Newyddion Ysgol Llanllechid

 

Bingo Haf
Diolch i bawb a ddaeth draw i’r Clwb Criced i gefnogi ein Bingo Haf. Cafwyd noson lwyddiannus. Diolch i’r pwyllgor ac i bawb a wnaeth helpu mewn unrhyw ffordd. Gwnaethpwyd elw o £268.35 i gronfa’r ysgol.

lineBeicio Noddedig
Dyma noswaith lwyddiannus dros ben! Diolch i’n Pwyllgor Rhieni/Athrawon am eu holl waith da ac i bawb a helpodd mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Cafwyd amser bendigedig yn yr heulwen yn cadw’n iach a phawb wrth eu boddau yn mynd drwy’r twnel tywyll i Dregarth ac yn ôl.

lineMabolgampau CA2
Diolch i Mr Stephen Jones am drefnu’r Mabolgampau. Cafwyd prynhawn eithriadol o dda ac amrywiaeth eang o rasys o bob math.

lineRas am Fywyd
Diolch i Ysgol Dyffryn Ogwen am drefnu’r ras arbennig hon ar gyfer Bl 5 a 6.

lineCyfarwyddwr Addysg
Daeth Mr Garem Jackson, y Cyfarwyddwr Addysg a Dr Diane Jones, Swyddog Addysg draw i Ysgol Llanllechid yn ddiweddar. Cafwyd cyfle i agor ein cyntedd ar ei newydd wedd yn swyddogol a chafwyd cyfle i graffu ar furlun yr ardal a sylwi ar gyfoeth enwau’r mynyddoedd lleol. Diolch arbennig i Ms Anna Pritchard am greu y fath gampwaith gyda’n plantos. Mae ein cyntedd newydd werth ei weld, ac erioed wedi edrych cystal! Braint oedd cael dangos gwaith ein hysgol, fel Ysgol Arweiniol Greadigol. Bu’r cyfnod yn y neuadd gyda phawb yn canu ac yn adrodd barddoniaeth yn llwyddiant ysgubol hefyd. Diolch i’r disgyblion am fod mor arbennig ac i’r holl staff am eu gwaith.

line

Carnifal Ysgol Llanllechid
Ar y dydd Mercher olaf cafwyd Carnifal Ysgol Llanllechid a bydd y diwrnod hwn yn aros yn y côf am amser maith! Gobeithio y cewch flas yn edrych ar luniau o`r diwrnod!

line

Taith Magi Ann a Selog


poster taith magi ann

Awst 22

Popdy, Bangor

10 y bore

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 


 

line

Pictiwrs Popdy Popcorn


poster Deian a Loli

Cyfres Deian a Loli

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

line

Yr Wyddfa
plant

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Blwyddyn 6 ar eu camp yn cyrraedd copa`r Wyddfa. Llawer o ddiolch i Mr Stephen Jones o gwmni Anelu am ei arweiniad a`i ofal dros y plant ar hyd y daith. Ein diolch arferol hefyd i Mr Cemlyn Jones. Cafwyd taith lwyddiannus a phawb wedi cael gwefr yn cyrraedd y copa.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line
Mabolgampau Cyfnod Sylfaen
plant

Cafwyd prynhawn godidog a daeth nifer enfawr o reini a ffrindiau`r ysgol i`n cefnogi. Llawer o ddiolch i bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 line
Castell Conwy a Chastell Dolwyddelan
plant

 

Aeth blynyddoedd 3 a 4 i gastell Conwy a chastell Dolwyddelan i ddysgu am ormes, ac oes y cestyll.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


line

Llangollen
plantRoedd dosbarthiadau Mrs Wilson a Mrs Rona Williams wrth eu boddau yn LLangoillen yn cyfarfod pobl o wahanol ddiwylliannau ar draws y byd. Diwrnod bendigedig!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 line

Glynllifon
plant

Bu dosbarth Mrs Stephen Jones yn Nglynllifon yn dysgu am fywyd cefn gwlad ac am wahanol syniadau ynglŷn â sut i warchod yr amgylchedd. Pawb yn canmol!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Sialens Ddarllen yr Haf 2018


poster

Ymunwch am ddim yn eich llyfrgell leol

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

  

 

Gwilym Bowen Rhys
y grwpBraint oedd croesawu Gwilym Bowen Rhys a’i fand rhyngwladol i Ysgol Llanllechid i berfformio i ac hefo’r plant. Treulwyd orig ddifyr dros ben yn dysgu caneuon newydd o groesdoriad o wahanol wledydd gan gynnwys Sweden, Ffrainc, Yr Almaen, Venezuela ac Irac. Roedd y cerddorion wedi eu cyfareddu gan frwdfrydedd ac egni’r disgyblion.

Dyma rai o’u hargraffiadau:
“I am really happy to be here with all this amount of love and respect. My heart is beating very fast. The music we created is great!” Amman from Basara, Irac
“Hello to you all and a huge Merci from a French musician. I love your beautiful mountains, lakes and valleys, as well as the songs your people write about it. It is a real pleasure to share our music. Merci beaucoup!” Sami
“Hello and thank you for the lovely music we had together. Hugs and kisses from Sweden” Ronja Gafstriom
“Hello!” This is Rahul Nair from India. “I loved this school completely. It was one of my most memorable experiences ever! Cheers to music! Lots of love from India”
“You are all wonderful singers with sun in your heart!” Yanika Germany
“Thank you for this beautiful energy. Hope to see you all in a few years around the world singing together!” Ray Venezuela
“Roedd o’n bleser cael dod yma i ganu yn eich ysgol brydferth. Diolch o galon am y croeso cynnes. Plant clyfar a cherddorol ac athrawon caredig” Liam Richard

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Diolch
Ben

 

Diolch i Ben Stammers am ei rodd o set o encyclopaediau am fywyd gwyllt i Ysgol Llanllechid. Rhodd gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru oedd hon. Diolch o galon!

 


line Grwp Maeth Ysgol Llanllechid
Cynhaliwyd y Grwp Maeth gyda Cara Lewis, Swyddog Technegol Arlwyaeth Gwynedd. Bu’r disgyblion yn penderfynu pa fwydydd yr hoffent ei gael ar ddiwrnodau arbennig yn yr ysgol! Da iawn chi aelodau’r grwp am drafod mor synhwyrol.

line Caerdydd
plant

Bu Ann, Swyddog Addysg y Cynulliad draw yn Ysgol Llanllechid yn cynnal gweithdy gyda blwyddyn 6, gan egluro beth yw pwrpas y Senedd ym Mae Caerdydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line Sioe Dyffryn Ogwen
plant

 

Daeth gwobrau lu i’r ysgol yn y cyystadlaethau Celf a Chreff. Da iawn chi blantos am gefnogi’r sioe.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line Taith yr Iaith
plant

Gwnaeth yr actor Llion Williams gymaint o argraff arnom pan ddaeth i gyflwyno ei sioe ‘Taith yr Iaith’, fel y penderfynom ei wahodd yn ôl yma i Ysgol Llanllechid i ni gael lledaenu’r neges! Diolch yn fawr am godi ymwybyddiaeth y disgyblion am eu hetifeddiaeth a’u treftadaeth.

 

 

line Parlwr Hufen Iâ
plant

 

Mae Parlwr Hufen Iâ arbennig wedi agor yn y dosbarth Derbyn! Bron mor dda â Môn ar Lwy!!!

 

 

 

 

line Rapio
Mae blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn rapio hefo Mrs Marian Jones. Bydd y fideos yn ymddangos yn fuan!

line Y Weiren Wib
plantBraint ac anrhydedd i aelodau o gôr yr ysgol oedd cael canu hefo Mike Peters o’r Alarm a Chôr Meibion y Penrhyn mewn lleoliad anhygoel, sef yng nghrombil Chwarel y Penrhyn! Roedd hi’n agoriad llygad cael bod yn y Zip World Rocks, gwrando ar grwpiau a gweld yr unigolyn yn llithro ar draws y wifren wîb cyn i’r parasiwt agor! Noson i’w chofio! Diddorol fyddai clywed barn cyn-deidiau`r plant am y digwyddiad. Yn sicr, daeth tro ar fyd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line Capel Carmel
plantUnwaith eto, cawsom y pleser o fynd draw i Gapel Carmel a chael croeso cynnes gan Mrs Helen Williams. Y tro yma y dosbarth Derbyn aeth draw am dro a chafodd pob un o’r plant bach gyfle i adrodd yr adnod “Duw Cariad yw” yn y pulpud. Dysgwyd llawer o diolchwn i Mrs Helen Williams am ei chroeso cynnes a’i charedigrwydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line P’nawn Agored
bwydCafwyd prynhawn agored llwyddiannus a bu’r plant bach, a fydd yn dechrau hefo ni ym mis Medi, yn chwarae’n hapus yn nosbarth Ms Rhian Haf. Edrychwn ymlaen at eu croesawu ar Fedi 4ydd, sef dyddiad cyntaf y tymor i’r holl blant (Dyddiad cyntaf i’r athrawon yw Medi 3ydd)

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

line Cymdeithas Rhieni/Athrawon
posterMae’r Gymdeithas hon yn mynd o nerth i nerth dan gadeiryddiaeth Angharad Llwyd Beech. Mae dwy weithgaredd ar y gweill sef beicio noddedig ar Orffennaf 6ed a bingo ar ddiwedd y tymor, ar Orffennaf 18, yn y Clwb Criced. Rydym mor ffodus o’n Cymdeithas Rhieni/Athrawon. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf maent wedi prynu pob math o bethau i Ysgol Llanllechid gan gynnwys llyfrau, adnoddau a chyfrannu tuag at gost tripiau. Diolch o waelod calon i bob un ohonoch sy`n ymdrechu, ac s`yn gweithio`n galed yn cefnogi Ysgol Llanllechid.

 

line

Sioe Na, Nel!
Yn yr heulwen braf cerddodd 134 o ddisgyblion i Neuadd Ogwen i weld y Sioe Na, Nel! A chawson nhw ddim eu siomi! Cerddodd pawb yn ôl i’r ysgol wedyn, a chyfarch hwn a’r llall ar Lon Bach Odro! Tydan ni’n lwcus fod Neuadd Ogwen mor agos!

line

Cyfeiriannu
plantCafodd disgyblion blwyddyn 6 ddiwrnod o hwyl yn cystadlu yng nghystadleuaeth cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis yn ddiweddar. Bu’r criw yn brysur yn ymarfer eu sgiliau darllen map a datrys problemau. Llongyfarchiadau i Cian, Cai, Afra ac Osian. Aeth y disgyblion hyn ymlaen i gystadlu ym mhencampwriaeth Gwynedd yng Nglynllifon. Llongyfarchiadau fîl i Cian McLeod a Cai Jones (blwyddyn 6) ar ddod yn ail yn y bencampwriaeth hon. Aeth y ddau ymlaen i gystadlu ym mhencampwriaeth Gogledd Cymru draw yn Llanidloes! Camp yn wir! Ardderchog hogia! Braf yw gweld ein disgyblion yn serennu fel hyn!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Criced
plantDiolch o galon i Sam Painter, Criced Cymru, am ddod draw i gynnal sesiynau hyfforddi criced yn ystod y tymor. Mwynhaodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 y sesiynau yn fawr iawn. Choeliwch chi byth, ond glaw oedd y gelyn, yn ystod y gystadleuaeth yn anffodus. Edrychwn ymlaen at gystadlu eto`r flwyddyn nesaf!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Ras Draws Gwlad
plantCynhaliwyd ras draws gwlad yr Urdd ar Stad y Faenol yn ddiweddar. Roedd y canlynol yn cymryd rhan o`n hysgol ni: Dylan Billington, Gwydion Eryri, Gwilym Vierra, Seren Roberts, Bethan Billington, Seren Hinchliffe a Madeleine Sinfield. Llongyfarchiadau gwresog i chi. Daeth Bethan o flwyddyn 5 yn ail allan o 72 o redwyr. Anhygoel! Daliwch ati, bawb ohonoch!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Glynllifon
plantCafodd dosbarth blwyddyn 5, sef dosbarth Mr Stephen Jones ddiwrnod anhygoel yng Nglynllifon yn ddiweddar wrth iddynt ddysgu am fyd amaeth a chefn gwlad. Cafwyd cyfle i bysgota, ac i weld adar a chwn hela yn cael eu hyfforddi. Dysgwyd am anifeiliaid megis y wiwer goch, tylluanod a ffesantod ac am waith heddlu cefn gwlad. Cafodd disgyblion blwyddyn 5 yr anrhydedd o enwi tylluanod Mr John Islwyn Jones yn ystod eu hymweliad â Glan Llyn yn ddiweddar. Dyna i chi anrhydedd! Enwyd y tylluanod yn Dafydd a Llywelyn, ar ôl ein tywysogion. A chredwch chi byth pwy oedd yno yn aros amdanom yng Nglynllifon?! Ia wir, neb llai na Dafydd a Llywelyn! Diwrnod gwerth chweil!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Noson Ffilm


poster

26/6/18

Babanod
‘Secret Life of Pets’
3.00– 5.00pm

Adran Iau
‘The Greatest Showman’
3.15—5.00pm

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

line

LLwyddiant Adran yr Urdd Bro Dyffryn Ogwen

Llwyddodd Adran Bro Dyffryn Ogwen i gipio dwy wobr ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed dros yr hanner tymor. Daethant yn fuddugol ar y Côr Adran Bl.6 ac Iau, ac yn drydydd ar y Parti Unsain i Adrannau Bl.6 ac iau. Roedd hanner o aelodau’r côr yn ddisgyblion o Ysgol Llanllechid, sef Chenai Chicanza, Mari Watcyn, Seren Roberts, Gwenno Beech, Gruffudd Beech, Medi Tipton, Ffion Tipton, Llinos Ball ac Angharad Ball. Llongyfarchaidau fîl i chi am roi Dyffryn Ogwen ar y map yn yr Eisteddfod Genedlaethol!

line

Ras yr Iaith 2018

ras yr iaith4ydd o Orffennaf ym Mangor

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

Gwerthu Planhigion
plantBu disgyblion Dobarth Mrs Wilson, sef blwyddyn 2 yn brysur yn tyfu pob math o blanhigion ac ar ddiwedd yr hanner tymor daeth y rhieni i`w prynu. Diolch i chi rieni am fod mor hael eich cyfraniadau!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau 

line

Ysgol Arweiniol Greadigol

gwaith celfFel rhan o`n gwaith ym maes creadigrwydd, ail gynlluniodd y disgyblion hynaf ein cyntedd gyda help Ms Anna ac mae`n werth ei weld. Bydd agoriad swyddogol cyn diwedd tymor yr haf. Welwch chi`r nodau clustiau yn ffermydd Tan y Bwlch, Corbri, Fferm y Bryn, Tan y Garth a Corbri? Welwch chi`r llwynog o`r soned enwog? Welwch chi fedd R.W.Parry ym mynwent Coetmor? Welwch chi`r ffatri sanau a`r merched wrthi`n brysur yn eu creu ar gyfer y milwyr o Fethesda ar adeg y Rhyfel Byd Cyntaf? Dyma ffordd eithriadol o dda o ddysgu am ein hanes a`n tarddodiadau lleol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Bachgen Bach Toes

bisgediBu dosbarth mrs Williams, sef plant bach Blwyddyn 1 yn brysur yn ysgrifennu ac yn creu y `bachgen bach toes`.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 


line

Deinosoriaid

plant

Bu dosbarth Mrs Williams hefyd yn mesur hyd y deinasoriaid allan yn yr awyr iach.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Sioe Ail Ryfel Byd
dau blentynGweithgaredd arall oedd yn tynnu sylw’r plant at hanes eu teidiau a’u cyndeidiau oedd y sioe “Glenys y Siop”. Bu’r plant yn gwisgo i fyny ac yn actio’r gwahanol gymeriadau oedd yn mynd i’r siop gyda’r llyfrau dogn. Roedd hi’n rhyfeddod llwyr i’r disgyblion sylweddoli faint o fwyd oedd ar gael i bara am wythnos gyfan. Sonwyd hefyd am effaith yr ail ryfel byd ar wahanol rannau o Gymru ac “Abertawe’n fflam”. Diolch i’r actores Anwen Carlisle am ein diddanu a’n dysgu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Criced
plantBu disgyblion Blwyddyn 6 yn ymarfer eu sgiliau criced gyda Sam Painter. Diolch Sam.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Plannu Tatws
plantDiolch i Mrs Tegid am ddysgu’r plant sut i blannu tatws. Edrychwn ymlaen at gael eu blasu cyn gwyliau’r haf. Diolch i Mr Tegid hefyd am ddod draw i wneud dipyn o waith caib a rhaw i’n cynorthwyo. Rhaid cofio hefyd am fam a tad Idris a Margiad a mam ac tad Leusa a Elan am ddod â tail i ni. Help mawr!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Blodau Haul
plantMae blodau haul dosbarth Mrs Wilson yn tyfu ac yn tyfu a’r plant yn brysur yn eu mesur yn wythnosol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Buddugoliaeth! Ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
bachgenLlongyfarchiadau gwresog i Idris John Temple Morris ar ennill y wobr gyntaf am greu gwaith creadigol. Ardderchog Idris!

 

 

 

 

line
Llongyfarchiadau Mr Stephen Jones o Glanllyn
Loti Grug

LLongyfarchiadau gwresog i Mr a Mrs Stephen Jones. Ganed merch fach, Loti Grug iddynt ar 14/05/2018. Pawb wedi gwirioni!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 GlanllynDyma’r plant yn Glanllyn yn dymuno’n dda i Mr Jones a’i deulu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

lineGymnasteg
GymnastegAr lannau’r afon Ferswy, yn cystadlu mewn cystadleuaeth gymnasteg, bu Erin yn llwyddiannus iawn wrth gynrychioli Eryri.
Dyma’r canlyniadau:
4ydd am weithgareddau ar y llawr
2il am weithgareddau ar y bocs
1af i dîm Erin
2il wobr am y cystadleuydd gorau ar y diwrnod.

Derbyniodd Erin nifer o dlysau hardd a tharian arbennig.
Llongyfarchiadau gwresog i ti! Olympics ryw ddiwrnod Erin!

Gymnasteg

 

Llongyfarchiadau brwd hefyd i Catrin ar ei llwyddiant ym maes gymnasteg. Da iawn ti Catrin!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 


line

Deinasoriaid Difyr
deinosoriaidLlongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Rona Williams am greu campweithiau. Mae’r deinosoriaid erbyn hyn yn creu arddangosfa werth chweil yn y dosbarth. Da iawn chi blantos! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

linePlas Ffrancon
plantDyma nhw ein plant bach Blwyddyn Derbyn sy’n mynd i Blas Ffrancon yn wythnosol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

lineAmgueddfa Wyddonol
plantAeth dosbarth Mrs Rona Williams i amgueddfa arbennig ym Mhentraeth i ddysgu am ffosiliau

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

linePypedau
PypedauDaeth Leah Griffiths i gynnal gweithdy pypedau hefo dosbarth Mrs Llinos Wilson. Creuwyd cymeriadau chwedlau cymreig lleol yn greadigol iawn. Da iawn chi blantos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniaulineNoson Ffilm
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi’r noson ffilm. Popeth wedi mynd yn arbennig o dda!

lineFfilm Neuadd Ogwen
Bu disgyblion Bl 5 a Bl 6 yn Neuadd Ogwen ar fore Gwener, Mai 11eg yn gwylio ffilm Copa Patagonia. Braf oedd gweld Ioan Doyle, ein cyn-ddisgybl yn serennu hefo Eric Jones; y ddau yn ddringwyr o fri!

line

Brechdanau Wy
plantBu’r plant bach Meithrin yn brysur yn gwneud brechdanau wy.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Chwilio Am Seren


poster

 

S4C - Junior Eurovision

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

line

Dawnsio Disgo

Dawnsio Disgo Dyma`r dawnswyr a ymddangosodd yn y Noswaith o Ddawns yn y Galeri, Caernarfon: Gwenno, Effy,Cadi Efa, Llinos ac Angahard. Diolch i Ms Nicola a Ms Lliwen am eu gwaith ac i`r rheini am eu cefnogaeth. 

 

 

line

Yr Ysgwrn, Llyn Celyn a Byd Mari Jones

Yr YsgwrnYn ddiweddar, bu disgyblion blwyddyn pedwar ar drip bythgofiadwy i’r Ysgwrn, cartref Hedd Wyn a chael y fraint o gyfarfod Gerald, cyn symud ymlaen i Fyd Mari Jones yn y Bala yn y prynhawn. Roedd y tywydd o`n plaid, oedd yn gryn newid, ar ôl yr holl eira mawr a`r rhew! Cafwyd pleser pur yn edrych allan drwy ffenest y bws ar y ffordd i Sir Feirionnydd a sylwi ar brydferthwch y wlad a`r coed yn dechrau deilio, cyn cyrraedd y llecyn rhyfeddol hwn yng nghwmwd Prysor. Bu cyfle i`r disgyblion adrodd rhai o englynion Hedd Wyn megis:

Ei aberth nid a heibio, - ei wyneb
Annwyl nid a`n ango
Er i`r Almaen ystaenio
Ei dwrn dur yn ei waed o

 

A hefyd un o`n hoff gerddi:

Dim ond lleuad borffor
Ar fîn y mynydd llwm
A swn hen afon Prysor
Yn canu yn y cwm.

 

Roedd hi`n wefreiddiol cael y cyfle i ddysgu am ddoniau`r bardd a hanes y gadair ddu. Dysgwyd hefyd am elfennau o erchyllderau`r cyfnod arwydus hwn yn ein hanes; cyfnod a gafodd effaith andwyol ar ein teuluoedd, ein hiaith a`n diwylliant a`r colledion trwm drwyddi draw. Ac, fe`n sobrwyd wrth ddysgu am golledion Trawsfynydd, a phentrefi tebyg yng nghefn gwlad Cymru.

Ymlaen â`r cart, heibio i Lyn Celyn, a dyma i chi wers hanes arall sy`n holl bwysig ei bod ar gôf a chadw ein ieuenctid. Anodd credu….boddi cwm cyfan. Cofiwn fod Mr Walter Williams wedi ei eni yn y cwm hwn ac mae Mr Williams bob amser yn barod i`n helpu fel ysgol i ateb cwestiynau`r disgyblion ar y digwyddiad ac wedi dysgu llawer ffaith ddiddorol i ni. Oeddech chi`n gwybod mai ar Awst 1af, 1957 y pasiodd y senedd yn Llundain fesur i ganiatau boddi Cwm Tryweryn? Yn y cyfnod hwn trefnwyd rali “ Cadw Tryweryn” a gorymdeithiodd dros 4,000 o bobl drwy strydoedd Y Bala i ddangos eu gwrthwynebiad. Aeth cymuned gyfan dan y don gan gynnwys deuddeg fferm, ysgol, swyddfa bost, capel a`r fynwent. A`r gost ariannol yn £20 miliwn. A`r gost i`r ardal, wrth gwrs, yn anfesuradwy.

Ydy`r rhigwm bach yma yn canu cloch?
Ffarwel i blwyf Llanycil
A`r Bala`n dirion deg
Ffarwel fy annwyl gariad
Nid wyf yn enwi neb
Rwy`n mynd i wlad y Saeson
A`m calon fel y drwm
I ganu o flaen y delyn aur
Ac i ddawnsio o flaen y drwm.

Llanycil oedd y gyrchfan a Byd Mari Jones oedd y lleoliad. Dysgwyd am ymdrech lew Mari Jones i gynilo ei harian prin a theithio o Lanfihangel-y- Pennant i’r Bala i brynu Beibl gan Thomas Charles. Roedd cwisiau, gemau cyfrifadurol, ffilmiau a gweithgareddau amrywiol yno i ddiddanu’r disgyblion a phob un wrth eu boddau. Diwrnod arbennig a fydd yn aros yn y côf am byth, gobeithio.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Swigod a Sbri

Swigod a Sbri Aeth plant bach y dosbarth Derbyn i gael gweithdy swigod i Barc Y Faenol a dyna amser braf a gafwyd yn creu swigod o bob lliw a llun drwy`r bore! Yn y prynhawn, cafwyd dro ddifyr gan sylwi ar y gwahanol anifeiliaid cyn dychwelyd i`r ysgol ar y bws deulawr glas! Pawb wrth eu boddau!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

Ymgyrch Beicio i`r Ysgol

Ymgyrch Beicio i`r Ysgol144! Dyma faint o blant deithiodd i’r ysgol ar feic neu sgwter ar ddydd Iau, Ebrill 26ain! Pam meddai chi? Bu’r ysgol yn cymryd rhan yng nghystadleuaeth y Big Pedal am y tro cyntaf eleni, ymgyrch sy’n ceisio hyrwyddo teithiau iach ac egnïol. Roedd aelodau o’r Grŵp Gwyrdd yn cofnodi’r sawl oedd yn teithio i’r ysgol ar feic neu sgwter yn ddyddiol er mwyn cymharu gydag ysgolion eraill yn y Deyrnas Unedig. Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Wilson, pencampwyr yr ysgol! Gan ein bod yn Ysgol Iach ac yn Ysgol Werdd, roedd y gystadleuaeth yn gyfle arbennig i atgoffa’r disgyblion a’r rhieni am bwysigrwydd cadw’n heini a’r effaith bositif mae teithiau o’r fath yn ei gael ar yr amgylchedd. Yn sgil hyn, gwahoddwyd yr ysgol i ymddangos ar raglen FFIT Cymru, gyda’r cyflwynydd S4C enwog, Lisa Gwilym yn ymuno â’r plant mewn sesiynau datblygu sgiliau beicio a sgwtera o dan arweiniad Gwen Thomas, swyddog teithiau iach Sustrans. Diolch o galon i bawb am gefnogi’r ymgyrch gan obeithio y bydd y plant yn parhau i feicio neu sgwtera i’r ysgol! Diolch hefyd i Gwmni Da am ddod draw i’n hysgol er mwyn lledaenu’r negeseuon pwysig o ran iechyd a ffitrwydd! Diolch hefyd i Mr Stephen Jones am gydgordio`r cyfan.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Ras Moel Wnion

Ras Moel WnionRoedd dydd Sadwrn diwethaf, sef diwrnod Ras Moel Wnion yn llwyddiant ysgubol!

Daeth 52 o redwyr i Ysgol Llanllechid o ardal eang a phob un ohonynt wedi llwyddo i redeg i ben Moel Wnion.

Ynghyd â hyn, cafwyd rasus i’r plant ar gae’r ysgol o dan ofal Mr Stephen Jones.

Cafwyd diwrnod bendigedig, awyr las ac awyrgylch braf a phopeth yn rhedeg fel cloc.

Diolch arbennig i Dr Ross Robert (tad Evie a Harri) am ei waith caled yn trefnu ac i`r pwyllgor am yr holl waith da.

Yn wir, diolch i holl aelodau’r Gymdeithas Rhieni /Athrawon a phawb a weithiodd yn galed yng nghegin yr ysgol, yn enwedig Anti Gillian, oedd newydd ddod allan o`r ysbyty. Roedd yr holl gacenau a’r cawl cennin yn hynod flasus, a’r rhedwyr a phawb arall yn llowcio’r cyfan!

Braf iawn gweld yr ysgol yn cydweithio mor effeithiol hefo aelodau’r gymuned fel hyn a chyfraniad rhieni yn allweddol i’n llwyddiant.

Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi.

Cliciwch yma i weld sylwadau rhai o`r rhedwyr

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

FFIT CYMRU

Ffit CymruSialens Wythnos Teithiau Iach
Ebrill 23 – Ebrill 27, 2018

Llongyfarchiadau i ddosbarth Mrs Wilson – PENCAMPWYR sialens y Big Pedal/Wythnos teithiau iach Ysgol Llanllechid! Diolch i bawb am gefnogi! Cofiwch barhau i ddod a’ch beiciau neu eich sgwters i’r ysgol. Mae’n cael effaith hynod bositif ar yr amgylchedd ac mae’n ffordd effeithiol iawn o gadw’n iach! Gwych Ysgol Llanllechid!

Canlyniadau - cliciwch yma
Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

line

Chwarel Pantdreiniog, Bethesda
Bu dosbarthiadau Bl.3 a 4 yn ymchwilio drwy astudio hen luniau ac yn trafod y newid a fu yn safle Pantdreiniog dros 200 mlynedd yn ôl. Aethpwyd am dro i weld y safle presennol, sy`n wrthgyferbyniad llwyr o`r hyn a fu. Erbyn heddiw, mae`n lle tawel, gwyrdd, a heddychlon iawn. Craffwyd ar ddarluniau o’r lle ym 1825, pan oedd y lle’n llawn o adeiladau, siediau o bob math, trên ar gledrau, a gweithwyr prysur ymhobman. Yn y lluniau roedd pobl bwysig e.e swyddogion y chwarel mewn siwtiau crand, yn ogystal â’r gweithwyr cyffredin. Mae lluniau o’r safle yn y 70au yn dangos twll anferthol, gyda sbwriel wedi ei daflu iddo. Roedd y plant wedi synnu fod cannoedd o hen geir rhydlyd wedi eu taflu yng nghanol pob math o sbwriel i’r twll enfawr! Lle llwm tywyll a pheryglus wedi ei weddnewid!

line

Aled Hughes

Daeth Aled Hughes i Ysgol Llanllechid i gyfweld rhai o`n digyblion hynaf. Bydd yr eitem yn cael ei darlledu ar raglen ar Radio Cymru am 9.20a.m. dydd Iau yr wythnos hon.

line

Râs Moel Wnion

poster

Dydd Sadwrn 21af Ebrill
Cofestru o 11.30am
Cychwyn y Ras:1pm

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Mae llaw y Gaeaf oer

Yn cloi pob nant a llyn

A bysedd bach y coed

I gyd mewn menyg gwyn.

line

Llongyfarchiadau a Dymuniadau Da

Llongyfarchwn Mr Huw Edward Jones ar gael ei benodi`n brifathro Ysgol Henblas, Llangristiolus ar Ynys Môn. Bydd Mr Jones yn dechrau ar ei ddyletswyddau newydd ar ôl y Pasg. Mae holl gymuned Ysgol Llanllechid yn hynod ffodus o fod wedi derbyn gwasanaeth arbennig ac unigryw Huw Edward Jones, a hynny ers ugain mlynedd bellach. Daeth Mr Jones i Ysgol Llanllechid fel myfyriwr o Goleg Prifysgol Bangor, a bu`r ysgol yn ddigon ffodus i`w apwyntio fel athro i addysgu`r disgyblion hynaf. Datblygodd i fod yn aelod o`r Tim Rheoli, cyn cael ei apwyntio yn Ddirprwy Bennaeth yn 2012. O`r cychwyn cyntaf, gwnaeth ei farc yn yr ysgol; yn boblogaidd gyda`r staff a`r disgyblion fel ei gilydd, tra`n cyflawni ei holl ddyletswyddau i safon gadarn, ragorol. Wrth reswm, bydd yn chwith iawn i ni yma yn Ysgol Llanllechid, ac i ardal Dyffryn Ogwen. Ar ran holl gymuned yr ysgol, diolchwn o waelod calon i Mr Jones, a dymunwn bob llwyddiant a hapusrwydd iddo yn ei waith fel Pennaeth yn ei gylch newydd.

line

Dawnsio Sir yr Urdd

plantLlongyfarchiadau i bob un ohonoch a aeth i Gricieth i gymryd rhan yn y gystadleuaeth a llongyfarchiadau i chi. Diolch i Ms Nicola a Ms Rachel am eu gwaith yn hyfforddi`r disgyblion. Da iawn chi!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


line

Gweithgareddau i Deuluoedd


poster

 

Hwyl efo Wyau!

