

WCW – y misoedd nesa’

 • Oherwydd y feirws corona a’r ffaith fod ysgolion wedi cau, fyddwn ni ddim yn cyhoeddi WCW a’i ffrindiau yn ystod y ddau fis nesa’ (gan ystyried y sefyllfa ar ôl hynny).
 • Byddwn yn parhau i baratoi’r deunydd a’r bwriad ydi cyhoeddi rhifynnau arbennig mwy, neu lyfryn, ar ddiwedd hyn i gyd i wneud iawn am y misoedd coll.

Bydd gwybodaeth am eitemau “am ddim” yn y cyfamser yn cael ei gyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol … byddai’n dda petae modd cyfeirio rhieni at y cyfeiriadau isod:

Dilynwch ni am fwy o wybodaeth: Facebook: @cylchgrawnwcw / Twitter: @wcwaiffrindiau / Instagram: @wcw_ai_ffrindiau

 

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

lineIn Character

plant

Lawnsio adnoddau Mewn Cymeriad – New Youtube channel click here

 

 

line

IMPORTANT

Prevent & wider safeguarding during COVID Crisis

 

line

Summer Term Home Learning Plan - 1st Week Summer Term

plant

 

 

Week 1 - Selog Worksheets

Summer Term Home Learning Plan

 

 

 

 

line

RAINBOW

Daily Post: The beautiful rainbows popping up all over North Wales to bring hope in coronavirus crisis

line

Coronafeirws: Llyfr i blant (Welsh only)

Ydych chi’n chwilio am lyfr sy’n egluro’r coronafeirws mewn ffordd ddealladwy a syml i blant oedran cynradd? Dyma addasiad Cymraeg Atebol o lyfr gwybodaeth AM DDIM cwmni cyhoeddi Nosy Crow, sydd wedi ei ddarlunio gan ddarlunydd llyfrau Gruffalo, Axel Scheffler.

Cliciwch yma am Coronafeirws: Llyfr i blant

line

Go For It Challenge

plant

 

A challenge for you!

Click here for more information

 

 

line

Care provision in schools for children of parents/guardians who are key workers – Covid-19

plant

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

line

Siân Gwenllian AM – Shadow Minister for Education and Welsh Language

A quick word to say DIOLCH O GALON for all you are doing for our children and young people.

Because of your actions in keeping our schools open, our key workers are able to continue working.

I know that families appreciate all the on-line resources and support so that our pupils can continue to learn.I also know that you are doing your very best to reach out to those most vulnerable pupils, including those who don’t benefit from family support.

Thank you also for providing nutritious food for pupils over the recent period and during the Easter holidays – a very important service.

I wish you well as you continue your important work during the anxious times that lie ahead.line

TRAIS YN ERBYN MERCHED,TRAIS DOMESTIG, A THRAIS RHYWIOL (welsh only)

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awyddus i ni fel adran addysg , rhoi gwybodaeth am fudiadau Cymorth Trais Domestig yng Ngwynedd i bawb sydd yn defnyddio ein gwasanaeth.

Mae yr amser yma yn un peryg iawn o ran y posibilrwydd o drais yn erbyn merched, trais domestig a thrais rhywiol.

Mae teuluoedd yn aros adref drwy’r amser a materion ariannol yn ansicr.

Gofynnir i bob ysgol sydd ar agor, rhoi gwybodaeth i staff ac unigolion sydd yn defnyddio ein gwasanaethau, fod mudiadau cymorth lleol a chenedlaethol yn gweithio fel arfer.

GORWEL Gwynedd 03001112121

Llinell Cymorth Byw Heb Ofn (Live Fear Free Helpline) 08088010800line

Shape My Street Competition

plant

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

line

Letter to Schools from the Minister For Education

 

plant

 

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

IMPORTANT - Please read...(welsh only)

Ysgol ar Gau

read more...

Urdd Gobaith Cymru announces major steps to deal with Coronavirus situation

Due to the current situation in Wales regarding the Coronavirus, Urdd Gobaith Cymru has made the following decisions for the health and wellbeing of its members, staff and volunteers.