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

 

 

line

Calon Lan

line

Celf A Chrefft 2018

Enw Cystadleuaeth Safle
Lloer Prysor Davies Gwaith LLuniadu 2D Bl 2 ac iau 2il
Elliw Gwen Gwaith LLuniadu 2D bl 3 &4 1af
Sion Dafydd Gwaith Lluniadu 2d Bl 3& 4 2il
Margiad Ann Morris Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau 2il
Idwal Temple Morris Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 1af
Efa Hardy Griffiths Gwaith Creadigol 2D bl 3& 4 1af
Idris Temple Morris Gwaith Creadigol 2D 1af
Tomos Owain Print Lliw Bl 3 & 4 3ydd
Margiad Ann Morris Argraffu / Adurno ar Ffabrig Bl 2 ac iau 1af
Idris John Temple Morris Argraffu / Addurno ar Ffabrig Bl 5 & 6 2il
Margiad Ann Temple Morris Gwaith Creadigol 2D Tecstilau 1af
Margiad Ann Temple Morris Gwaith Creadigol 3D Bl 2 ac iau 1af
Idris John Temple Morris Gwaith Creadigol 3D Bl 3-6 1af
Efa Hardy Griffiths Gemwaith 1af

line

Bing Bong

line

Gweithdy Arbed Ynni
Bu rhai o`r disgyblion hynaf yn cymryd rhan mewn gweithdy hynod ddiddorol yn seiliedig ar arbed ynni yn y cartref. Bu’r disgyblion yn dysgu am wahanol ffyrdd o ynysu’r cartref, gan fynd ati i gyfrifo’r arbedion. Cafodd y disgyblion gyfle i gynllunio cartrefi ar gyfer y dyfodol gyda’r syniad o arbed ynni a gwarchod yr amgylchedd, a chynlluniwyd cartrefi diddorol dros ben, i ddweud y lleiaf! Wyddoch chi fod modd arbed bron i £90 y flwyddyn wrth droi’r thermostat i lawr 1 °C ?! Os oes angen cyngor arnoch ar sut i arbed ynni yn eich cartref, dewch draw at flwyddyn 5, dosbarth Mr Stephen Jones i holi!

line

Diwrnod Racedi


poster

AM DDIM I plant/teuluoedd Arfon ar Dydd Sul Mawrth 25.

 

Os ydych angen mwy o wybodaeth gofynnwch am Hannah Hughes ar:
HannahMediHughes@gwynedd.llyw.cymru

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

line

Bingo Pasg


poster

 

Mawrth 14 2018

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


 

 

 

 

line

Ymweliad ag Amgueddfa Beatles, Lerpwl
Fel rhan o’r gwaith ar y chwedegau aeth dosbarth Mr Stephen Jones ar ymweliad ag Amgueddfa Beatles yn Lerpwl. Roedd hi`n brofiad a hanner teithio ar hyd llwybr y Beatles, gan wrando’n astud ar yr hanes drwy ddefnyddio ffonau clust pwrpasol. Anhygoel oedd cael ymweld â’r ‘Cavern Club’ a blasu bywyd yn y chwedegau drwy weithgareddau megis gwisgo gwisgoedd amryliw a chreu Celf Pop! Mwynhaodd y disgyblion floeddio clasuron megis ‘Yellow Submarine’ a ‘Hey Jude’ tra’n cael cyfle i gyfansoddi. Cyfle gwych i brofi bywyd yn y chwedegau!

line

Halen Môn
Halen MônFel rhan o'u gwaith gwyddoniaeth, bu disgyblion blwyddyn 6 yn ymweld â chwmni Halen Môn gan ddysgu sut maent yn creu halen. Bu'r disgyblion yn arsylwi pa ddeunyddiau sydd yn hydoddi ac yn creu toddiant e.e. siwgwr a halen, a pha ddeunyddiau sydd ddim yn hydoddi ac felly yn creu cymysgedd. Dysgodd y plant fod posib hidlo y cymysgeddau ond nad oedd yn bosib hidlo'r toddiant. A dyma'r broses sydd yn digwydd yn Halen Môn - mae'r dwr môr yn cael ei anweddu yn y crisialydd sydd yn arwain at swmp yr halen yn ffurfio. Diolch i Eluned am ein tywys ac am yr hanesion difyr - gan gynnwys dysgu fod y Mor Marw yn cynnwys 30% o halen o gymharu a 3% o halen sydd yn y môr o amgylch Cymru. Ond hyd yn oed gyda 3%, mae cwmni Halen Môn yn fusnes llwyddiannus sydd yn ffynnu ac yn allforio halen i bedwar ban byd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Grwp Hip-Hop, Stryd a Disgo
Grwp Hip-Hop, Stryd a DisgoAr nos Fercher, Mawrth 7fed aeth criw o ddisgyblion Ysgol LLanllechid i ddawnsio yn yr Eisteddfod Ddawns. Llongyfarchion gwresog i: Elizabeth, Madeleine, Ffion Haf, Ffion Meredith, Grace, Elsie, Lowri, Afra, Beca, Lois, Gwenno, Cadi Efa, Llinos, Angharad ac Effy.

Llawer iawn o ddiolch i Ms Nicola am eu hyfforddi a hefyd i Ms Rachel am yr holl gymorth. Cafwyd llwyddiant ysgubol; dyfarnwyd y wobr gyntaf a`r ail i Ysgol Llanllechid.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Cyfnod Sylfaen
Cyfnod Sylfaen

 

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

 

 

 

line

Eira Mawrth 8fed


eira

 

 

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


 

 

 

 

line

Myfyrwraig
Mae`n bleser croesawu myfyrwraig arall atom o Brifysgol Bangor, sef Gwenlli Haf. Mawr obeithiwn y byddi yn hapus iawn yn ein plith Ms Haf. Mae Ms Sian Evans yn parhau yma hefo ni, ac yn gwneud gwaith da ym Mlwyddyn 2, o dan arweiniad Mrs Wilson.

line

Ysgol Greadigol Arweiniol
Yn sgil derbyn grant, mae`r ysgol bellach wedi dechrau ar y gwaith o greu campweithiau creadigol gyda Mrs Anna Gruffydd.

line

Eisteddfod yr Urdd
Urdd Eisteddfod Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Llanllechid ar eu perfformiadau,eu hynawsedd a’u hymddygiad yn Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen dydd Sadwrn diwethaf.
Dyma’r disgyblion a ddaeth i’r brig. Llongyfarchiadau i bawb am gystadlu a llongyfarchion gwresog i’r rhai a ddaeth i’r brig. Diolch i bawb a fu`n eu hyfforddi gan gynnwys Mrs Helen Williams, Mrs Menai Willams, Mrs Marian Jones a Mr Huw Edward Jones

Canlyniadau Eisteddfod yr Urdd Ysgol Llanllechid
Gruffydd Beech 1af/1st Unwad Bl 2 ac Iau
Lois Jones 3ydd/3rd Unawd Bl 5 a 6
Gwenno Beech 1af/ 1st Unawd Cerdd Dant Bl 3 & 4
Parti Afra 1af / 1st Parti Cerdd Dant
Parti Mali 2il/ 2nd Parti Cerdd Dant
Grwp Llefaru Ayesha 3ydd/ 3rd Parti Llefaru
Côr Grace/ Grace’s Choir 2il/ 2nd Côr Bl 6
Gruffydd Beech 1af / 1st Llefaru Unigol Bl2 ac Iau
Catrin Morris 3ydd/ 3rd Llefaru Unigol Bl 2
Seren Roberts 1af/ 1st Llefaru Unigol Bl 3& 4
Gwenno Beech 2il /2nd Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Mali Burgess Williams 3ydd/ 3rd Llefaru Unigol Bl 3&4
Chenai Chicanza 1af/1st Llefaru Unigol Bl5 a 6
Madelaine Sinfield 3ydd/ 3rd Llefaru Unigol Bl 5 a 6

Cliciwch yma i weld lluniau

line

Diwrnod Golchi
Diwrnod GolchiCafodd dosbarth Mrs Williams amser bendigedig yn dysgu am arferion gwaith tŷ yn yr oes o`r blaen. Roedd pawb wedi dychryn wrth feddwl am yr holl lafur caled yn enwedig wrth sgwrio a golchi.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Meithrin Capel Carmel
Meithrin Capel CarmelDiolch i Mrs Helen Williams am roi croeso cynnes i blant dosbarth Meithrin a dosbarth Blwyddyn 1 a fu yng Nghapel Carmel yn astudio nodweddion y capel. Diolch i Mrs Williams am fod mor barod i gerdded yr ail filltir bob amser.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 line

Diogelwch Tân
Diogelwch TânDaeth dynion tân o Fangor i siarad hefo dosbarth Mrs Wilson am ddiogelwch tân. Rhyfeddodd pob un at yr injan dân a chafwyd cyfle i ddefnyddio`r bibell i chwistrellu dwr yn union yr un fath a`r dynion tân go iawn. Ond, wyddoch chi beth! Cafwyd galwad frys, a bu rhaid i`r dynion tân ei miglo hi oddi `ma`n reit handi!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Te prynhawn
Te prynhawnRoedd y te prynhawn yn llwyddiant ysgubol. Dosbarth Mrs Williams oedd y gwesteion a dosbarth Mrs Wilson oedd y gwahoddedigion! Cafwyd te gwerth chweil ac adloniant i ddilyn. Diolch i Ms Evans am ddysgu`r plant i ddawnsio gwerin! Diolch i Anti Gillian am y bara brith!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

 

line

Sbwriel a Gwastraff
poblMae ein Grwp Gwyrdd, o dan arweiniad Mr Stephen Jones, wedi bod yn goleuo pawb ar sut i edrych ar ôl yr amgylchedd ac yn ein sobri i gyd wrth i ni sywleddoli pa mor ddi-fater ydan ni yn taflu sbwriel i bob man, heb sylweddoli fod llawer o`r sbwriel yma yn cael ei olchi i`r nentydd, afonydd ac i`r môr. Gwyddom yn dda pa mor drychinebus yw effaith hynny ar fywyd gwyllt, a daeth hyn yn fyw i ni hefyd wrth edrych ar raglen David Attenborough.
Mae`r Grwp Gwyrdd yn trio eu gorau glas i sicrhau fod tiroedd yr ysgol yn parhau i fod yn lân a thaclus, felly hefyd Lon Bach Odro a Llyn Corddi ac, fel y gwyddoch, bu cynrychiolaeth o`r ysgol yn brysur yn casglu sbwriel o amgylch Maes Bleddyn gyda chriw Balchder Bro, a bu hynny`n llwyddiant ysgubol! Ond, ni allwn laesu dwylo!
Wrth astudio hyn ymhellach, daethpwyd o hyd i ffaith ddifrifol: ar Ionawr 29 eleni, roedd naw ar hugain o forfilod yn stryffaglio ar lannau Môr y Gogledd. Yn anffodus, bu farw llawer ohonynt, a beth sydd wedi dod i`r amlwg yw fod stumogau`r morfilod hyn a fu farw yn llawn o blastig, gan gynnwys rhwyd bysgota 13m o hyd; plastig o geir a.y.y.b Ffaith eironig: stumogau llawn yn achosi llwgu.
plantNeges arall gan y Grwp Gwyrdd yw mai nid darnau mawr o blastig sy`n achosi problemau; mae`r darnau mân e.e. y darnau sydd mewn past dannedd hefyd yn creu dinistr difrifol i`r gadwyn fwyd.
Oeddech chi`n gwybod ein bod fel gwlad yn ceisio dygymod â`r ffaith fod China bellach wedi gwrthod derbyn sbwriel a phlastig gennym? Ers cryn amser, rydym wedi bod yn anfon 500,000 tunnell o wastraff i China bob blwyddyn ar gyfer ei ail-gylchu. Oherwydd hyn, mae`n gryn sialens i`r awdurdodau feddwl am ateb arall, ac mae ein Grwp Gwyrdd ni wedi bod yn llawn syniadau. A`r neges glir ganddynt yw: os gwelwch yn dda, peidiwch a chynhyrchu cymaint o sbwriel, ail-gylchwch, defnyddiwch lai o blasting a chofiwch am y biniau! Diolch yn fawr!

Monitoriaid Ynni - cliciwch yma

line

Jonsi a`r Ambiwlans Awyr
Jonsi a`r Ambiwlans AwyrYn dilyn ymweliad dosbarthiadau Blynyddoedd 3 a 4 â Maes Awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle, daeth Mr Eifion Jones [Jonsi], Swyddog Marchnata’r Ambiwlans Awyr i sgwrsio gyda’r disgyblion, ac ateb eu cwestiynau yn ei ddull hwyliog ei hun. Roedd y plant eisoes wedi gweld yr hofrennydd, yn ogystal â chael sgwrs gydag un o’r parafeddygon. Yr hyn sydd wedi rhoi syndod i bawb yw mai dibynnu ar roddion ac ewyllys da y mae`r gwasanaeth pwysig hwn am arian. Anhygoel! Penderfynodd y plant eu bod eisiau gwneud rhywbeth i helpu’r achos, felly, dyma nhw’n penderfynu agor siop! Y disgyblion eu hunain a drefnodd y cyfan, - stondinau, sgwâr cant, peintio ewinedd, tatŵs, llyfrau, a channoedd o gacennau! Dyma i chi `Lais y Plentyn` a rei orau! Roedd Jonsi wrth ei fodd yn derbyn siec o £300 tuag at yr Ambiwlans Awyr! Ardderchog blantos! Diolch arbennig hefyd i Mr a gyfrannodd yn hael at ymdrechion ein plant. Mae Mr Gerallt Williams yn sylweddoli yn fwy na neb pa mor hanfodol yw`r gwasanaeth hwn gan iddo gael ei gludo i Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar mewn ambiwlans awyr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Ymweliad Mr. Dilwyn Pritchard
Ymweliad Mr. Dilwyn PritchardCroesawyd Mr. Dilwyn Pritchard o Glwb Hanes Rachub i sgwrsio gyda disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 am y gŵr arbennig o Rachub a adeiladodd awyren yn gynnar yn yr 20fed ganrif. Gan ein bod yn astudio ‘hedfan fry` ar y pryd, cam hollol naturiol oedd cael gwybod mwy am y gŵr o Dyddyn Canol, mab i chwarelwr cyffredin, a dyfodd i fod yn arbenigwr mewn sawl maes, gan gynnwys mathemateg,ffiseg, daeareg ac yn arbennig, gwyddoniaeth yn ymwneud â hedfan! Meddyliwch amdano’n adeiladu rhannau o awyren mewn sied yn yr ardd, ac yn mynd i ben Moel Faban, er mwyn cael gweld os oedd ei greadigaethau yn gweithio! A wyddoch chi beth? Un tro, aeth pethau o chwith yn ystod cyfnod y Rhyfel; cafodd ei arestio gan yr heddlu, am eu bod yn credu mai ysbїwr o’r Almaen oedd o! Beth bynnag am hynny, llwyddodd i hedfan ei awyren dros draeth Llanddona ym Môn! Chwiliwch am y goflech; mae hi yno hyd heddiw, yn gofnod o`r digwyddiad dramatig. Treuliwyd cyfnod gwerth chweil yng nghwmni Mr. Pritchard ac fe ganmolodd safon uchel y cwestiynnu! Da iawn blant, a diolch yn fawr Dilwyn! Mae`n hynod braf fod gan Ysgol Llanllechid berthynas mor fyrlymus gyda`r Clwb Hanes lleol. Diolch i Mrs Marian Jones am drefnu.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Tad Sion Blewyn Coch
Jonsi a`r Ambiwlans AwyrWel dyna hwyl a gawsom yn dysgu am Mic y llwynog, tad Sion Blewyn Coch! Roedd Mic yn byw ar allt Penybryn ac roedd yn anifail anwes i hen daid a nain Robin Llywelyn, ac yn hen, hen daid a nain i Mared Llew ac Elin! Un direidus oedd Mic ac roedd yn swel yn ei got goch a`i wasgod wen a deuai pobl o bell ag agos i`w edmygu! Mae stori am yr hen Mic yn cymryd da da o geg J.O. Williams ac yn dianc o`i gwt a lladd ieir y plismon, oedd yn byw drws nesa! Dyna i chi halibalŵ!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line
01/03/18 Ysgol ar gau

Ysgol ar gau i ddisgyblion. Staff i mewn. Dydd Gwyl Ddewi hapus i bawb!

Ymweliad Tad Mali Fflur
Ymweliad Tad Mali FflurFel rhan o’n themau Hedfan Fry, rydym wedi bod yn creu pob math o wrthrychau a champweithiau sy`n hedfan! Dydd Iau diwethaf cawsom groesawu tad Mali Fflur sef Mr Terry Williams at ddosbarthiadau bl3 a 4 i siarad am ei waith fel peiriannydd yn RAF, Y Fali. Daeth a llawer o adnoddau i ni eu gweld a chawsom sgwrs ddifyr am yr holl awyrennau cyflym yno. Mae`r ymweliad wedi ynsbrydoli amryw i fod yn beilotiaid y dyfodol! Diolch am ddod draw atom ni i’r ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau


 

line

Amgueddfa ‘Byd Awyr’, Dinas Dinlle.
Amgueddfa ‘Byd Awyr’, Dinas Dinlle.Cafodd dosbarthiadau Blynyddoedd 3 a 4 ddiwrnod gwych pan aethant i Faes Awyr Caernarfon yn ddiweddar! Cafwyd cyfle i fynd i mewn i`r Ambiwlans Awyr a dysgu llawer o ffeithiau diddorol cyn cael cyfweld y peilotiaid. Braf oedd cael astudio`r holl arteffactau yn y maes awyr ac roedd cael mynd o gwmpas i fraslunio’n brofiad hamddenol iawn ar ddiwedd diwrnod llawn cyffro!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 

 

line

Rocedi!
Rocedi!Daeth tad Harri Hinchcliffe, at y plant i ddangos y casgliad o rocedi ‘go iawn’ mae o ei hun wedi eu hadeiladu! Yn amlwg, doedd o ddim yn cael tanio’r rocedi, ond esboniodd yn eglur sut oedd y rocedi’n gweithio, ac yn fras, yr hyn oedd y tu mewn iddyn nhw. Dyna i chi beth oedd addysg i ni i gyd! Mae o’n aelod o Glwb Rocedi Prydain, ac yn gobeithio torri record byd am adeiladu roced! Pob lwc iddo a diolch am ei gyfraniad!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Dosbarth Derbyn - Creu Perllan Galennig
Dosbarth Derbyn - Creu Perllan Galennig “Calennig! Calennig! Blwyddyn Newydd Dda!” Dysgu am y gwahanol draddodiadau o ddathlu’r Hen Galan ynghŷd â dysgu caneuon Y Fari Lwyd a Chalennig oedd y dasg ar ddechrau tymor newydd. Aethpwyd ati i greu perllan trwy fynd am dro ar hyd Lon Fach Odro yn gyntaf i gasglu brigau a dail o`r coed bytholwyrdd. Addurnwyd yr afalau hefyd gyda chlôfs a phawb yn gwirioni ar yr arogleuon bendigedig.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line
Cofeb Bethesda

Fel rhan o thema’r dosbarth, aeth disgyblion blwyddyn 6 ar ddechrau’r tymor i ymweld â chofeb Bethesda, sy`n gofnod o hanes tywyll, a sylweddoli fod cymaint o drigolion yr ardal wedi colli eu bywydau yn ystod y ddau ryfel byd. Sylwyd yn fanwl ar yr enwau cymreig. Fe welodd y disgyblion fod rhai o’r un stryd â hwy wedi marw, a llwyddodd eraill i fynd ati wedyn i olrhain hanes aelodau o’u teuluoedd.

line

Archifdy
ArchifdyYn dilyn ymweld â`r gofeb, fe ddaeth Gwenda Williams o`r archifdy Caernarfon i drafod effaith yr Ail Ryfel Byd ar Fethesda. Daeth â llawer o arteffactau i’w dangos ac roedd ganddi lawer o hanesion difyr am yr ifaciwis, y milwyr yn hyfforddi yn y mynyddoedd ac effaith dogni. Daeth yr hanes yn fyw i’r disgyblion wrth iddynt ganolbwyntio ar effaith y rhyfeloedd yn eu bro.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

line

Lerpwl
LerpwlLerpwl oedd cyrchfan blwyddyn chwech. Yno buont yn ymweld â’r amgueddfa forwrol, gan weld sut y cafodd brwydr fawr Mor yr Iwerydd ei hennill. Yna aethant i amgueddfa ryfel Lerpwl, gan gerdded o amgylch yr adeilad oedd o dan y ddaear - sef y byncyr. Yno roedd ystafell fawr lle’r oedd y prif waith o fonitro’r gweithgarwch ar fôr yr Iwerydd yn digwydd gyda map enfawr ar y wal a’r holl longau yn cael eu tracio. Roedd y plant wedi rhyfeddu gweld yr hen deipiaduron ac wrth eu boddau yn cael gwisgo siacedi’r milwyr.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Y Groes Goch Brydeinig
Y Groes Goch BrydeinigDaeth Mr Dafydd Beech (tad Gruff a Gwenno) a Ms Lucy Allin i ddosbarth blwyddyn 6 i ddangos i’r plant sut i wneud cymorth cyntaf yn gywir petaent erioed mewn sefyllfa o allu helpu eraill. Os oedd y plant yn cydnabod ar ddechrau’r sesiwn eu bod yn ddi-hyder, roeddent yn gwbl unfrydol erbyn y diwedd y buasent yn barod i helpu ac yn gwybod bellach beth oedd angen ei wneud mewn argyfwng. Cafwyd dau sesiwn ddiddorol dros ben a’r plant yn symud mewn cylchdro wrth ymwneud â gwahanol sefyllfaoedd. Diolch i Dafydd a Lucy am gynnal y sesiwn mewn modd mor ddifyr a chynnal brwdfrydedd a diddordeb y plant. (Llun: Stevie a Lois yn ceisio helpu’r claf)

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Elin Taylor
Elin TaylorHyfryd oedd cael croesawu cyn ddisgybl yn ôl i’r dosbarth sef Elin Taylor. Mae Elin bellach yn astudio cwrs ôl radd Meistri yng Nghaerdydd. Cynhaliodd sesiwn cyffrous o gyfansoddi gyda disgyblion blwyddyn 6 ac aeth y pedwar grwp ati i greu cyfansoddiadau byw ar themau amrywiol. Cawsont wledd yn ogystal wrth wrando ar Elin yn chwarae darn ar y sielo yn ogystal a chlywed un o’i chyfansoddiadau. Pob hwyl Elin a tyrd yn ôl yn fuan.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Sioe Wyddoniaeth
Sioe WyddoniaethCafodd disgyblion yr Adran Iau sesiwn gyffrous a bywiog yn gwylio sioe Wyddoniaeth. Bu`r disgyblion yn adeiladu pont gref, gyrru neges ddigidol a chadw’r balwn yn hedfan fyny fry. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am ryfeddodau gwyddonol ac wedi dysgu llawer am rymoedd, sain a goleuni.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 

 

line

Trip i fwyty Eastern Origin Bangor
Trip i fwyty Eastern Origin BangorFel rhan o’r gwaith ar ddathlu dydd Calan, cafodd blwyddyn Derbyn i gyd wledd Tsieiniaidd ym mwyty Eastern Origin ym Mangor. Roedd pob un wrth eu boddau yn defnyddio’r ‘gweill’ i fwyta’r nwdls a’r reis! Dangosodd y perchennog wahanol addurniadau sydd yn harddu’r tai a’r bwyty yn ystod y dathliadau blwyddyn newydd gan egluro eu harwyddocad i`r disgyblion.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

line

Gorymdaith Dydd Gŵyl Ddewi
Gorymdaith Dydd Gŵyl Ddewi

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Hwyl Hanner Tymor
Hwyl Hanner Tymor

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

07/02/18 Ysgol ar gau

Ysgol ar gau I ddisgyblion yn unig.

Canllawiau Taliadau Ar-lein
Canllawiau Talu Eich Ysgol

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

line

Talent Llechid
Cafwyd diwrnod o hwyl a sbri yn Ysgol Llanllechid ar ddiwedd y tymor pan gafodd pob un o`r disgyblion y cynnig i gymryd rhan yn ein diwrnod:Talent Llechid. Roedd y diwrnod hwn ar ffurf ffon ddwyblyg sef, yn gyntaf, cyfle i ddangos unrhyw dalent o flaen gweddill disgyblion yr ysgol; ac yn ail i godi arian at gynllun Ysgol Fynyddig Fwdlyd yn Ethiopia er mwyn cefnogi disgyblion yn y rhan honno o`r byd. Rydym yn hynod o flach fod Matthew a`i deulu yn mynd yno i weithio ac i gynorthwyo dros wyliau`r Nadolig. Llwyddwyd i godi £200 tuag at yr achos da hwn a diolch i Mr Huw Edward Jones a`r Cyngor Ysgol am drefnu`r cyfan i ni. Diwrnod gwerth chweil, wrth i ni feddwl am ein cyd-ddynion mewn amgylchiadau anodd.

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

line

Yr Iaith Gymraeg
Yn ddiweddar, mae`r disgyblion wedi bod yn astudio hanes yr Iaith Gymraeg ac yn dysgu am yr holl ergydion sydd wedi dod i`w rhan ar hyd y blynyddoedd. Bu cryn drafod y ffaith mai, yn ôl y Cyfrifiad yn 2011; 562,000 o bobl oedd yn siarad Cymraeg, sef 19% o`r boblogaeth. Fel y gwyddom, y nôd erbyn 2050 yw sicrhau fod miliwn o bobl yn siarad Cymraeg! Wrth astudio ein hiaith, dysgwyd fod y Gymraeg yn deillio o`r Frythoneg, ac mae`n perthyn yn agos iawn i`r Gernyweg a`r Llydaweg. Erbyn hyn, rydym yn ymwybodol iawn o`r Ddedf Uno 1536, a`i diben, sef: gwneud Cymru yn rhan o Loegr, gan ddiystyru diwylliant Cymru a`i hiaith yn gyfangwbwl. Wrth reswm, cafodd y ddeddf hon effaith bellgyrhaeddol ar y Cymry. Ond, daeth tro ar fyd yn 1588, pan gyfieithodd yr Esgob William Morgan y Beibl i`r Gymraeg. Er gwaethaf hyn, daeth ergyd arall, a hynny ar ffurf tri bargyfreithiwr: Johnson, Lingen a Symons. Gwnaethant arolwg ar Gymru gan deithio drwy`r wlad a chraffu ar yr ysgolion a`r ysgolion sul. Ymddangosodd eu hadroddiad mewn llyfrau gleision ar ddiwrnod Ffwl Ebrill 1847 ac fe`i hadwaenwyd, fel y gwyddom, yn Frad y Llyfrau Glesion. Un o`r ergydion nesaf? Wel, y Welsh Not, a chafodd y sytem hon ei chyflwyno yn 1850, a gwyddom yn dda am yr hanes hwnnw. Diolch byth am bobl fel Syr Ifan ab Owen Edwards a welodd yr anghyfiawnder ac a sefydlodd Urdd Gobaith Cymru yn 1922. Mae`r dyddiad, 1939 hefyd yn un gwerth i`w gofio, sef, y flwyddyn y sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru. Dim ond megis codi cwr y llen ydan ni wedi llwyddo i`w wneud hyd yma; mae llawer mwy na hyn i`n hanes wrth gwrs, ond rydym yn cael blas garw yn ymbalfalu a thyrchio i mewn i`n gorffennol. Cyn cloi, rhaid crybwyll yr actor Llion Williams a ddaeth draw i`n hysgol ac a wnaeth argraff ar y plant a`r athrawon fel ei gilydd drwy ei actio medrus a chyflwyno perfformiad a fydd yn aros yn y côf am byth!

line

Sioeau Nadolig
Sioeau NadoligCynhaliwyd pum sioe Nadolig i gyd, a phob un yn werth eu gweld! Cafwyd gwledd yn gwrando ar blant bach Cylch Meithrin yn canu eu caneuon. Yna, daeth hi`n dro y dosbarth Meithrin a braf oedd eu gweld yn rhoi hanes y Geni i ni. Yna, daeth tro blynyddoedd 1 a 2, sef dosbarthiadau Mrs Wilson a Mrs Rona Williams. Rroedd hi`n braf gweld Capel Carmel yn orlawn, yn llawn o rieni a ffrindiau`r ysgol, yn cefnogi`r plantos wrth iddyn nhw berfformio i safon mor uchel! Achubwyd ar y cyfle i ddiolch i Mrs Helen Williams am ei haelioni a chafwyd cyfle i dynnu sylw at y cydweithio hapus sy`n bodoli rhwng Capel Carmel ac Ysgol Llanllechid. Diolchwyd hefyd i Mr Dylan Davies, Ysgol Dyffryn Ogwen am gael defnyddio Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen ar gyfer llwyfanu sioe yr Adran Iau. Cafwyd noson fythgofiadwy a`r plantos i gyd ar eu gorau wrth i Sandra Goch ddianc i`r goedwig oherwydd swyn cas dynes ddrwg o`r enw Rhosyn Coch! Yn y man, caiff ei gorfodi i briodi Cuthbert Coch, er ei bod mewn cariad gyda George Huws, peldroediwr gorau Cymru! Er mwyn cael gwared â`r swyn, roedd rhaid darganfod: plu`r barcud coch; minlliw coch; blewyn y llwynog coch a diferyn o waed y Rhosyn Coch ei hun! Sioe a hanner! Diolch i bawb am eu gwaith caled ac i`r disgyblion am roi o`u gorau i sicrhau sioe mor llwyddiannus eto eleni!

line

Brenhines y Crawia
Trên Sion Corn LlanberisGyda balchder yr oeddem yn gwylio disgyblion o Ysgol Llanllechid ac ysgolion eraill, yn perfformio yn frwdfrydig ar lwyfan Neaudd Ogwen yn y sioe Brenhines y Crawiau. Braf oedd cael cyfle i ymuno â nhw yn hwyl a sbri y Nadolig. Rydym yn hynod ffodus a gwerthfawfogol fod sioe Gymraeg fel hon yn cael ei llwyfanu ar ein trothwy, ac rydym mor falch o gael y cyfle i gefnogi! Edrychwn ymlaen at gael gweld perfformiad tebyg y flwyddyn nesaf! Llongyfarchiadau a diolch i chi i gyd!

 

 

 

 

line

Sioe Caban Hud - Pontio
Sioe Caban Hud - Pontio“Daeth Nadolig fel arferol, daeth fel yn y dyddiau gynt…” Oeddech chi’n gwybod y gellir postio llythyr at Sion Corn mewn blwch hud a’i yrru ar hyd y blondings i’r caban chwarel? Dyna ddaru Sian! Yno, yn y caban, roedd chwarelwr oedd yn gallu chwythu bargen gyda help gan Robin Glyn. Yna curai gyda’i gun a’i forthwyl i naddu a chreu llyfr o’r graig cyn ei drochi mewn ffynnon hud gyda help Gavin a’i droi yn lyfr hud a lledrith. Pwy well i lapio’r anrheg rhyfeddol hudol yma i Sian na Mared Llew, sydd mae’n rhaid dweud, yn dipyn o giamstar ar lapio anrhegion! Pwy feddyliai fod chwarelwr o’r hen ddyddiau yn helpu Sion Corn i wneud anrhegion Nadolig?! Stori hyfryd a syml am ferch fach a storiau o`r chwarel yn adleisio drwy`r cyfan oll.

line

Trên Sion Corn Llanberis
Trên Sion Corn LlanberisWel dyna i chi gynnwrf fu wrth i’r plantos fynd ar daith trên Sion Corn i gael cyfarfod y dyn ei hun! Dechreuodd yr hwyl pan gafodd y plantos eu cyfarch gan gorachod Sion Corn ac roedd rhaid chwilio`n ddyfal am Carwyn y Corrach, a oedd, yn ôl rhai, yn stelcian yn y gwrychoedd! Llawenydd oedd cael cyfarfod Sion Corn, ac roedd y wen ar wyneb pob un o’r plant, wrth ddod allan o’i ogof gydag anrheg hyfryd, yn dweud cyfrolau!

line

Peintio Moch!
Peintio Moch!Mae yna hwyl garw i’w gael wrth beintio mochyn, boed o wedi ei wneud o glai neu beidio! Mae o hyd yn oed yn well pan mae rhywun yn cael peintio mochyn sydd yn digwydd bod yn gadw mi gei hefyd! Y Nadolig hwn, cafodd deugain o foch bach clai eu peintio’n bob lliw dan haul a phob un ohonynt yn sgleinio fel swllt newydd!

 

 

 

 

line

Gweithgareddau`r Nadolig
Bu cryn brysurdeb ar ddiwedd y tymor a chafwyd pob math o weithgareddau gan gynnwys partion, ymwelwyr a chinio Nadolig gwerth chweil. Un o`n llwyddiannu, eleni, heb os, oedd y Ffair Nadolig! Penderfynwyd newid dipyn ar y drefn, ac fe gynhaliwd y Ffair ar nos Wener! Roedd hi`n noson llawn hwyl a chorachod Sion Corn yn chwilio am fwy o wobrau yn ystod y noson! Diolch i Anti Gillian a`i thim yn y gegin am y bwyd bendigedig gan gynnwys y twrci a`r mins peis! Braf gweld y gymuned gyfan yn dod at ei gilydd a braf gweld nifer o stondinwyr o`r ardal hefyd mor barod i`n cefnogi! Diolch i bawb am noson hyfryd ac i Owain am fod mor barod i ddod draw i chwarae`r trwmped i ni!

line

Uwch Gynghrair Cymru
Golwg

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - click here

 

 

 

 

Muddy Mountain School Project (Saesneg yn unig...)
Muddy Mountain School Project

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Ysgrifenwyr o Fri
Ysgrifenwyr o FriLlongyfarchiadau i`r disgyblion a ddaeth i`r brig gyda chystadlaethau llenyddiaeth Eisteddfod Dyffryn Ogwen - ysgrifennu cerdd a stori. Ysgol Llanllechid gipiodd y gwobrau i gyd! Diolch i`r Prifardd Ieuan Wyn am y beirniadaethau. Mae`n anrhydedd i`n disgyblion gael sylw craff prifardd, s`yn ysgogi ac annog ein disgyblion i ddal ati i ysgrifennu.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 
line

Yr Iaith Gymraeg
Yr Iaith GymraegYn ddiweddar, mae`r disgyblion wedi bod yn astudio hanes yr Iaith Gymraeg ac yn dysgu am yr holl ergydion sydd wedi dod i`w rhan ar hyd y blynyddoedd. Bu cryn drafod y ffaith mai, yn ôl y Cyfrifiad yn 2011; 562,000 o bobl oedd yn siarad Cymraeg, sef 19% o`r boblogaeth. Fel y gwyddom, y nôd erbyn 2050 yw sicrhau fod miliwn o bobl yn siarad Cymraeg! Wrth astudio ein hiaith, dysgwyd fod y Gymraeg yn deillio o`r Frythoneg, ac mae`n perthyn yn agos iawn i`r Gernyweg a`r Llydaweg.

Erbyn hyn, rydym yn ymwybodol iawn o`r Ddedf Uno 1536, a`i diben, sef: gwneud Cymru yn rhan o Loegr, gan ddiystyru diwylliant Cymru a`i hiaith yn gyfangwbwl. Wrth reswm, cafodd y ddeddf hon effaith bellgyrhaeddol ar y Cymry. Ond, daeth tro ar fyd yn 1588, pan gyfieithodd yr Esgob William Morgan y Beibl i`r Gymraeg. Er gwaethaf hyn, daeth ergyd arall, a hynny ar ffurf tri bargyfreithiwr: Johnson, Lingen a Symons. Gwnaethant arolwg ar Gymru gan deithio drwy`r wlad a chraffu ar yr ysgolion a`r ysgolion sul. Ymddangosodd eu hadroddiad mewn llyfrau gleision ar ddiwrnod Ffwl Ebrill 1847 ac fe`i hadwaenwyd, fel y gwyddom, yn Frad y Llyfrau Glesion. Un o`r ergydion nesaf? Wel, y Welsh Not, a chafodd y sytem hon ei chyflwyno yn 1850, a gwyddom yn dda am yr hanes hwnnw. Diolch byth am bobl fel Syr Ifan ab Owen Edwards a welodd yr anghyfiawnder ac a sefydlodd Urdd Gobaith Cymru yn 1922. Mae`r dyddiad, 1939 hefyd yn un gwerth i`w gofio, sef, y flwyddyn y sefydlwyd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru. Dim ond megis codi cwr y llen ydan ni wedi llwyddo i`w wneud hyd yma; mae llawer mwy na hyn i`n hanes wrth gwrs, ond rydym yn cael blas garw yn ymbalfalu a thyrchio i mewn i`n gorffennol. Cyn cloi, rhaid crybwyll yr actor Llion Williams a ddaeth draw i`n hysgolion ac a wnaeth argraff ar y plant a`r athrawon fel ei gilydd drwy ei actio medrus a chyflwyno perfformiad a fydd yn aros yn y côf am byth!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!
Dymuniadau gorau i un ac oll am Nadolig dedwydd a phob dymuniad da ar gyfer 2018 am flwyddyn newydd hapus a heddychlon.

line

Ffair Lyfrau
Ffair LyfrauDiolch i bawb am ddod draw i gefnogi`r Ffair a diolch i Siop Ogwen am fod mor barod i ddod draw gyda`u stondin. Chewch chi ddim byd gwell na llyfr Cymraeg o Siop Ogwen yn anrheg Nadolig!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 

 

 

 

line

Plant Mewn Angen a Bocsys Nadolig
Plant Mewn Angen a Bocsys NadoligDiolch yn fawr i bawb am gefnogi Plant Mewn Angen. Codwyd £328.71 at yr achos da hwn. Bu`r disgyblion hefyd yn brysur yn llenwi bocsys Nadolig. Diolch i bawb.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 

 

 

 

 

line

Canolfan Grefftau Rhuthun
Canolfan Grefftau Rhuthun Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Ganolfan Grefft Rhuthun i weld gwaith celf llawer o grefftwyr, gan gynnwys gwaith brodwaith, crochenwaith, darluniau a thecstiliau. Roedd yr Oriel yn ffau ddifyr, llawn ysbrydoliaeth! Cafwyd cyfle i weithio mewn gwahanol gyfryngau gan gynnwys clai, tecstiliau a phaent a diolch i Kate a Donna am weithio gyda’r plant ar eu campweithiau. Clamp o ddiolch hefyd i Mrs Anna Griffiths, ein hartist am ei doniau!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Blwyddyn Derbyn - Ymweliad Carys Ofalus
Blwyddyn Derbyn - Ymweliad Carys OfalusFel rhan o’n thema Pelydru a Thywynnu daeth Carys Ofalus i’r ysgol i ddysgu’r plantos am bwysigrwydd gwrando a gwylio wrth groesi’r lon. Cath ydy Carys a chafodd y plant y stori drist fel y bu i Carys frifo ei chynffon am nad oedd wedi pwyllo a chymryd gofal wrth groesi’r lon. Cafodd y plant hefyd gyfle i weld a gwisgo dillad fflwroleuol sydd yn adlewyrchu ac yn eu helpu i gadw’n ddiogel wrth gerdded gan ei bod yn tywyllu’n fuan.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen
Eisteddfod Dyffryn OgwenUn o brif ddigwyddiadau ar ein calendr yma yn Ysgol Llanllechid yw Eisteddfod Dyffryn Ogwen! Unwaith eto eleni, fe heidiodd plant yr ysgol draw i Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen i gystadlu. Daeth cant a mil o wobrau i`n hysgol a llongyfarchiadau i bob copa walltog fu ar y llwyfan, o`r ieuengaf i`r hynaf. Yr un yw ein llongyfarchion i’r rhai gafodd lwyddiant gyda gwaith celf a chrefft a llenyddiaeth. Diolch i bawb fu’n hyfforddi a diolch arbennig i Mrs Helen Williams, ac i Mrs Menai Williams a ddaeth i gyfeilio i’n côr buddugol! Gweler gwefan Ysgol Llanllechid am fwy o fanylion: ysgolllanllechid.org

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Actio, Canu a Dawnsio
Cafodd disgyblion Blwyddyn 5 y fraint o gymryd rhan yn yr agoriad swyddogol Llwybr Llechi Eryri yn Neuadd Ogwen yn ddiweddar. Roedd yn ddigwyddiad pwysig iawn, gydag enwogion fel Dafydd Wigley a Rhys Mwyn, ymysg eraill, yn siaradwyr gwadd; cwmni teledu yn recordio’r holl gyffro, a dwy o’n disgyblion, sef Chenai a Mari Watcyn yn cael eu cyfweld gan Gerallt Pennant ar gyfer rhaglen HENO.

Bu’r plant yn gysylltiedig â’r prosiect ers tua blwyddyn, a chafwyd cyd-weithio gwych rhwng yr ysgol â Ms Anita Daimond, y Swyddog Cyswllt Ysgolion. Roedd y cyfan wedi’i glymu’n hwylus gyda thema’r dosbarth ar y pryd, sef hanes lleol, a chyfnod Streic y Penrhyn ac mae`r gwaith wedi cael cydnabyddiaeth gan ESTYN fel arfer Rhagorol yn un o`u cyhoeddiadau diweddar. Roedd y disgyblion wedi bod yn astudio hanes Côr Merched Bethesda yn y cyfnod, - sef y côr a deithiodd ar hyd a lled Prydain yn cynnal cyngherddau i godi arian i deuluoedd y streicwyr. Roeddent yn perfformio sioe gerdd wefreiddiol am yr hanes. Lluniwyd y sgript, gan Mrs Marian Jones, oedd yn seiliedig ar wybodaeth wreiddiol a gafwyd gan Mrs Brenda Wyn Jones, gan mai nain Mrs B.W Jones oedd Mary Ellen Parry, arweinyddes y côr! Wrth gwrs, cafwyd perfformiadau bendigedig gan y plant ar lwyfan Neuadd Ogwen, - canu gwych ac actio ardderchog! Roedd yn brofiad hyfryd i bawb! Diolch i Mrs Marian Jones a Mr Huw Edward Jones. Diolch hefyd i Dilwyn Llwyd am ein cynorthwyo gyda`r trefniadau yn Neuadd Ogwen ac i Gor y Penrhyn am gael benthyg y piano.

line

Y Brodyr Gregory
Y Brodyr GregoryWel! Dyna amser braf a gawsom yn y neuadd yng nghwmni`r Brodyr Gregory a Sian Beca o Rownd a Rownd. Digon o hwyl a sbri a wynebau ein plantos yn werth eu gweld! Cafwyd caneuon doniol ac actio gwych, a hynny hefyd gan aelodau o`r staff! Da iawn Ms Katherine a Ms Anna am ymuno yn yr hwyl! Sioe oedd hon am bwysigrwydd ailgylchu, ac edrych ar ôl ein hamgylchedd, a throsglwyddwyd negeseuon pwysig drwy'r perffromiadau pwerus! Diolch o galon am alw draw yn Ysgol Llanllechid!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

line

Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017
Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017Enillydd categori Dan 12: Oliver Teasdale, Ysgol Llanllechid. Ym mis Mai 2017, ymwelodd Ollie ag Ynys Sgogwm, oddi ar Arfordir Sir Benfro, gyda’i Dad am wythnos o wylio adar a ffotograffiaeth. Tra’n eistedd mewn man cudd, sylwodd Ollie ar aderyn pâl yn dod allan o’i wâl, ond roedd wedi ei guddio gan gludlys oedd yn tyfu o amgylch. Gan ymateb yn chwim, llwyddodd Ollie i dynnu lluniau o’r aderyn pâl. Mae’r gystadleuaeth genedlaethol hon yn dathlu pryderthwch ac amrywiaeth bywyd gwyllt Prydain. Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo, oedd yn cael ei chyflwyno gan arlywydd yr RSPB a’r cyflwynydd teledu, Miranda Krestovnikoff yn y Mall Galleries, Llundain ar 8fed Tachwedd 2017. Ceir gwybodaeth bellach yn www.bwpawards.org.Ymddangosodd darlun Ollie yn y Sunday Times. Mae pawb ohonom yn Ysgol Llanllechid yn dymunod`n dda ac yn llongyfarch Ollie i`r cymylau ar ei lwyddiant!

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

line

Diolch yn Fawr
Diolch yn fawr iawn i`r Dr Elwyn Hughes am adnoddau gwerth chweil ar ein cyfer yn Ysgol Llanllechid. Adnoddau o`r Ganolfan Astudiaethau Iaith ydynt ac mae perlau yn eu mysg. Diolchwn yn fawr am yr holl adnoddau defnyddiol hyn.

line

Llythyr Dafydd
Un bore ym mis Tachwedd, atebodd Ms Leanne y ffôn, a phwy oedd y pen arall ond Mr John Glyn, ewythr Dafydd a Danial Jones! Ymateb oedd Mr Glyn i lythyr oedd wedi cael ei anfon ato gan Dafydd, yn gofyn iddo ymweld â’r ysgol yn rhinwedd ei swydd fel cyfarwyddwr ar raglen Byd Adar, Iolo Williams. Diolch yn fawr i Daniel am ysgrifennu`r llythyr! O ganlyniad i`r llythyr, cawsom gyflwyniad bendigedig yn neuadd yr ysgol gan Mr Glyn ar arferion ein hadar a’u cynefinoedd. Diolch yn fawr am ddod draw atom, a chofion cynnes at Lowri a`r plantos!

line
Diolch yn Fawr
Diolch yn fawr iawn i`r Dr Elwyn Hughes am adnoddau gwerth chweil ar ein cyfer yn Ysgol Llanllechid. Adnoddau o`r Ganolfan Astudiaethau Iaith ydynt ac mae perlau yn eu mysg. Diolchwn yn fawr am yr holl adnoddau defnyddiol hyn.

line

Gwobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain 2017

OllieEnillydd category Dan 12: Oliver Teasdale, Ysgol Llanllechid

Yn mis Mai 2017, ymwelodd Ollie ag Ynys Sgogwm, oddi ar Arfordir Sir Benfro, gyda’i Dad am wythnos o wylio adar a ffotograffiaeth a gwelsant bob math o adar gwhanol yn ystod yr wythnos. Ymhlith y rhain roedd: aderyn drycin, aderyn drycin Manaw, cynffonwen, hebog tramor, gwylog, gwalch y penwaig a’r aderyn pâl.

Roedd llawer o adar pâl allan ar y môr, ond roedd braidd yn gynnar yn y tymor iddynt fod ar y lan yn paratoi ar gyfer y tymor nythu i ddod. Fodd bynnag, daeth rhai adar ar y lan, gan fynd i`w gwâl, eraill yn crwydro tu allan i`w gwâl am gyfnodau byr, cyn dychwelyd at y gweddill allan ar y tonau.

Tra’n eistedd mewn man cudd, sylwodd Ollie ar aderyn pâl yn dod allan o’i wâl, ond roedd wedi ei guddio gan gludlys oedd yn tyfu o amgylch. Gan ymateb yn chwim, llwyddodd Ollie i dynnu lluniau o’r aderyn pâl. Gwnaeth y darlun argraff fawr ar ei Dad; yn wir, roedd ychydig yn eiddigeddus, ond yn rhyfeddu at yr ennyd mewn amser a …. Ollie ar gamera!

Penderfynodd tad Ollie anfon y llun at Wobrau Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt Prydain o dan y gystadleuaeth categori dan 12. Mae’r gystadleuaeth genedlaethol hon yn dathlu pryderthwch ac amrywiaeth bywyd gwyllt Prydain. Dychmygwch ein llawenydd pam y bu inni ganfod fod Ollie wedi dod yn fuddugol yn y categori hwn!

Cynhaliwyd y seremoni wobrwyo, oedd yn cael ei chyflwyno gan arlywydd yr RSPB a’r cyflwynydd teledu, Miranda Krestovnikoff yn y Mall Galleries, Llundain ar 8fed Tachwedd 2017.

Bu Ollie yn sgwrsio gyda llawer o ffotograffwyr bywyd gwyllt gorau Prydain, y noson honno, cyn derbyn ei wobr. Roedd hi`n noson arbennig iawn!

Ceir gwybodaeth bellach yn www.bwpawards.org

Ymddangosodd darlun Ollie yn y Sunday Times, a galwyd y darlun yn PEEK-A-BOO. Chwiliwch yn rhifyn Tachwedd 5ed ac ewch i dudalen dud 27.

Mae pawb ohonom yn Ysgol LLanllehcid yn dymunod`n dda ac yn llongyfarch Ollie i`r cymylau ar ei lwyddiant!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

line

Y Brodyr Gregory

sioeWel! Dyna amser braf a gawsom yn y neuadd yng nghwmni`r Brodyr Gregory a Sian Beca o Rownd a Rownd. Digon o hwyl a sbri a wynebau ein plantos yn werth eu gweld! Cafwyd caneuon doniol ac actio gwych, a hynny hefyd gan aelodau o`r staff! Da iawn Ms Katherine a Ms Anna am ymuno yn yr hwyl! Sioe oedd hon am bwysigrwydd ailgylchu, ac edrych ar ôl ein hamgylchedd, a throsglwyddwyd negeseuon pwysig drwy'r perffromiadau pwerus! Diolch o galon am alw draw yn Ysgol Llanllechid!

Am ragor o luniau cliciwch yma

 

line

Llwybr Llechi Eryri
rhaglen

 

 

Dyma`r rhaglen ar gyfer dathlu agoriad Llwybr Llechi Eryri a dathliadau 50 mlynedd o Gymdeithas Eryri - cliciwch yma

Am yr agoriad - cliciwch yma

Am yr rhaglen - cliciwch yma

 

 

 


Hwyl Calan Gaeaf i'r Teulu

poster

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Ffair Wybodaeth ADYaCh

poster

 

 

 

Croeso i Rieni, Athrawon a Llywodraethwyr Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

line

Ffarwelio a Chroesawu
Dymuniadau da a diolch i Ms Holly a Ms Elin Mair. Braf cael dweud fod y ddwy wedi dechrau ar eu hastudiaethau ym Mhrifysgol Bangor ym mis Medi, ar ôl derbyn profiadau lu yn Ysgol Llanllechid dros y blynyddoedd. Pob dymuniad da i chi eich dwy. Mae`r ddwy yn dilyn ôl troed Ms Ceri, sydd erbyn hyn, yn gweithio fel athrawes yn Ysgol Rhiwlas. Cofion atoch Ms Ceri! Dymuniadau da a diolch hefyd i Mrs Rhian Jones, sydd wedi dychwelyd i weithio yn y chwarel – ond y tro hwn i fwyty Blondin ym myd y Weiren Wib! Edrychwn ymlaen at gael dod draw yn fuan am bryd o fwyd blasus Rhian! Gwelwyd y bwyty yn ddiweddar ar raglen Heno ac mae`n edrych yn anhygoel! Croeso cynnes i Ms Lliwen a Ms Thelma, sydd eisioes wedi setlo hefo ni yn arbennig o dda.

line
Ffair Ysgol Llanllechid
Roedd Ffair Hydref yr ysgol ddiwedd mis Medi yn llwyddiant ysgubol o’r dechrau i’r diwedd, er gwaethaf y gawod drom! Pleser ac anrhydedd mawr oedd cael Deian a Loli i agor y FFair, ac roedd ciw hir o blant yn aros yn amyneddgar ar gyfer derbyn y posteri ac, wrth gwrs, eu llofnodion! Ychwanegodd Sarah Louise a’r Band, a’r Dawnswyr Morus at awyrgylch y prynhawn – hyfryd dros ben!


Cafwyd cefnogaeth aruthrol gan yr ardal gyfan, a diolchwn i chi i gyd am fod mor barod i gefnogi Ysgol Llanllechid, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae eich caredigrwyd a`ch haelioni fel ardal destun rhyfeddod dro ar ol tro aq gwerthfawrogir y cyfan yn fawr iawn. Diolch arbennig i’r Pwyllgor gweithgar am eu holl waith diflino wrth drefnu a pharatoi ar gyfer y diwrnod mawr ac i bawb a fu’n helpu yn y gegin ac ar y stondinau amrywiol.


Gwnaethpwyd elw o dros £1,800, sy’n swm anrhydeddus i’w ychwanegu at gronfa’r ysgol. Bydd yr arian yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynorthwyo gyda’n teithiau addysgol yn y dyfodol. Diolch yn fawr unwaith eto i bob un ohonoch.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Priodas
Llongyfarchwn Ms Anna a Dewi, ei gŵr ar eu priodas yn ddiweddar. Cafwyd dathliad hyfryd ym Mhortmeirion a`r briodferch a`r briodfab yn edrych yn hynod o hardd. Pob dymuniad da i chi eich dau i`r dyfodol.

line
Dosbarth Meithrin

Erbyn hyn, mae ein plant Meithrin wedi hen setlo yn yr ysgol a braf eu gweld wrthi`n ddiwyd yn ymwneud â`r gwahanol dasgau ac yn paratoi at y cyflwyniad Diolchgarwch, a gynhelir ar Hydref 27. Croeso cynnes i bawb!

line
Capel Carmel
Unwaith eto eleni, braint yn wir oedd cael mynd draw i Gapel Carmel i`r Gwasnaeth Diolchgarwch i ryfeddu at ddoniau ein plant bach a gwerthfawrogi cyfranaid y disgyblion sy`n eu harddegau, sef y Clwb Dwylo Prysur. Braf eich gweld pob un a llongyfarchion am eich holl lwyddiannau mewn amrywiol feysydd. Yn ôl yr arfer, roedd capel Carmel wedi ei addurno`n hyfryd ac yn werth ei weld. Braf hefyd gwrando ar y plant yn canu ein hoff emyn diolchgarwch, sydd wedi cael ei ddysgu ar y cyd rhwng yr ysgol sul a`r ysgol sef:
O diolch i`r Iesu,
O diolch i Dduw
Am ffrwythau y ddaear
I`n cadw yn fyw ;
Am fwyd ac am ddillad,
Am deulu a thân,
Am gartref a chapel
Ac adnod a chân.

Am nerth ac am iechyd
I chwarae yn rhydd,
Diolchwn i`r Iesu
Yn ddidwyll bob dydd;
Meddyliwn am eraill
Sy`n arw eu byw,
A chofiwn amdanynt
Wrth ddiolch i Dduw

Diolch arbennig iawn i Mrs Helen Williams a`i thîm: Mrs Wendy Jones, Mrs Helen Roberts, Mr Northam, Mrs Ann Marie Jones a Mrs Magi Bryn am eu holl ymroddiad a`i gwaith caled. Diolch hefyd i Mari Rowlinson am ei chymorth hithau. A chofiwch fod yna Ysgol Sul gref i blant o oedran 3+ yng Nghapel Carmel, sy`n cyfarfod pob dydd Sul o 10.30 – 11.30a.m. lle caiff plant gyfleoedd i ganu, cymryd rhan mewn sioeau, creu gwaith Celf a.y.b. Cofiwch hefyd am Ysgol Sul Capel Jeriwsalem (10 – 11 a.m) lle mae nifer helaeth o`n disgyblion yn mynychu.

line
Parchedig John Pritchard
Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod draw i`n hysgol i gynnal gwasnaethau boreol. Cyflwynwyd nifer o straeon, ac roedd y plant yn glustiau i gyd, yn enwedig wrth wrando ar stori Samuel ac Eli.

line
Coed Eithinog

Fel rhan o'r thema am fwystfilod bychan cafodd disgyblion blwyddyn 6 froe difyr dros ben yng Nghoed Eithinog yng nghwmni Mr Ben Stammers, tad Mabon. Cafwyd hyd i lawer o fwystfilod bychan, a'r plant yn dysgu cymaint, diolch i arbenigedd Mr Stammers.

line

Moel Wnion
Aeth disgyblion blwyddyn 6 ar daith gerdded fendigedig i gopa Moel Wnion gyda Mr Stephen Jones, tad Dafydd a Daniel o Gwmni Anelu a Mr Cemlyn Jones. Ar ddiwrnod sych a heulog, cafwyd golygfeydd godidog a chyfle i ddysgu llawer am enwau a hanes ein hardal leol. Cyn dychwelyd, achubwyd ar y cyfle i fynd i ben Moel Faban, yn ogystal. Dyma griw o blant egniol a heini fydd yn llwyddo i gerdded yr Wyddfa yn nhymor yr haf y flwyddyn nesaf, yn llawn brwdfrydedd!

line

Beicio
Mae beicio ar hyd ein lonydd yn un o'r ffyrdd gorau a mwyaf pleserus o gadw'n iach, ond wrth gwrs rhaid bod yn ddiogel. Yn ystod y mis bu disgyblion blwyddyn 6 yn perffeithio eu sgiliau beicio ar hyd y lonydd lleol gan ddysgu am dermau megis safle cynradd a safle eilaidd. Diolch i'r hyfforddeion.

line

KiVa
Daeth dwy aelod o staff KiVa o'r Ffindir i ymweld ag Ysgol Llanllechid, gan edrych ar y ffordd barchus a bonheddig y mae ein disgyblion yn ymddwyn tuag y naill a`r llall. Gwelwyd hefyd sut ydym yn gweithredu'r cynllun KIVA, gwrth-fwlio yma. Cafwyd prynhawn difyr a`r disgyblion yn llwyddo i drafod yn dreiddgar a sensitif.

line

Taith Natur
Cafodd dosbarthiadau Mrs Marian Jones, Mrs Bethan Jones a Mrs Nerys Tegid ddiwrnod hyfryd yn astudio coed a ffrwythau’r Hydref mewn dau leoliad ar Ynys Môn. Yn y bore, cawsom grwydro gerddi a choedwig Plas Newydd, gan ddysgu am y coed, yn ogystal â bod ddigon ffodus i weld gwiwerod coch yn crwydro’u cynefin naturiol. Yn y p`nawn cawsom gwmni’r naturiaethwr enwog [a tad Mabon], Mr Ben Stammers. Cawsom ein tywys i goedwig Borthamel, a chael dysgu am bob math o greaduriaid a phlanhigion gwyllt. Rhyfeddwyd pawb gan ei wybodaeth; diolch yn fawr Mr Stammers am ein goleuo i gyd!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Taith Dosbarth Derbyn
I gydfynd gyda`r thema Blasus a‘r gân ‘Tu ôl i’r dorth mae’r blawd’, cafodd blwyddyn Derbyn drip i Melin Llynnon yn Llanddeusant i weld sut mae grawn yn cael ei falu a’i droi yn flawd. Tra roedd Rhys yno yn adrodd hanes y felin a sut roedd y melinydd yn malu grawn wrth un ciwed o blant, aeth y criw arall gyda Sam i ymweld â thai crynion y Celtiaid, er mwyn dysgu sut roedd pobl yn ffermio flynyddoedd yn ôl. Cafwyd cyfle hefyd i ymweld ag adfeilion hen fecws Llynnon. Cafwyd diwrnod arbennig o dda, a diolch i Ms Llinos Parry am fynd i`r safleoedd hyn y dydd Sadwrn blaenorol, i sicrhau llwyddiant y daith.


Cafodd Dosbarth Derbyn hefyd daith i archfarchnad ym Mangor i ddysgu mwy am fwydydd.

line
Taith Blwyddyn 1
Bu dosbarth Mrs Rona Williams yng Nglynllifon a Chastell Penrhyn yn dysgu am gynefinoedd a`r goedwig. Bu gwrando astud ar chwedl Cimlyn Troed Ddu a chafodd pawb gyfle i adrodd a chofnodi`r stori hon yn ôl yn yr ysgol. Cafwyd cyfle i grwydro o amgylch gerddi Castell Penrhyn.

line
Nofio a Plas Ffrancon
Ar hyn o bryd, mae dosbarth Mr Stephen Jones yn nofio ac yn cael hwyl dda arni. Mae dosbarth Mrs Marian Jones yn cael hwyl hefyd ym Mhlas Ffrancon yn datblygu sgiliau pel. Diolch i staff Plas Ffrancon am eu cymorth.

Lansiad Mis Hanes Pobl Dduon 2017

bhm

 

 

Dydd Sadwrn 30 Medi

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Dysgwch Gymraeg Efo Ni

 

poster gwersi dysgu cymraeg poster gwersi dysgu cymraeg poster gwersi dysgu cymraeg
Bethesda
Llanberis
Bangor

 

line

Bara Caws

Dim Byd Ynni - Rhestr o Dyddiadau - cliciwch yma

Datganiad ir Wasg - Dim Byd Ynni - cliciwch yma

 

line

Childhood Influenza Vaccination (Saesneg yn unig...)

plant

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

line

Mynediad i Ysgol Gynradd Medi 2018

plant

 

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Haf hapus!