The Urdd will:

 • Close all three of its residential centres (Llangrannog, Cardiff and Glan-llyn) to all residential activities from Friday 20 March 2020 until further notice
 • Cancel all local & regional Eisteddfodau
 • Postpone the National Urdd Eisteddfod in Denbighshire until 2021
 • Cancel all national sports competitions
 • Cancel all community activities until further notice

The National Urdd Eisteddfod will now be held in Denbighshire in May 2021 and the Urdd is in continuous discussion with its broadcasting partners, S4C and BBC Radio Cymru, regarding the options around celebrating Urdd members’ talents on a different platform in 2020.

Click here for more information about the announcement major steps to deal with Coronavirus

line

Cydymdeimlwn (Welsh only available)

Anfonwn ein cydymdeimlad dwys at deulu Mrs Mona Macdonald. Bu farw mam Mrs Macdonald yn ysbyty Bryn Beryl yn ddiweddar. Anfonwn ein cofion cynnes at y teulu i gyd. Cydymdeimlwn yn ogystal â Mr Dafydd Wyn Jones, a fu’n gweithio yn Ysgol Llanllechid ddwy flynedd yn ôl gyda disgyblion blwyddyn chwech. Anfonwn ein cofion atoch fel teulu yn Sir Feirionnydd. Gwraig arbennig oedd dy fam Dafydd, a bydd colled aruthrol ar ei hôl. Cofion annwyl.

line

Brysia Wella (Welsh only available)

Ar hyn o bryd, mae Ms Lliwen yn Ysbyty Glan Clwyd yn derbyn triniaeth. Cofion cynnes iawn atoch Ms Lliwen gan bawb yn Ysgol Llanllechid. Cynhelir te prynhawn ar brynhawn Sul, Ebrill 19 yn Neuadd Ysgol Llanllechid i godi arian tuag at gronfa Ms Lliwen. Mwy o fanylion i ddilyn!

line

Ela (Welsh only available)

Braf yw cael dweud fod Ela Williams yn dda iawn yn dilyn cyfnod byr yn yr ysbyty – gwen ar ei hwyneb bach bob dydd. Da’r hogan!

line

Bingo Pasg (Welsh only available)

Cofiwch am ein Bingo Pasg, a gynhelir ar Fawrth 25, yn y Clwb Criced. Diolch yn fawr i`n Cyfeillion am drefnu ac i Sara Roberts am ein cynorthwyo.

line

Clwb Mentergarwch (Welsh only available)

Diolch i Ms Gwenlli Haf am ei gwaith yn arwain ein Clwb Mentergarwch. Bu’r aelodau yn brysur yn creu bwyd i’r adar a gorchudd cwyr gwenyn mewn clwb ar ôl ysgol. Gwerthwyd y cynnyrch mewn dim o dro, wrth giat yr ysgol! Diolch i bawb am gefnogi.

line

Golchi Dwylo (Welsh only available)

Yng nghanol y storm Coronavirus, pwysleisir yr angen i olchi dwylo ac yna gwneud yn siwr eu bod yn sgleinio fel swllt, o dan y twcan!

line

Gwyl Ddewi (Welsh only available)

Bu disgyblion Mrs Bethan Jones yn brysur yn gwneud cawl cennin a fu’n coginio’n araf, braf yn y dosbarth, a’r arogl hyfryd yn treiddio drwy’r ysgol gyfan. Wrth goginio, dysgwyd y dywediad hwn ar y côf: “Gwisg genhinen yn dy gap a gwig hi yn dy galon.” Cafwyd bore cyfan o adloniant oedd yn dathlu ein hunaniaeth a’n Cymreictod. Cafwyd amrywiaeth eang o eitemau ac mae’n anodd crynhoi’r cyfan mewn ychydig eiriau! Adroddodd y disgyblion dorreth o farddoniaeth oedd ar ein tafod leferydd ni, pan oedden ni’n blant,- Soned Y Llwynog ;Fi’n nos fan hyn; Ffarwel i Gwm Penllafar; Gwinllan a Roddwyd; Modryb Elin Ennog; Mwyn y wên sydd o’i mewn hi; Rhwydd Ganwr… Cafwyd gwledd o’n diwylliant ni fel Cymry, a’r rhieni a ffrindiau’r ysgol yn llawn clôd. Dywedodd y Prifardd Ieuan Wyn, “Rhagorol! Roedd y cyfan yn batrwm i ysgolion trwy Gymru!” Diolch i bawb am eu cefnogaeth hael a diolch i’r holl staff am eu hymroddiad, ac i`r athrawon am y gwobrau raffl.

line

Clocsio (Welsh only available)

plantBraf oedd croesawu Tudur Phillips i ddysgu sgil hollol newydd i`n disgyblion. Edrychwn ymlaen at ei wahodd atom eto`n fuan. Mae`n syndod pa mor ffit y mae rhaid i chi fod i glocsio!!