Haf hapus i bob un ohonoch a bydd y disgyblion yn ol yn yr ysgol ar Fedi 5ed!

line

Sioe Dyffryn Ogwen

Daeth llu o wobrau i`r ysgol ym maes Celf a Chrefft. Llongyfarchiadau i bawb a fu`n cymryd rhan ac i bawb a fu`n ddigon ffodus i gael gwobr!

line

Ffarwelio

Ffarweliwyd â 40 o ddisgyblion yr haf hwn mewn cyfarfod arbennig ar ddiwrnod olaf y tymor. Cafwyd cyfarfod arbennig iawn, a`r disgyblion yn cyfrannu`n ddoeth ac yn aeddfed. Pob dymuniad da i bob un ohonoch y nein cylchoedd newydd.

line

Avantika

Braint oedd bod yn nghwmni Avantika Sherma, prifathrawes o`r India yn ystod wythnos olaf y tymor! Cafwyd profiadau campus yn ei chwmni, ac ategodd ei hymweliad yn arwyddocaol tuag at ein rhagleni Addysg Byd Eang.

line

Llyfr Rysetiau

Mae cyfeillion yr ysgol yn awyddus i gynhyrchu llyfr ryseitiau arbennig i Ysgol Llanllechid. Os oes gennych rysait yr hoffech ei rhannu a fuasech cystal ag e bostio Angharad Llwyd Beech ar angharadllwyd@hotmail.com pan gewch gyfle. Diolch yn fawr.

line

Glynllifon

Aeth blwydyn 4 i Glynllifon er mwyn dysgu am bobol sy’n gweithio gydag anifeiliaid, a bywyd cefn gwlad. Cafwyd cyfle i bysgota, ac i weld adar a chwn hela yn cael eu hyfforddi. Dysgwyd am anifeiliaid fel y wiwer goch, tylluanod, ffesantod, dyfrgwn a phob math o greaduriaid. Diwrnod gwerth chweil!

line

Clwb Hanes Rachub

Cafodd dosbarth blwydyn 4 wahoddiad gan Glwb Hanes Rachub i roi cyflwyniad i’r aelodau ar yr hyn a ddysgwyd yn eu dosbarth am eu hanes lleol. Bu dros 30 o ddisgyblion yn brysur iawn yn canu ac yn actio hanesion a seiliwyd ar fywydau cymeriadau arbennig o’r ardal, sef Madam Chips, Robat Jôs Gwich, William Morgan, William Griffith Hen Barc a William Ellis Williams. Roedd y plant ar eu gorau, a’r gynulleidfa wedi gwirioni. Diolch i bawb a diolch i Mrs Marian Jones am ei gwaith.

line

Athletau

Llongyfarchiadau i dim ras gyfnewid yr ysgol sef Efa, Tiah, Madeline ac Ella ar ddod i’r brig yng nghystadleuaeth Eryri. Llongyfarchiadau yn ogystal i Madeline ar ennill y wobr gyntaf yn y ras traws gwlad i ferched blwyddyn 5 yn y Faenol yn ddiweddar. Rydym yn falch iawn ohonoch i gyd!

line

Noson ffilm

Braf oedd gweld neuadd yr ysgol yn orlawn ar gyfer dau ddangosiad o ffilmiau fel rhan o waith bendigedig cyfeillion yr ysgol. Rydym bob tro yn ddiolchgar i’r cyfeillion am eu gwaith yn codi arian ar gyfer yr ysgol ac roedd y syniad diweddaraf hwn yn boblogaidd iawn gyda’r disgyblion. Ac yn ôl pob sôn, roedd y popcorn yn flasus iawn hefyd!

line

Mrs Helen Williams


Mae gennym feddwl mawr o Mrs Helen Williams yn Ysgol Llanllechid. Mae hi’n berson arbennig iawn ac yn halen y ddaear. Ond mae’n debyg fod gan Mrs Williams dipyn o feddwl o blant yr ysgol hefyd, oherwydd cafodd disgyblion y dosbarth derbyn ymweliad yn ddiweddar gan Mrs Williams. A wyddoch chi be? Roedd ganddi fasged yn ei dwylo yn llawn o dedis bach oedd Mrs Williams wedi eu gweu ar gyfer y plant. Roedd pob tedi wedi cymryd rhyw awr i Mrs Williams eu gweu – tipyn o ymdrech a’r cyfan oherwydd ei bod wedi ei swyno gan gyfraniadau y plant mewn cyngherddau yn ystod y flwyddyn. Roedd yr hol lblant yn ddiolchgar iddi, ac un wedi mynd i gryn drafferth i ysgrifennu cerdyn diolch arbennig yn ôl i Mrs Williams. Oedd wir, roedd Ela Lois Williams wedi ysgrifennu cerdyn hyfryd i Mrs Williams a’r ysgrifen arbennig yn lliwiau’r rhuban oedd o amgylch gwddw y tedi. Diolch i Mrs Williams am fod mor garedig ac i Ela am ei ymdrech gampus.

line

Eisteddfod Llangollen

Ar ddiwrnod chwilboeth o hâf aeth disgyblion blynyddoedd 2 a 3 i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i gael blas ar ddiwylliant a cherddoriaeth y byd. Cawsant sesiwn ddifyr yn gwrando ar gerddoriaeth o Peru gan ryfeddu at yr offerynnau traddodiaol sydd yn cael eu chwarae yno. Yn ogystal roeddent wedi dotio ar y breichledau hyfryd a arddangoswyd gan frodorion o India. Roedd eraill wedi rhyfeddu gyda’r tylluanod a’r holl ddawnsio, a chael cyfarfod plant o ysgolion eraill! Ond mae’n siwr mai un o uchafbwyntiau’r diwrnod oedd cael mwynhau’r hufen ia blasus yn y gwres tanbaid!

line

Llyn Brenig

Bu disgyblion blynyddoedd 2 a 3 ar daith arbennig i Llyn Brenig yn dysgu llawer am fyd natur. Buont yn trochi yn y pwll yn chwilio am bryfetach, gan edrych yn ofalus drwy’r meicrosgôp, yn ogystal a cherdded o amgylch y llyn. Cawsant sesiwn hefyd yn dysgu am ailgylchu a pha mor bwysig yw’r ymdrech honno er mwyn gwarchod ein byd a’r amgylchedd.

line

Rhieni newydd

Cafwyd prynhawn bendigedig ar ddechrau mis Mehefin wrth i’r ysgol groesawu disgyblion y dyfodol a’u rhieni. Roedd y neuadd yn orlawn a chafwyd prynhawn difyr o rannu gwybodaeth am yr ysgol gan Mrs Davies Jones yn ogystal a straeon gan y disgyblion. Bu’r plant bach yn brysur yn chwarae ac yn peintio, ac roeddent yn ddigon o sioe! Croeso cynnes atom i Ysgol Llanllechid.

line

Yr Wyddfa

Gan ddilyn yr arferiad blynyddol, fe lwyddodd disgyblion blwyddyn 6 i gyrraedd copa’r Wyddfa dan arweiniad Cemlyn Jones a Morfudd Thomas. Roedd y disgyblion yn wych – yn llwyddo i gyrraedd y copa gan ymfalchio yn eu sgiliau o weithio fel tîm. Diolch i Mr Huw Edward Jones a Mr Stephen Jones am sicrhau profiadau bendigedig i’r plant, a llongyfarchiadau i Mrs Davies Jones ac i Miss Nicola ar eu camp hwythau o gyrraedd y copa gyda`r plantos!

line

Cydymdeimlo

Gyda thristwch mawr y derbyniodd yr ysgol y newyddion ysgytwol am farwolaeth Mr Dylan Richard Rowlands, sef tad Dion, sydd yn ddisgybl ym Mlwyddyn 2. Mae ein cofion anwylaf tuag atoch chi fel teulu yn ystod yr amser anodd hwn.

line

Côr Ysgol Llanllechid yn y Galeri, Caernarfon

plantBu côr Ysgol Llanllehcid yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn y Galeri, Caernarfon gan ddilyn thema`r Mabinogi ar gân gydag artistiaid eraill yn cynnwys Côr Ieuenctid Môn, Côr Siambr William Mathias a Mair Tomos Ifans yn storiwraig. Diolch i Mr Huw Edward Jones am ei waith yn hyffordidi`r côr i safon mor uchel. Cafwyd noson fendigedig a’r côr yn perfformio dwy gân yn llawn arddeliad gyda chyfeiliant arbennig Mrs Ann Peters Jones. Diolch i Mrs Sioned Webb ac i Mr arfon Gwilym am eu rhodd garedig i Ysgol Llanllechid. Diolch i’n rhieni bendigedig am bob cymorth, ac i’r plant fel arfer am roi eu gorau glas.

Gwyl Gyfeiriannu Pencampwriaeth Gwynedd

Llongyfarchiadau i Jack Thomas a Gwion Pritchard ar ddod yn ail yn y bencampwriaeth hon, ac i William ac Ursula ar ddod yn bumed. Camp yn wir, a braf gweld ein disgyblion yn serennu!

line

Llyfr Coginio

Mae cyfeillion yr ysgol yn awyddus i gynhyrchu llyfr ryseitiau arbennig i Ysgol Llanllechid. Os oes gennych rysait yr hoffech ei rhannu a fuasech cystal ag e bostio Angharad Llwyd Beech ar angharadllwyd@hotmail.com cyn gynted a bo modd. Diolch yn fawr.

line

Canlyniadau Sioe Dyffryn Ogwen

Bu`r ysgol yn brysur yn cefnogi`r Adran Celf a Chrefft Sioe Dyffryn ogwen a diolchir i bawb a fu`n arwain yn enwedig Anna Pritchard, sy`n seren!

Cliciwch yma i weld y canlyniadau

line

Mabinogi Ar Gân

plant

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma 

line

Bwydlen 2016 - 17

plant

 

 

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


 

line

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa

plant

 

 

 

Poster Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

Pellter Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

Ffurflen Cofrestru Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - cliciwch yma

 

 

 

line

Athletau

plant

Amser: 5:30-7yh
Oedran: 5-12 oed
Pris: £2.50 pob sesiwn
Lleoliad: Trac Athletau Treborth

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 

Cartref Marbryn Caernarfon

Dydd Iau 25ain fe aeth dosbarth Mrs Rona Williams i ymweld a chartef yr henoed yng Nghaernarfon. Cafwyd croeso cynnes iawn gan y staff a’r trigolion. Bu cyfle i’r plant sgwrsio a chymdeithasu yn opgystal a chanu caneuon traddodiadol o dan arweiniad Mrs Ann Hopcyn, sydd yn ymweld a’r cartref yn wythnosol. Fe baratowyd gwledd ar ein cyfer ac roedd y plant wrth ei bodd yn cael helpu i weini’r bwyd. Braf oedd gweld y plant a’r trigolion yn mwynhau cwmni ei gilydd. Diolch yn fawr am y croeso a diolch i Mr Michael Downey, ein myfyriwr, am drefnu`r daith i ni.

line

Caerdydd

plantY daith orau eto! Bythgofiadwy! Bendigedig! Dyna rai o eiriau disgyblion blwyddyn 6 wrth iddynt drafod eu hamser ar y daith breswyl i Gaerdydd. Unwaith eto, mae gennym achos i fod yn falch iawn o`n disgyblion. Nid ar chwarae bach mae mynd â phlant ar daith i Gaerdydd, yn enwedig yn y dyddiau sydd ohoni, a rhaid eu canmol i`r cymylau am eu hymddygiad boneddigaidd, aeddfed, sy`n glod i`n staff gofalgar ac i chi`r rhieni. Diolch i Anti Wendy a Ms Leanne am drefnu`r daith ac i Mr Huw Jones am arwain gyda chymorth Mr Stephen Jones, Ms Nicola a Ms Angharad. Diolch yn fawr. Gobeithio eich bod i gyd yn cael cyfle i edrych ar ein gwefan.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Dymuniadau Da

Diolch a dymuniadau da i Dianne Jones oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid.

line

Pob Lwc!

Dymuniadau da yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Taf Elai i Gwenno Beech, Lois ac Efa Jones yn ogystal â Chenai Chicanza, Mari Watcyn, Ffion Tipton, Hanna Jones a Seren Mai. Rydym yn falch iawn ohonoch gan eich bod yn ein cynrychioli ni i gyd yn yr Eisteddfod!

line

Llongyfarchiadau

plantLlongyfarchiadau gwresog i Gwenno Llwyd Beech ar ei champ! Ail am ganu cerdd dant yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Men y Bont! Rydym i gyd yn falch iawn ohonat, Gwenno! Braf cael enillydd cenedlaethol yn ein hysgol! Da iawn i bawb o Adran yr Urdd Dyffryn Ogwen ar eu perfformiadau hwythau yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Am ragor o luniau cliciwch yma

 

 

 

 

line

Ymweliad dosbarth Mrs Tegid â Gelli Gyffwrdd

plantYn ddiweddar fel rhan o’u gwaith Gwyddoniaeth ar Grymoedd bu disgyblion blwyddyn 5 ar daith i Barc Hamdden Gelli Gyffwrdd ym Mhentir. Daeth perchennog y Parc, Mr Bristow atom am yr awr gyntaf i’n tywys o gwmpas y parc yn trafod rôl grymoedd yng ngwaith y parc. Cawsom sgwrs ddifyr am sut oedd grym dynol yn gwneud i’r Rolarcostar y Ddraig werdd weithio. Yn ogystal soniodd am sut oedd y syniadau’r chwarelwr flynyddoedd maith yn ôl i symud glô a llechi yn cael ei ddefnyddio yn effeithiol yn y parc. Hefyd soniodd am ddull y parc o ddefnyddio ynni glân fel dŵr glaw a ynni’r haul yn llwyddiannus yno. Roedd y plant wedi rhyfeddu ac yn awyddus iawn i holi mwy. Cafodd y disgyblion gyfle wedyn i fynd ar eu hoff atyniadau. Mae’n siwr mai’r reid ddŵr newydd, y solar sleid a’r certiau bach oedd yr atyniadau mwyaf poblogaidd. Diolch arbennig i Miss Gwen ac Adie am wneud y trip yn un llwyddiannus a hwyliog iawn.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Y Weiren Wîb

plantTydi`n anfarwol fod yr ysgol wedi ei lleoli mewn lle hyfryd sydd nepell oddi wrth gyfoeth o adnoddau naturiol! Bu`n brofiad gwych i`r disgyblion gerdded o`r ysgol i weld y Weiren Wîb! Daeth dau gynrychiolydd o’r tîm yno atom i drafod y weiren. Dysgodd y plant ffeithiau rhyfeddol o ddiddorol fel cyflymdra uchaf y weiren fawr oedd 126 mya a’r weiren fach oedd 40 mya. Yn ogystal, trafodwyd bod unigolion ysgafn yn gorfod cael pwysau ychwanegol arnynt! Hefyd, gwelwyd sut oedd gwrthiant aer ar ffurf hwyl yn helpu i arafu’r weiren. Dan arweiniad gofalus Lliwen Jones, cawsom daith gerdded ddifyr yno ac yn ôl ar hyd peth o Lon las Ogwen. Dull arbennig o ddod i adnabod ein hardal leol. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at deithiau cerdded tebyg yn yr ardal

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Gwasnaeth Boreol
Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod draw yn gyson i`r ysgol i gynnal gwasnaethau boreol.

line

Mabolgampau Bangor Ogwen

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar eu llwyddiant ym mabolgampau’r Urdd:
Ras unigol 100m Bl 5 a 6.
Ras Unigol Bechgyn 100m Bl 5 a 6 - Jac Simone 3ydd
Ras Unigol Merched 100m Bl 5 a 6— Ella Bassinger 2il
Ras Unigol 600m Bl 5 a 6— Madeleine Sinfield 1af
Ras Gyfnewid Merched (4x 100m) Bl 5 a 6— 1af
Naid Hir Merched Bl 5 a 6—Madeleine Sinfield 3ydd
Taflu Pel Bechgyn Bl 5 a 6—Thomas Baker 3ydd
Ras Unigol 600m Bl 3 a 4—Ffion Tipton 3ydd
Naid Hir Merched Bl 3 a 4—Mia Williams 3ydd

line
Paid Cyffwrdd Dweud!

plantCafwyd sesiwn hynod o lwyddiannus am beryglon cyffuriau a gwahanol sylweddau gan Libby a Stuart yn neuadd yr ysgol a dysgwyd gwersi pwysig.

Am ragor o luniau cliciwch yma

 

 

 

 

line

Llyfrgellydd

Braint oedd cael croesawu Nia Gruffydd o`r llyfrgell yng Ngahernarfon i ddarllen a chyflwyno storiau i`r gwahanol ddosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen. Swynwyd y plantos a chafodd Nia wrandwaiad astud iawn.

line

Gig Gwilym Bowen Rhys

plantGan fod Michael Downey yn fyfyriwr yn Ysgol LLanllechid ar y funud, trefnodd syrpreis a hanner i ni yn ddiweddar! Braint oedd croesawu y talentog Gwilym Bowen Rhys i`r ysgol i berfformio i`n disgyblion – ac am berffromiadau a gawsom! Roedd hwn yn brynhawn a fydd yn aros yn y côf am amser maith; prynhawn llawn asbri a`r disgyblion yn ymuno i ganu`r hen ffefrynnnau - Defaid William Morgan, Bys Meri Ann ac roedd hi`n werth clywed yr anthem genedlaethol yn cael ei chanu gydag arddeliad ar ddiwedd y prynhawn. Dyma ddywedodd Gwilym Bowen Rhys wrthym wrth adael:
“Pleser oedd canu hefo`r plant,- mae nhw`n gantorion gwych ac angerddol! Gobeithio y caf y cyfle i ddychwelyd pan fyddaf yn byw dafliad carreg i fwrdd yn fuan!” Diolch i chi Syr! Gwerth chweil!

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Dosbarth Ms Llinos Parry

plantNi fuasai Anti Wendy wedi gallu trefnu gwell diwrnod i blant bach y Cyfnod Sylfaen i fynd ar drip i Pili Palas! Gyda’r haul yn tywynnu, roedd hen edrych ymlaen at gael gweld pa ryfeddodau fyddai yn ein disgwyl yno! Chawsom ni ddim ein siomi! Fel rhan o’n thema, Symud, mae dosbarth Derbyn wedi bod yn dysgu sut mae gwahanol wrthrychau, pobl ac anifeiliaid yn symud. Roedd y plantos wrth eu boddau’n arsylwi ar y gwahanol greaduriaid a’u cynefinoedd wrth iddnt gael eu tywys o baradwys trofannol byd yr ieir bach yr haf a’r adar egsotig, cyn ymlwybro drwy lecynnau llwyd-dywyll y pryfetach!

Am ragor o liniau cliciwch yma

line

Dosbarth Mrs Cranham

plantAr ddydd Mercher, 10fed o Fai, roedd hi’n ddiwrnod llawn cyffro yn nosbarth Blwyddyn 1. Roedd y diwrnod mawr wedi cyrraedd o`r diwedd! Diwrnod priodas Alena a Harry! Hynny yw, ein gwasanaeth cyfeillgarwch. Ers tro bu’r plant yn paratoi ar gyfer y briodas ac yn dysgu am y ddefod. Yn ein dillad gorau a’r haul yn tywynnu’n braf, cerddodd pawb ohonom i Gapel Carmel. Roedd y drysau lled y pen ar agor a Mrs Helen Williams yno i’n croesawu! Cafodd pawb eu dangos i’w seddi gan y tywyswyr, ac roedd y priodfab a Wil, ei was priodas yn y Set Fawr. Canodd Mrs Williams yr ymdeithgan yn dawel ar yr organ, ynghyd a’n grwp o blant ar yr offerynnau taro. Cafodd Alena ei harwain gan Cara a Talia, ei morwynion a’i ffrind Charlie. Yna, bu’r gwasanaeth o dan ofalaeth Mrs Cranham. Fe gafodd dau emyn eu canu yn fyrlymus gyda Mrs Helen Williams ar yr organ. Yna, cafwyd gwledd arbennig yn y festri, oedd wedi cael ei haddurno â blodau hardd gan Mrs Williams. Yn y prynhawn, cawsom wledd eto yng ngardd yr ysgol, sef danteithion oedd wedi eu pobi gan Ms Rhian a’r plant. Diwrnod da! Diolch i bawb!

line

Sealand Newydd

plantBraint oedd croesawu dau athro o Sealand Newydd i Ysgol Llanllechid i gael rhannu arferion da ein hysgol gyda hwy. Y maes tro hwn oedd ethos, sef sut i sefydlu ethos gadarnhaol, gynhaliol. Treuliodd ein hymwlewyr ran o`r bore yn nosbarth Mr Huw Edward Jones yn edrych ar arferion da.
Diwrnod o Hwyl i gofio am y diweddar Raymond Tugwell

Llongyfarchiadau i bawb o`r gymuned a weithiodd yn galed ar gyfer y diwrnod arbennig hwn yn y Clwb Criced.

Am ragor o luniau cliciwch yma

line

Diwrnod o Hwyl i gofio am y diweddar Raymond Tugwell

Llongyfarchiadau i bawb o`r gymuned a weithiodd yn galed ar gyfer y diwrnod arbennig hwn yn y Clwb Criced.

line

Gwyliau Hanner Tymor

Mae`r ysgol yn cau prynhawn yfory ar gyfer wythnos o wyliau hanner tymor – gan obeithio y bydd yr haul yn parhau i dywynnu!

 

line

Dymuniadau Da

Dymuniadau da yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Taf Elai yr wythnos nesaf i Gwenno Beech, Lois ac Efa Jones. Rydym yn falch iawn ohonoch gan eich bod yn ein cynrychioli ni i gyd!

 

line
Cynulliad Cymru
plantBu disgyblion blwyddyn 6 yn dysgu mwy am Gynulliad Cymru gyda diolch i Ann Williams o swyddfa'r Cynulliad ym Mae Colwyn. Cafwyd sesiwn difyr dros ben yn dysgu am gyfrifoldebau'r sefydliad, ei hanes a sut mae'n gweithredu. Ar ddiwedd y sesiwn cafwyd maniffesto gan bleidiau dychmygol gyda phob disgybl yn llefaru datganiad perthnasol - llawer o syniadau doethach yn siwr na'r hyn glywir gan ein gwleidyddion y dyddiau hyn!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

line

Sut i gadw eich hun yn iach yn feddyliol
plant

 

 

5 Awgrym Llesol i Wella Eich Lles Meddyliol

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaethline

Ras Moel Wnion
plantplant

 

 

 

 

 

 


Ar ôl y cawodydd diweddar, gwenodd yr haul ar Foel Wnion ar Ebrill 29, a daeth 64 o redwyr i Ysgol Llanllechid i gymryd rhan yn y ras flynyddol hon. Cafwyd diwrnod arbennig iawn, oedd wedi ei drefnu yn fanwl gan Dr Ross Roberts. Diolch arbennig iawn i Dr Roberts am ei holl waith caled. Cychwynodd y rhedwyr o Danybwlch, wrth giat Pont Hwfa gan redeg i gopa Moel Wnion, ac yna yn ôl i`r ysgol.
Llongyfarchwn yr holl redwyr a nodwn rhai o`r cyflymaf: Chris Richards, Becki Law, Sam Orton, Ruth Metcalfe, Russell Owen, Ali Thomas, Derek Weaver, John Morris, Gemma Moore ac Ann-Marie Jones.
Llongyfarchiadau gwresog i Mr Ady Jones, sy`n aelod o staff Ysgol Llanllechid, ar ei gamp yntau. Llwyddodd i redeg Ras Meol Wnion mewn 62 munud a chododd swm sylweddol o arian i gronfa`r ysgol a llongyfarchwn Mr Ady yn fawr.
Diolchwn hefyd i aelodau o`r Pwyllgor, o dan gadeiryddiaeth Mrs Angharad Llwyd Beech, am eu gwaith hwythau yn ymwneud â rhai o`r trefniadau.
Rhaid canmol criw gweithgar y gegin a diolch i Anti Gillian a’i thîm. Roedd y cawl cennin yn hynod flasus!
Nid ydym yn anghofio`r rhieni a fu`n brysur yn gwneud cacennau i ni hefyd! Gwerthwyd y cyfan mewn byr amser. Byddwn yn diolch i chi yn unigol!
I goroni`r cyfan, cafwyd rasus plant ar y cae wedi eu trefnu gan Mr Stephen Jones. Roedd y cae wedi ei osod fel stadiwm athletau a'r plant yn cwblhau cylchdro cyfan cyn cwblhau. Yn ogystal roedd yn wych gweld cynifer o blant wedi ymgasglu i redeg. Y tri uchaf yn y ras i blant blwyddyn 2 ac iau oedd Gruff, Mabon a Cafan; y pedwar uchaf yn y ras blwyddyn 3 a 4 oedd Erin, Bethan a Hari; a'r tri uchaf yn y ras blynyddoedd 5 a 6 oedd Madeleine, Gwion ac Adam. Llongyfarchiadau hefyd i Giorgio a ddaeth yn fuddugol yn y ras i flynyddoedd 7-9.
Diolch i LONDIS, Bethesda am eu cyfraniadau i`r gegin a diolch am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn. Diolch i SIOP CROCHENDY Bethesda am eu rhoddion caredig ac am greu gwobrau yn bendodol i`r ras.
Diolch hefyd i aelodau o`r gymuned am fod mor barod i helpu hefo`r rhedwyr ar y mynydd. Yn wir, diolch i chi gyd am sicrhau diwrnod mor llwyddiannus.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Noson Talentau Ogwen
plantLlongyfarchiadau i William Roberts ar ennill gwobr anrhydeddus wrth ennill y brif wobr am ganu Dwy Law yn Erfyn. Gwych William! Edrychwn ymlaen at gael clywed mwy o dy hanes yn fuan William.

 

 

 

 

 

 

line

Gwobr gan yr Uchel Sirydd
plantDyma lun o Mr Huw Edward Jones gyda rhai o`n disgyblion yn derbyn tystysgrif am greu amgylchedd ddysgu ddiogel a chyfeillgar yn yr ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

Llongyfarchiadau
Llongyfarchiadau i Efa Glain ar gael ei dewis i berfformio`r prif gymeriad, mewn ffilm fer gan gynhyrchiadau Ie Ie, a fydd yn ymddangos ar S4C yn fuan. Da iawn chdi Efa Glain!

line

Diolch Mrs Willimas
plantLlawer o ddiolch i Mrs Helen Williams am ddod i`r ysgol i gyflwyno rhodd i bob un o ddisgyblion y Dosbarth Meithrin. Mae`r bwnis bach y Pasg yn werth eu gweld a bu Mrs Williams wrthi am oriau yn eu gwau! Dyma i chi beth yw caredigrwydd! A pha ffordd well o ddweud Pasg Hapus wrth ein disgyblion ieuengaf! Diolch o galon Mrs Williams!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 line

Parchedig John Pritchard
Llawer o ddiolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom i gynnal gwasnaethau boreol. Diolch i chithau am eich cymwynasgarwch.

lineYmweliad yr Archifdy
Yn ddiweddar daeth Dilwyn Williams o Wasanaeth Addysg Archifau a Amgueddfeydd Gwynedd at ddosbarth Mrs Tegid i sôn wrthym am dai Tuduriadd. Cafwyd cyflwyniad diddorol dros ben a sonwyd am dai Tuduraidd lleol fel Cochwillan. Adeiladwyd Cochwillan gan William ap Gruffydd o deulu`r Penrhyn ac roedd y tŷ yn enwog am ei grandrwydd a’i letygarwch. Cafodd y disgyblion gyfle hefyd i edrych ar arteffactau Tuduraidd.

line

Plas Mawr
Aeth blwyddyn pump yn ddiweddar i Blas Mawr, Conwy i ymweld a Tŷ Tuduraidd sydd wedi ei ail- adeiladau. Cawsom groeso gan actores oedd yn efelychu Dorothy, gwraig Robert Wynn perchennog gwreiddiol Plas Mawr. Cawsom ein harwain o gwmpas y tŷ ganddi a chael ymdeimlad o fywyd Tuduraidd. Roedd y tŷ wedi eu addurno’n grand gyda’r rhosyn Tuduraidd a nenfydau addurniedig a cherfluniau o rownd y byd. Cafodd y disgyblion gyfloen i wisgo mewn gwisgoedd Tuduraidd a chwarae gemau Tuduraidd. Daeth yr ymweliad a chyfnod y Tuduraidd yn fyw yng nghôf y plant.

line

Glanllyn
plantTri diwrnod o hwyl a sbri a gafwyd yn ddiweddar yng Nglanllyn yn heulwen dechrau Ebrill. Cafwyd profiadau lu gan gynnwys, dringo waliau, adeiladau rafftiau, cyfeiriannau, neuadd chwaraeon, canwïo, bowlio deg, saethyddiaeth disgo a nofio. Roedd staff y gweithgareddau yn gyfeillgar dros ben a staff y gegin yn ein bwydo…. Gwledd bob dydd! Roedd y plant yn ymddwyn yn arbennig o dda gyda’i gilydd. Profiad penigamp o gyd-weithio a chymdeithasu. Diolch arbennig i Miss Gwen, Mr Downey a Miss Rachel am ei wneud yn dri diwrnod hwyliog dros ben. Cofiwch edrych ar safwe’r ysgol i weld yr holl luniau!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Bethan Gwanas
plantAeth Derek, Chelsey, Ursula a Gwion i Neuadd Ogwen hefo Ms Rachel i gymryd rhan mewn gweithdy creadigol er mwyn creu chwedlau gyda Bethan Gwanas. Cafwyd diwrnod difyr, llawn creadigrwydd.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Dosbarth Derbyn – Ymweliad â Storiel ym Mangor

plantPeidiwch â synnu os welwch chi blantos dosbarth Derbyn Ysgol Llanllechid yn mynd o gwmpas eu pethau’n ysgeintio dail te ar hyd y lle wrth helpu efo’r glanhau adref! Chewch chi ddim byd gwell i godi llwch o’r llawr! Dyna oedd un o’r ffeithiau rhyfeddol ddysgwyd mewn gweithdy glanhau a phurdeb yn y Storiel ym Mangor. Fel rhan o’n thema Llanast yn y Llaid, aeth y dosbarth i weld sut oedd pobl yn arfer glanhau`r ty a golchi dillad ers talwm.
Cafodd un grwp o blant gyflwyniad i hanes golchi dillad a chael gweld hen luniau lleol o bobl wrth eu gwaith yn glanhau ac yn golchi tra roedd grwp arall yn brysur fel lladd nadroedd yn gweini yn nhy Mrs Edwards! Er mwyn gweini, roedd yn rhaid gwisgo i fyny yn gyntaf; ffedog a chap wen gafodd y genethod, a’r hogiau mewn coleri gwyn, gwasgod a chap stabl.
Roedd yn rhaid i rai osod y tân yn y parlwr, eraill yn gorfod defnyddio brwsh plu i godi’r llwch a’r gwe pry copyn. Cafodd rhai y gwaith o guro’r matiau, eraill yn sgwrio byrddau tra bu ambell un wrthi’n glanhau’r llestri pres gyda lemwn a finagr nes eu bod yn sgleinio fel swllt newydd. Ond yn yr olchfa roedd yr hwyl, gyda chriw yn llenwi’r twb golchi â dwr yn gyntaf, cyn sgwrio’r dillad yn wynnach na gwyn, gyda sebon gwyrdd ar y bwrdd sgwrio, ac yna eu troi gyda’r doli yn y twb. Pegiau pren traddodiadol wedyn i ddal y dillad gwynion yn eu lle ar y lein ddillad!
Digon yw dweud fod y plant wedi hen ymlâdd ar y ffordd adre, wedi p`nawn caled yn gweini, fel yr oedd pethau ers talwm.

line

Urdd Gobaith Cymru - Sir

Llongyfarchiadau i'r canlynol:

Canlyniadau Urdd - Sir

Enw
Safle
Cystadleuaeth
Gwenno Beech
1af
Unawd Bl 2
Efa Glain Jones
3ydd
Unawd Bl 5 a 6
Lois a Efa Glain Jones
2il
Deuawd Bl 6

Celf a Chrefft Urdd - Sir

Idris John Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6
Grwp Gruffydd
1af
Gwaith Creadigol 2D
Hari Vaughan Jones
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2
Eban Pritchard
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 – 6 (AA)
Margiad Temple Morris
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau
Grwp Hana
3ydd
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3-6 (AA)
Grwp Elan
2il
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Craedigol 3D Bl 3-6 (AA)


line

Gwobr Uchel Siryf Gwynedd

plantBraint oedd cael derbyn gwobr gan Y Bonheddwr Peter Harlech Jones, sef Uwch Siryf Gwynedd am y gwaith y mae Ysgol Llanllechid wedi ei wneud yn taclo bwlio a chreu amgylchedd ddysgu ddiogel a chyfeillgar. Roedd hefyd yn gydnabyddiaeth o'r rhaglen KiVa yn yr ysgol - sef ein rhaglen gwrth fwlio, a bellach mae`r ysgol wedi cael llawer o gyfleoedd i readru`r arferion da gydag ysgolion eraill a chyda athrawon led-led Prydain mewn gwahanol fforymau. Mae`r rhaglen yn cydnabod mai gwan yw pob bwli, a`r unig ffordd y mae`n cael cryfder yw pan fo eraill yn gwrando a chefnogi neu`n dewis gwneud dim! Mae Ysgol Llanllechid wedi cydweithio mewn partneriaeth agos gyda Phrifysgol Bangor dros gyfnod o bum mlynedd ar yr agweddau hyn, a hoffem gydnabod cymorth arbennig Dr. Suzy Clarkson a'r Athro Judy Hutchings.

Yn y llun mae cynrychiolwyr o'r Cyngor Ysgol sef Maia, Ellie, Derek a William gyda'r Uwch Siryf Peter Harlech Jones a Mr Huw Edward Jones, sy`n arwain y gwaith yn yr ysgol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Canlyniadau Eisteddfod Sir yr Urdd

Llongyfarchiadau gwresog i Gwenno ar ennill dwy wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Sir! Camp a hanner! Edrychwn ymlaen at gael y cyfle i gefnogi Gwenno yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.

Llongyfarchiadau hefyd i Efa Glain ar ennill y drydedd wobr ar yr unawd Blwyddyn 5 a 6. Llongyfarchiadau hefyd i Lois ac Efa ar ennill yr ail wobr am ganu deuawd. Da iawn chi!
Hefyd, canodd y parti Cerdd Dant yn soniarus a llongyfarchion iddynt ar ennill yr ail wobr.

line

Rygbi

plantLlongyfarchiadau i Tim Rygbi sef Tomos Baker, Harri Thomas, Jac Roberts, Adam Williams, Harrison Hinds, Cian Davies, Ariel Lichtenstein, Gwion Pritchard a Osian Moore ar ddodd yn ail yng nghystadleuaeth Rygbi Ysgolion Eyri. Llongyfarchiadau gwresog! Diolch i Mr cStephen Jones am eu hyfforddi. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Dawnsio Disgo

plantLlongyfarchiadau i`r tîm Dawnsio Disgo ar berfformio mor dda ac ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Symudol. Llongyfarchiadau hefyd are u perfformiad yn yr eisteddfod Sir a dymunwn yn dda iddynt yn y Noswaith o Ddawns yn y Galeri nos yfory! Diolch i Ms Nicola am eu hyfforddi i safon mor dda! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

line

Bingo Pasg

Llawer iawn o ddiolch i bawb a ddaeth i`r pwyllgor i`n cefnogi. Diolch am eich rhoddion o wyau Pasg a photeli ar gyfer y raffl. Cofiwch y dyddiad: Ebrill 5ed yn y Clwb Criced. Croeso cynnes i bawb!

line

Ysgol yn Cau

Bydd yr ysgol yn cau y dydd Gwener hwn. Dymunaf Basg Hapus i chwi i gyd gan ddiolch am eich cefnogaeth a`ch cymorth ar hyd y tymor. Dyddiad cyntaf y tymor newydd yw Ebrill 24.

line

Dymuniadau Da
Dymuniadau da i Mrs Alison Halliday yn ei chylch newydd ar ôl y Pasg - bu`n braf cael cydweithio hefo chi Mrs Halliday a phob dymuniad da i Mrs Lliwen Jones ar ei hantur newydd!

Canlyniadau Celf a Chrefft

 

Canlyniadau Celf a Chrefft
Enw
Safle
Cystadleuaeth
Grwp Elan
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 (Grwp)
Grwp Chenai
2il
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 a 4 (Grwp)
Mari Roberts
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 3 a 4
Mari Roberts
1af
Argraffu Bl 3 a 4
Chenai Chicanza
2il
Graffeg Cyfrifadurol Bl 3 a 4
Chenai Chicanza
2il
Penwisg Bl 6 ac iau
Eban Pritchard
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Eban Pritchard
2il
Ffotograffeg/Graffeg Cyfriadurol Bl 6 a iau
Elan Jones
3ydd
Graffeg Cyfrifadurol Bl 3 a 4
Grwp Hana
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Grwp)
Mali Fflur Burgess
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3 a 4
Catrin Sian Jones
3ydd
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Grwp Gruffydd
1af
Gwaith Creadigol Tecstiliau Bl 2 ac iau (Grwp)
Grwp Gwenno
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau (Grwp)
Grwp Nansi
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Grwp)
Grwp Noa Gwern
3ydd
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac iau (Grwp)
Tomos Owain
2il
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Elsie Owen
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 5 a 6
Ffion Jordan
2il
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 a 4 (Unigol)
Gwen Isaac
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 5 a 6
Hari Vaughan Jones
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 2 ac iau
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 3D Bl 3 – 6 (AA)
Grace Williams
1af
Graffeg Cyfriadurol Bl 5a 6
Margiad Ann Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 2 ac Iau
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 3 – 6 (AA)
Idris John Temple Morris
1af
Gwaith Lluniadu 2D Bl 3-6 (AA)
Margiad Ann Temple Morris
1af
Gwaith Creadigol 2D Bl 2 ac Iau (unigol)
Idris John Temple Morris
1af
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl 5 a 6

 

line

Dawnsio Disgo

plantLlongyfarchiadau i'r criw Dawnsio Disgo ar ennill y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Symudol.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

 

line

Chwaraeon Gwyliau Pasg

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 


 line


Canlyniadau Urdd

plant

 

 

I ddarllen llythyr gan y pennaeth - cliciwch yma

 

 

 

Canlyniadau Urdd
Enw
Safle
Cystadleuaeth
Gwenno Beech
1af
Unwad Bl 2 ac Iau
Mari Roberts
2il
Unawd Bl 3 a 4
Lois Jones
1af
Unawd Bl 5 a 6
Efa Jones
2il
Unawd Bl 5 a 6
Lois a Efa Jones
1af
Deuawd Bl 6 ac iau
Parti Leni
3ydd
Parti Unsain Bl 6 ac iau
Parti Chenai
2il
Côr Bl 6 ac iau
Parti Efa Glain
2il
Ensemble Offerynnol Bl 6 ac iau
Gwenno Beech
1af
Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Efa Glain Jones
2il
Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Lois a Efa Glain Jones
1af
Deuawd Cerdd Dant Bl 6 ac Iau
Gruffydd Beech
1af
Llrfaru Unigol Bl 2 ac Iau
Chenai Chicanza
1af
Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Parti Cerdd Dant
1af
Parti Cerdd Dant
Dawnsio Disgo
1af
Dawnsio Disgo dan 12

 

line
Ymwchil Hanes Ysgol Llanllechid

Bethesda yn oes y chwarel - cliciwch yma

Y dyddiau cynnar #2 - cliciwch yma

Disgwyliad bywyd chwarelwr #2 - cliciwch yma

Cysylltiad rhwng adre ar chwarel - y tun bwyd fersiwn #2 - cliciwch yma

Canu a diwylliant #2 - cliciwch yma

Canu a chodi arian i gefnogi'r Streic Fawr #2 - cliciwch yma

line

Baban Bach

Llongyfarchiadau i Ms Elen Evans ar enedigaeth ei baban bach – Erin; chwaer fach i Cain ac Abner. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at gael ei chyfarfod yn fuan!

line

Ffarwel

FFarweliwn a diolchwn i Ms Nerys Philips am ei gwaith fel cymhorthydd yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau i chi i`r dyfodol Ms Philips.

line

Machu Pichu

plantAr ddydd Mercher, 15 fed o Chwefror, cawsom y pleser o groesawu Mrs Menna Jones, nain Hari a Hana, at ddosbarth Mrs Nerys Tegid i sôn am ei hymweliad diweddar gyda`r safle anhygoel Machu Pichu ym Mheriw! Mae`n debyg i Machu Pichu gael ei adeiladu gan Pachacuti Inca Yupanqui, sef y nawfed ymeradwr o lwyth yr Inca! Mae`r lleoliad, sydd 7,970troedfedd (2,430m), uwchben lefel y môr, ar ochor ddwyreiniol yr Andes, ac yn ôl Mrs Menna Jones, mae`n cael ei adnabod fel un o`r mannau archeolegol mwyaf enwog yn y byd i gyd! Roedd y plant wedi rhyfeddu at allu’r Incas i greu pentref mewn lleoliad mor bellennig ac anghysbell. Cafwyd cyfle i drafod hen, hen ffordd o fyw, ac ystyried bywyd ar y copaon uchel, wrth feddwl am “hen bethau anghofiedig teulu dyn”. Diolch i chi Mrs Jones am ysbrydoli ein disgyblion! Dydi sgiliau athrawes dda byth yn mynd yn angof!!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Mordeithio

plantCafwyd gwers Ddaearyddiaeth heb ei hail gan Mrs Gwen Hughes, wrth iddi sôn am y gwahanol fordeithiau y bu arnynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Soniodd Mrs Hughes am dorreth o wahanol wledydd ar draws y byd, gan gynnwys Abu Dhabi a`r Burj Khalifa. Trafodwyd y pyramidiau a`r hieroglyphics, cyn dysgu am ganal y Panama. Rhyfeddwyd Mrs Hughes at wybodaeth gyffredinol y disgyblion a’r cwestiynau treiddgar yr oeddynt wedi eu paratoi ar gyfer yr ymweliad. P`nawn diddorol, addysgiadol arall! Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Hyfforddiant Llysgenhadon Chwaraeon Efydd Gwynedd

Ar ddydd Iau 3ydd o Hydref bu dau gynrychiolydd o`r ysgol, sef Boe Celyn Jones a Gethin Owen o blwyddyn 5 ar gwrs hyfforddi ar gyfer Llysgenhadon yng Nghanolfan Hamdden Caernarfon. Cafodd y ddau gyflwyniad oedd yn eu dysgu am gemau amrywiol. Mae`r Llysgenhadon eisoes yn defnyddio eu sgiliau newydd drwy arwain grwpiau o blant i bwysleisio pwysigrwydd gwagle ac ati. Cawsant gyfle hefyd i ddysgu am bwysigrwydd diogelwch yn ystod y gweithgareddau ffitrwydd.

lineDosbarth Derbyn

plantDoedd Morus y Gwynt ac Ifan y Glaw, heb son am ryw ffluwch o eira, ddim am darfu ar hwyl Dydd Mawrth Ynyd o wneud crempogau! Cafodd y plant i gyd gyfle i fesur a chymysgu’r cynhwysion yn dda ac yna gwylio Miss Rachel yn chwysu chwartiau uwchben y badell ffrio’n creu platiad ar blatiad o grempogau melyn euraidd i’r plantos eu claddu. Cafwyd gwledd go iawn! Bu’n gyfle da i’r plant ymarfer canu Modryb Elin Ennog ar gyfer ein gwasanaeth Dydd Gwyl Ddewi .
Daeth y plant i’r ysgol ar Fawrth y 1af yn edrych yn ddigon o sioe wedi eu gwiso’n mewn cyfuniad o wisg traddodiadol Gymreig , lliwiau baner Cymru a gwisg y timau peldroed a rygbi cenedlaethol ar gyfer dathlu dydd ein nawdd sant. Cafwyd perfformiad gwerth chweil gan y plantos yn y gwasanaeth Dydd Gwyl Ddewi.

lineYmweliad ESTYN

Bu Mr Kevin Davies, arolygwr ESTYN, yn edrych ar arferion rhagorol yr ysgol yn y meysydd Daearyddiaeth a Hanes yn ddiweddar. Bydd yr arferion hyn yn cael eu rhannu gydag ysgolion led led Cymru.

line

Taith y Llwybr Llechi

plantMae Ysgol Llanllechid wedi bod yn gysylltiedig â`r Llwybr Llechi Eryri, fydd yn agor ym mis Hydref 2017. Chwiliwch ar y we am fwy o wybodaeth! Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones wahoddiad i fynd i Amgueddfa Llanberis i gymryd rhan mewn diwrnod o weithgareddau amrywiol a diddorol. Roedd hyn yn benllanw ar brosiect a wnaethpwyd ar hanes lleol, ac roedd yn braf cael ymuno â thair o ysgolion cynradd eraill y sir, - pob un o wahanol ardaloedd y llechi. Yr uchafbwynt i blant Llanllechid oedd cael perfformio sioe gerdd wreiddiol a oedd yn seiliedig ar hanes Côr Merched y Streic. Ac am sioe ydi hon! Diolch i Mrs Marian Jones am hyfforddi`r plant ac am y sgriptio gwreiddiol. Roedd y gynulleidfa wedi gwirioni ar ôl gweld y fath sioe, - rhai, hyd yn oed, yn eu dagrau! Da iawn eto, blantos!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Cwmni’r Fran Wen

plantCafodd dosbarthiadau Mrs Marian Jones a Mrs Nerys Tegid wylio perfformiad theatrig gwych gan ‘Gwmni’r Fran Wen’.’ Sigl di Gwt’ oedd teitl y sioe, ac roedd yn canolbwyntio ar hynt a helynt teuluoedd o ffoaduriaid gan ystyried safbwyntiau gwahanol. Ar ddiwedd y perfformiad cafwyd sgwrs rhwng yr actorion a’r disgyblion, ac roedd hyn yn cyfoethogi’r profiad i bawb. Roedd y plant yn ymateb yn arbennig ar lafar ac mewn llun drwy gynhyrchu gwaith Celf, gan drafod y perfformiad gyda’r actorion! Profiad hyfryd!

line

Karate

plantDiolch i gwmni Shukokai a ddaeth i`r ysgol i roi blas i`r disgyblion o wersi Karate, fel rhan o`n darpariaeth ysgol iach. Diolch i Andy Plumb, Ffion Parry ac Emily Hall am eu cyfraniad.

Cliciwch yma i weld mwy o lluniau

 

 


line

Bingo Pasg

Cofiwch am ein Bingo Pasg yn y clwb Criced ar Ebrill 5ed. Dewch yn llu!

line

Gwyl Ddewi

plantCafwyd diwrnod llawn bwrlwm lle cafodd y disgyblion gyfleoedd i goginio bwydydd Cymreig e.e. cawl cennin, cacennau cri a.y.b a dysgu am Ddewi Sant. Ond, yr hyn fydd yn aros yn y côf am amser maith fydd perfformiadau grymus y disgyblion! Tro plant bach y Cylch Meithrin oedd hi gyntaf, a chofiwch mai dwy flwydd oed oedd y mwyafrif ohonynt! Pob un yn canu nerth esgyrn ei ben ac yn ddigon o sioe! Roedd y safon wedi ei osod, a chawsom ni ddim ein siomi wrth i ni wrando ar gyflwyniadau pob dosbarth wedyn o`r hynaf i`r lleiaf. Dyna chi beth oedd canu! A`r gwahanol ddosbarthiadau yn canu fel eosiaid! Diwrnod i`w gofio – diolch i bawb; i`r holl staff am eu gwaith da, ac yn enwedig i Mr Huw Jones am gyfeilio i`r cyfan mor ddawnus, yn ei ffordd ddiymhongar ei hun. Diolch i chithau rieni a ffrindiau`r ysgol am eich cymorth a`ch cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Diwrnod Rhyngwladol

plantAr Chwefror 15ed cynhaliwyd Diwrnod Rhyngwladol wedi ei drefnu gan y Cyngor Ysgol. Roedd pob dosbarth wedi cael gwlad benodol i`w hastudio ac roedd yn hyfryd gweld y disgyblion wedi mynd i gymaint o drafferth i wisgo dillad yn ymwneud â’r gwleydd hyn. Roeddent yn llawn bwrlwm wrth drafod y gwledydd ac roedd pob mathau o weithgareddau yn digwydd yn y dosbarthiadau. Yn ogystal, cafwyd sesiynau karate egniol yn y neuadd a’r disgyblion yn gwrando yn dda ar y Sensei. Diolch i’r Cyngor Ysgol am drefnu ac am helpu i godi £190 tua at Ysgol Goffa Alec Jones yn Ghana, yn sgîl ymweliad gan Mrs D Jones â`r ysgol yn ddiweddar.

Y Senoritas o Sbaen yn werth eu gweld!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Athletwyr

Mae gan Ysgol Llanllechid athletwyr talentog! Cafwyd perfformiadau arbennig gan Ella, Leni – Ceirios, Efa, Tiah, Adam, Harrison, Jac, Leon, Ceirion a Gwion yng nghystadleuaeth athletau ‘Sportshall UK’ yng nghanolfan hamdden Arfon yn ddiweddar. Da iawn chi am gydweithio fel tîm a chystadlu’n frwdfrydig dros ben! Llwyddodd y tîm i gipio’r drydedd wobr – oedd yn gryn gamp! Ardderchog! Diolch Mr Stephen Jones am arwain y maes hwn i safon mor uchel.

line

Gorymdaith Gwyl Dewi

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

Cliciwch yma i ddarllen y llythyr

 

 

 

 

 

line

Ysgolion Heddwch

plantCliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

Sesiwn Stori yn Neuadd Ogwen - dewch yn llu!

poster

 

 

 

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 
line

Llwybr Llechi Eryri

plantBu Ysgol Llanllechid yn cymryd rhan yn y prosiect Llwybr Llechi Eryri yn ddiweddar. Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

 line

Gweithdy Karate

plantCynhaliwyd gweithdy Karate yn yr ysgol fel rhan o`n gwaith cadw`n iach a heini! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 
line

Gweithgareddau i'r Teulu
plant

Cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 

 

 

 

 

plant

 

 


line

Pa wlad oedd eich gwlad chi?

plantCafwyd hwyl a sbri yn yr ysgol pan glustnodwyd un wald i bob dosbarth gan y Cyngor Ysgol. Cafodd y disgyblion gyfle i astudio eu gwlad arbennig a dysgu pob math o ffeithiau diddorol amdani. Yn y neuadd, cafodd pob dosbarth gyfle i adrodd yn ol i weddill y dosbarthiadau a rhannu yr hyn a ddysgwyd. Yn ddiweddar, daeth Mrs Jones i`r ysgol i drafod Ghana gyda`r disgyblion. Eglurodd sut y bu iddi hi a`i diweddar wr sefydlu ysgol yn Ghana o`r newydd. Roedd y Cyngor Ysgol yn awyddus i godi arian i helpu`r ysgol hon. A dyna a wnaethpwyd! Cafwyd diwrnod llawn bwrlwm a phawb wedi gwisgo mewn dillad oedd yn gysylltiedig a`u gwledydd a phob un yn lliwgar dros ben! Diolch i`r rhieni am fod mor barod i`n cynorthwyo ac i bawb yn yr ysgol am sicrhau diwrnod mor hwyliog! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

POB PLENTYN YN AELOD LLYFRGELL YN 2017!

plant


Cliciwch yma i weld y poster

line

Ysgol Llanllechid yn serennu

Darllenwch yr adroddiad yma! - Adroddiad Estyn Rhagfyr 2016

line

Llongyfarchiadau

Llongyfarchiadau i Anti Gillian a Dafydd Griffiths ar ddod yn hen nain a taid! Ganed merch fach i Liam a Lucy, a`i henw yw Elliw. Mwynhewch y magu!

line

Anfon cofion

Anfonwn ein cofion at ferch Ms Sian, Awen, sydd wedi bod mewn damwain car yn ddiweddar. Rydym mor falch o gael dweud ei bod yn gwella ar ôl y llawdrinaieth.

line

Disgo Santes Dwynwen

plantRoedd calonnau coch i`w gweld ar bob cwr o`r neuadd ac roedd y gerddoriaeth yn diasbedain dros bob man yn ystod ein disgo Santes Dwynwen! Cafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen gyfle i ddangos eu doniau i ddechrau, ac yna daeth disgyblion yr Adran Iau yn ôl i`r ysgol ar gyfer eu disgo hwy! Diolch i`r ddau Mr Jones am fod yn DJs a diolch arbennig i`r Cyfeillion am ein helpu. Hon oedd y weithgaredd gyntaf i`r gadeiryddes newydd, Mrs Angharad Llwyd Beech i ymhel â hi, ac aeth popeth yn ei flaen yn hollol ddidramgwydd. Diolchwn iddi ac i aelodau`r Pwyllgor am eu cymorth a`u cenfogaeth. Cofiwn hefyd am ein cyn-gadeiryddes Mrs Lowri Roberts ac am ei chyfraniad arbennig hithau, ers y cyfnod pan oedd Buddug yma hefo ni yn ddisgybl. Pwy all anghofio am gyfraniad Mrs Iona Robertson hefyd! Ni does modd newi pawn yn fan hyn – ond yr un yw`r diolch i chi i gyd. Bu`r disgo yn llwyddiant ysgubol! Yn ddiau, caiff ei ail-adrodd yn fuan! (Priodol hefyd yw diolch i Anwen Jones a Ceri Isaac am eu gwaith di-flino hwythau yn trefnu`r Bore Coffi.) Braf cael dweud mai Ms Leanne ac Anti Wendy yw`r ysgrifenyddion newydd!

line

‘State or Slate?’

plantNoson lansio prosiect celf gan Walker & Bromwich
15 Chwefror 2017
6:30pm
Y Bar, Neuadd Ogwen, Bethesda

Hoffai’r artistiaid Walker & Bromwich eich gwahodd i ymuno â nhw ar y 15 Chwefror yn Neuadd Ogwen er mwyn clywed mwy am brosiect celf cyffrous newydd.

Bwriad ‘State or Slate?’ ydi talu teyrnged i Streic Fawr y Penrhyn drwy roi presenoldeb cadarn ac amlwg i’r hanes yng Nghastell Penrhyn - ac mae angen eich cymorth i wneud hyn.

Rydym yn chwilio am bobl:
• Gyda gwybodaeth dda o hanes y streic
• I ymchwilio i syniadau Newydd
• I gymryd rhan mewn pared agoriadol cyffrous
• Sydd yn gallu gwnio.

Ymunwch â Zoe a Neil ac artist lleol Rebecca Hardy-Griffith am baned a sgwrs i glywed mwy am y prosiect a sut gallwch gyfrannu.

Am fwy o wybodaeth gallwch gysylltu gyda Rebecca drwy e-bost: rfhardy@hotmail.co.uk

Edrychwn ymlaen i’ch gweld.

line

Dyddiadau i`ch Dyddiaduron

Cofiwch am ein Bingo Pasg a gynhelir ar Ebrill 5ed yn y clwb Criced. Diolchir i`r clwb Criced am fod mor barod eu cymwynas. Cofiwch hefyd am ein Ras Moel Wnion ar Ebrill 29. Croeso cynnes i bawb!

line

Ymweliad dosbarth Mrs Tegid â bwyty Tsieiniadd Fu’s yng Nghaernarfon

plantFel rhan o waith y dosbarth ar ‘Y byd rhyfeddol ‘ ac i gyd-fynd gyda dathliad Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd, aethpwyd `am dro` i fwyty Fu`s. Cafodd y disgyblion gyfle i weld y reis a’r cyw iar melys a chwere yn cael ei goginio mewn wok chwilboeth! I ddilyn, cafwyd gwers ar sut i ddefnyddio chop sticks a chyfle i ddal pen y milwyr terracotta a dysgu am eu hanes. Cliciwch yma i weld lluniau


line

Castell Caernarfon a Dolbadarn

plantFel rhan o’n thema Chwedlau’r Ddraig, cychwynodd y dosbarth Derbyn ar fore digon llwm yr olwg, ar antur i Gaernarfon er mwyn cael syniad o sut oedd pobl yn byw mewn castell. Cafwyd cyfle i wylio ffilm am freuddwyd Macsen Wledig a sut y bu i gaer gael ei sefydlu yng Nghaernarfon, cyn mynd i fusnesu ymhob twll a chornel! Roedd angen cryn egni wrth gerdded yr holl risiau troellog a mynd lawr i ddyfnderoedd ambell selar! Cafwyd cinio yno, a chyfle i wisgo coron y brenin Edward y 1af, cyn symud ymlaen am Llanberis ac ymweld â chastell Dolbadarn. Roedd y plant wrth eu boddau yn clywed sut bu i Llywelyn ein Llyw Olaf garcharu ei frawd Owain Goch yn y gorthwr am ugain mlynedd. Cafodd y plant ryddid i ymchwilio i weld lle oedd y neuadd a’r ddau dŵr arall oedd yn rhan o’r castell gwreiddiol, cyn cael tynnu eu lluniau ar risiau y gorthwr! Yr un fu taith disgyblion Mrs Marian Jones, wrth iddynt astudio Oes y Tywysogion mewn manylder. Cliciwch yma i weld lluniau

line

Ymweliad Mr Deri Tomos â dosbarth Blwyddyn 1

plantYn ddiweddar, fe fu disgyblion Ms Cranham a Ms Jones yn ffodus iawn o gyfarfod ymwelydd arbennig o`r enw Mr Deri Tomos i drafod Deinosoriaid a daeth Mr Tomos a phob math o arteffactau ar gyfer cynnal sgwrs am ffosiliau gyda’r dosbarth! Uchelgeisiol iawn i blant mor ifanc, medde chi! Dim o gwbwl! Llwyddwyd i gyfareddu`r disgyblion drwy ddysgu llawer am sut mae ffosiliau yn cael eu creu cyn mynd ati i greu ffosiliau eu hunain! Hyfryd! Diolch i chi Mr Deri Tomos am fod yn ffrind mor dda i`r ysgol, ac am fod mor barod i`n helpu.

line

Mr Alun Pritchard a Lesotho

plantBraint oedd cael cwmni Mr Alun Pritchard at ddosbarthiadau Mr Huw Jones a Mr Stephen Jones pan ddaeth i gyflwyno ei atgofion am ei gyfnod yn Lesotho. Yn 2003 aeth Mr Pritchard i Lesotho – sef y wlad fechan sydd wedi ei amgylchynu gan ei chymydog De Affrica. Mae Cymru wedi gefeillio gyda Lesotho a dolen arbennig rhwng y ddwy wlad yn dilyn y cyswllt cyntaf nôl ym 1985. Dangosodd lawer o ffotograffau o’i ymweliad ynghyd â nifer o arteffactau ee gwisg draddodiadol, het Basotho ac ysgub. Roedd y plant wrth eu boddau yn gwrando ar ei straeon a’i natur hyfryd o gyflwyno. Gwnaeth argraff fawr arnynt wrth rannu nifer o straeon ee pan soniodd am wraig y tŷ pridd a`r tô gwellt oedd yn rhyfeddu fod dyn gwyn wedi aros yn ei chartref; gwraig oedd yn teimlo`n ansicr os oedd ei chartref yn ddigon da i’r ymwelydd o Gymru fach, a Mr Pritchard yn teimlo`n ddiymhongar yn ei chwmni wrth ryfeddu at ei chroeso twymgalon gyda`i hadnoddau prin. Diolch o galon Mr Pritchard am brynhawn arbennig ac am gael y cyfle i ddysgu cymaint am wlad mor ddiddorol. Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mr Eli Lichtenstein a’r Holocaust

Ar ddiwrnod coffa yr Holocaust daeth Mr Eli Lichtenstein i ddosbarth blwyddyn 6 i drafod hanes ei deulu yn dianc o orthrwm a chreulondeb y Natsiaid yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cynhaliwyd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda’r plant wedi paratoi nifer o gwestiynau treiddgar rhag blaen. Dysgodd y plant lawer wrth wrando ar ei atebion gan gyflwyno eu barn hwythau ar y cyfnod erchyll hwn mewn hanes, yn ogystal â gwneud cymhariaeth gyda systemau llym apartheid yn Ne Affrica. Diolch i Mr Lichtenstein am fore mor ddiddorol, gan wneud i bawb sylweddoli mor greulon y gall dyn fod at ei gyd-ddyn. Dysgwyd gwersi pwysig ynglŷn â`r angen i gyd-weithio a pharchu ein cyd-ddynion beth bynnag fo eu hîl a`u diwyllaint. Hefyd, cafwyd cyfnod yn trafod effaith y cyfnod erchyll hwn mewn hanes; cyfnod s`yn dangos yn glir beth yw canlyniad creulondeb, amharch a gormes un genedl dros genhedloedd eraill.

line

Mrs Helen Holland a Môn ar Lwy

plantEr mwyn dysgu am entrepeneriaeth, gwahoddwyd Mrs Helen Holland draw i`r ysgol i ddysgu`r disgyblion hyn ynglŷn â sut i sefydlu busnes. Bellach mae llwyddiant Môn ar Lwy ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol ac rydym yn Ysgol Llanllechid yn ymfalchio yn llwyddiant Mrs Holland a’i theulu, a hithau wrth gwrs yn wriag o Fethesda! Ar ddiwedd y cyflwyniad, rhoddodd Mrs Helen Holland rodd i Jess, sydd ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth yn Ysbyty Alder Hey. Diolch am eich caredigrwydd Mrs Holland ac am gael cyfle i flasu eich campweithiau! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mrs Dilys Jones a’r ysgol a sefydlodd yn Ghana

plantFel y gwelwch o ddarllen hanes blwyddyn 6 mae gogwydd rhyngwladol a daearyddol yn perthyn i’r thema y tymor hwn. Ac fe barahaodd y thema hwnnw pan ddaeth Mrs Dilys Jones, gwraig yn wreiddiol o Fethesda, a modryb i Mr Stephen Jones, sef athro blwyddyn 6, i siarad am ei phrofiadau yn byw yn Ghana, Gorllenwin Affrica. Tra’n byw ac yn gweithio yn Ghana sefydlodd Mrs Jones a’i gŵr Mr Alec Jones ysgol i’r plant lleol gan nad oedd y fath adeilad na’r addysg yn bodoli ar eu cyfer. Bellach mae 750 o blant yn mynychu’r ysgol sydd wedi cael ei henwi ar ôl ei diweddar ŵr - Mr Alec Jones. Soniodd am fywyd yn Ghana a’r pwyslais ar ailgylchu er mwyn byw ee creu tegannau allan o boteli coffi a fflip fflops. Yr hyn oedd yn amlwg oedd fod y plant – er nad oes ganddynt hanner yr hyn sydd gennym ni, yn blant mor hapus a dyfeisgar. Diolch i Mrs Jones, am brynhawn mor arbennig ac mae ein hedmygedd ni yn fawr tuag atoch.

Diolch a Ffarwel

Ar ddiwedd y tymor, cafwyd cyfle i ddiolch i Mrs Angaharad Parry Owen am bum mlynedd a`r hugain o wasanaeth clodwid i Ysgol Llanllechid. Cyflwynwyd llu o anrhegion i Mrs Parry Owen yn neuadd yr ysgol i ddiolch iddi am ei gwaith a`i gwasanaeth i Ysgol Llanllechid. Dymunwn bob dymuniad da i chi yn ystod y bennod newydd yn eich hanes ac i`r dyfodol.

line

Sioe Nadolig – Cynllwyn Canslo’r Nadolig

Cafodd y gynulleidfa gref yn Neuadd Ysgol Dyffryn Ogwen eu cludo mewn amser yn ôl i ddechrau’r ganrif ddiwethaf ar y noson hon ym mis Rhagfyr. Dosbarthiadau Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mr Stephen Jones a Mr Huw Jones oedd yn perffromio, ac roedd hon yn sioe wreiddiol, wefreiddiol, wedi ei seilio yng nghyfnod Streic Chwarel y Penrhyn yn y flwyddyn 1901.