 

Click here to see more photos

 

 

 

 

line

Cerdyn Coch i Hiliaeth (Welsh only available)

plantDaeth Eryl at ein blwyddyn 6, i gynnal sesiwn ‘Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth’. Dyma elusen a sefydlwyd ym mis Ionawr 1996, gan beldroediwr enwog o’r enw Shaka Hislop, gyda`r nôd o waredu hiliaeth o`n tir yn gyfangwbwl. Treuliwyd prynhawn difyr yn y dosabarth yn herio sterioteipio, gan bwysleisio`r angen i hyrwyddo parch a chyfle cyfartal tuag at ein cyd-ddynion, beth bynnag fo eu tras. Un o`r prif themau oedd ddathlu gwahaniaeth, yn hytrach nag edrych ar wahaniaeth mewn modd negyddol. Cafwyd gwersi pwysig ynglŷn â`r angen i ddangos cynhesrwydd a phositifrwydd tuag at un ag oll, a hynny heb fod yn feirniadol. Negeseuon hollbwysig!

Click here to see more photos

line

Ymweliad â Maes Awyr Caernarfon (Welsh only available)

plantFel rhan o`u gwaith thema ar awyrenau, cafodd plant dosbarth Mrs Marian Jones ddiwrnod i’w gofio, pan gawsant fynd i weld yr hen awyrenau yn Amgueddfa Dinas Dinlle. Roedd yn brofiad gwerth chweil cael eistedd yn yr hen awyrenau. Cafwyd croeso gwych gan griw’r Ambiwlans Awyr hefyd, a chawsom wybod pa mor gyflym y mae’r hofrenydd coch yn cyrraedd Ysbyty Gwynedd, Alder Hey a Chaerdydd! Dysgwyd am yr hyn sydd gan y parafeddygon yn y bagiau trwm, a chael cyfle i eistedd yn yr ambiwlans awyr ei hun! Diwrnod gwych! Yn ystod y cyflwyniadau Gwyl Ddewi, lle bu`r plant yn trin a thrafod pob math o gymeriadau o`r ardal, traddodwyd hanes William Ellis Williams, peiriannydd o fri o Rachub. Bydd y gân gyfan i`w chlywed ar gyfrif Trydar yr ysgol yn fuan, ond am rwan, dyma i chi bennilll gyntaf y gan wreiddiol â ysgrifennwyd gan Mrs Marian Jones:

 

Click here to see more photos

line

Cân William Ellis Williams (Welsh only available)

“I ffwrdd a ti i chwarae “ oedd geiriau’i fam a’i dad
“Dos i ben Moel Faban i weld mor hardd yw’r wlad”
ond sleifio’n slei wnaeth William
i mewn i’r sied ar garlam
I weithio a phendroni, - a gwirioni!!!
Ar y rhifau, patrymau, syniadau, adeiladau,
Peiriannau, trionglau, problemau, mesuriadau di ri…
Roedd ei ben o’n y cymylau bach gwynion
Yn meddwl a meddwl am syniadau bach gwirion
Roedd y llanc o Dyddyn Canol yn fachgen go wahanol…..

line

Clwb Hanes (Welsh only available)

Daeth Mr Dilwyn Pritchard, o Rachub draw i`r ysgol i drwytho disgyblion Bl 3 yn hanes William Ellis Williams. Diolch yn fawr i chi Dilwyn am ein cynorthwyo fel hyn.

line

Saint David's Day Menu - 04.03.20

plant

Saint David's Day Menu

04/03/20

 

Click here for more information

 

 

 

 

 

Italian Lunch

plant

Italian Lunch

07/02/20

 

Click here for more information