Dilyn hynt a helynt un teulu penodol oedd yr edau oedd yn gwau drwy`r cyfan, ac roedd hi`n ofynnol i`r teulu bach hwnnw feddwl sut i oresgyn sefyllfaoedd anodd, heriol oedd yn eu hwynebu; sefyllfaoedd real o`r cyfnod – ee y ferch hynaf yn canu yn y côr merched gan deithio ar hyd a lled Prydain er mwyn codi arian; y tad yn symud i dde Cymru er mwyn chwilio am waith yn y pyllau glo; a’r ferch oedd yn cwrdd â ffrindiau newydd mewn ysgol newydd ac yn gorfod symud i`r ysgol honno oherwydd y sefyllfaoedd oedd yn codi. Ac yn gysgod ar y cyfan oll roedd gorchymyn ffug yr Arglwydd Penrhyn i ganslo’r Nadolig.
Cafwyd perffomriadau arbennig gan yr holl blant – yn geirio yn glir ac yn actio a chanu hyd eithaf eu gallu! Gwelwyd disgyblion oedd wedi dechrau yn Ysgol Llanllechid yn dair mlwydd oed, â dim gafael ar yr iaith Gymraeg, yn perfformio yn hollol huawdl yn yr iaith.
Noson wefreiddiol yn wir, a chymaint o bobl yn cysylltu gyda`r ysgol i ganmol y safon. Diolch i’r staff a`r plant am eu gwaith caled ac i`r rhieni am eu cymorth a`u cefnogaeth. Bydd y sioe hon yn aros yn ein côf am amser maith, a pha ffordd well o ddysgu`r disgyblion am eu hanes nag actio`r cymeriadau, a throedio ar hyd eu llwybrau. Wrth gwrs, roedd y sgript a geiriau`r caneuon yn gwbwl wreiddiol! Dyna beth yw dawn!

line

Cyngerdd Nadolig y Cylch Meithrin

Roedd y rhieni wedi dotio clywed a gweld y plantos bach yn perfformio, ac roedd pawb yn synnu a rhyfeddu wrth weld plant mor ifanc yn cofio eu geiriau wrth lefaru, ac yn ei morio hi! Diolch i Anti Debbie a`i thîm am fod mor weithgar ac am eu gwaith caled.

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Meithrin

Tro`r Dosbarth Meithrin oedd hi wedyn, llond llwyfan ohonyn nhw, yn trio eu gorau glas, ac yn edrych yn ddigon o ryfeddod yn eu gwisgoedd! Diolch i Ms Hâf a`i thîm am y wledd!

line

Cyngerdd Nadolig Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Bu dosbarthiadau Ms Elen Evans a Mrs Parry Owen yn torchi llewis er mwyn perfformio o flaen llond neuadd o rieni a chyfeillion yr ysgol. Gwledd arall! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Cyflwyniad Drama`r Geni

I gapel Carmel aeth dosbarthiadau Mrs Wilson, Mrs Williams a Mrs Bethan Jones i actio stori`r Geni, a chanu carolau traddodiadol a llwyddwyd i greu naws Nadoligaidd hyfryd. Diolch i Mrs Helen Williams am ei chefnogaeth ac am ei chymorth parod pob amser.

line

Gwasanethau Boreol

Diolch i`r Parchedig John Pritchard am ddod i mewn atom yn rheolaidd ar gyfer cynnal gwasnaethau boreol, a diolch hefyd i Morgan am ddod yma i ddarllen storiau o`r Beibl yn y gwahanol ddosbarthiadau.

line

Gweithgareddau Amrywiol

Cafwyd torreth o weithgareddau amrywiol; gormod o lawer i ni eu rhestru yma, ond digon yw dweud i`r disgyblion gael ystod helaeth o wahanol brofiadau yn ystod bwrwlm y Nadolig.

line

Taith i Ynys Môn

Cafodd dosbarth Mrs Marian Jones fore hynod greadigol pan aethant i ‘Weithdy Crefftau Nadolig’ yn Oriel Môn, Llangefni. Bu’r disgyblion yn brysur iawn drwy’r bore yn creu pob math o addurniadau lliwgar a deniadol. Yna, yn y p`nawn, aethpwyd ati i ymhél â gweithgareddau map yng ngerddi Plas Newydd. Roedd rhaid dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus a darllen y map yn gywir er mwyn cwblhau’r daith ar hyd y llwybr. Gwelsom ryfeddodau lu, yn ogystal â golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

line

Cyfarfod Sion Corn

Diwrnod i’w gofio oedd dydd Iau yr 8fed o Ragfyr i blant y dosbarth Derbyn! Dyma’r diwrnod pan aeth y plant ar y trên i weld Sion Corn! Cafwyd taith yn gyntaf ar hyd llyn Padarn yn Llanberis, ac wrth i’r trên nesau at yr Orsaf a oedd wedi haddurno’n Nadoligaidd, dechreuodd y plant gyffroi a chanu “ Pwy sy’n dwad dros y bryn?” ac yno’n wir, roedd Sion Corn yn aros i’w cyfarch. Roedd y plant wedi gwirioni cyfarfod Sion Corn, a oedd yn hynod o glên a charedig!

Yng nghanol yr holl rialtwch, cafodd pob disgybl gyfle i gyfarfod Sion Corn yn yr ysgol, gwledda a dawnsio yn y partion, ac wedi hynny, daeth yn ddiwedd tymor yn chwap, a chyfle i drefnu Nadolig ar ein haelwydydd! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Dathlu ein Cymreictod

Braint oedd croesawu Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn atom ynghyd a`i chymar, Tudur. Cafwyd diwrnod o farddoni, chwarae gemau geiriol a dysgu sut i glocsio! Brwdfrydedd a bwrwlm yn wir! Diolch o galon!

line

Pantomeim Blodeuwedd

Pleser pur oedd cael mynd i Pontio i fwynhau pantomeim Blodeuwedd!

line

Bore Coffi Nadolig

Diolch yn fawr i`r Pwyllgor ac i bawb a ddaeth i gefnogi`r Bore Coffi yn Neuadd Ogwen. Byddwn yn trefnu Ras Moel Wnion y tymor hwn a`r Bingo Pasg blynyddol ar ddiwedd y tymor. Diolch i bawb sy`n gweithio`n galed i gefnogi`r ysgol mewn cymaint o wahanol ffyrdd er budd ein disgyblion.


line

Sut i newid eich Cyflenwr Ynni

plantCliciwch yma
i weld y ddogfen

 

 

 

 

 


Cylch Meithrin

plantBu plant bach y Cylch Meithrin am dro draw i gapel Carmel, lle cawsant groeso mawr gan Mrs Helen Williams.
Cliciwch yma i weld lluniau

 

 

 


line

Diwrnod Cymru

Dydd Llun nesaf, sef Tachwedd28 trefnwyd ymweliad gan Anni Llŷn (Bardd Plant Cymru) a Tudur Phillips.

Cliciwch yma i weld y llythyr

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plantLlongyfarchiadau i`r disgyblion ar eu llwyddiannau lu yn Eisteddfod Dyffryn Ogwen a llongyfarchiadau arbennig i Gruffydd Beech ar ennill y cwpan am y perfformiad gorau drwy`r Eisteddfod yn yr adran llefaru. Diolch i bawb a ddaeth i`r Eisteddfod i gefnogi`r disgyblion, a diolch arbennig i bawb a fu`n brysur yn hyfforddi ac yn cynorthwyo mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Cliciwch yma i weld rhestr o'r canlyniadau

Cliciwch yma i weld lluniau

line

Mrs Brenda Wyn Jones

Daeth yr awdures Mrs Brenda Wyn Jones, Tregarth draw i sgwrsio gyda disgyblion Mrs Marian Jones yn ddiweddar, a threuliwyd prynhawn tu hwnt o ddifyr yn ei chwmni. Roedd y plant eisiau gwybod yn benodol am hanes y Côr Merched enwog a deithiodd Prydain yng nghyfnod y Streic Fawr yn codi arian i helpu teuluoedd y streicwyr,- a phwy well i ddweud yr hanes wrthynt na Mrs Brenda Wyn Jones! Nain Mrs Jones, sef Mary Ellen Parry, oedd yn arwain y côr, a chafwyd gwybod yr hanes i gyd! Roedd y plant wedi dysgu geiriau cân Gwynfor ap Ifor, ‘Strydoedd Bethesda,’ a ffurfiwyd côr! A wyddoch chi pwy oedd yr arweinydd? Mrs Brenda Wyn Jones siwr iawn, - yn union fel y gwnaeth ei nain! Diolch am brynhawn gwerth chweil!

line

Strydoedd Bethesda

Wrth gerdded un diwrnod drwy strydoedd Bethesda
Yng nghysgod y creigiau a`r poncydd mor brudd
Fe welais chwarelwr ym machlud ei ddyddiau
Yn cyfri`r gaeafau ar derfyn y dydd.

Ni chedwyd ei enw yn llyfrau`r haneswyr
Wrth lusgo o`r chwarel a`i fywyd ar drai,
Mae`r llwch ar ei `sgyfaint o greigiau`r canrifoedd
A neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai…

line

Y Pwdin Nadolig!

Oeddech chi`n gwybod fod Pwdin Dolig anferth wedi dod i Fethesda yn y flwyddyn 1901?! Do, bu Blwyddyn 4 yn ymchwilio i hanes y ‘Pwdin ‘Dolig Anferthol’ hwn a ddaeth i`r ardal yn ystod cyfnod y Streic Fawr. Bu llawer o holi a stilio, cyn mynd ati i E-bostio Dr J. E. Hughes er mwyn dysgu mwy am y digwyddiad hanesyddol arbennig. Yna, cafwyd cyfle i chwilota yn yr Archifdy, a darganfod erthygl yn yr Herald Gymraeg yn sôn am y pwdin yn cyrraedd ‘stesion’ Bethesda mewn 27 cist fawr, - a’r cyfan yn pwyso dros dair tunnell! Roedd y pwdin wedi ei bacio’n daclus mewn tuniau o un, dau a thri phwys, - gyda’r cyfarwyddiadau wedi eu cofnodi’n daclus ar bob tun. Rhodd gan gwmni John Hill a’i fab, Ashton under Lyne, oedd y pwdin. Roedd rheolwr eu cwmni wedi clywed am y streic fawr ac eisiau gwneud rhywbeth i helpu trigolion Bethesda, a pha ffordd well na chreu`r pwdin Nadolig arbennig hwn! Bu’r plant yn ymchwilio ar y We i geisio darganfod mwy o wybodaeth, ac o ganlyniad, cysylltwyd â Hill’s Bakery. Dychmygwch y syndod a gafwyd pan dderbyniwyd llythyr gan Hill`s Bakery yn dweud mai hen, hen daid y perchennog presennol oedd John Hill, a`i bod yn gwybod am y stroi hon! Mae`r cwmni am gynnwys ein llythyr ar eu gwefan y Nadolig hwn. Felly, mae`r cysylltiad wedi ail agor, dros ganrif yn ddiweddarch! Dyma beth yw addysg go iawn – gwersi hanes perthnasol am y gymuned leol a chyndeidiau ein disgyblion!

line

Addurno ffenest Siop Ogwen

Mae rhai o`r disgyblion hynaf wrthi`n brysur yn paratoi gwaith Celf er mwyn addurno ffenest y siop hon, a beth dybiwch chi fydd i`w weld yno`n fuan?! Pwdin `Dolig!

line

Noson Stwff a Straeon y Chwarel

Cynhaliwyd noson hynod ddiddorol yn ein hysgol yn ddiweddar ar y cyd gydag aelodau o Gôr Meibion y Penrhyn. Pwrpas y noson oedd hel pob math o `stwff` at ei gilydd, gan gynnwys recordiadau o drigolion yr ardal yn hel atgofion am fywyd yn ystod oes aur y chwareli. Bu`r disgyblion wrthi`n brysur yn croesawu`r ymwlewyr, sgwrsio a gwarndo ar eu straeon, sganio, cofnodi ar fapiau ac wrth gwrs yn gweini panad i bawb. Mae`r weithgaredd hon yn rhan o brosiect Llwybr Llechi Eryri a bydd y `stwff` a gasglwyd at ei gilydd yn cael ei osod ar ap ffôn, a fydd yn gydymaith i deithwyr wrth iddynt grwydro ar lwybrau drwy bentrefi Rachub, Llanllechid a Bethesda. Diolch yn fawr i Sian Shakespear am ei chymorth ac i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. Gweler y lluniau ar ein gwefan.

line

Dr Ed Rowe

Rydym yn ffodus fel ysgol fod gennym rieni sydd yn barod i gyfrannu eu harbenigedd i gyfoethogi addysg ein plant. Yn ôl yn y Gwanwyn fe ddaeth Ms Karen Rowe, mam Ursula i’r dosbarth i sôn am ei gwaith yn Kenya a rhannau eraill o`r Affrig. Y mis hwn fe ddaeth tad Ursula, Dr Ed Rowe i siarad gyda’r disgyblion am Wyddoniaeth pridd gan ein bod wedi bod yn astudio planhigion a chynefinoedd. Cafwyd prynhawn difyr dros ben a’r dosbarth yn byrlymu wrth arbrofi gyda graddfa pH. Yn dilyn yr ymweliad, bu’r disgyblion yn ysgrifennu cyfarwyddiadau manwl er mwyn mynd ati yn y dyfodol i lunio arbrawf tebyg. Diolch eto i Dr Rowe am roi ei amser ac am sbarduno gwyddonwyr y dyfodol!

line

Canolfan Llyn Brenig

Fel rhan o waith y dosbarth ar ynni, daeth Arfona Evans o Ganolfan Llyn Brenig i wneud cyflwyniad ar Arbed Ynni i ddisgyblion dosbarth Mrs Tegid. Canolfan i ymwelwyr yw Llyn Brenig a ariennir gan Ddŵr Cymru. Yn ystod y sgwrs, bu Arfona yn trafod y gylched ddwr a phwysleisio yr angen i arbed dwr. Yn ogystal, cafodd y disgyblion gyfle i wisgo i fyny fel cymeriadau i hyrwyddo gwaredu sbwriel mewn modd cyfrifol. Ei chenadwri oedd: rhowch sbwriel yr ystafell ymolchi a’r gegin yn y bin, ac nid i lawr y draen, lle mae’n achosi problemau. Yn sgil hyn, trefnwyd taith ddifyr i ganolfan Llyn Brenig.

line

Oriel Môn

Orielau yw thema disgyblion blwyddyn 6 yr hanner tymor hwn, ac roedd pawb yn llawn cyffro wrth fynd ar ymweliad ag Oriel Mon i astudio gwaith yr artistiaid Charles Tunnicliffe a Kyffin Williams. Cafwyd bore prysur o greu dan arweiniad Ms Anna Pritchard. Mae disgyblion Ysgol Llanllechid yn hynod ffodus o gael eu dysgu gan Ms Anna Pritchard ac mae’n werth gweld y gwaith Celf sy’n cael ei gynhyrchu. Diolch Ms Anna am gyfoethogi profiadau’r disgyblion yn yr Oriel yn yr un modd.

line

Coginio

Braint oedd croesawu Mr Guillano Malvasi a`i wraig, Mrs Olwena Malvasi, sy`n daid i Hana a Harri i goginio bwydydd Eidalaidd i ddisgyblion dosbarthiadau Mrs Llinos Wilson a Mrs Rona Williams. Mae Guillano yn enedigol o`r Eidal a chawsom hanesion difyr am sut y daeth i Gymru a`i blentyndod yn yr Eidal. Roedd wedi coginio llond sosban anferth o sbageti bolonês ac wedi paratoi ‘antipasti’ i ddod i`r ysgol. Yn ôl y plant, hwn oedd y bolonês gorau ‘rioed ! Cyn i`r sesiwn ddod i ben, dysgwyd beth oedd lliwiau’r faner a sut i gyfri i ddeg mewn Eidaleg. Grazie Guillano!

Roedd arogl hyfryd yn yr ysgol am yr eildro yr wythnos diwethaf pan ddaeth Anti Gillian i ddysgu’r plant sut i wneud bara brith traddodiadol. Roedd rhiad amseru a mesur yn ofalus ac roedd y plantos i gyd wedi eu plesio ac yn llyfu eu gweflau! Mae pawb yn yr ysgol wrth eu boddau gyda bara brith Anti Gillian!!

line

Piggery Pottery

Cafwyd taith flynyddol fendigedig i Piggery Pottery i`r dosbarth Derbyn, a phawb wedi cael cyfle i addurno`r moch yn eu ffyrdd di-hafal eu hunain! Gwelwyd moch o bob lliw dan haul!!

line

Castell Penrhyn

I Gastell Penrhyn yr aeth dosbarth Mrs Parry Owen i grwydro o amgylch y gerddi a dysgu enwau`r gwahanol goed, cyn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Bu`r disgyblion yn dawnsio, astudio teganau o`r oes Fictoria, gwneud addurniadau mewn dull origami a chreu llygod bach, gan ddefnyddio siwgr eisin!

line

Balchder Bro

Diolchwn i griw Balchder Bro Bethesda am ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymuned eto eleni. Casglwyd 21 o fagiau du yn ystod y bore wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, o amgylch Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Mae criw gwyrdd Ysgol Llanllechid yn gofyn yn garedig i bawb roi sbwriel yn y bin pob amser! Diolch!

line

Gymnasteg

Llongyfarchiadau i Erin Griffiths, Elsie Owen a Madeleine Sinfield am eu perfformiadau yng nghystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd yn ddiweddar ym Mhenygroes. Cafwyd perfformiadau o safon uchel iawn. Da iawn chi ferched!

line

Clwb Pelrhwyd

Llawer iawn o ddiolch i Ms Sioned Sturrs am gynnal Clwb Pelrhwyd i`n disgyblion hynaf yn wythnosol ar ôl ysgol. Mae`r clwb hwn yn mynd o nerth i nerth, a byddwn yn mynd ati i drefnu twrnament i`r plant yn y flwyddyn newydd.

Caneuon Sioe Nadolig 2016

Geiriau y caneuon - cliciwch yma

I glywed y caneuon:

Cân 1 - cliciwch yma

Arglwydd P - cliciwch yma

Bwyd digon o fwyd - cliciwch yma

Deffra - cliciwch yma

Dewch at eich gilydd - cliciwch yma

I'r gad - cliciwch yma

Mae'r nadolig ar y gorwel - cliciwch yma

Mae'r wlad hon yn eiddo i - cliciwch yma

Mr Puw - cliciwch yma

Pan fydd hi'n - cliciwch yma

Plwm Pwdin - cliciwch yma

Annwyl Santa - cliciwch yma

line

Eisteddfod Dyffryn Ogwen

plantLlongyfarchiadau i`r holl blant a fu`n cystadlu yn yr eisteddfod eto eleni - ar y llwyfan ac yn yr adran Celf a Chrefft.

Derbyniwyd gwobrau lu i`r ysgol. Llongyfarchiadau i bawb am eu holl ymdrechion. Da iawn wir! Cliciwch yma i weld y canlyniadau.

Dymunaf ddiolch o galon i’r holl blant, staff a rhieni am fod mor barod i ddod i’r Eisteddfod dydd Sadwrn diwethaf. Unwaith eto, daeth ein disgyblion a chlod aruthrol i’r ysgol a llongyfarchwn bob un ohonynt. Diolch yn fawr hefyd i bawb a’u hyfforddodd i safon mor uchel. Llongyfarchiadau hefyd i bawb are u llwyddiant ym maes Celf a Chrefft a Llenyddiaeth. Cafwyd Eisteddfod i`w chofio. Diolch o galon i bob un ohonoch. Gweler y canlyniadau ac ewch draw i`n gwefan yn y dyddiau nesaf am fwy o wybodaeth. Diolch i bawb!

line

Plant Mewn Angen

plantCafwyd diwrnod o hwyl a`r cyfanswm eleni oedd £224.80. Diolch yn fawr i bawb am fod mor barod i gyfrannu.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 lineApel Bocsys Esgidiau /T4U

plant

Diolch hefyd i bawb sydd wedi dod â bocs esgidiau yn llawn o anrhegion i`r ysgol ar gyfer yr apêl hwn. Derbyniwyd dros 43 o focsys. Gwych!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Bore Coffi Nadolig
poster

 

 

Cofiwch am y Bore Coffi Nadolig ar Rhagfyr 3ydd yn Neuadd Ogwen, Bethesda. Buasem wrth ein boddau cael cacennau i’w gwerthu. Gadewch i ni wybod os ydych ar gael i`n helpu ar y bore!

 

 

 

 

line

Apêl Pabi 2016

tystysgrif

 

 

Diolch am eich cefnogaeth gyda`r ymgyrch hon hefyd. Casglwyd £261.26 a derbyniodd yr ysgol dystysgrif.

 

 

 

 

 

line

Bardd Plant Cymru Bl 2-6
Dydd Llun nesaf, sef Tachwedd 28, bydd Anni Llyn (Bardd Plant Cymru ) a Tudur Phillips S4C yn ymweld â`r ysgol.
Trefnwyd nifer o ddigwyddiadau ar gyfer y disgyblion, gan gynnwys clocsio, twmpath ac adrodd storiau. Edrychwn ymlaen at ddiwrnod llawn hwyl a bwrlwm! Cliciwch yma i weld lluniau

line

Tachwedd 23 - Noson Siopa Hwyr ym Methesda

posterMae hi'n noson `Siopa Hwyr` ym Methesda (Tachwedd 23) a bydd nifer o'r busnesau ar agor tan 8 o`r gloch, yn cynnwys y Crochendy newydd, Siop Ogwen, Fitzpatricks ac O Law i Law. Mae Marchnad Ogwen yn cynnig adloniant Nadoligaidd gyda`r Boncathod yn diddanu yn Neuadd Ogwen hefyd. Bydd yn noson i'w chofio!

Cliciwch yma am wybodaeth

line

Bethan Billington

bethan

 

Llongyfarchiadau i Bethan Billington ar ennill cymaint o wobrau yn nofio ac yn mynd ar gefn beic! Da iawn!
line

Rygbi Eryri

Llongyfarchiadau i Jac Roberts, Osian Moore, Thomas Barker a Harrison Hinds ar ael eu dewis i gynrychioli carfan rygbi Eryri ‘dan 11eg yn 2016 - 2017. Mae hon yn dipyn o gamp gan fod y garfan wedi ei dewis gan chwaraewyr o Eryri gyfan.

line

Cydymdeimlo
Cydymdeimlwn gyda theuluoedd y diweddar Lorna Williams a`r diweddar Jodie Roberts yn fawr. Ffarweliwn a`r ddau ohoynynt yn llawer rhy gynnar. Anfonwn ein cofion annwyl atoch fel teulueodd ar adeg hynod o anodd.

line

Profedigaeth
Ar nodyn trist arall, cafodd yr ardal gyfan ei hysgwyd, pan glywyd am farwolaeth ddisymwth Mr Raymond Tugwell. Cofiwn am Mr Tugwell fel gŵr cymwynasgar oedd bob amser yn barod i helpu a meddwl am eraill. Ar hyd ei fywyd bu`n hynod weithgar yn codi arian at amrywiol elusennau a chofiwn am yr holl waith da a gyflawnodd. Bydd yn chwith i`r ardal gyfan ar ei ôl ac anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf at Ann a`r teulu oll yn eu hiraeth.

line

Codi tatws
Yn ystod tymor yr Haf bu blwyddyn 4 wrthi’n brysur yn plannu hen datws yng ngardd yr ysgol. Bu cyfleoedd i chwynnu a phalu a phawb yn chwys domen!  Yna, cyn hanner tymor yr Hydref buom yn codi’r tatws! Ac am gwnd! Ar ddydd Gwener olaf cyn yr hanner tymor cafwyd profi`r cyfan drwy goginio cawl tatws a chennin yn y dosbarth. Pa ffordd well o gloi`r hanner tymor hwn!

line

Diwrnod y chwedegau
Thema dosbarth Mrs Tegid oedd y chwedegau yn ystod yr hanner tymor hwn a bu`r disgyblion yn dysgu am Dryweryn a chysylltiad Lerpwl â`r hanes. Cafwyd taith anturus i Lerpwl a chyfle i ymweld ag amgueddfa`r Beatles ac ati. Cafwyd diwrnod o readru gwaith yr hanner tymor yn y dosbarth a phawb wedi rhyfeddu at swmp y gwaith a gyflawnwyd!  

Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Llanberis
Fel rhan o waith Blwyddyn 4, sef dosbarth Mrs Marian Jones am y chwareli, aeth y dosbarth i Lanberis am y diwrnod, gan alw yn gyntaf yn ysbyty’r chwarel. Gwelwyd rhyfeddodau yno, yn ogystal â dysgu am y damweiniau erchyll a ddigwyddai yn ein chwareli llechi ers talwm. Yna ymlaen i chwarel Glyn Vivian, lle gwelsom nofwyr tanddwr yn ymddangos ar wyneb y llyn!. Treulio’r pnawn, wedyn, yn yr Amgueddfa Lechi lle cafwyd profiadau lu, - o ffilmiau, a sgyrsiau i weld yr olwyn ddŵr enfawr a thŷ o gyfnod y Streic Fawr. Dyma rai o gerddi`r disgyblion â ysbrydolwyd gan y profiad o ryfeddu at y nofwyr tanddwr ym mhwll tywyll y chwarel wrth gofio am yr oes â fu:
O Dan y  Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ..
Clywed ysbryd chwarelwyr yn taro`r cŷn.
Clywed swn anadlu trwm
Nofio, nofio drwy’r twneli tywyll
Ofn, ofn y dŵr lliw glas y nos
Chwilio, chwilio am sgerbydau’r chwarelwyr
Gweld dim…
Dim ond clywed lleisiau llwglyd yn canu calon lân.
Mari Watcyn
O Dan y Dŵr
Disgyn yn araf i lyn y chwarel ….
Chwilio am bethau yn y tywyllwch.
Gwrando ar ysbrydion y chwarelwyr,….
Teimlo’r llechi pigog a miniog!
Edrych ar y swigod mawr….
Clywed y cynion a’r morthwylion blinedig yn curo a churo yn ddi-baid,
A lleisiau swynol y chwarelwyr yn canu calon lân.
Gweld sgerbydau diliw yr hen chwarelwyr yn hollti a naddu.
A gwrando ar ysbrydion y penaethiaid cas yn gweiddi ar y chwarelwyr druan.
Erbyn hyn mae’r cyfan yn bell, bell, bell o dan y dŵr du …..!
Elan Jones
Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Cadw`n Heini
Fel rhan o’n thema daeth Mr Ross Roberts sef tad Evie a Harri i siarad gyda dosbarthiadau Mrs Williams, Mrs Bethan Jones a Mrs Llinos Wilson am bwysigrwydd cadw’n heini. Ar ôl sgwrs ddifyr, cafwyd sesiwn cadw’n heini. Roedd Mr Roberts wedi dod a llawer o adnoddau diddorol er mwyn galluogi`r disgyblion i fesur curiad calon cyn ac ar ôl ymarfer yn ogystal ag adnoddau i fesur pa mor heini a chryf oedd pawb! Cafwyd bore prysur iawn nes oedd  bochau coch  fel tomatos gan bob un!! Diolch yn fawr Mr Roberts!

line

Gweithdy Gwyddoniaeth
Braint oedd croesawu Dr Dylan Jones o`r Adran Wyddoniaeth o Brifysgol Bangor i ymweld â`r ysgol. Bu`n egluro swyddogaeth y gwahanol organnau mewn ffordd ddifyr a diddorol. Roedd o wedi dotio at wybodaeth y disgyblion! Diolch Dr Jones.

line

Beicio
Does dim dwywaith fod llwyddiannau y beicwyr yn Rio wedi ysbyrdoli llawer gan gynnwys y Cymry Owain Doull a Becky James. Fe welsom yn Rio fod angen bod yn ofalus ar y ffyrdd, ac yn flynyddol mae disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Llanllechid yn derbyn hyfforddiant beicio. Bu’r criw egniol wrthi am ddiwrnod cyfan yn datblygu eu sgiliau dan oruchwyliaeth Ifan, Paul a Steve gan basio eu lefel 1 a 2. Llongyfarchiadau i bawb gymerodd ran ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn teithio yn ddiogel gyda’r helmed ar eich pen o amgylch ffyrdd Dyffryn Ogwen o hyn ymlaen!

line

Bwystfilod bychan
Daeth Rosanna Robinson o Brifysgol Bangor gyda llu o fwystfilod bychan i ysgogi diddordeb disgyblion blwyddyn 6. Cafwyd prynhawn difyr o astudio drwy ddefnyddio meicrosgopau ac allweddau ynhgyd a chreu bwystfilod eu hunain gyda Selena – myfyrwraig o’r Brifysgol. Rydym yn ddiolchgar am y cyswllt agos sydd gennym â’r brifysgol. Diolch am ysbrydoli y disgyblion unwaith eto.

line

Ymweliad gan yr Uchel Sirydd
Cafwyd y fraint o groesawu Peter Harlech Jones, Uchel Sirydd Gwynedd i`r ysgol i siarad gyda rhai o`r disgyblion am ein systemau gwrth-fwlio. Cadeirwyd y cyfarfod gan Mr Huw Edward Jones a bu`r plant yn byrlymu siarad a thrafod  yr agwedd hon. Diolch yn fawr iawn am alw draw i`n gweld ac am roi cydnabyddiaeth i ni o`r gwaith da.

line

Cystadleuaeth i Ddisgyblion

poster
Cliciwch yma am wybodaethline

Bwytewch, Mwynhewch a Byddwch Lawen

posterCliciwch yma am wybodaeth
line

Llwyddiant am ysgrifennu Cerdyn Post

Cynhaliwyd cystadleuaeth ysgrifennu cerdyn post i ysgolion Gwynedd gan y Gwasnaeth Llyfrgell ac Ysgol Llanllechid ddaeth yn fuddugol!
Llongyfarchiadau mawr i Ffion Meredith, Blwyddyn 5 ar ddod i`r brig. Bydd yn derbyn pecyn Roald Dahl fel gwobr am ei llwyddiant. Hefyd, bydd yr ysgol yn derbyn sioe ‘Dychmygwch’ gan gwmni Mewn Cymeriad fel gwobr ehangach am ymdrechion yr ysgol! Da iawn chi blant a daliwch ati!

line
Stwff a Straeon am y Chwarel

Cynhelir noson yn Ysgol Llanllechid yfory sef 9/11/2016 am 6.30p.m. ar y cyd hefo Côr Meibion y Penrhyn. Bwriad y noson yw i drigolion yr ardal rannu hanesion am yr oes a fu. Felly, mae croeso cynnes i bawb ddod draw i Ysgol Llanllechid i ymuno yn yr hwyl ac i siarad neu wrando ar atgofion pobl o`r ardal. Croeso cynnes i bawb!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Nofio

Daeth yr amser i ddisgyblion Blwyddyn 4, sef dosbarth Mrs Marian Jones, ddechrau ar gyfres o wersi nofio. Hwy li chi i gyd!

line
Bocsys T4U

Os gwelwch yn dda gawn ni`r Bocsys Esgidiau erbyn Tachwedd 14 os ydych yn dymuno cymryd rhan yn yr ymgyrch hon. Llawer o ddiolch.

line
Ysgol Werdd

Diolch yn fawr i griw Balchder Bro Bethesda am fod mor barod i ddod atom i gasglu sbwriel yn y gymued. Llwyddwyd i gasglu 21 bag du mewn awr wrth grwydro ar hyd Lon Bach Odro, Maes Bleddyn a Phlas Ffrancon. Da iawn yn wir! Mae`r plant yn gofyn yn garedig i bawb i roi sbwriel yn y bin pob amser, os gwelwch yn dda.

Darllen Mawr Direidus

Llongyfarchaidau i`r canlynol ar eu llwyddiant gyda`r Sialens Ddarllen yr Haf.

1. Gwenno Llwyd Beech
2. Bethan Billington
3. Afra Haider
4. Seren Hinchliffe
5. Elan Morris
6. Leusa Morris
7. Elsa Wyn Roberts
8. Ursula Rowe
9. Madeleine Sinfield
10. Gruffudd Beech
11. Dylan Billington
12. Zain Haider
13. Harri Hinchliffe
14. Matthew Hughes
15. Catrin Haf Jones
16. Erin Jones
17. Mia Lois Griffith
18. Catrin Sian Jones
19. Chenai Chikanza
20. Mali Haf Hughes
21. Cadi Efa Hughes
22. Charlie Glyn Roberts
23. Cian Wyn Roberts
24. Osian Jones
25. William Hugh Jones
26. Hana Pierce Jones
27. Hari Vaughan Jones

Golyga hyn fod y disgyblion wedi llwyddo i ymweld â’r llyfrgell o leiaf 3 gwaith yn ystod gwyliau’r haf ac wedi llwyddo i ddarllen o leiaf naw o lyfrau dros y cyfnod.

Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd!

 

poster


 

line

Cystadleuaeth

poster
Cyfle i ennill sioe ‘Dychmygwch’ Roald Dahl i'r ysgol!

Cliciwch yma fam fwy o wybodaeth
line

Rhannu Arfer Dda: KiVa

Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma

line

NSPCC

poster

 

Cliciwch yma i ehangu'r llun

 

poster


Cliciwch yma
i ehangu'r llun

line

Llythyr i Rieni: Stwff a Straeon y Chwarel

Cliciwch yma i weld yr llythyr

line

Her Stori Fer Aled Hughes, BBC Radio Cymru

poster
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen gais

Cliciwch yma i weld y Telerau ac Amodau
line

Hwyl Fawr a Diolch
Anrhegwyd Ms Fiona Sherlock yn neuadd yr ysgol gan ddweud diolch wrthi am ei gwaith da yn arwain y Clwb ar ôl Ysgol a’r Clwb Gwyliau. Diolch Fiona a phob  dymuniad da i’r dyfodol  yn Nhafarn Llangollen.

line

Diolch am y Ffair

2 berson Roedd Ffair Hydref yr ysgol yn llwyddiant ysgubol o’r dechrau i’r diwedd er gwaethaf y ffaith fod y gwynt yn chwyrlio! Llongyfarchiadau i Ariel Lichtenstein  a Chelsey Morris ar ymddangos ar raglen Heno S4C yn hysbysebu ein Ffair mewn ffordd mor glir a llawen! Diolch i bawb a wnaeth gynorthwyo mewn unrhyw ffordd, ac yn enwedig felly ein pwyllgor gweithgar. Gwnaethpwyd elw o dros £1,300, sy’n swm anrhydeddus. Bydd yr arian yn ddefnyddiol iawn ar gyfer cynorthwyo gyda ein teithiau addysgol i’r dyfodol. Mae’n braf gweld cefnogaeth gref gan bob un ohonoch a thrigolion yr ardal mor barod i helpu ein hysgol.
Diolch yn fawr i chi i gyd. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Coedwig Eithinog


2 bersonAeth disgyblion blwyddyn 6 ar hynt y bwystfilod bychan sydd yn byw yng Ngwarchodfa  Eithinog, Bangor. Dan arweiniad Mr Ben Stammers cafwyd hyd i lawer o fwystfilod bychan ee y Tarian Bryf, Sboncyn y gwair, Llyffant y Sboncyn a phlanhigion amrywiol ee Gorfanhadlen a’r  Pen galed. Roedd hyn yn wrthgyferbyniad i’r bwystfilod ddarganfuwyd ar gaeau yr ysgol ar ddechrau’r gwaith ymchwil. Rydym yn ddiolchgar iawn i Mr Stammers – sydd yn riant yn yr ysgol wrth gwrs, ac yn arbennigwr yn ei faes, sydd bob tro yn barod ei gymwynas a’i gyngor. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Tŷ Mawr Wybrnant


2 berson2 berson

 

 

 

 

 

Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Dŷ Mawr Wybrnant i ddysgu mwy am hanes a gwaith yr Esgob William Morgan. Ond yr hyn wnaeth y profiad yn unigryw oedd y ffaith eu bod wedi cael mwynhau yr hanes ar ffurf sioe gan yr actor Llion Williams. Bu’r disgyblion yn cyfrannu yn frwdfrydig i’r sioe gan gymryd rhannau blaenllaw ee yn actio fel Harri VIII ac Edmwnd Prys. Roedd ymateb bywiog y disgyblion yn dyst i’r ffaith fod Llion Williams wedi cyflwyno’r hanes mewn modd mor ddiddorol gan gynnwys canu a rapio ar y cyd! Ar ôl y sioe cawsant daith o amgylch cartref William Morgan gan ryfeddu at y Beiblau gwreiddiol oedd yn 500 oed. Taith gofiadwy, a da oedd clywed rhai o’r plant yn gweiddi “George” wrth weld yr actor adnabyddus! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Taith y Llwybr Llechi


2 bersonAeth dosbarth Mrs Marian Jones ar daith ddiddorol yn ddiweddar gan ddilyn y llwybr llechi. Arweinwyd y daith gan Anita Daimond, a chawsom gychwyn yn hen safle Chwarel Pantdreiniog lle cawsom wybod am y gwaith prysur oedd yn arfer bod yno yn ystod Oes Fictoria. Cafwyd sgyrsiau difyr gyda chyfeillion ar y ffordd, a chlywyd fel y cafodd un gŵr lleol ddamwain fawr, sef syrthio i waelod y twll anferth, pan oedd yn ddim ond  deuddeg oed ! Yna, ymlwybro drwy fferm Cae Gymro, a’r Ffridd i Moel Faban, lle cafwyd wneud gweithgareddau Celf difyr gyda’r llechi. Mae nifer fawr o chwareli bychain ar y Foel. Ymlaen wedyn i Chwarel Bryn gan ryfeddu at yr olygfa fendigedig ar hyd y ffordd. Roedd hi’n amser mynd adref erbyn i ni gyrraedd yn ôl yn yr ysgol, a phawb wedi blino’n lân! Diolch Anita am ddiwrnod gwerth chweil!
Diolch hefyd i Mrs Karen Williams am roi lluniau o Chwarel Pantdreiniog i ni ac am rannu ei hatgofion. Disgrifiodd Mrs Karen Williams y lle yn y saithdegau,  pan oedd hi’n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Ogwen a daeth y cyfan yn fyw i’n disgyblion. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Parchedig John Pritchard

Braint pob amser yw gwahodd y Parchedig John Pritchard i’n gwasanaethau boreol. Roedd y plant yn glustiau i gyd wrth ddysgu am y wyrth Troi’r Dŵr yn Win ac am sut i weddio.
Rhoddwyd croeso hefyd i Parchedig Christina McCree o Eglwys Glan Ogwen.

line

Ymweliad gan yr Heddlu

2 berson

 

Daeth PC Maldwyn Williams i`r ysgol i ddysgu`r plant am sut i ymddwyn yn gall a chyfrifol a sut i gadw`n ddiogel. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 

 

 

line

Ymweliad a’g Amgueddfa Beatles, Lerpwl


2 bersonFel rhan o’r gwaith dosbarth ar y chwedegau aeth plant blwyddyn 5  ar ymweliad ag Amgueddfa Beatles yn  Lerpwl.  Yn gyntaf, teithiwyd ar hyd llwybr y Beatles gan glywed yr hanes ar ffonau clust pwrpasol.   Roedd posib ymweld â’r Clwb Cavern a blasu bywyd yn y chwedegau drwy pob math o arteffactau e.e piano wen John Lennon a gitar Paul Mc Cartney.  Cawsom gyfle i wneud gweithgareddau fel creu Celf Pop, gwisgo’n  amryliw  fel y Beatles, cyfansoddi ar biano llawr anferth a chanu caneuon fel ‘Yellow Submarine’ ac ‘Octopus Garden in the sky’.  I gloi’r diwrnod aethpwyd i’r Pier Head i wylio ffilm Fab 4D.  Dyma brofiad gwefreiddiol; nid yn unig oedd y cadeiriau yn symud ond roedd dwr yn chwistrellu arnom o’r tywyllwch! I goroni’r diwrnod cawsom ymlwybro ar hyd y Mersi gan wylio’r cychod! Cyfle gwych iawn i brofi bywyd yn y chwedegau! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

line

Adnoddau am y Corff


2 bersonLlawer o ddiolch i Mr Robert Hughes am gael benthyg adnoddau arbennig ar gyfer disgyblion Bl 2 a 3! Dyma Mathew ac Erin yn edrych ar ôl ein sgerbwd!

 

 

 

 

 

 

 

line

Stwff Straeon y Chwarel
Cofiwch am y noson ‘Stwff a Straeon y Chwarel’ a gynhelir yn Ysgol Llanllechid rhwng 6.30pm – 7.30pm ar Dachwedd 9fed, 2016. Noson ar y cyd â Chôr Meibion y Penrhyn yw hon. Rydym yn gwahodd unrhyw un o’r ardal i droi i mewn atom i drin a thrafod atgofion am y canlynol:

  • Bywyd yn y cartref a’r chwarel
  • Enwau lleoedd
  • Dywediadau a llysenwau
  • Traddodiadau ac arferion
  • Cymdeithasu a hamddena

Edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed eich straeon. Dewch i mewn atom am baned a sgwrs. Braint fydd cael rhoi rhai o’ch atgofion ar gôf a chadw! Dyma rai o`r eirfa ydym ni yn eu dysgu yn yr ysgol: bargan, clwt, rybelwr, swpar chwarel, crawan, gwythien, caniad corn, ponc, cwt tân, Jerry M, caban, cŷn, tun bwyd, ffustion, hollti a naddu..

line

Cwmni Anelu
Diolch yn fawr i Mr Stephen Jones am arwain ein disgyblion hynaf ar deithiau cerdded o amgylch yr ardal leol. Pa ffordd well i’r plant ddod i adnabod eu cynefin a’u cymdogaeth. Diolch yn fawr.

line

Tatws Bryn – llysiau i bawb
Yng nghanol mis Medi aeth dosbarth Derbyn i ymweld â Fferm Bryn Hafod-y-Wern, Llanllechid i weld sut mae Chris Jones yn tyfu ei lysiau o hadau. Mae pob math o lysiau ar gael yma – e.e. betys, broccoli, bresych, blodfresych, tatws, rwdins, corn melys a llu o rai eraill.. Diolch i Chris Jones am ei rodd o focs o lysiau i`r ysgol. Bu`r plant wrthi`n ddyfal yn gwneud cawl blasus allan o`r cyfan. Mae Chris yn gwerthu`r bocsys yma i drigolion yr ardal a phawb yn brolio pa mor ffres yw ei gynnyrch! Edrychwn ymlaen at yr ymweliad nesaf a diolch i chi am eich croeso! Ewch i wefan tatwsbryn@yahoo.com i gael gwybod mwy.

line

Revolting Rhymers
plantCliciwch yma
am fwy o wybodaeth
 

poster

line

Lansio Ynni Ogwen
2 bersonMae Ysgol Llanllechid ynghyd a'r gymuned leol yn falch iawn o gael bod ynghlwm a'r fenter newydd gyffrous leol Ynni Ogwen. Eisoes mae Mrs Meleri Davies wedi bod yn siarad gyda'r holl ddisgyblion yn y neuadd, ac ar fore Llun Gorffennaf 11eg aeth dau aelod o'r grwp gwyrdd sef William a Gwion i'r lawnsiad. Dymuniadau gorau i bawb sydd ynghlwm.

 

line

Menter yr ifanc
Yn ddiweddar bu disgyblion blwyddyn 4 yn cymryd rhan mewn ymgyrch sef Menter yr Ifanc. Daeth Mr Griffiths o Menter yr Ifanc at y plant am dair sesiwn, oedd yn canolbwyntio ar greu busnes. Bu’r plant yn trafod pwysigrwydd cyfathrebu, pobl, cyfrifoldebau, safle a rhwydwaith gyflenwi wrth gynllunio cwmni. Y cam olaf oedd ymchwilio a dylunio cartonau sudd ffrwythau ar gyfer eu cwmni hwy gan ymgorffori`r hyn oll a ddysgwyd.

line

Noson Wobrwyo Chwaraeon Ysgolion Gwynedd a Mon
Braint i’r ysgol oedd cael ymuno a chôr Ysgol Dyffryn Ogwen a Chôr Ysgol Penybryn i gymryd rhan yn ystod y noson wobrwyo chwaraeon ysgolion Gwynedd a Môn. Fe aeth cynrychiolaeth o flwyddyn pump i’r noson yng nghanolfan tennis Caernarfon i ganu Sosban Fach a Rhedeg i Paris, ac roedd digon o forio canu caneuon a chysylltiad agos a byd y campau. Diolch I Mr Hefin Evans – pennaeth yr adran gerddoriaeth yn Ysgol Dyffryn Ogwen am y gwahoddiad ac i’r rhieni am sicrhau fod y plant yn gallu bod yn bresennol a`n diolch arferol i Mr Huw Edward Jones.

line

Rhyd Ddu 2016
Unwaith eto eleni aeth disgyblion blwyddyn 6 i ganolfan awyr agored Rhyd Ddu i ddatblygu eu sgiliau ym maes awyr agored. Ar y diwrnod cyntaf cafwyd taith hyfryd o amgylch Llyn y Dywarchen gan g;ywed yr hen chwedl boblogaidd gan ein arweinydd Mr Cemlyn Jones. Roedd pob un disgybl wedi cael esgidiau cerdded addas a dillad I atal glaw a chadw’r cynhesrwydd. Y disgyblion eu hunain oedd yn paratoi eu pecynnau bwyd yn y ganolfan, a chafwyd spwer blasus dros ben. Ar ol codi`n blygeiniol ar yr ail ddiwrnod, fe gychwynodd y criw am gopa’r Wyddfa ac ar ol tair awr a chwarter roeddent ar y copa! Criw arbennig o dda oeddent eto eleni, a llawer o ddiolch i;r staff am eu hamser a’u gofal ynghyd a Mr Cemlyn Jones a Mrs Morfudd Thomas am arwain yr holl fenter.

Englyn Mis Medi
2 berson

 

 

 


line

 

Cystadleuaeth Gymnastics Eryri Cynradd 2016

Llythyr - cliciwch yma

Mwy o fanylion - cliciwch yma

line

Disgo Cylch Bangor Ogwen
poster

 

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

Trawsgwlad Faenol

poster
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

line

Prynhawn Agored

2 bersonDiolch i bawb a ddaeth i Ysgol Llanllechid i gefnogi ein prynhawn agored. Bu`n brynhawn braf a chafwyd cyfle i weld y plant yn ymwneud a`u gwahanol dasgau. Cafwyd cyfle hefyd i bori drwy hen lyfrau log o`r flwyddyn 1905 ymlaen. Braf oedd cael cyfle i gymdeithasu a sylwi ar yr holl newidiadau ym myd addysg. Roedd y baned werth ei chael gan Ms Leanne , Anti Wendy ac Anti Gillian cyn i bawb ei throi hi am adref! Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Cystadleuaeth Cyfeiriannu Rhyng Siriol

2 fachgenLlongyfarchiadau i Cai Wyn ac Idwal Temple Morris ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu o amgylch y Plas ym Machynlleth yn ddiweddar. Daethant yn bedwerydd mewn cystadleuaeth wrth gystadlu yn erbyn Siroedd Caerfyrddin a Gwynedd ac rydym yn falch iawn ohonynt. Diolch i Mrs Jen Temple Morris a Mrs Ceri Davies am gludo'r hogiau i Fachynlleth.

 

 

 

 

line

Mabolgampau'r Urdd

Mabolgampau'r UrddCanlyniadau Mabolgampau'r Urdd - cliciwch yma
line

Gweithdy Hedd Wyn
Bu`n fraint cael ymweld â Phlas Tanybwlch i fod yn rhan o weithdy arbennig ar gyfer coffau canmwlyddiant Hedd Wyn. Cafwyd cyfarfchiad gan Paul Hughes, sef datgeinydd y corn gwlad, a derbyniwyd cerdd gan y Prifardd Guto Dafydd. Cafwyd boddhad mawr yn gwrando ar Aled a Dafydd, Cowbois Rhos Botwnnog a Haf Llewelyn yr awures yn darllen o`i nofel hyfryd: Cyn Diffodd y Sêr. Yn ogystal â hyn, cafwyd gweithdy creadigol gan Siwan Llynor a gweithdy gan y Ffiwsiliwyr Cymreig.

line

Gwybodaeth Brechu Plant Cymru Rhag y Ffliw

Llythyr - cliciwch yma

Gwybodaeth - cliciwch yma

 

line

Ffarwelio â Mrs Heather Williams
anti heather  ac eraillAr ôl cyfnod o ddwy flynedd ar hugain o wasanaeth i Ysgol Llanllechid, ffarweliwyd a Mrs Heather Williams mewn gwasanaeth arbennig yn neuadd ein hysgol. Cafwyd cyfle i hel atgofion, a bu`r plant yn morio canu i Anti Heather cyn i ni gyflwyno anrhegion mewn seremoni arbennig. Roedd Llyr a Bobi Jac wrth eu boddau cael tynnu lluniau hefo Anti Heather! Diolchwn i Heather am ei chyfraniad a`i gwaith caled i Ysgol Llanllechid dros yr holl flynyddoedd. Rydym yn gwybod na fyddwch yn cadw`n ddieithr o hyn ymlaen. Pob dymuniad da i chi yn eich swydd newydd.
Cliciwch yma
i weld y lluniau

line

Bedydd

plantAeth disgyblion dosbarth Mrs Parry Owen draw i gapel Carmel ac yno cafwyd bedydd yng nghwmni Mrs Helen Williams. Profiad a hanner. Diolch am y croeso ac am yr addysg. Cliciwch yma i weld y lluniauRhagoriaeth yn Ysgol Llanllechid
Mae’n fraint gennym gyhoeddi fod Ysgol Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan arolygwyr ESTYN ym mis Mawrth eleni a daethpwyd i`r casgliad fod agweddau o ragoriaeth yn ein hysgol, sy`n adlewyrchu`r profiadau deinamig a`r safonau uchel. Mae`r adroddiad yn tystio i ymdrechion ein disgyblion; ymroddiad yr holl staff, cefnogaeth ein rhieni ac arweiniad ein Llywodraethwyr.

Dywed yr adroddiad fod safonau’r ysgol yn y Cyfnod Sylfaen yn y 25% uchaf drwy Gymru ym maes llythrennedd a mathemateg yn ystod y dair blynedd diwethaf. Yn yr un modd, yn yr Adran Iau, mae perfformiad yr ysgol mewn Mathemateg a Gwyddoniaeth yn y 25% uchaf, ac yn uchel ym maes Llythrennedd, yn ystod yr un cyfnod.

Dywedir fod darpariaeth yr ysgol ar gyfer datblygu agweddau ysbrydol a diwylliannol yn gadarn iawn a chanmolwyd ein gwasanaethau a’n sesiynau cyd-addoli yn fawr.

Barnwyd fod y ffordd y mae`r ysgol yn hyrwyddo gofal a lles y disgyblion yn rhagorol.

O ran arweinyddiaeth, dywedir fod arweinyddiaeth y Pennaeth a`r tîm rheoli yn flaengar a chadarn ac yn gosod cyfeiriad strategol clir i ddatblygiad yr ysgol.

Nodwyd fod gan yr ysgol ystod dda o bartneriaethau strategol sy’n ehangu profiadau dysgu’r disgyblion yn llwyddiannus ac sy’n cael effaith arwyddocaol ar eu deilliannau a’u safonau.

Wrth ystyried gwerth am arian, mae’r ysgol yn rhoi gwerth da am arian, yn nhermau deilliannau disgyblion ac ansawdd y ddarpariaeth.

Dywedodd Mr Walter Williams, Cadeirydd y Llywodraethwyr,

“Mae hwn yn adroddiad y gall pob un o randdeiliaid Ysgol Llanllechid ymfalchio ynddo. Ar ran y Llywodraethwyr a`r rhieni, dymunaf longyfarch a diolch i`r brifathrawes a`i staff i gyd am eu holl waith caled a`u hymroddiad. Llongyfarchiadau gwresog ar adroddiad mor dda ac am gyrraedd y safonau uchel.”

line

Llongyfarchiadau i  Gylch Meithrin Llanllechid
Mae Cylch Meitrhin Llanllechid wedi derbyn adroddiad arbennig o dda gan ESTYN!

Dywed yr adroddiad fod,
“Cylch Meithrin Llanllechid yn darparu cwricwlwm effeithiol ac mae’n adlewyrchu ethos y Cyfnod Sylfaen yn dda. Mae’r profiadau dysgu yn targedu anghenion a diddordebau’r plant yn llwyddiannus”

“Mae’r arweinydd yn cynllunio’r cwricwlwm ac mae’r staff yn chwarae rhan weithredol gyda’u syniadau a’u mewnbwn yn ddyddiol”

“Mae’r staff yn rheolil ymddygiad plant yn dda iawn”.

“Mae’r arweinydd yn rheoli addysgu a dysgu’n dda ac mae’r disglwyliadau yn uchel”.

“Mae’r arweinyddiaeth yn gadarn”.

“Mae’r cyswllt gyda’r ysgol yn gadarn iawn”

“Yn sgil y ddarpariaeth, y staff diwyd, y pwyllgor rheoli cefnogol a’r arweinyddiaeth bwrpasol, mae’r lleoliad yn darparu gwerth da iawn am arian”.

Llongyfarchiadau gwresog i Mrs Debbie Griffiths  ar  ei harweinyddiaeth ac i weddill y staff am eu gwaith caled. Llwyddiant yn wir!

 

line

Lynne Edwards

Daeth cwmwl tywyll a thon o dristwch dros yr ardal yn ddiweddar, a phawb yn ceisio dygymod â cholled teulu Mr a Mrs Dafydd Griffiths, Dylan, Liam, a Sion bach, sydd ym Mlwyddyn 3, ac sy'n 7 oed. Bu farw mam Sion yn dawel yn ysbyty Walton ar ddydd Sul, Mai 29 yn dilyn llawdriniaethau. Gedy fwlch anferth ar ei hol, nid yn unig ar yr aelwyd, ond yn yr ardal gyfan. Roedd Lynne, neu Cockles, i'w ffrindiau, yn gymeriad dymunol, hwyliog a chlen oedd pob amser yn barod ei gwen a'i sgwrs. Ac, er fod ei hangladd wedi ei gynnal ar Fehefin 7fed, mae'n dal i fod yn anodd credu ein bod wedi colli Lynne. Gobeithiwn yn wir y bydd y teulu a'i holl gydnabod a'i ffrindiau yn cael nerth i wynebu'r dyddiau a'r wythnosau nesaf, ac yn llwyddo i gael rhywfaint o gysur wrth hel atgofion amdani a chofio'r amseroedd da.....A gwyddom fod y gynghanedd: "Cledd a mîn yw colli mam" yn boenus o wir ar adeg fel hon.

line

Llongyfarchiadau
Llongyfarchwn Ffion Mai Jones a`i gŵr Dewi ar enedigaeth yr hogyn bach delia a welsoch erioed - Gruff Lloyd Jones! Edrychwn ymlaen at gael ei weld yn fuan!

line

Y Ci Defaid
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell – i’r mynydd
A’r mannau anghysbell;
Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
Thomas Richards, Wern, Llanfrothen 1948

plant

Ar ôl bod wrthi`n arlunio`r darlun bendigedig o`r ci defaid, gan efelychu arddull Kyffin Williams, a dysgu`r englyn ar y côf, aeth dosbarth Mrs Marian Jones i wylio taid Erin Jones, Mr Kevin Eccles yn dangos ei ddoniau gyda`i gwn defaid. Roedd Jess a Cadi ar eu gorau, - y ddwy yn gwrando’n astud ar y cyfarwyddiadau. Rhyfeddod oedd deall sut oedd un ast yn dysgu oddi wrth y llall. Roedd Erin yn falch o gael dangos ei dafad hi i weddill y plant, sef yr unig ddafad ddu yn y cae! Diolch yn fawr iawn i Kevin a Wendy Eccles am y croeso, ac am drwytho ein plant mewn sgiliau cefn gwlad.

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

line

Taith Addysgol i Landudno
plantAeth dosbarth Mrs Tegid ar daith i Landudno yn ddiweddar, ac un o`r uchafbwyntiau oedd dod wyneb yn wyneb â Blodwen! Pwy ydi Blodwen? medde chi! Wel, mae stori Blodwen yn un rhyfeddol! Roedd hi`n trigo ar lethrau`r Gogarth yn amaethu dros bum mil o flynyddoedd yn ôl, ac mae`r gwybodusion wedi gallu darganfod llawer am ei hanes a`i ffordd o fyw, yn yr oes bellenig honno. Rydym wedi dysgu ei bod rhwng 55 a 65 pan fu farw, a chladdwyd mochyn hefo hi yn y bedd! Roedd Blodwen oddeutu pum troedfedd a dengys ei breichiau ei bod wedi arfer cario nwyddau trwm. Hefyd, yn ddiddorol iawn, gellid dweud mai`r rheswm iddi farw oedd y ffaith ei bod yn dioddef o gancr y fron... Cafwyd cyfle i ymweld â nifer o atyniadau yn ystod y dydd, ac oedd, roedd hi`n ddiwrnod braf o haf! Pawb wedi mwynhau a dysgu llawer! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Plannu tatws
Diolch i Idris, Idwal a Marged Temple Morris, Fferm Tan y Garth, Gerlan, am gasglu tail gwartheg i ni ar gyfer plannu tatws. Disgwyliwn yn eiddgar at gael gweld ffrwyth ein llafur!

line

Ymweliad gan PC Williams
plant

Neges bwysicaf PC Williams oedd: Peidiwch â chael eich dylanwadu gan bobl eraill sy`n eich arwain ar gyfeiliorn. Digon gwir! Trafodwyd cyffuriau a`u heffaith ar unigolion a`u teuluoedd. Gwers bwysig iawn.

 

 

 

line

Mae’r gwanwyn wedi cyrraedd !
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth i`r plant chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Braf croesawu mis y mel! Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Dysgu am Kenya
Afonydd Cymru a'r byd oedd maes astudiaeth y disgyblion hynaf yn ystod yr hanner tymor hwn. Braint oedd croesawu Karen Brock, sef mam Ursula, sydd wedi treulio amser yn byw yng ngogledd yr Affrig. Croesawyd Mrs Brock i'r dosbarth i siarad gyda'r plant a soniodd am fywyd ar y fferm gan ganolbwyntio ar ffrind iddi oedd yn gweithio fel ffermwraig; dynes arbennig o'r enw Mary. Roedd Mary yn gofalu am ei theulu ac yn gweithio`n galed yn tyfu bwyd ar y fferm. Pan oedd yr hîn yn ffarfriol roedd y cnwd yn lluosog, ond stori hollol wahanol oedd hi mewn sychder. Cawsom fore bendigedig yng nghwmni Karen ac roedd yn agoriad llygad cael cymharu Cymru a Kenya.

line

Cyfeiriannu
disgyblionMae tymor yr haf yn gyfle i'r disgyblion hynaf gael datblygu eu sgiliau cyfeiriannu ar dir yr ysgol ac yna oddiar dir yr ysgol. Mae'r disgyblion yn ffodus o gael cymryd rhan mewn gwyl gyfeiriannu yn lleol ar dir Parc Padarn yn Llanberis. Eleni, fe aeth disgyblion blwyddyn 6 i Lanberis ac fe gawsant hwyl dda ar deithio o amgylch y parc yn chwilio am y baneri penodol. Fe lwyddodd dau bar i orffen yn y deg uchaf sef Idwal, Cai Wyn, Sam a Danial ac aeth Sam, Idwal, Osian Davies a Cai Wyn i'r rownd nesaf yng Nglynllifon. Fe lwyddodd Idwal a Cai i ddod yn ail allan o'r holl ysgolion ac fe fyddant yn mynd trwodd i'r rownd nesaf ym Machynlleth. Da iawn i bawb am lwyddo, a diolch hefyd i fam Idwal am gludo'r pedwar i Lynllifon.

line

Cwrwgl
plantAr fore hyfryd o haf, daeth Mr Haydn Davies a'i gwrwgl ar iard yr ysgol. Magwyd Mr Davies yn Sir Aberteifi. Soniodd wrth y plant am ei ddyddiau yn rhwyfo ar yr Afon Teifi yn ei gwrwgl arbennig wedi ei wneud o'r goeden onnen a'r gollen ynghyd a calico a bitumen. Dyma oedd ei gwrwgl personol ef - y cwrwgl yr oedd ef yn ei defnyddio i bysgota a dal eogiaid. Cawsom glywed am lawer o'i anturiaethau difyr yn y cwrwgl, ac ambell gyfrinach hefyd!! Diolch i Mr Davies am ei sgwrs ddiddorol dros ben ac am roi'r cyfle i'r plant gael profiad gwerth chweil. Cliciwch yma i weld y lluniau

line

Fron Goch
plantBu`r dosbarth Meithrin yng nghanolfan Arddio Fron Goch. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn dysgu am dyfiant blodau, perlysiau, ffrwythau a llysiau. Cafwyd llawer o hadau a phlanhigion yn y Ganolfan a bu`r plant bach yn eu plannu yng ngerddi`r ysgol. Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

line

Llyfrgell Cenedlaethol
Dewiswyd Ysgol Llanllechid gan y Llyfrgell Genedlaethol i gymryd rhan mewn prosiect arloesol sef er mwyn creu adnodd digidol cyffrous yn seiliedig ar thema arbennig. Oherwydd fod Ysgol Llanllechid wedi ei lleoli mewn ardal hanesyddol ac unigryw, penderfynodd disgyblion Blwyddyn 6 greu adnodd digidol yn seiliedig ar yr ardal leol drwy animeiddio, sganio a ffilmio. Edrychwn ymlaen at gael ymweld â’r Llyfrgell Genedlaethol draw yn Aberystwyth i ddathlu lansiad yr adnodd digidol!

line

Cyfeiriannu
Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 ar eu llwyddiant yn cyfeiriannu ym Mharc Padarn, Llanberis. Llongyfarchiadau arbennig i Sam, Osian,Cai Wyn a Idwal ar lwyddo i fynd ymlaen i’r rownd nesaf.

line

Cylch Meithrin Llanllechid

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

Cyngor Ysgol
Da iawn i’r Cyngor Ysgol am drefnu’r weithgaredd sgipio noddedig hefo’r plant, rhieni a’r Llywodraethwyr. Casglwyd £234.31 tuag at Ymchwil y Galon.


line

Eisteddfod Sir yr Urdd
Llongyfarchiadau gwresog i’n parti Cerdd Dant. Camp a hanner oedd llwyddo i gael y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Sir. Da iawn chi! Rydym yn falch iawn ohonoch! Llongyfarchiadau hefyd i’r parti Unsain a gafodd y drydedd wobr. Yn serennu, unwaith eto eleni y mae Efa Glain! A chyntaf yw’r wobr a gafodd hithau yn Eisteddfod y Sir am ganu Cerdd Dant. Pob lwc i chi yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Yr un yw ein llongyfarchion i Idris ac Idwal am ddod i’r brig ym maes Celf a Chrefft.


line

Croeso’n ôl
Croesawn Ms Rhian Haf yn ôl i`n plith a felly hefyd Ms Angharad a Ms Holly. Croeso nôl hefyd i Mrs McDonald i`r gegin.


line
Priodas Arian
Llongyfarchiadu mawr i Mrs Rhian Jones a’i gŵr, Mr Gerallt Jones ar ddathlu eu priodas arian. Ymlaen rwan am y 25 nesaf!


line
Dyweddio
Llongyfarchiadau i Martha Parry-Owen ar ei dyweddiad â Mark yn ddiweddar.


line
Rhannu Arfer Dda: KiVa
Aeth pedwar o ddisgyblion blwyddyn chwech, sef Philip, Danial, Cerys ac Abbie i gynhadledd hyfforddiant ym Mhrifysgol Bangor er mwyn rhannu yr hyn y mae Ysgol Llanllechid yn ei wneud ym maes gwrth-fwlio. Roedd yr hyfforddiant ar gyfer athrawon yn bendodol; rhai o`r tu draw i Glawdd Offa oedd â diddordeb mewn mabwysiadu y rhaglen KiVa. Fe fu’r plant, dan arweiniad Mr Huw Edward Jones, yn egluro yr hyn a wneir yn y gwersi KiVa, a thu hwnt i amser gwersi, yn Ysgol Llanllechid. Siaradodd y plant yn glir a hyderus drwy gyfrwng y Saesneg wrth sôn am sut i adnabod sefyllfaoedd o fwlio; y rhannau gwahanol sy`n codi mewn sefyllfaoedd o`r fath, gan gynnwys y rhai hynny sy`n edrych a gweld, ac yn gwenud dim am y peth! Trafodwyd hefyd sut i ymdopi â seibrfwlio. Diolch i’r plant am ddangos y fath aeddfedrwydd a sensitifrwydd wrth gyflwyno, ac roedd yr adborth gan yr hyfforddeion yn gynnes a chanmoladwy.

Adroddiad Carlos Manuel Sánchez - cliciwch yma


line
Yr hîn yn cynhesu!
plantAeth dosbarth Mrs Parry-Owen i warchodfa natur yr RSPB, Llandudno. Cafwyd croeso cynnes a diwrnod hynod ddiddorol wrth chwilota am drychfilod a chreaduriaid bach yn y pyllau, a dysgu am adar a chynefinoedd. Braf oedd cael dweud ein bod ninnau hefyd yn croesawu’r adar yn ôl, a bod gwennol y bondo yn brysur wibio unwaith eto uwchben ffenestr ein dosbarth! Tydi`n braf croesawu mis y mel, `dwch! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Cwmni Da
Daeth dau o aelodau Cwmni Da i’r ysgol yn ddiweddar i gynnal Gweithdy Drama gyda disgyblion blwyddyn 4 a 5. Cafwyd gweithdy cyffrous a bywiog. Cafodd y disgyblion gyfleon i ymateb yn ddramatig i wahanol sefyllfaoedd. Cafwyd sesiwn cynhesu i fyny bywiog oedd yn canolbwyntio ar ddangos rheolaeth wrth ddilyn cyfarwyddiadau amrywiol. Yna cafodd y disgyblion gyfleon i chwarae rôl a datblygu sgiliau cymeriadau. Roedd pwyslais bob amser ar wella ac amrywio’r perfformiad. Diolch am brofiad gwahanol ac unigryw. Braf iawn oedd croesawu Elin Gwyn yn ôl i’w hen ysgol!


line

Becws Cae’r Groes
Tro dosbarth Mrs Williams oedd ymlwybro draw i Fecws Cae’r Groes y tro yma er mwyn cael blasu`r cynnyrch lleol! Diolch i Fecws Cae`r Groes am y cacennau cri blasus, - fe`u rhannwyd ymysg y teuluoedd. Cwestiwn i chi! Dyfalwch faint o gacennau cri sydd yn cael eu cynhyrchu yn ddyddiol yn y Becws! Ateb: Ugain mil! Pan yn siopa, mynnwch gacennau cri Becws Cae`r Groes, Rachub!


line
Ynni Ogwen
Rydym wrth ein boddau cael cyd-weithio gydag Ynni Ogwen, a braint yn wir oedd cael croesawu Meleri , mam Lloer a Gwydion atom i roi cyflwyniad a ysbrydolodd ein disgyblion i gyd yn neuadd yr ysgol, ar ein diwrnod Ysgol Werdd. Er mwyn diolch i`r siaradwyr, cafwyd cyfle i gyd-ganu rhai o`n hen ffefrynnau e.e. Defaid William Morgan, Rownd yr Horn, Clychau Aberdyfi, Ar lan y mor a`i donnau ac adrodd ein hoff farddoniaeth gan gynnwys: Ffarwel i Gwm Penllafar.


line
Glanllyn
plantAeth criw egnïol ac anturus o flwyddyn 5, unwaith eto i Glynllyn i fwynhau tridiau o heulwen braf a gweithgareddau awyr agored ar lan llyn Tegid. Cawsant brofiadau bythgofiadwy, gan gynnwys dringo, bowlio deg, nofio, y cwrs rhaffau uchel, saethyddiaeth, cyfeiriannu, taith o amgylch Llyn Tegid a chanŵio! Roedd y disgyblion wedi blino’n lân erbyn iddynt ddychwelyd ar y prynhawn dydd Gwener! Diolch i’r holl staff am eu gofal o’r disgyblion yn ystod yr ymweliad. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Noswaith o Ddawns
plantDaeth dyddiad Noswaith o Ddawns y Galeri i`r fei unwaith eto, a`r plant werth eu gweld yn eu dillad dawnsio lliwgar. Y dawnswyr y tro hwn oedd Efa, Tiah, Kayla, Ellie, Ella, Erin, Megan, Hanna, Leni, William, Osian Jones, Aron, Maia a Mali. Roedd y ddawns ei hun yn gymysgedd o ‘ddisgo’ a dawnsio stryd’ a phawb yn cydsymud yn osgeiddig! Diolch yn fawr i Miss Nicola a Miss Sara am hyfforddi’r plant i safon mor uchel! Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Ras Moel Wnion
plantRoedd dydd Sadwrn Ebrill 23, sef diwrnod Ras Moel Wnion, yn llwyddiant ysgubol! Daeth cant a phedwar o redwyr i Ysgol Llanllechid o ardal eang a phob un ohonynt wedi llwyddo i redeg i ben Moel Wnion ac yn ôl i Ysgol Llanllechid.Ynghyd â hyn, cafwyd rasus i’r plant ar gae’r ysgol o dan ofal Mr Stephen Jones. Cafwyd diwrnod bendigedig, awyr las ac awyrgylch braf a phopeth yn rhedeg fel cloc. Diolch arbennig i Dr Ross Robert (tad Evie a Harri) am ei waith caled yn trefnu ac i Mr Stephen Jones (tad Danial a Dafydd), Cadeirydd y Pwyllgor Rhieni/Athrawon am ei waith.Yn wir, diolch i holl aelodau’r Gymdeithas Rhieni /Athrawon a phawb a weithiodd yn galed yng nghegin yr ysgol, sef Anti Gillian, Anti Carol, Caroline Jones, Iona Robertson, Lowri Roberts ac Emma Roberts. Roedd yr holl gacennau a’r cawl cennin yn hynod flasus a’r rhedwyr a phawb arall yn llowcio’r cyfan, gan lyfu eu gweflau! Diwrnod hynod o lwyddiannus! Ac, fel unrhywbeth sy’n llwyddiant ysgubol, melys moes mwy! Felly cofiwch edrych allan am y dyddiad y flwyddyn nesaf! Meddai Gwyn Williams, un o’r rhedwyr, “Diolch am drefnu ras fythgofiadwy, wedi ei threfnu yn dda gyda phawb yn tynnu hefo’i gilydd i wneud campwaith llwyddiannus.” Braf iawn gweld yr ysgol yn cydweithio mor effeithiol hefo aelodau’r gymuned fel hyn, a chyfraniad ein rhieni yn allweddol i’n llwyddiant. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


line
Owain Glyndwr - Ymarferion
plantWrth i gôr yr ysgol baratoi at gyngerdd mawreddog Pontio fe ddaeth Mr Bryner Jones i’r ysgol i sôn am hanes Owain Glyndwr. Roedd y côr yn canu cân am Owain Glyndwr allan o’r sioe gerdd ‘Y Mab Darogan’ gan Penri Roberts, Linda Gittins a Derek Williams. Felly roedd yn fendigedig cael ychydig o hanes Owain Glyndwr er mwyn tanio dealltwriaeth y plant o eiriau’r gân a’i neges. Diolch i Mr Bryner Jones am ei sgwrs ddifyr.
Grace, Elan, Maia, Hanna a Megan yng nghwmni Mr Bryner Jones ac Mrs Enid Griffiths.


line

Perfformiad Pontio
plant Llongyfarchiadau i gôr Ysgol Llanllechid ar eu perfformiad gwefreiddiol yn y cyngerdd mawreddog ‘Gwaddol’ ar lwyfan Pontio ar Ebrill 30eg. Roedd hi`n fraint i gôr yr ysgol rannu llwyfan gyda John Pierce Jones, Cefin Roberts, John Ogwen, Maureen Rhys, Iwan Charles, Alys Williams a Chôr Ieuenctid Môn a chyflwynydd y noson oedd Hywel Gwynfryn. Anrhydedd yn wir!Llongyfarchiadau i`r côr am eu perfformiadau o safon uchel, a da iawn hefyd i’r plant oedd yn canu a dawnsio cân Hogiau’r Buarth gyda Iwan Charles, sef Erin Griffiths, Adam Williams, William Roberts, Mared Morris, Cai Wyn Davies a Cerys Elen.Llawer o ddiolch i Mr Huw Edward Jones am hyfforddi’r disgyblion ac i Mrs Enid Griffiths am gyfeilio. Diolch hefyd i Ms Rhian Haf am ei chymorth gyda’r gwisgoedd.Noson i’w chofio! Diolch i bawb!
poster


line
Tesco
Aeth dosbarth Mrs Rona Williams i Tesco yn ddiweddar i ddilyn taith ein bwyd ‘O’r Fferm i’r Fforc’. Cafodd pawb gyfle i flasu bwydydd iach, gwneud bara, dysgu am wahanol gaws, a bwydydd mor. Cafodd pawb lond bag o nwyddau i fynd adref yn ogystal a llond bbocs o nwyddau iach i’r ysgol!


line
Taith i’r Sŵ
plantAeth dosbarth Mrs Marian Jones i’r Sw Fynyddig ym Mae Colwyn, er mwyn cael astudio anifeiliaid fel rhan o’u thema. Gyda phelydrau haul ddechrau Mai yn eu hanterth, cafodd y plant weld llu o anifeiliaid, - rhai nad oeddent wedi eu gweld erioed o’r blaen, fel y Panda Coch swil a’r aderyn hyfryd o Affrica, sef y Drudwy Ysblennydd yn ei amryliw blu a`i wisg o liwiau llachar! Dotiodd y plant at y neidr anferthol, y teigrod hardd a`r mwnciod bywiog. Diwrnod gwerth chweil! Cliciwch yma i weld y lluniau


line
Y Llyfrgell Genedlaethol
Mae disgyblion Blwyddyn 6 yn brysur yn cyd-weithio gyda`r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac yn casglu henebion ynghyd ar gyfer eu rhoi ar gôf a chadw.

Penblwydd Hapus
Penblwydd Hapus i Anti Gillian oddi wrthym i gyd yn Ysgol Llanllechid! Mwynhewch y dathlu a`ch penblwydd arbennig! Llongyfarchiadau hefyd ar ddod yn nain i William Ellis! Cyfle arall i fagu a sbwylio!

line
Diolch
Diolch i Mrs Ffion Mai Jones am dreulio cyfnod hefo ni yn Ysgol Llanllechid. Dymuniadau gorau dros yr wythnosau a`r misoedd nesaf, a chofia ddod â`r bychan i`n gweld!


line
Eisteddfod Cylch yr Urdd
plantCafwyd Eisteddfod Cylch hynod lwyddiannus. Dyma nhw`r canlyniadau:

 

 

 

 

 

 

Enw Cystadleuaeth Safle
Gwenno Beech Unawd Bl2 a Iau 1
Lois Jones Unawd Bl 3/ 4 1
Erin Griffiths Unawd Bl 5/ 6 2
Mari Bullock Unawd Bl 5/ 6 3
Lois & Efa Deuawd Bl 5/ 6 1
Parti Unsain Parti Cain 1
Côr Côr Ysgol Llanllechid 2
Mared Morris Unawd Alaw Werin 2
Mari Bullock Piano 3
Gwenno Beech Unawd Cerdd Dant 2
Efa Glain Jones Unawd Cerdd Dant Bl 5/6 1
Parti Cerdd Dant Parti Ysgol Llanllechid 1
Seren Roberts Llefaru Bl2 ac Iau 2
Chenai Chicanza Llefaru Bl 3 / 4 2

Diolch yn fawr i Mr Huw Edward Jones, Mrs Marian Jones, Mrs Nerys Tegid, Mrs Menai Williams a Mrs Helen Williams am eu gwaith ac i Miss Elin Lloyd Griffiths am gyfeilio i`r côr.

line
Cyngerdd Dydd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn
plantBu`n fraint cael rhannu llwyfan gyda Chôr Rygbi Gogledd Cymru yn Nghastell Penrhyn ar ddiwrnod ein nawdd sant. Diolch yn fawr i Mr a Mrs Bevan am y gwahoddiad. Bu`n brofiad bendigedig i`n disgyblion. Llongyfarchiadau i Gwydion Rhys ar safon ei berfformiadau ar y soddgrwth! Anhygoel Gwydion! Rydym yn falch o gael dweud dy fod yn un o`n cyn-ddisgyblion!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Te Bach Cymreig Dosbarth Mrs Rona Williams
Bu`r disgyblion yn brysur yn gwneud cacennau cri! Be ` well?! Cacen gri a phaned!

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Capel Carmel a Thaith o Amgylch Rachub
Diolch i Mrs Helen Williams am y croeso cynnes, pan aeth dosbarth Mrs Wilson i ymweld â chapel Carmel yn ddiweddar. Cawsant ddysgu am nodweddion y capel a`r holl weithgareddau gwahanol sydd yn cael eu cynnal yno. Cafwyd cyfle i graffu ar y Beibl mawr, sefyll yn y pulpud ac eistedd yn y sedd fawr. Y diwrnod canlynol, tro dosbarth Mrs Bethan Jones oedd hi i gael eu tywys o amgylch Rachub, gan Mrs Helen Williams. Cafwyd taith gerdded llawn hanesion, a`r disgyblion yn cael cyfle euraidd i ddysgu am eu hardal leol. Diolch i Mrs Helen Williams!

line
Ymweliad Prifardd
plantBraint oedd cael croesawu y Prifardd Ieuan Wyn at y dosbarthiadau hynaf. Bu trafod brwd ar bontydd yr ardal – eu henwau a`u lleoliadau. Dyma beth oedd addysg werth chweil; cael dysgu am yr hyn sydd wrth eu traed a dysgu am hanes, er mwyn ei gadw ar gôf a chadw, i`r cenedlaethau sydd i ddod. Diolch yn fawr.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Dr J.Elwyn Hughes

plantBraint arall oedd croesawu Dr J.Elwyn Hughes i`n plith, wrth i ni wrando`n astud ar ei anerchiad i`r disgyblion hynaf ar y Rhyfel Mawr a`i ddylanwad ar Ddyffryn Ogwen a thrigolion yr ardal. Cafwyd gwrandawiad astud, a`r disgyblion wedi eu cyfareddu gyda`r holl hanesion difyr. Diolch o galon i chi am ddod atom ac am rannu o`ch fynnon wybodaeth ddi-waelod.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line


Diwrnod y Llyfr

Cafwyd môr o liw a`r plantos i gyd yn werth eu gweld – pob un wedi gwisgo yn debyg i`w hoff gymeriad!

Cyngerdd Gwyl Ddewi yng Nghastell Penrhyn

poster

Cyngerdd yn dechrau am 7.30y.h.
Bod yn y castell erbyn 6.45y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

 


line

Meilyr Owen - Cadw'n Iach

plant

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

 

line

Priodas a Phrofedigaeth
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracy a Geraint Jones yn ward Alaw, ond, cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracy Jones, Valerie ac Islwyn Jones, Lesley a Gethin Jones a Dafydd a Gillian Griffith a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line
Cydymdeimlo â Chyn Athrawes
Anfonwn ein cofion cynhesaf at Mrs Eirian Jones, Jenifer, Alison a`u teuluoedd yn eu profedigaeth lem o golli gŵr, tad a thaid arbennig iawn, sef y diweddar Dr Robert Jones. Bu`n fraint cael gwrando ar ei ferched yn talu teyrnged i`w tad yn ystod y gwasnaeth angladdol yng nghapel Bereia Newydd ym Mangor; gŵr amryddawn, yng ngwir ystyr y gair. Roedd ganddo ddiddordebau lu, ac roedd meddwl am eraill ar frig ei agenda. Anfonwn ein cofion cynnes atoch oddi wrthym i gyd fel ysgol Eirian. Yn sicr, byddwch yn ein meddyliau yn ystod yr wythnosau a`r misoedd sydd i ddod.

line
Cydymdeimlo ag un o`n Llywodraethwyr
Anfonwn ein cofion a`n cydymdeimlad at Mr a Mrs Godfrey Northam; bu farw chwaer Mr Northam yn ddiweddar.

line
Plas Tan y Bwlch a Phortmeirion
plentynCafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ddiwrnod yn dysgu am ddau ffigwr adnabyddus yn hanes Cymru – sef Clough Williams Ellis a Hedd Wyn. Ym Mhortmeirion cafodd y plant daith o amgylch y pentref unigryw hwn gan ddysgu am hoffterau y pensaer Clough Williams Ellis a’i freuddwyd o greu lleoliad yn cyfuno gwahanol arddulliau a thraddodiadau. Ym Mhlas Tany Bwlch cafodd y disgyblion ddysgu am hanes bardd y gadair ddu. Ar hyn o bryd mae buddsoddi mawr yn digwydd yn yr Ysgwrn a bydd yr Ysgwrn yn ail agor i`r cyhoedd ar ei newydd wedd y flwyddyn nesaf. Cafwyd cyfle i astudio arteffatctau o’r cartref ynghŷd â gweld copi maint llawn o’r gadair gan werthfawrogi gwaith ei chynllunydd, a hanai o wlad Belg. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Archifdy
Diolch unwaith eto i ffrind da yr ysgol sef Gwenda o’r archifdy am ddod i ddangos arteffactau o’r Ail Ryfel Byd gan gynnwys mygydau nwy, llyfrau dogni, helmedau a llawer mwy. Mae’r plant wedi ymgolli yn yr hanes erchyll hwn, sy`n rhan o`n hanes,ac roedd eu brwdfrydedd yn amlwg wrth wrando ar y cwestiynau doeth a ofynwyd. Gweler llythyr diddorol â astudiwyd gan y plant ac a ysgrifenwyd gan ….am y bom a ddisgynodd ar Gaellwyngrydd. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Dinas Dinlle a Chastell Caernarfon
plantBu disgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar daith i fwynhau gweithdy yn amgueddfa’r Royal Welch Fusiliers yng nghastell Caernarfon, lle roedd Jerry yn eu tywys trwy agweddau o’r Ail Ryfel Byd, ynghŷd â dangos y gwahanol arteffactau. Yn ogystal, cawsant gyfle i orywmdeithaio fel milwyr y catrawd gan ddilyn cyfarwyddiadau yr arweinydd are u hunion! Yna, maes awyr Dinas Dinlle oedd y gyrchfan a chafwyd amser da yn yr amgueddfa awyrennau tra`n astudio rhai o’r awyrennau fu’n hedfan yn ystod y rhyfel a gweld mwy o arteffactau. Roedd y disgyblion wedi eu cyfareddu yn eistedd wrth y llyw ac yn cael cyfle i deimlo fel peilotiaid go iawn! Diolch i Dave am y croeso ac am yr anrheg arbennig o fodel awyren wrth i ni ymadael. Bendigedig! Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Newyddion 9 a Radio Cymru
Welsoch chi ddosbarth Mr Huw Edward Jones ar Newyddion 9 yn ddiweddar? Fe wyddoch fod Ysgol Llanllechid yn ymwneud â`r rhaglen gwrth fwlio o`r Ffindir sef KIVA ers pedair blynedd bellach ac, yn sgil hyn, wedi derbyn sylw rhyngwladol. Daeth ein gwaith da i glustiau rhaglen Newyddion 9 ar S4C a Radio Cymru a daethant draw i arsylwi ar wers yn nosbarth Mr Jones. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn cymryd rhan mor frwdfrydig a naturiol gan siarad yn ddoeth gyda’r gohebydd newyddion, Dafydd Gwyn. Da iawn chi blantos!

line
Cyngor Ysgol
Mae’r Cyngor Ysgol yn parhau i weithio yn frwdfrydig y tymor hwn. Eisoes maent wedi trefnu disgo Santes Dwynwen a chystadleuaeth creu poster ar gyfer annog plant i yfed dŵr yn y dosbarth a lalwer mwy.

line
Siarter Iaith a Chadair i Erin!
Aeth disgyblion blwyddyn 6 i Ganolfan Tennis Arfon i fwynhau prynhawn yng nghwmni cyflwynwyr sioe Tag S4C. Ar ôl canu nifer o ganeuon, cafwyd cyfle i ymuno mewn gemau a chafwyd cystadlaethau. Roeddem yn hynod falch o Erin Robertson! O`r holl blant oedd yno, Erin enillodd y gystadleuaeth am gwblhau limerig. Cafodd ei chadeirio o flaen yr holl blant mewn seremoni arbennig!

line
Wrecsam – Celtiaid Bl 3
plantCafodd dosbarth Mrs Bethan Jones ddiwrnod arbennig ym mhentref y Celtiaid yn Wrecsam wythnos diwethaf. Ar ôl cyfarfod Angharad i gael hanes Culhwch ac Olwen, gwisgwyd fel Celtiaid er mwyn ymuno â llwyth Angharad. Tiwnig a siol oedd y dillad ac roedd yn amhosib adnabod y plantos gan fod eu wynebau wedi eu peintio`n las! Roedd golwg ffyrnig a brawychus ar bawb; pob un yn barod i ddychryn y gelyn! Ond, doedd dim cyfle i ymlacio, gan fod rhaid gweithio fel lladd nadroedd drwy’r dydd! Beth oedd ar y gweill? Gwehyddu, dylunio tarian, gwneud potiau clai, adeiladu tŷ crwm gyda dwb, cyn ymarfer taflu gwaywffon at darged yn barod i ymladd y Rhufeiniaid rhyfelgar! Cafwyd diwrnod prysur, hwyliog ac arbennig iawn gyda llawer o Geltiaid blinedig iawn yn cyrraedd yn ôl i Rachub.
“Mi wnes i fwynhau adeiladu wal i’r tŷ crwm gyda dwb sef dŵr,tail, gwair a chlai.” Elan Jones
“Roeddwn i yn meddwl fod y diwrnod yn ardderchog, y gorau, oherwydd rydw i wedi dysgu sut i wehyddu dillad Celtaidd” Chenai.

Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Santes Dwynwen
Roedd hwn yn ddiwrnod arbennig, - pawb yn gwisgo coch neu binc, ac yn cael mwynhau disgo hwyliog yn y neuadd! A stori Santes Dwynwen yn werth ei chlywed! Diolch i`r Cyngor Ysgol am drefnu. Cliciwch yma i weld y lluniau

line
Gwasanaeth Tân
plantDaeth o`r Gwasnaeth Tan draw i sgwrsio am ddiogelwch yn y cartref ac atgoffa`r plant am beryglon sy`n llechu yn ein cartrefi. Felly, cofiwch ddiffodd eich tacla trydanol cyn mynd i gysgu!

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

line
`Drwg’ Neuadd Ogwen
Cafodd Blynyddoedd 1 a 2 fynd i Neuadd Ogwen i wylio sioe arbennig gan Gwmni Bara Caws, sef ‘Drwg’. Roedd yn gyflwyniad llawn hiwmor am Rhita Gawr, ac roedd y cyfan yn hynod weledol , gyda set hyfryd, pypedau doniol a stori dda! Roedd y plant i gyd wrth eu boddau’n ymuno yn yr hwyl drwy ddawnsio a chanu.

line
Castell Beaumaris Bl 4

plant

 

 

Cliciwch yma i weld y lluniau

 

 

 

 

 

 

line

Diwrnod Pyjamas Meithrin
Beth sy’n digwydd yn y Dosbarth Meithrin? Mae pawb wedi dod i’r ysgol yn eu pyjamas! Dyna hwyl ydi gwneud thema ‘Pan af i gysgu’!

line
Arwyr
Mae Dosbarth Mrs Marian Jones yn sôn am arwyr ac archarwyr yn ystod yr hanner tymor hwn. Un diwrnod gwisgodd pawb fel arwyr a chael hwyl yn creu sioeau ar y cyfrifiadur! Ond wnewch chi byth goelio pwy ddaeth i`r dosbarth yr wythnos diwethaf! Owain Glyndwr ei hun gyda`i faner a`i gleddyf. Atebodd Owain Glyndwr holl gwestiynau`r disgyblion, a phawb yn rhyfeddu at ei hanes. Dysgwyd hefyd am gerdd Iolo Goch sydd yn canu clodydd Sycharth a`r gerddi o amgylch:
Popty llawn poptu i’r llys,
Perllan, gwinllan ger gwenllys;
Melin deg ar ddifreg ddŵr,
A’i glomendy gloyw maendwr;
Pysgodlyn, cudduglyn cau,
A fo rhaid i fwrw rhwydau;
Amlaf lle, nid er ymliw,
Penhwyaid a gwyniaid gwiw,
A’i dir bwrdd a’i adar byw,
Peunod, crehyrod hoywryw;
Dolydd glân gwyran a gwair,
Ydau mewn caeau cywair,
Parc cwning ein pôr cenedl,
Erydr a meirch hydr, mawr chwedl;
Gerllaw’r llys, gorlliwio’r llall,
Y pawr ceirw mewn parc arall;
Ei gaith a wna pob gwaith gwiw,
Cyfreidiau cyfar ydiw,
Dwyn blaendrwyth cwrw Amwythig,
Gwirodau bragodau brig,
Pob llyn, bara gwyn a gwin,
A’i gig a’i dân i’w gegin.

line

Tim Peldroed Cymru
Oherwydd bod tȉm peldroed Cymru wedi cael llwyddiant ysgubol yn ddiweddar, mae dosbarth Mrs Marian Jones wedi bod yn astudio data am ein harwyr cenedlaethol. A chwarae teg i mr Meilyr Owen, daeth draw i`r dosbarth i sgwrsio gyda’r plant am ‘gapiau’ cenedlaethol, ac am y modd mae peldroedwyr yn ymarfer. Yna, cafwyd sesiwn sgiliau ardderchog ganddo, ac roedd Ina, ei wyres, wedi gwirioni gweld taid yn y dosbarth! Diolch yn fawr Meilyr! Ffordd arbennig o dda o dreulio ein diwrnod Ysgol Iach.

line
Cyngerdd Santes Dwynwen
Diolch i bawb a ddaeth i gefnogi ein cyngerdd Santes Dwynen. Cafwyd pleser dibendraw yn gwrando ar ein disgyblion sy`n cael gwersi offerynnol yn yr ysgol yn perfformio; ein côr a rhai o ddisgyblion bl 2. Diolch i`n cerddorion: Mrs Sioned Webb Jones a Mr Huw Edward Jones am eu hymdrechion ac i bawb a ddaeth draw i`n cefnogi. Diolch hefyd i Ms Leanne, Anti Wendy, Anti Gillian, Anti Carol, am eu cymorth ac am y bara brith a`r bisgedi siap calon bendigedig!

line

Gwahoddiad i Lansiad Ynni Ogwen Cyf

posterFel y gwyddoch, mae Partneriaeth Ogwen wedi bod yn datblygu cynllun Hydro cymunedol arloesol ar Afon Ogwen ers tua 2 flynedd. Cynllun cymunedol pur yw hwn. Cynllun rydym eisiau i’r gymuned ei berchnogi ac elwa ohono. Ysgrifennaf felly i’ch gwahodd yn gynnes i lansiad Ynni Ogwen Cyf yn Neuadd Ogwen ar y 27ain o Chwefror am 2 o’r gloch cliciwch yma i ddarllen y llythyr neu cliciwch yma i weld y poster

 

 

 

 


Dyddiad ar gyfer eich dyddiadur!

Ar Ddydd Sadwrn, Ebrill 23ain 2016 ar y cyd â chlwb rhedeg Eryri Harriers, byddwn yn cynnal Ras Moel Wnion (Moel Wnion fell race) yn yr ysgol. Caiff rasys i ddisgyblion hŷn a disgyblion Iau eu cynnal a bydd yr holl arian gaiff ei godi yn mynd tuag at yr ysgol. Mae’r CRHA wedi cytuno i helpu gyda`r trefniadau. Buasem yn hynod falch o gael gymorth rhieni ar y diwrnod yn ogystal.

Gallwch gynorthwyo mewn sawl ffordd, o helpu gyda parcio ceir, rhoi pobl mewn trefn, cadw amser, a darparu teisennau ar gyfer y rhedwyr! Mae hyn yn gyfle rhagorol i godi arian tuag at yr ysgol felly y gobaith yw gweld cymaint ohonoch a bo modd, (naill ai’n cymryd rhan neu’n cefnogi aelodau o’ch teulu).

Ceir tudalen gweplyfr ble gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y digwyddiad. (https://www.facebook.com/rasmoelwnion) neu gallwch gysylltu â threfnydd y ras sef: Mr Ross Roberts (tad Evie a Harry) ar 07834818553 neu ross.roberts@bangor.ac.uk am fanylion pellach.

line

Priodas a Phrofedigaeth
Roedd digwyddiadau mis Rhagfyr yn nheulu Cynan, yn dorcalonnus a dirdynnol. Ar ddydd Sadwrn Rhagfyr 12fed, priododd mam a tad Cynan sef Tracey a Geraint Jones yn ward Alaw, ond cwta ddau ddiwrnod yn ddiweddarach, ffarweliodd Geraint â’r fuchedd hon. Daeth cynulleidfa gref ynghyd i’r gwasanaeth angladdol yn yr amlosgfa ym Mangor a thraddodwyd teyrnged rymys i’r diweddar Geraint Jones gan ei frawd, Lesley. Cydymdeimlwn o waelod calon gyda Cynan, Tracey Jones, Valerie a Islwyn Jones a’r teulu oll yn eu colled a’u galar o golli gŵr, tad, mab a chyfaill mor arbennig.

line

Sioe Tag

poster

 

Cliciwch yma am fwy o fanylion

 

 

 

 

 

line

Gwobr Aur

plant

 

Llongyfarchiadau i Ysgol Llanllechid ar ennill tystysgrif Gwobr Aur, Siarter Iaith.

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2012

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2013

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2014

 

Cliciwch yma i weld Newyddion o 2015